اثربخشی آموزش برنامه شناختی رفتاری بر کاهش رفتار تنبیهی مادران کودکان کم توان ذهنی خفیف

پایان نامه
چکیده

پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه مادران کودکان کم توان ذهنی خفیف مقطع ابتدایی مدرسه ی استثنایی بهارانقلاب شهرستان شادگان در سال تحصیلی 93-1392 تشکیل می دادند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 20 نفر از مادرانی که نمرات آنها در پرسشنامه تنبیه 38 به بالا بود، انتخاب و به صورت تصادفی در دوگروه آزمایش (10نفر) وکنترل (10نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش، در 12 جلسه برنامه ی شناختی-رفتاری شرکت وآموزش دریافت کردند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه 25 سوالی تنبیه و مصاحبه بالینی همراه با مشاهده استفاده شد. داده ها از طریق آزمون آماری کوواریانس توسط spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که فرضیه ی پژوهشی مبنی بر اثربخشی آموزش برنامه ی شناختی رفتاری برکاهش رفتار تنبیهی مادران کودکان کم توان ذهنی خفیف مورد تایید قرار گرفته است و مادران گروه آزمایش نسبت به مادران گروه کنترل در پس آزمون، به طور معنی داری رفتار تنبیهی کمتری داشتند. نتیجه گیری: آموزش برنامه ی شناختی رفتاری می تواند در کاهش رفتارهای تنبیهی مادران کودکان کم توان ذهنی خفیف موثر باشد.

منابع مشابه

تأثیر آموزش برنامه شناختی رفتاری بر کاهش کودک آزاری مادران دانش آموزان کم توان ذهنی خفیف شهرستان شادگان

هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش برنامه ی شناختی رفتاری بر کاهش رفتار کودک آزاری مادران دانش آموزان کم توان ذهنی خفیف شهرستان شادگان است. پژوهش حاضر، به صورت آزمایشی – میدانی یا طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه در یک جامعه ی دانش آموزی است. در این پژوهش، به گروه آزمایش، 12 جلسه آموزش برنامه ی شناختی-رفتاری به صورت هفتگی و به مدت 2 جلسه ی 60 دقیقه ای در هفته داده شد. نمونه گیری با استفاده از روش...

بررسی اثربخشی آموزش داستان های اجتماعی بر کاهش گوشه گیری کودکان کم توان ذهنی خفیف

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش داستان های اجتماعی بر کاهش گوشه گیری کودکان کم توان ذهنی خفیف است.در این پژوهش از طرح های تک موردی نوع a-b استفاده شد. جامعه ی مورد مطالعه ی پژوهش کلیه ی دانش آموزان کم توان ذهنی خفیف مرکز آموزش استثنایی نیکان (دوره دوم) شهر بجنورد در سال تحصیلی92-91 بود.برای انتخاب نمونه با همکاری معلمان این مرکز،دو نفر از دانش آموزان پایه ی چهارم یک کلاس که از لحاظ نم...

اثربخشی آموزش مدیریت والدین بر روابط مادر- فرزندی و خود انتقادی مادران کودکان کم توان ذهنی

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش برنامه مدیریت والدین بر روابط مادر- فرزندی و خود انتقادی مادران کودکان کم توان ذهنی صورت گرفت. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون دو گروهی (آزمایش و کنترل) می‌باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه مادران کودکان کم توان ذهنی (مراکز نگهداری و مدارس استثنایی) شهرستان پارس آباد در سال 1395 بودند که به روش نمونه‌گیری دردسترس تعداد 30 نفر انتخاب و د...

متن کامل

اثربخشی نقاشی درمانی بر کاهش اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان کم توان ذهنیِ آموزش پذیر

مقدمه: نقاشی­درمانی نیز به عنوان روشی مناسب برای درمان و کاهش اختلالات رفتاری پیشنهاد شده است. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی نقاشی­درمانی بر کاهش اختلالات دانش­آموزان کم­توان ذهنی انجام شد.  روش: مطالعه­ی حاضر از نوع نیمه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه­ی آماری پژوهش شامل کلیه­ی دانش­آموزان پسر کم­توان ذهنی آموز...

متن کامل

اثربخشی آموزش گروهی فرزندپروری مثبت بر مشکلات رفتاری کودک و فقدان لذت‌جویی مادران دارای کودک کم توان ذهنی آموزش پذیر

مقدمه: تولد و حضور کودکی با کم توانی ذهنی در هر خانواده‌ای، می‌تواند رویدادی نامطلوب و چالش‌زا تلقی گردد که احتمالا تنیدگی و سرخوردگی و احساس غم و نومیدی را به دنبال خواهد داشت. این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش گروهی فرزند پروری مثبت  بر مشکلات رفتاری کودک و فقدان لذت جویی مادران دارای کودک کم‌توان ذهنی آموزش پذیر انجام گرفت. روش: طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه ک...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023