اثربخشی آموزش مهارت های غیرکلامی بر بهبود ارتباط اجتماعی دانش آموزان با آسیب شنوایی

پایان نامه
چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت های غیرکلامی بر بهبود ارتباط اجتماعی دانش آموزان با آسیب شنوایی انجام شده است. روش تحقیق از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری تحقیق را شامل کلیه دانش آموزان ناشنوا پسر پایه سوم ابتدایی شهر مشهد بودند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 18 نفر از دانش آموزان انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته ارتباط اجتماعی ناشنوایان بود، که دارای شش مولفه است. گروه آزمایشی طی ده جلسه مهارت های غیرکلامی را آموزش دیدند و گروه کنترل به دور از متغیر مستقل نگاه داشته شد. برای تجزیه تحلیل داه های پژوهش از روش های آماری در دو سطح توصیفی (شاخص های مرکزی و پراکندگی) و استنباطی (تحلیل کواریانس چند متغیری) استفاده شد. به طور کلی نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر نشان داد که ارتباط اجتماعی در دانش آموزانی که برنامه مهارت های غیرکلامی را آموزش دیدند بهبود یافته است. بطور مشخص نتایج حاکی از آن بود که آموزش مهارت های غیرکلامی بر بهبود مولفه های ارتباط اجتماعی از جمله ارتباط ایما و اشاره ای، نگرش های ارتباطی، مهارت های اجتماعی – هیجانی و حرکات بیانگر چهره ای- بدنی در دانش آموزان با آسیب شنوایی موثر بوده است. ولی بر مولفه های تماس چشمی و توجه اشتراکی تاثیرگذار نبوده است.

منابع مشابه

بهبود بخشی مهارت های اجتماعی دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری غیرکلامی

The researches indicate that about one third of students with learning disabilities (already the largest group of students with disabilities) have nonverbal or social disabilities. Students with nonverbal learning disabilities, then, not only face academic challenges but have difficulty meeting social expectations, as well as many of life’s other demands. Actually, social skills problems and di...

متن کامل

اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر کاهش پرخاشگری کلامی و غیرکلامی دانش آموزان پسر کم توانی ذهنی

زمینه و هدف: کم ­توانی ­­ذهنی می­­­ تواند منجر به مشکلات رفتاری مختلفی از جمله پرخاشگری شود. مطالعات بسیاری نشان داده­ اند که آموزش مهارتهای اجتماعی منجر به رفتارهای مثبت در کودک می­شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعی بر کاهش پرخاشگری کلامی و غیرکلامی در دانش­ آموزان پسر کم ­توان ذهنی انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیش ­آزمون ـ پس ­آزمون بود. جامعه آماری...

متن کامل

اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی برخودپنداره و احساس تنهایی دانش آموزان با آسیب شنوایی

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر خودپنداره و احساس تنهایی دانش آموزان با آسیب شنوایی است. طرح پژوهش، آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری شامل دانش آموزان پسر با آسیب شنوایی مقطع راهنمایی شهرستان ساری در سال تحصیلی 90-1389 بود. نمونه ای به حجم 30 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی (15 نفر) و کنترل ...

متن کامل

اثربخشی آموزش مهارت های تنظیم خلق بر خودپنداره و کفایت اجتماعی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت ها ی تنظیم خلق بر خودپنداره و کفایتاجتماعی دانش آموزان ناتوان یادگیری انجام شد . بدین منظور با است فاده از طرح آزمایشی با پیش آزمون وپسآزمون با گروه کنترل از بین دانش آموزان ناتوان یادگیری شهر تهران و نمونه در دسترس، 28 نفرانتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند . هر دو گروه با استفاده از مقیاس کفایتاجتماعی فلنر ، پرسش نامه خودپنداره ب...

متن کامل

اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر خودکارآمدی عمومی و ترس اجتماعی در پسران نوجوان با آسیب شنوایی

مقدمه: نخستین و مهمترین مسئله نوجوانان ناشنوا، اشکال در برقراری ارتباط است که مشکلات زیادی برای نوجوانان و خانواده­های آنان ایجاد می­کند. از این­رو بهبود ویژگی­های روانشناختی این افراد مورد توجه بسیاری از درمانگران قرار گرفته است. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر آموزش مهارت­های ارتباطی بر خودکارآمدی عمومی و ترس اجتماعی در پسران نوجوان با آسیب شنوایی انجام شد. روش کار:پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه­تجر...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023