بررسی و مقایسه رفتار خوردن در کودکان با و بدون اختلال نافرمانی مقابله ای 5 تا 7 سال? شهر تهران

پایان نامه
چکیده

هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه رفتار خوردن در کودکان با و بدون اختلال نا فرمانی مقابله ای 5 تا 7 ساله شهر تهران است. نوع پژوهش کاربردی و روش انجام آن توصیفی از نوع زمینه یابی میباشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کودکان 5 تا 7 ساله شهر تهران است که در سال 1389 در مهدکودک ها و مراکز پیش دبستانی این شهر تحت آموزش بودند. نمونه پژوهش شامل 64 کودک(31 کودک با اختلال نافرمانی مقابله ای و 33 کودک بدون اختلال نافرمانی مقابله ای) میباشد که با استفاده از روش خوشه ای تصادفی از میان کودکان 9 مهد کودک و پیش دبستانی شهر تهران انتخاب شده اند. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه علائم مرضی کودکان(csi-4) و پرسشنامه رفتار خوردن کودکان (cebi) است.در ابتدا از مربیان خواسته شد که کودکان مخرب، نافرمان، مجادله گر و منفی باف 5 تا 7 ساله را معرفی نمایند. سپس از پرسشنامه علائم مرضی کودکان (فرم والدین و مربیان) جهت تشخیص کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای در بین این کودکان، استفاده شد. بعد از آن از مادران هر دو گروه خواسته شد که پرسشنامه رفتار خوردن کودکان را تکمیل نمایند. پس از جمع آوری داده های حاصل از تکمیل پرسشنامه ها برای توصیف آنها از شاخص های گرایش مرکزی، پراکندگی و توزیع و برای تحلیل آنها از مدل آماری t دو گروه مستقل استفاده شد. نتایج نشان دادند که بین رفتار خوردن و هر یک از زیر مقیاس های آن (سلایق غذایی، مهارت های حرکتی و تمکین رفتاری) در کودکان با و بدون اختلال نافرمانی مقابله ای تفاوت معنی داری وجود دارد، به نحوی که مشکلات انواع رفتار های خوردن در کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای بیشتر از کودکان بدون این اختلال است. با توجه به نتایج تحقیق میتوان نتیجه گرفت که گستره رفتار خوردن که یکی از کنش های رشدی بزرگ در فرآیند تحول است، در کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای، با مشکلات بیشتری نسبت به کودکان بدون این اختلال همراه است. از آنجا که تغذیه یکی از پایه های اساسی سلامت جسم، روان و یادگیری های اجتماعی است، یافته های این پژوهش ضرورت توجه به اختلال نافرمانی مقابله ای، پیامدهای آن و رفتار خوردن در کودکان را آشکار میسازد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

رابطه مشکلات دلبستگی با علائم اختلال نافرمانی مقابله ای کودکان

زمینه و هدف: با توجه به شیوع بالای اختلال نافرمانی مقابله­ ای در کودکان و پیامدهای بعدی این اختلال، هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه مشکلات دلبستگی با شدت علائم اختلال نافرمانی مقابله ­ای در کودکان دبستانی بود. روش: طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع مطالعات همبستگی است. جامعه آماری دانش ­آموزان مدارس ابتدایی منطقه 4 آموزش‌وپرورش شهر تبریز در سال تحصیلی 95-1394 را شامل می­ شد. شرکت‌کنندگان تعداد 229 نفر (...

متن کامل

اثربخشی اقتصاد ژتونی بر مشکلات رفتاری خوردن در کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی اقتصاد ژتونی بر مشکلات رفتاری خوردن در کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای 5 تا 7 ساله ی شهر همدان است. با توجه به ماهیّت موضوع پژوهش، این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و طرح آن پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه می باشد. در این پژوهش جامعه ی مورد نظر، شامل کلّیه ی کودکان 5 تا 7 ساله ی دارای اختلال نافرمانی مقابله ای ثبت نام شده در مهدکودک ها و مراکز پیش دبستانی شهر...

رابطه مشکلات دلبستگی با علائم اختلال نافرمانی مقابله ای کودکان

زمینه و هدف: با توجه به شیوع بالای اختلال نافرمانی مقابله­ ای در کودکان و پیامدهای بعدی این اختلال، هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه مشکلات دلبستگی با شدت علائم اختلال نافرمانی مقابله ­ای در کودکان دبستانی بود. روش: طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع مطالعات همبستگی است. جامعه آماری دانش ­آموزان مدارس ابتدایی منطقه 4 آموزش وپرورش شهر تبریز در سال تحصیلی 95-1394 را شامل می­ شد. شرکت کنندگان تعداد 229 نفر (...

متن کامل

اثربخشی شن بازی درمانی در کاهش نشانگان کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای

The Purpose of the present research was to examine the effectiveness of sandplay therapy on reducing the symptoms of oppositional defiant disorder . The study population consisted of all children 7 to 9 years with ODD from Omid Asr Rehabilitationat 2015.  Sampling method was purposeful and 24 children with ODD that have selected (12 children experimental group and 12 control group). This is a q...

متن کامل

بررسی و مقایسه فراوانی اختلالات رفتاری در کودکان 5-12 ساله با و بدون عیوب انکساری چشم در شهر تهران

مقدمه و اهداف عیوب انکساری چشم عبارت است از نقص یا نارسایی سیستم بینایی که تصاویر به طور واضح روی شبکیه  متمرکزنشده و باعث تاری دید، خستگی چشم ،سردرد و در موارد شدید تنبلی چشم ویا انحراف چشم (استرابیسم) می گردد. این مشکلات ممکن است باعث عدم علاقه به درس خواندن و اختلال یادگیری شده و پیش زمینه اختلالات رفتاری باشد. بر اساس پژوهش های انجام یافته در کودکان نشان داده شده که  مواردی از اختلالات یاد...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023