مقایسه نوع و سطح اضطراب اجتماعی دانش آموزان دختر ناشنوا و شنوا در مقطع راهنمایی شهر تهران سال تحصیلی 89-88

پایان نامه
چکیده

پژوهش حاضرباهدف مقایسه نوع وسطح اضطراب اجتماعی دانش آموزان دخترناشنوا وشنوای مقطع راهنمایی تحصیلی شهرتهران اجراشد.روش پژوهش حاضر زمینه ای است.جامعه آماری شامل ،کلیه(66)نفرازدانش آموزان دخترناشنوا وکلیه(500)نفرازدانش آموزان دخترشنوا درمقطع راهنمایی تحصیلی شهرتهران که درسال تحصیلی88-89 به تحصیل اشتغال دارند.ونمونه آماری،30نفرازدانش آموزان ناشنوا و30 نفرازدانش آموزان شنوابنابرپیشنهاد واجازه مسعولین آموزش وپرورش انتخاب شدند.ابزاربه کارگرفته شده دراین تحقیق،پرسشنامه اضطراب اجتماعی لایبویتز برای کودکان ونوجوانان (لایبویتزفکلاین وماسیا-وارنر،2003)می باشدوسپس این پرسشنامه برروی این نمونه ها اجرا شد.دراین تحقیق ازآمارتوصیفی برای محاسبه میانگین نمرات ،تئزسع فراوانی،انحراف استاندارد وبرای بررسی وآزمون فرضیه های پژوهش ازروش آماراستنباطی(tمستقل )بهره گرفته شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین دوگروه دانش آموزان ناشنوا وشنوا ازلحاظ اضطراب اجتماعی،اضطراب عملکردی واجتناب عملکردی تفاوت معناداری وجودداردوگروه ناشنوایان نمرات بیشتری رابدست آوردندولی درخرده مقیاس اجتناب اجتماعی ،بین این دوگروه تفاوت معناداری وجودندارد. بنابراین،به منظور کاهش اضطراب اجتماعی دانش آموزان ناشنوا پیشنهاداتی به مسعولین آموزش وپرورش ،معلمین ووالدین ارائه می شود.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه سطح اضطراب اجتماعی دانش آموزان دختر 14-12 ساله شنوا و ناشنوا

هدف هدف از انجام این مطالعه مقایسه سطح اضطراب اجتماعی دانش آموزان دختر شنوا و ناشنوای 14-12 ساله بود. روش بررسی در این پژوهش کاربردی که به شیوه زمینه ای انجام پذیرفت، جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر شنوا و ناشنوای 14-12 ساله آموزش و پرورش منطقه 17 شهر تهران بود. حجم نمونه را 60 نفر شامل 30 دانش آموز دختر شنوا و 30 دانش آموز دختر ناشنوا تشکیل می داد و روش نمونه گیری در ابتدا، به صورت نمونه گیر...

متن کامل

مقایسه سطح اضطراب اجتماعی دانش آموزان دختر ۱۴-۱۲ ساله شنوا و ناشنوا

هدف هدف از انجام این مطالعه مقایسه سطح اضطراب اجتماعی دانش آموزان دختر شنوا و ناشنوای 14-12 ساله بود. روش بررسی در این پژوهش کاربردی که به شیوه زمینه ای انجام پذیرفت، جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر شنوا و ناشنوای 14-12 ساله آموزش و پرورش منطقه 17 شهر تهران بود. حجم نمونه را 60 نفر شامل 30 دانش آموز دختر شنوا و 30 دانش آموز دختر ناشنوا تشکیل می داد و روش نمونه گیری در ابتدا، به صورت نمونه گیر...

متن کامل

مقایسه سطح اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان دختر 14-12 ساله شنوا و ناشنوا

هدف هدف از انجام این مطالعه مقایسه سطح اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان دختر شنوا و ناشنوای 14-12 ساله بود. روش بررسی در این پژوهش کاربردی که به‌شیوه زمینه‌ای انجام پذیرفت، جامعه آماری شامل دانش‌آموزان دختر شنوا و ناشنوای 14-12 ساله آموزش‌و‌پرورش منطقه 17 شهر تهران بود. حجم نمونه را 60 نفر شامل 30 دانش‌آموز دختر شنوا و 30 دانش‌آموز دختر ناشنوا تشکیل می‌داد و روش نمونه‌گیری در ابتدا، به‌صورت نمونه‌...

متن کامل

مقایسه عزت نفس و مهارت اجتماعی دانش آموزان ناشنوا و نابینا در مقطع راهنمایی تحصیلی شهرستان کرج

 The purpose of this research is compare self-esteem and social skills in deaf and blind students at the intermediate level in the city of Karaj during 2009-2010 academic years. For this purpose, 36 deaf and 36 blind students were selected using the simple random sampling method. The data were collected using Cooper Smith’s self-esteem questionnaire and the positive and negative social skills’ ...

متن کامل

بررسی و مقایسه ی حافظه ی دیداری دانش آموزان دختر شنوا و ناشنوا 11-18 ساله شهر تهران

حافظه یکی از اجزای فرآیند یادگیری است و در کسب معلومات، مهارت ­ها و تجارب نقش اساسی ایفا می ­کند. حافظه به ویژه در دوران نوجوانی به دانش آموزان این امکان را می ­دهد که از تجربیات گذشتگان استفاده کنند؛ از تجربیات فعلی سود ببرند و برای تجارب جدید آماده شوند. لذا پژوهش حاضر نیز با هدف مقایسه ­ی حافظه ­­ی دیداری (بصری) دانش ­آموزان دختر شنوا و ناشنوا انجام شده است. طرح تحقیق پس رویدادی بود. جامعه آ...

متن کامل

بررسی تأثیر اجرای برنامة «فلسفه برای کودکان» (p4c) در افزایش هوش هیجانی دانش آموزان دختر مقطع اول راهنمایی مدرسة شهدای آزادی تهران در سال تحصیلی 88 - 89

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر اجرای برنامۀ «فلسفه برای کودکان» (p4c) در افزایش هوش هیجانی دانش آموزان دختر مقطع اول راهنمایی تهران است. نمونة این پژوهش شامل 30 دانش آموز دختر پایۀ اول راهنمایی مدرسۀ مدرسه شهدای آزادی منطقۀ دوازده شهر تهران بود. که به صورت تصادفی به دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم شدند. ابزار جمع آوری داده ها آزمون هوش هیجانی بار ـ اُن (bar-on) بود. ضمناً برای بررسی فرضیه های پژوهش از ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023