بررسی رابطه رضامندی زوجیت والدین با محبوبیت، سلامت روان و خلاقیت در فرزندان تیزهوش دبیرستانی

پایان نامه
چکیده

خانواده تنها نهادفطری،طبیعی،بی بدیل و جاودانه انسان است(افروز،1390) هدف از انجام این پژوهش: بررسی میزان رضامندی زوجیت والدین با محبوبیت،سلامت روان وخلاقیت در فرزندان تیز هوش دبیرستانی روش انجام کار : در دو گروه والدین و دانش آموزان تیز هوش در سال 1392 ، حجم نمونه 100 نفر والدین و 100نفر دانش آموزان تیز هوش که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند . در این تحقیق از آزمون رضایت زنا شویی افروز و سلامت روان scl90) )،مقیاس محبوبیت افروز-اسدی،خلاقیت عابدی استفاده شد و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری همبستگی و رگرسیون چند متغیری استفاده گردید. نتایج : بین دو عامل ،رضایت زناشویی و سلامت روان و خلاقیت دانش آموزان ارتباط معنی دار آماری مشاهده شد . والدین راضی از زندگی زناشویی از فرزندان سالم تری و خلاقیت مناسبی برخوردارند(p<0/05) وبین محبوبیت مادر و رضایت زناشویی ارتباط معنا داری برخوردار شد (05/0) بحث ونتیجه گیری : به نظر می رسد که دانش آموزان دبیرستانی تیز هوشان از نظر سلامت روان و خلاقیت با سایر دانش آموزان متفاوت هستند.شرایط محیط مطلوب و محیط آموزشی و نوع برخورد خانواده می تواند در این تفاوت ها نقش داشته باشد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه رضایت‌مندی زوجیت و محبوبیت والدین با پیشرفت تحصیلی فرزندان

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه رضایت‌مندی زناشویی و محبوبیت والدین با پیشرفت تحصیلی فرزندان دانش­آموزان پایه پنجم و ششم منطقه4 شهر تهران در سال تحصیلی 95-1394 انجام شد. روش کار: روش مطالعه  تحقیقی پیمایشی از نوع همبستگی محسوب می‎شود. که  در نمونه ای به حجم 100 نفر که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، اجرا شده است برای سنجش متغیرها از سه پرسشنامه اس...

متن کامل

رابطه سازش یافتگی و خلاقیت فرزندان با محبوبیت والدین

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سازش یافتگی و خلاقیت فرزندان با محبوبیت والدین انجام شده است. روش تحقیق همبستگی بوده است. جامعه آماری شامل کلیه دانش­آموزان پایه پنجم و ششم منطقه 4 شهر تهران در سال تحصیلی 95-1394 بوده و نمونه­ای به حجم 100 نفر و به روش نمونه-گیری در دسترس انتخاب شدند. برای سنجش متغیرها از سه پرسشنامه محبوبیت والدین افروز (1391)؛ سازش یافتگی اجتماعی کالیفرنیا (1953) و خلاقیت عابدی ...

متن کامل

رابطه رضامندی زوجیت والدین با سلامت روان و خلاّقیت دانش آموزان پسر

هدف از پژوهش حاضر ،مقایسه رضامندی زوجیت والدین با سلامت روان و خلاقیت دانش آموزان پسر می باشد .نمونه پژوهش شامل 100نفر از دانش آموزان پسر و والدینشان که در مقطع راهنمایی مشغول به تحصیل هستند که به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند .داده ها از طریق پرسشنامه رضامندی زوجیت افروز ،آزمون سلامت روان s.c.l(90)-r و آزمون خلاقیت تورنس جمع آوری شد.برای تجزیه و تحلیل داده ها ،از روش آمار توصیفی (میان...

بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی مادران با سلامت روان و میزان خلاقیت فرزندان دختر

 هدف پژوهش حاضر به بررسیرابطهویژگی‌هایشخصیتی مادران با سلامت روان و میزان خلاقیت فرزندان دختر می‌پردازد. روش این پژوهش توصیفی از نوع مطالعات همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان دختر تیزهوش شاغل در مدارس سمپاد استان همدان و مادران آنها بود، که تعداد کل آنها 4189 نفر است. حجم نمونه با عنایت به اینکه از مدل یابی ساختاری استفاده شده است، 435 نفر در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری داده‌ها شا...

متن کامل

بررسی اثربخشی برنامه روان‌شناختی خانواده‌محور بر رضامندی زوجیت والدین شاغل و وابستگی فرزندان نوجوان آنان به بازی‌های رایانه‌ای

Objectives Undoubtedly, the family is the first and most important factor in human development and is worthy of paying attention. This study aimed to investigate the effectiveness of family-based psychology program on marital satisfaction and their children's affiliation to computer games.  Methods The present study is a quasi-experimental research with control group. The statistical populatio...

متن کامل

تبیین خلاقیت دانش آموزان تیزهوش بر مبنای هوش، سن و رضامندی زناشویی والدین آنان

هدف پژوهش حاضر کسب اطلاعات در زمینۀ پیش‏بینی خلاقیت دانش‏آموزان تیزهوش بر مبنای سن، هوش و رضامندی زناشویی والدین آنان، بود. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش همبستگی است. به منظور اجرای این پژوهش سیصد و سی دانش‏آموز (164 پسر و 166 دختر) از مدارس شهر تهران با روش نمونه‏گیری خوشه‏ای از میان دانش‏آموزان با بهرۀ هوشی بالاتر از 120 انتخاب شدند. آزمون ماتریس‏های پیشرونده ریون (هوش ریون، 1941)، آزمون تف...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023