بررسی اثر بخشی حل مسئله بر کاهش وابستگی هیجانی دانش آموزان دختر پایه اول مدرسه شبانه روزی جعفر آباد مغان

پایان نامه
چکیده

هدف : هدف این مطالعه بررسی تأثیر آموزش حل مسئله بر وابستگی هیجانی دانش آموزان دختر پایه اول مدرسه شبانه روزی جعفر آباد مغان می باشد. روش کار: مطالعه بر روی 30 نفر از دانش آموزان دختر پایه اول انجام شد که به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش (15نفر) و کنترل (15نفر) تقسیم شدند. ابزار مطالعه، پرسشنامه وابستگی به دیگران ( روبرت ام ای – جی هرشفیلد – جی ال کلرمن- اج جی گوگ – آی بارت ) بود که در مرحله پس آزمون و پیش آزمون اجرا شد. آموزش حل مسئله در 11 مرحله انجام شد . داده ها بوسیله آمار توصیفی و t مستقل و با استفاده از نرم افزار spss 15 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته ها: نتایج مطالعه نشان دهنده کاهش معنی دار0/01>p وابستگی هیجانی در گروه آزمایش بعد از اعمال مداخله می باشد ، همچنین نتایج تحلیل آماری نشان داد ؛ خودمختاری0/01>p و اعتماد اجتماعی 00/01> p به طور معنی داری بعد از آموزش حل مسئله افزایش می یابد.. نتیجه گیری : آموزش مهارت های حل مسئله بر دانش آموزان دبیرستان شبانه روزی باعث کاهش وابستگی هیجانی و ارتقاء خودمختاری و افزایش اعتماد اجتماعی می شود. و توجه بیشتر به آموزش حل مسئله را می طلبد. کلید واژه: وابستگی هیجانی،خودمختاری،اعتماداجتماعی

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه اثر بخشی آموزش مهارت حل مسأله و آموزش هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری دانش‌آموزان دختر دوره اول متوسطه تبریز

این پژوهش به منظور مطالعه اثر بخشی آموزش مهارت حل مسأله و هوش هیجانی برکاهش پرخاشگری دانش‌آموزان انجام شده است. تحقیق حاضر از نوع نیمه آزمایشی (نیمه تجربی) بوده و جامعه آماری آن کلیه دانش‌آموزان دختر دوره اول متوسطه ناحیه 3 تبریز که در سال 95 -1394 مشغول به تحصیل بودند می‌باشد.  به منظور انتخاب نمونه ابتدا با استفاده از روش نمونه گیری خوشه‌ای از بین  مدارس ناحیه 3 ، یک مدرسه انتخاب و پرسشنامه پ...

متن کامل

بررسی اثر بخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر کاهش اضطراب دانش آموزان دختر پایه اول راهنمایی شهرستان خرم آباد

اضطراب دانش آموزان دختر پایه اول راهنمایی می باشد. همین طور در این پژوهش، کاهش علائم اختلال های فرعی اضطرابی، شامل اختلال اضطراب منتشر، اختلال اضطراب اجتماعی، اختلال اضطراب جدایی و فوبی های خاص نیز علاوه بر اضطراب کلی در نظر گرفته می شود. ابزار به کار رفته در تحقیق حاضر مقیاس اضطراب اسپنس کودکان، مقیاس اضطراب عمومی، مصاحبه تشخیصی ساختار یافته و راهنمای درمانی برنامه مقابله ای کت می باشد. جام...

15 صفحه اول

رابطه چرخۀ شبانه روزی با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دختر مقطع اول راهنمایی

همه چیز در جهان حرکت موزون دارد. با نگاهی دقیق به دنیای اطراف پی می بریم که حیات و زندگی به شکل فعالیت دوره ای با آهنگی منظم است. هدف این مقاله بررسی رابطه بین ریتم های شبانه روزی دانش آموزان با عملکرد تحصیلی آنان است. روش این پژوهش می­باشد. جامعه این تحقیق را دانش­آموزان دختر اول راهنمایی منطقه 12 شهر تهران تشکیل می­دهد که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی خوشه ای 70 نفر انتخاب شد. برای سنجش...

متن کامل

اثر بخشی آموزش گروهی مبتنی بر تحلیل ارتباط محاوره‌ای بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان شهر رشت

چکیده : هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر بخشی آموزش گروهی مبتنی بر تحلیل ارتباط محاوره‌ای بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان شهر رشت است. این پژوهش تجربی بر روی 40 نفر از دانش آموزانی که در آزمون پرخاشگری (AGQ) نمره بالایی بدست آورده بودند، اجرا گردید. این نمونه از طریق گزینش تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه همتا (گروه آزمایش و گروه گواه) تقسیم شدند...

متن کامل

اثر بخشی آموزش گروهی مبتنی بر تحلیل ارتباط متقابل بر کاهش خشم و عصبیت دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان شهر رشت

The main objective of this research is to investigate the effectiveness of group training, based on transactional analysis affecting the anger and neurotically of the girl students of grade one in high school ,in the city of Rasht. this experimental research was carried out on 60 individuals from those students who were rated “high” in aggression test(AGQ).This sample was selected through the p...

متن کامل

بررسی رابطه پنج عامل شخصیت با اضطراب آشکار و پنهان در دانش آموزان دختر مدارس شبانه روزی

Abstract The aim of the present study was to  investigate the relationship between five Factors of personality with state and trait anxiety. For this purpose  from all girls boarding school Sarvelayat (n=324)  about 200 student, were selected by random sampling ,That 88 students were studing in Junior high school and 112 students were studing in high school level. . In...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023