بررسی و مقایسه اختلالات روانشناختی نوجوانان مبتلا به فلج مغزی دختر و پسر 18-14 ساله شهر تهران

پایان نامه
چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی و مقایسه اختلالات روانشناختی کودکان دختر و پسر مبتلا به فلج مغزی در گروه سنی 18-14 شهر تهران می باشد. نمونه های تحقیق شامل 60 دانش آموز توانخواه دختر و پسری است که در مدارس روزانه وابسته به آموزش و پرورش استان تهران مشغول به تحصیل می باشند. انتخاب جامعه هدف به صورت تصادفی بوده است از لیست مدارس توانخواه دانش آموزانی که دارای معلولیت جسمی حرکتی با هوشبهر عادی بوده اند به عنوان نمونه انتخاب شدند. مجموع نمونه ها شامل 60 دانش آموز از 4 مدرسه (2 مدرسه پسرانه و 2 مدرسه دخترانه ) می شدند. به منظور دستیابی به هدف ذکر شده از پرسشنامه scl90 که 9 آیتم روانشناختی را می سنجد، استفاده شده است. آیتمها شامل: اضطراب، روان پریشی، ترس مرضی، افکار پارانوئید ، پرخاشگری ، افسردگی و حساسیت بین فردی، و اختلالات شکایت جسمانی و وسواس می شدند. پس از اجرای پرسشنامه 90 سوالی و جمع آوری اطلاعات و ترسیم نمودارها (آمار توصیفی) و با استفاده از فرمول t مستقل در سطح معنی داری 01/0 و واریانس یک طرفه داده های زیر حاصل گردید. یافته های تحقیق نشان دهنده آن است که در اختلال های (اضطراب، روان پریشی، ترس مرضی، افکار پارانوئید، پرخاشگری، بین دختران و پسران ارتباط معنی داری وجود نداشت یا به عبارتی فراوانی اختلال های یاد شده در هر دو گروه یکسان بود. از طرفی میزان اختلال های افسردگی و حساسیت بین فردی در پسران بیشتر از دختران و میزان اختلالات شکایت جسمانی و وسواس در دختران بیشتر از پسران بود. کلمات کلیدی: فلج مغزی، اختلالات روانشناختی، اختلالات روانشناختی دختران و پسران

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

اپیدمیولوژی اختلالات رفتار اجتماعی نوجوانان پسر 18-13 ساله بندر بوشهر؛ 1384

زمینه: اختلالات رفتار اجتماعی در نزد نوجوانان از شیوع قابل ملاحظه‌ای برخوردار است و امروزه صاحب نظران علوم رفتاری آن را به عنوان ناتوانی جدید قلمداد می‌نمایند. غربالگری نوجوانان و یافتن عوامل دموگرافیک مرتبط با آن و نیز معرفی ایشان به مراکز مشاوره جهت درمان اختلالات رفتاری از اهمیت شایانی برخوردار است. مواد و روش‌ها: تعداد 400 نوجوان پسر در سنین 18-13 ساله شهر بوشهر در آذرماه 1384، بصورت تصا...

متن کامل

بررسی رابطه باورهای ناکارآمد و سبک‌های مقابله‏ای با گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان دختر دبیرستانی 14 تا 18 ساله شهر قم

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه باورهای ناکارآمد و سبک‌های مقابله‌ای با گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان دختر دبیرستانی 18-14 ساله شهر قم بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه نوجوانان دختر 18 تا 14 ساله دبیرستانی مشغول به تحصیل در دبیرستان‌های شهرستان قم در سال تحصیلی 95- 1394 بودند. 144 نفر از آنان به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. آنان پرسشنامه‌های باورهای ناکارآمد، سبک‌های مقابله‌ای و خطرپذیری نو...

متن کامل

بررسی مقایسه ای شدت افسردگی در نوجوانان دختر و پسر

  پیش زمینه و هدف : در چرخه تحول روانی فرد، دوره مهمی وجود دارد که به دوران نوجوانی موسوم است که ورود این دوره فرد را با مشکلات فراوانی درگیر می­کند. تنش­های فرهنگی مربوط به ظاهر ممکن است نوجوانان را در معرض خطر افسردگی قرار دهد افسردگی بزرگترین مسأله­ای است که سلامت انسان­ها را تهدید می­کند و چنان گسترش وسیعی دارد که در میان اختلالات روانی از آن به ­ عنوان سرماخوردگی روانی یاد می­شود. اما از آ...

متن کامل

بررسی و مقایسه ی حافظه ی دیداری دانش آموزان دختر شنوا و ناشنوا 11-18 ساله شهر تهران

حافظه یکی از اجزای فرآیند یادگیری است و در کسب معلومات، مهارت ­ها و تجارب نقش اساسی ایفا می ­کند. حافظه به ویژه در دوران نوجوانی به دانش آموزان این امکان را می ­دهد که از تجربیات گذشتگان استفاده کنند؛ از تجربیات فعلی سود ببرند و برای تجارب جدید آماده شوند. لذا پژوهش حاضر نیز با هدف مقایسه ­ی حافظه ­­ی دیداری (بصری) دانش ­آموزان دختر شنوا و ناشنوا انجام شده است. طرح تحقیق پس رویدادی بود. جامعه آ...

متن کامل

رابطه سبک‏های هویت و مسئولیت‌پذیری با پیشرفت تحصیلی نوجوانان 15 تا 18 ساله شهر تهران

مقدمه: پیشرفت تحصیلی به عنوان یک تکلیف مهم برای نوجوانان تحت تأثیر عوامل متعدد فردی و اجتماعی قرار دارد. بر اساس نتایج پژوهش‌های پیشین، سبک‌های هویت و مسئولیت‌پذیری به عنوان سازه‌های روانشناختی دو دسته از این عوامل هستند که در دوره نوجوانی تأثیر مهمی بر رفتار فرد می‌گذارند. منظور از سبک‌های هویت ترکیب مهارت‌ها، جهان‌بینی و همانندسازی‌های دوران کودکی است که به صورت یک کل منسجم و منحصربه فرد درمی...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023