بررسی و مقایسه مهارت های حرکتی دانش اموزان پسر با نارسایی ویژه در دیکته نویسی و دانش آموزان عادی پایه پنجم ابتدایی شهر مشهد در سال تحصیلی (89 – 88)

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
  • نویسنده امیر نیکوخلق
  • استاد راهنما پرویز شریفی درآمدی
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1389
چکیده

چکیده تحقیق پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه مهارت های حرکتی دانش اموزان پسر با نارسایی ویژه در دیکته نویسی و دانش آموزان عادی پایه پنجم ابتدایی شهر مشهد در سال تحصیلی (89 – 88) پرداخته است. روش تحقیق ازنوع کاربردی و روش انجام آن زمینه ای است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دانش اموزان پسر پایه پنجم ابتدایی بودند که در مدارس دولتی نواحی 7 گانه آموزش و پرورش عادی و مراکز وابسته به آموزش و پرورش استثنایی در دو نوبت صبح و عصر در سال تحصیلی (89 – 1388) مشغول به تحصیل بودند. نمونه آماری شامل 30 نفر از دانش آموزان با نارسایی ویژه در دیکته نویسی و 30 نفر از دانش آموزان عادی بودند. جهت همتا سازی دانش آموزان دو گروه از نظر بهره هوشی از آزمون هوشی آدمک گودیناف استفاده شد، که معیار بهره هوشی در این پژوهش بین (90 تا 110) بوده است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش جهت ارزیابی و مقایسه عملکرد مهارت های حرکتی، آزمون رشد حرکتی لینکلن – اوزرتسکی بود که دارای 36 مهارت است که علاوه بر عملکرد کلی مهارت های حرکتی، مهارت های حرکتی درشت، ظریف و چشم و دست را مورد مقایسه قرار داده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش از آمار توصیفی به منظور تنظیم جداول، نمودارها و واریانس و انحراف استاندارد استفاده شد و از آمار استنباطی به منظور مقایسه میانگین نمرات کل مهارت های حرکتی، مهارتهای حرکتی درشت، مهارت های حرکتی ظریف، و چشم و دست، در ازمون رشد حرکتی لینکلن – اوزرتسکی از ازمون های آماری t مستقل استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که بین میزان عملکرد کلی مهارت های حرکتی، مهارت های حرکتی درشت، مهارت های حرکتی ظریف و مهارت های حرکتی هماهنگی چشم و دست تفاوت معنی داری وجود دارد و دانش آموزان عادی نسبت به دانش اموزان با نارسایی ویژه در دیکته نویسی عملکرد بهتری دارند. بنابراین وبا توجه به اهمیت مهارت های حرکتی در دانش آموزان با نارسایی ویژه در دیکته نویسی تشخیص سریع و به موقع آنها و علاوه بر آن توجه به ساعات ورزش درمراکز استثنایی از مسائل مهم است واینکه آنرا به عنوان جزئی از برنامهای آموزشی در نظر بگیریم.امید انست که این تحقیق باعث شود توجه به تربیت بدنی خصوصادر مراکز استثنایی به صورت جدی پیگیری شود ومربیان از آموزش های لازم جهت افزایش و کیفیت ورزش در مدارس برخوردار شوند تاباعث بهبود عملکرد مهارت های حرکتی در دانش اموزان گردد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی و مقایسه رشد مهارت های حرکتی در دانش آموزان دارای اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی با دانش آموزان عادی

مقدمه: با توجه به اینکه رشد مهارت های حرکتی اساس یادگیری بعدی را تشکیل می دهد و کودکان مبتلا به نارسایی توجه/ بیش فعالی به نوعی با مشکلاتی در ایــــن زمینه مواجه هستند، لذا این اختلال بایستی به گونه ای اصلاح شود که دشواری های حرکتی آنان قبل از شروع آموزش برطرف شود. مبتلایان به این اختلال مشکلات بالینی مشخصی در رابطه با مهارت حرکتی دارند که عبارتند از : 1- مشکل خام حرکتی 2- برخورد کردن با وسایل ...

متن کامل

مقایسه پیشرفت مهارت نوشتن در دانش آموزان با اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی و عادی پایه اول ابتدایی

هدف: پژوهش حاضر به منظور مقایسه پیشرفت مهارت نوشتن در دانش آموزان با اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی و عادی پایه اول ابتدایی انجام شده است. روش: در این پژوهش، روش مورد استفاده، علی مقایسه ای و جامعه آماری کلیه دانش آموزان پایه اول ابتدایی در شهر فسا است که از کلی مدارس ابتدایی، ۶ مدرسه دخترانه و پسرانه و از هر مدرسه ۵ دانش آموز عادی (مجموعا ۳۰ دانش آموز دختر و پسر) به صورت نمونه گیری خوشه ای تص...

متن کامل

هنجاریابی سرعت دست نویسی دانش آموزان پایه دوم تا پنجم مدارس ابتدایی شهر تهران

مقدمه و اهداف کند نویسی یکی از مشکلات بزرگ دانش آموزان در سنین مدرسه می باشد. این دانش آموزان اغلب جهت بررسی و درمان به مراکز کاردرمانی ارجاع داده می شوند. و از آنجا که تا به امروز معیاری از سرعت دست نویسی دانش آموزان در سیستم نوشتاری ایران وجود ندارد، هدف از این پژوهش ثبت هنجاری از سرعت دست نویسی دانش آموزان تهران می باشد. مواد و روش ها مطالعه ی حاضر از نوع توصیفی – مقطعی می باشد. جامعه ی مورد...

متن کامل

بررسی و مقایسه رشد مهارت های حرکتی در دانش آموزان دارای اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی با دانش آموزان عادی

مقدمه: با توجه به اینکه رشد مهارت های حرکتی اساس یادگیری بعدی را تشکیل می دهد و کودکان مبتلا به نارسایی توجه/ بیش فعالی به نوعی با مشکلاتی در ایــــن زمینه مواجه هستند، لذا این اختلال بایستی به گونه ای اصلاح شود که دشواری های حرکتی آنان قبل از شروع آموزش برطرف شود. مبتلایان به این اختلال مشکلات بالینی مشخصی در رابطه با مهارت حرکتی دارند که عبارتند از : 1- مشکل خام حرکتی 2- برخورد کردن با وسایل ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023