اثربخشی بازی درمانی بر ناگویی خلقی کودکان اتیسم

پایان نامه
چکیده

زمینه و هدف: ماهیانه 974 نفر نوزاد در کشور در بدو تولد به بیماری اتیسم مبتلا می شوند با توجه به روند رو به رشد ناگویی خلقی در کودکان اتیسم و همچنین تاثیر منفی آن بر عملکرد یادگیری کودکان اتیسم تاکنون شیوه های مختلفی از مداخله های روان شناختی مورد بررسی قرار گرفته اند. این تحقیق با هدف تاثیر بازی درمانی بر ناگویی خلقی کودکان اتیسم انجام شد. مواد و روش ها : روش مورد استفاده نیمه آزمایشی با گروه آزمایش و گواه و ابزار مورد استفاده پرسشنامه نارسایی هیجانی تورنتو و پروتکل بازی درمانی بود. جامعه آماری شامل مراجعه کنندکان مراکز روانشناختی و اتیسم به آرا در شهر تهران در تابستان سال 93 بودکه تعداد 30 نفر (15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه گواه) که از این تعداد 14 نفر پسر و 16 دختر در هر گروه به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای بررسی فرضیه پژوهشی و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل، داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس (ancova) انجام شدند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که بازی درمانی بر کاهش ناگویی خلقی دختران و پسران تاثیر دارد. به بیان دیگر بازی درمانی می تواند روش موثری در کاهش ناگویی خلقی در کودکان بخصوص کودکان اوتیسم باشد .

منابع مشابه

اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی - رفتاری بر رفتارهای چالشی کودکان اتیسم با عملکرد بالا.

پژوهش حاضر، با هدف تعیین اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری بر رفتارهای چالشی کودکان اتیسم با عملکرد بالا انجام شد. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کودکان پسر 8 تا 12 ساله اتیسم مراکز درمانی شهر اراک در سال 1397 تشکیل دادند. در این پژوهش 16 کودک پسر اتیسم با عملکرد بالا با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس ...

متن کامل

اثربخشی بازی درمانی بر برقراری ارتباط کودکان دارای اختلال طیف اتیسم

هدف: هدفاین پژوهش بررسی اثربخشی بازی­درمانی بر برقراری ارتباط کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم بود. روش: روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون با دو گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری پژوهش کودکان 6 تا11 ساله دارای اختلال طیف اتیسم در مدرسه غیرانتفاعی آئین مهرورزی بودند. نمونه مورد مطالعه شامل 24 کودک بود که به طور در دسترس انتخاب و به صورت...

متن کامل

اثربخشی آموزش تکنیک‌های تنظیم هیجان بر ناگویی خلقی در سربازان

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش تکنیک‌های تنظیم هیجان بر ناگویی خلقی در سربازان انجام شد. این پژوهش کارآزمایی بالینی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه‌ی سربازان یک واحد نظامی شهر تهران در سال 1395 بود. تعداد 350 نفر از سربازان با نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه ناگویی ‌خلقی تورنتو را تکمیل کردند. سپس تعداد 66 نفر که دارای بالاترین نمرات در پرسشنام...

متن کامل

اثربخشی بازی درمانی گروهی بر علائم لجبازی- نافرمانی کودکان

Background and Objectives: With regard to the prevalence of Oppositional-Defiant Disorder in children and converting to the other disorders, if left untreated, this research aims to investigate the effectiveness of group play therapy on oppositional-defiant disorder symptoms among children. Materials and Methods: This study is interventional and quasi-experimental research. In this study bas...

متن کامل

اثربخشی بازی درمانی گروهی بر ارتباط کودکان ۵ تا ۸ سال مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا

هدف یکی از ملاک های تشخیصی اختلال اتیسم، آسیب به مهارت های ارتباطی فرد است که مشکلاتی را در فراگیری مهارت های زبانی و گفتاری به وجود می آورد. امروزه استفاده از بازی درمانی با هدف حمایت از کودکان با اختلال اتیسم رواج یافته است. بازی درمانی رویکردی فعال است که به کودک اجازه می ­دهد تا احساسات هشیار و ناهشیار خود را به واسطه بازی آشکار کند. این مطالعه با هدف تعیین اثربخشی بازی درمانی گروهی بر ارتب...

متن کامل

اثربخشی طرحواره درمانی بر راهبردهای شناختی هیجان، تحمل پریشانی و ناگویی خلقی بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی طرحواره‌درمانی بر راهبردهای شناختی هیجان، تحمل پریشانی و ناگویی خلقی بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی انجام گرفت. روش پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش، شامل افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر تهران در سال 1396 بود. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری غیراحتمالی داوطلبانه و گمارش تصاد...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023