بررسی اثربخشی استفاده ازدستگاه ces بر اختلالات خواب در بزرگسالان

پایان نامه
چکیده

زمینه و هدف: بی خوابی یکی از شایعترین اختلالات خواب در دنیاست. با توجه به عوارض جانبی دارو درمانی، استفاده از روش های درمانی غیر دارویی، ضروری به نظر می رسد .لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی استفاده از دستگاه cesدر کاهش اختلال بیخوابی افراد بزرگسال مراجعه کننده به کلینیک نشاط واقع در همدان انجام شده است. روش: نوع پژوهش طرح نیمه تجربی با روش پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. 24 بیمار(زن ومرد) به شیوه در دسترس به روش تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. ابزار ارزیابی شاخص کیفیت خواب پیتسبورگ (psqi) بود که کیفییت خواب را در هفت مقیاس اصلی می سنجد. به منظور بررسی فرضیات پژوهش از آزمون های یومن –ویتنی در سه مقطع زمانی قبل ، بعد از درمان و یک ماه پس از درمان، استفاده گردید. یافته ها: دستگاهces برافزایش کیفییت خواب،کاهش اختلال خواب، بهبود کارکرد روزانه،کاهش نهفتگی خواب، کاهش نیاز به دارو در کوتاه مدت، و برکمییت خواب و افزایش راندمان خواب در بلندمدت تاثیر گذار است . نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش الکترو درمانی می تواند به عنوان جایگزین مناسبی برای داروهای خواب آور جهت درمان بی خوابی باشد، چرا که نه تنها در درمان بی خوابی موثر واقع شده ، بلکه این درمان پایداری و تداوم داشته و عوارض جانبی گزارش شده ای هم نداشته است.

منابع مشابه

بررسی اثربخشی آموزش بهداشت خواب بر بهبود اختلالات خواب پرستاران بیمارستان شهید صدوقی یزد

Introduction:Sleep disorder among the nursing profession should beconsidered as important for it can endanger the health and safety of the patients as well as the nurses. This study has investigated the connection between the sleep hygiene education and its impact on sleep disorder pattern among the nurses in Shahid Sadughi hospital in Yazd. Methods:This is an analytical study with Field Trail...

متن کامل

بررسی اثربخشی آموزش بهداشت خواب بر بهبود اختلالات خواب پرستاران بیمارستان شهید صدوقی یزد

مقدمه: پرستاران به علت شب کاری مستعد اختلال خواب هستند. به منظور پیشگیری از خطاهای حرفه ای، تعالیم مفاهیم آموزش بهداشت خواب به پرستاران پیشنهاد می شود. هدف این مطالعه بررسی اثر بخشی آموزش بهداشت خواب بر بهبود اختلال خواب پرستاران می باشد تا منجر به تامین شرایط مطلوب کاری در بین این گروه گردد. روش بررسی: مطالعه نیمه تجربی حاضر به روش field trail با طرح after and before انجام شده است. داده ها با ...

متن کامل

انواع اختلالات خواب در پرستاران

خواب یکی از عناصر مهم در چرخه های شبانه روزی است که با بازسازی قوای فیزیکی و هیجانی همراه است. از آن جا که انسان ها یک سوم زندگی خود را در خواب می گذرانند و بیش از 30 درصد مردم دنیا از اختلالات خواب رنج می برند، می توان گفت، اختلالات خواب از بزرگترین اختلالات روانی می باشد. پژوهش توصیفی حاضر به منظور تعیین بعضی از انواع اختلالات خواب نظیر بی خوابی ها، خواب آلودگی مفرط و اختلالات عملکردی خواب پر...

متن کامل

بررسی کیفیت خواب و روش‌های مقابله با اختلالات خواب در سالمندان شهر یزد در سال 1395

Introduction: Sleep quality and quantity impacts on the mental and physical health. With  age, major changes in sleep pattern and structure occure that causes sleep disturbances and frequent complaints resulting from it. The aim of this study was to determine the quality of sleep, and sleep disorders and management of them in the elderly of Yazd city. Methods: In a cross-sectional analyti...

متن کامل

اختلالات خواب و عوامل مؤثر بر آن در پرستاران

Abstract Background: There are many risk factors that predispose nurses to sleep disorders. In one hand, sleep disorder affects health and safety of nurses and patients and on the other hand, risk factors of this occupations raise the prevalance of sleep disorders and their complications. Materials and Methods: this study was done cross-sectionally on 190 nurses of Imam Khomeini hospital in ...

متن کامل

کاربرد گیاهان دارویی در اختلالات خواب

افراد زیادی برای درمان بیماری‌های مختلف از جمله اختلالات خواب رو به درمان‌های جایگزین می‌آورند. احتمال دارد، بیماران درمان‌های جایگزین و داروهای بدون نسخه‌ای استفاده کنند که با داروهایی که پزشک نیز تجویز می‌کند تداخل داشته باشند. لذا لازم است اطلاعات ضروری در مورد منافع و مضار این گروه از درمان‌ها به اطلاع بیماران رسانده شود. در این مقاله، مروری به تعدادی از داروهای گیاهی که وارد بازار دارویی ش...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023