بررسی رابطه بین مولفه های هوش هیجانی و مهارت های اجتماعی دانش آموزان پنجم و ششم مدارس ابتدایی چند پایه

پایان نامه
چکیده

این پژوهش با هدف تعیین رابطه هوش هیجانی با مهارت اجتماعی دانش آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی مدارس چند پایه در شهرستان اردستان انجام شد. برای تعیین این رابطه از پرسشنامه مهارت اجتماعی کرامتی و هوش هیجانی بار-ان استفاده شد. روش تحقیق مورد استفاده پیمایشی مقطعی بود که بر روی گروه نمونه¬ای به حجم 80 نفر متشکل دانش آموزان پایه پنجم و ششم مدارس چند پایه شهرستان اردستان با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. پس از آن، داده¬ها گردآوری شده و برای تجزیه و تحلیل آنها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، انحراف معیار) و آمار استنباطی از جمله آزمون t تک گروهی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. براساس نتایج بدست آمده بین هوش هیجانی و مهارت اجتماعی دانش آموزان مدارس چند پایه کلاس پنجم و ششم ابتدایی شهرستان اردستان رابطه معناداری وجود دارد. پس نتیجه میگیریم که بین هوش هیجانی و مهارت های اجتماعی رابطه ی مثبت وجود دارد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت ‌های ارتباطی دانش ‌آموزان دبیرستانی شهر همدان بر مبنای تئوری حمایت اجتماعی

Background and Objectives: There has been growing interest in adolescents’ emotional intelligence and strengthening their various skills including effective and efficient communication. Therefore, this study sought to investigate the relationship between emotional intelligence and communication skills of high school students in Hamadan, Iran based on the theory of social support.  ...

متن کامل

تأثیر آموزش فلسفه به کودکان بر رفتار اجتماعی دانش آموزان پسر پایه های پنجم و ششم ابتدایی شهر سرچشمه

مقدمه: یکی از هدف­های عمده نظام آموزش و پرورش ایجاد رفتارهای سازگارانه در کودکان است. از جمله راهکارهای پیشنهادی برای تنظیم رفتار، آموزش فلسفه به کودکان می‌باشد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش فلسفه بر رفتار اجتماعی دانش­آموزان پسر پایه‌های پنجم و ششم ابتدایی شهر سرچشمه بوده است. مواد و روش ­ها: طرح پژوهشی به‌صورت نیمه تجربی و از نوع پیش‌آزمون ...

متن کامل

رابطه ویژگی های شخصیتی والدین با خوش‌بینی و مهارت‌ ارتباطی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی­های شخصیتی  والدین با خوش‌بینی و مهارت‌ ارتباطی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان پسر پایه‌ی ششم مقطع ابتدایی شهر قاین (509 نفر) بودند. در این پژوهش، از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای استفاده شد. به این صورت که از بین دانش آموزان پایه ششم مقطع ابتدایی شاغل به تحصیل، به ک...

متن کامل

اثر تکنیک های نگارش در پیشرفت مهارت انشانویسی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر تکنیک های نگارش در پیشرفت مهارت انشانویسی دانش آموزان دوره ابتدایی انجام شد. روش: روش پژوهش، نیمه آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل تعیین شد. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی ناحیه 2 شهر یزد بود که تعداد 30 نفر به عنوان نمونه، به روش تصادفی خوشه ای در دو گروه پانزده نفری کنترل و آزمایش قرار گرفتند. همچنین تلاش شد تا از طریق همتا...

متن کامل

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان با خلاقیت دانش ‌آموزان مدارس ابتدایی شهرستان بهشهر

  زمینه: خلاقیت مفهومی است که با عوامل متعددی رابطه دارد. از این رو کشف ارتباط خلاقیت با عوامل مرتبط با تحصیل، به ویژه در دوران ابتدایی از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف: پژوهش با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی و سلامت روان معلمان با خلاقیت دانش آموزان شهرستان بهشهر انجام شد. روش: جامعه آماری شامل کلیه معلمان و دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان بهشهر بود که 220 نفر از معلمان و 370 نفر از دانش آموزا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023