اثربخشی آموزش مسئولیت پذیری بر پایه واقعیت درمانی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر راهنمایی شهر ساوه در سال تحصیلی 89-90.

پایان نامه
چکیده

چکیده تمایلات پرخاشگرانه و بروز رفتار های خشن یکی از مسایلی است که به شدت شیوع پیدا کرده است. نوجوانان به خاطر ویژگی های دوره نوجوانی و تغییراتی که در آنها روی می دهد، قشری هستند که کنترل کم تری روی رفتارهای پرخاشگرانه خود دارند. شناخت راهکارها و روش های کاربردی برای کنترل رفتارها و تمایلات پرخاشگرانه در نوجوانان و هدایت آنها به مسیر صحیح از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از راه ها یی که می تواند در کنترل پرخاشگری نوجوانان موثر باشد آموزش مسئولیت پذیری است. لذا هدف این بررسی آزمایش تاثیر آموزش مسئولیت پذیری با رویکرد واقعیت درمانی بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه نوجوانان در سنین 12 تا 15 ساله است. این پژوهش از نوع تحقیق نیمه آزمایشی با گروه های آزمایش و گواه بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان پسر دوره راهنمایی شهرستان ساوه بودند. در این تحقیق 60 نفر ازدانش آموزان دوره ی راهنمایی با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای و با استفاده از پرسشنامه ی پرخاشگری agqمورد آزمون قرار گرفتند و بر اساس نمرات پیش آزمون 30 نفر که بالاترین نمره را در آزمون گرفتند در گروه آزمایش و 30نفر دیگر در گروه گواه قرار گرفتند. مسئولیت پذیری بر اساس مولفه های واقعیت درمانی در 8 جلسه 80 دقیقه ای آموزش داده شد. کارایی و اثر بخشی مداخلات توسط پرسشنامه ذکر شده مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که آموزش مسئولیت پذیری بر پایه واقعیت درمانی می تواند بر کاهش پرخاشگری( تهاجم و خشم) موثر باشد اما در کاهش میل به کینه توزی نتایج معنی داری حاصل نشد. به منظور حذف اثر پیش آزمون از شاخص آماری تحلیل کوواریانس استفاده گردید

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثربخشی آموزش مهارت مدیریت خشم بر پرخاشگری دانش آموزان پسر سال سوم متوسطه شهر ایلام

مقدمه: هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت خشم بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر سال سوم متوسطه شهر ایلام می باشد. مواد و روش ها: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی، با طرح گروه کنترل نابرابر می باشد، جامعه آماری این پژوهش شـــامل کلیــــه دانش آموزان پسر سال سوم مقطع متوسطه شهر ایلام می باشد. در این پژوهش به منظور بررسی میزان پرخاشگری آزمودنی ها از پرسش نامه پرخاشگری اهواز استفاده ...

متن کامل

اثربخشی آموزش واقعیت درمانی بر افزایش شادکامی و مسئولیت پذیری و کاهش احساس تنهایی

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی واقعیت‌درمانی بر افزایش مسئولیت‌پذیری و شادکامی و کاهش احساس تنهایی کارکنان موسسه مدرسان شریف بود. روش پژوهش، شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون، گروه کنترل و پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل 190 نفر از کارکنان موسسه مدرسان شریف شهر تهران در سال 1395 بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای و در دسترس، از میان آن‌ها تعداد 31 نفر انتخاب و در دو گروه ...

متن کامل

تأثیر موسیقی ملایم غیرکلامی ایرانی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر دوره راهنمایی

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر موسیقی ملایم غیرکلامی ایرانی بر میزان پرخاشگری دانش آموزان پسر دوره راهنمایی می­پردازد. این تحقیق یک پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون - پس آزمون می­باشد و کلیۀ دانش­آموزان پسر دوره راهنمایی شهرستان مشهد در سال تحصیلی 1386-1385، جامعه آماری آن را تشکیل می­دهند. که از بین آن­ها به صورت تصادفی خوشه­ای، نمونه آماری شامل 30 دانش­آموز پسر انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده­ها ا...

متن کامل

اثربخشی آموزش شناختی ارتقای امید بر کاهش اهمال‏کاری تحصیلی دانش ‏آموزان پسر دوره دوم متوسطه

هدف‏ پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش شناختی ارتقای امید بر کاهش اهمال‏کاری تحصیلی دانش­آموزان پسر مدارس دورة دوم متوسطه شهرسنندج در سال تحصیلی 94-93 است. روش تحقیق در این مطالعه آزمایشی و از نوع پیش‏آزمون- پس‏آزمون با گروه گواه و مرحله پیگیری بوده است و از مقیاس اهمال­کاری لی به‏عنوان ابزار پژوهش استفاده شده است. روش مداخله، براساس الگویی است که لوپز و اسنایدر در سال (2003) ارائه کرده­اند. بدین ...

متن کامل

بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر سلامت روانی دانش آموزان پسر سال دوم راهنمایی شهر مشهد

پژوهش‌های متعددی در مورد خودتنظیمی و بهداشت جسمی و نقش یادگیری خودتنظیمی بر پیشرفت تحصیلی و انگیزش یادگیری انجام گرفته، اما مطالعات درباره‌ی یادگیری خودتنظیمی و بهداشت روانی اندک است. این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر سلامت روانی دانش‌آموزان پسر سال دوم راهنمایی شهر مشهد در سال 88-1387 انجام گرفت. روش‌کار: در این مطالعه‌ی آزمایشی، تعداد 30 نفر از دانش‌آموزان پ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023