نام پژوهشگر: یاسر ماستری فراهانی

اثربخشی آموزش مسئولیت پذیری بر پایه واقعیت درمانی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر راهنمایی شهر ساوه در سال تحصیلی 89-90.
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1390
  یاسر ماستری فراهانی   پرویز شریفی درآمدی

چکیده تمایلات پرخاشگرانه و بروز رفتار های خشن یکی از مسایلی است که به شدت شیوع پیدا کرده است. نوجوانان به خاطر ویژگی های دوره نوجوانی و تغییراتی که در آنها روی می دهد، قشری هستند که کنترل کم تری روی رفتارهای پرخاشگرانه خود دارند. شناخت راهکارها و روش های کاربردی برای کنترل رفتارها و تمایلات پرخاشگرانه در نوجوانان و هدایت آنها به مسیر صحیح از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از راه ها یی که می تواند در کنترل پرخاشگری نوجوانان موثر باشد آموزش مسئولیت پذیری است. لذا هدف این بررسی آزمایش تاثیر آموزش مسئولیت پذیری با رویکرد واقعیت درمانی بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه نوجوانان در سنین 12 تا 15 ساله است. این پژوهش از نوع تحقیق نیمه آزمایشی با گروه های آزمایش و گواه بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان پسر دوره راهنمایی شهرستان ساوه بودند. در این تحقیق 60 نفر ازدانش آموزان دوره ی راهنمایی با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای و با استفاده از پرسشنامه ی پرخاشگری agqمورد آزمون قرار گرفتند و بر اساس نمرات پیش آزمون 30 نفر که بالاترین نمره را در آزمون گرفتند در گروه آزمایش و 30نفر دیگر در گروه گواه قرار گرفتند. مسئولیت پذیری بر اساس مولفه های واقعیت درمانی در 8 جلسه 80 دقیقه ای آموزش داده شد. کارایی و اثر بخشی مداخلات توسط پرسشنامه ذکر شده مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که آموزش مسئولیت پذیری بر پایه واقعیت درمانی می تواند بر کاهش پرخاشگری( تهاجم و خشم) موثر باشد اما در کاهش میل به کینه توزی نتایج معنی داری حاصل نشد. به منظور حذف اثر پیش آزمون از شاخص آماری تحلیل کوواریانس استفاده گردید