مقایسه ویژگی های شخصیت، خودکارآمدی، سازگاری و کمالگرایی دانش آموزان دختر تک فرزند و چند فرزند مقطع دبیرستان.

پایان نامه
چکیده

پژوهش حاضر به مقایسه ویژگی های شخصیت، خودکارآمدی، سازگاری، و کمال گرایی دانش آموزان دختر تک فرزند و چند فرزند مقطع سوم دبیرستان می¬پردازد. جامعه آماری این پژوهش عبارت است از تمامی دختران مقطع سوم دبیرستان تک فرزند و چند فرزندی که در سال تحصیلی 93-92 در شهرستان شاهرود تحصیل می¬کرده اند. به منظور جمع آوری و مقایسه اطلاعات، پرسشنامه¬های خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران، سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینک، کمالگرایی فراست و پرسشنامه شخصیت neo-ffi به عنوان ابزار اندازه گیری مورد استفاده قرار گرفتند و در میان دانش آموزان که تعداد آنها 200 نفر بود (100 نفر در گروه تک فرزندی و 100 نفر در گروه چند فرزندی) و به روش در دسترس انتخاب شده بودند، توزیع شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره ((manova استفاده شد. بر اساس داده¬های حاصله و تحلیل آماری انجام گرفته در مورد ویژگیهای 5 عاملی شخصیت به این نتیجه رسیدیم که بین دو گروه دانش آموزان تک فرزند و چند فرزند از لحاظ دو مؤلفه انعطاف پذیری و دلپذیر بودن تفاوت معنادار وجود دارد. انعطاف پذیری و دلپذیر بودن در دانش آموزان چند فرزند بالاتر از تک فرزندان است و از لحاظ روان نژندی، برونگرایی و با وجدان بودن تفاوتی وجود ندارد. خودکارآمدی در دانش آموزان چند فرزند بالاتر از تک فرزندان است. سازگاری اجتماعی و سازگاری تحصیلی در دانش آموزان چندفرزند بالاتر از تک فرزندان است و از لحاظ سازگاری عاطفی تفاوتی وجود ندارد. از لحاظ معیار کمالگرایی بین دو گروه دانش آموزان تک فرزند و چند فرزند از لحاظ دو مؤلفه انتظارات والدینی و شک و تردید درباره اعمال تفاوت معنادار وجود دارد؛ انتظارات والدینی و شک و تردید درباره اعمال در دانش آموزان تک فرزند بالاتر از چندفرزندان است و بین این دو گروه در مؤلفه های نگرانی و دغدغه، معیارهای شخصی، انتقادگرایی والدین، و نظم و سازمان دهی تفاوتی وجود ندارد. در ادامه به تبیین روابط متغیرهای پژوهش پرداختیم، در این الگوی نظری فرض بر این است که ویژگیهای شخصیتی بر کمالگرایی، سازگاری و خودکارآمدی تأثیر گذار است و همچنین کمالگرایی و خودکارآمدی بر سازگاری تأثیر گذار می باشند. یافته ها نشان داد: روان رنجوری بر کمالگرایی تأثیرگذار است. انعطاف پذیری، روان رنجوری و باوجدان بودن بر سازگاری تأثیرگذار می باشند. برون گرایی و دلپذیر بودن بر سازگاری تأثیرگذار است. کمال گرایی و خودکارآمدی بر سازگاری تدثیرگذار می باشند.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه همبستگی خانوادگی، استقلال عاطفی و احساس تنهایی بین دانش آموزان تک فرزند و چند فرزند مقطع دبیرستان

این پژوهش با هدف تبین تفاوت همبستگی خانوادگی، استقلال عاطفی و احساس تنهایی بین دانش آموازن تک فرزند و چند فرزند دختر و پسر مقطع متوسطه نواحی 4گانه شهر شیراز که در سال تحصیلی 93- 92 مشغول به تحصیل بودند انجام شد.حجم نمونه پژوهش 246نفر (149چند فرزند و 97 تک فرزند) بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه همبستگی خانوادگی السون،استقلال عاطفی استن...

مقایسه ویژگی های ترسیمی کودکان در خانواده های تک فرزند و چند فرزند بر اساس آزمون ترسیم خانواده

 زمینه و هدف: آزمون ترسیم خانواده برای بررسی عملکرد خانواده، کیفیت دلبستگی کودک- والد، و رابطه کودک با سایر اعضای خانواده مفید است. هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسه ویژگی ­های ترسیمی کودکان خانواده ­های تک ­فرزند و چند­فرزند بر اساس آزمون ترسیم خانواده بود. روش: طرح پژوهش توصیفی، از نوع علّی مقایسه ­ای بود. جامعه آماری شامل تمامی کودکان خانواده­ های تک­ فرزند و چند­فرزند (دختر و پسر) 7 تا 10 ساله...

متن کامل

مقایسه سبک های فرزند پروری، اعتیاد به اینترنت و سازگاری اجتماعی در دانش آموزان عادی و دانش آموزان خودآسیب زن

از این پژوهش مقایسه سبک های فرزند پروری، اعتیاد به اینترنت و سازگاری اجتماعی در دانش آموزان عادی و دانش آموزان ارجاع شده به هسته مشاوره به علت خودزنی در مقطع متوسطه شهرستان بوکان بود. مطالعه از نوع علی مقایسه ای می باشد. جامعه آماری پژوهش، شامل تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان  بوکان در سال تحصیلی 94-93 بود. از بین جامعه مورد نظر تعداد 60 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ر</stron...

متن کامل

مقایسه سبک های فرزند پروری، اعتیاد به اینترنت و سازگاری اجتماعی در دانش آموزان عادی و دانش آموزان خودآسیب زن

از این پژوهش مقایسه سبک های فرزند پروری، اعتیاد به اینترنت و سازگاری اجتماعی در دانش آموزان عادی و دانش آموزان ارجاع شده به هسته مشاوره به علت خودزنی در مقطع متوسطه شهرستان بوکان بود. مطالعه از نوع علی مقایسه ای می باشد. جامعه آماری پژوهش، شامل تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان  بوکان در سال تحصیلی 94-93 بود. از بین جامعه مورد نظر تعداد 60 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ر</stron...

متن کامل

مقایسه پرخاشگری و خودکارآمدی و خودتنظیمی دانش آموزان دختر خانواده های تک فرزند با خانواده های چند فرزندی

هدف از پژوهش حاضر مقایسه پرخاشگری، خودکارآمدی و خود تنظیمی دانش آموزان دختر خانواده های تک فرزند با خانواده های چند فرزند بود این پژوهش با روش علی مقایسه ای انجام شد جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 1394- 1393 بود حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی - مورگان شامل دو گروه 100 نفر دانش آموز از خانواده تک فرزند و 100 نفر دانش آموز از خانواده چند فرزند ب...

مقایسه شناخت اجتماعی کودکان دختر خانواده های تک فرزند و چند فرزند 5 و 7 ساله شهر اصفهان

مقدمه: این پژوهش با هدف مقایسه شناخت اجتماعی در بین کودکان دختر خانواده های تک فرزند و چند فرزند شهر اصفهان که در دامنه ی سنی 7-5 سال قرار داشتند، صورت گرفت. روش: این پژوهش کاربردی از نوع علی-مقایسه ای بود. جامعه ی آماری پژوهش کلیه کودکان دختر 7-5 ساله ی شهر اصفهان در سال 1393بود. بدین منظور 80 کودک دختر(40 نفر از خانواده های تک فرزند و 40 نفر از خانواده های چند فرزند) با استفاده از روش نمونه گ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023