تبیین دیدگاه های پدیدارشناختی ادموند هوسرل و دلالت های تربیتی آن

پایان نامه
چکیده

هدف این پایان نامه بررسی دیدگاه‏های پدیدارشناختی ادموند هوسرل و تبیین دلالت‏های تربیتی آن می‏باشد. اهمیت این مسئله به این دلیل است که در تبیین ارتباط میان تعلیم و تربیت و پدیدارشناسی، لزوم مراجعه به آراء هوسرل به عنوان بنیان‏گذار این روش دارای ضرورت است پرسش‏هایی که در این پژوهش مطرح است.عبارتند از : الف) پدیدارشناسی چیست ؟ ب) اهداف پدیدارشناسی از دیدگاه هوسرل کدامند ؟ پ) مهم ترین دیدگاه های پدیدارشناختی هوسرل کدامند؟ ث) دلالت های تربیتی دیدگاه های پدیدارشناختی هوسرل کدامند؟ یافته های پژوهش : پدیدارشناسی روشی است در فلسفه محض که در اوایل قرن بیستم توسط ادموند هوسرل پایه گذاری شد و در آن به شناخت ماهیت اشیا( آیدوس ها) بدان گونه که بر ذهن پدیدار می گردد پرداخته می شود . بازسازی فلسفه به مثابه دانشی متقن و تعلیق رویکرد طبیعی از اهم اهداف پدیدارشناختی هوسرل است. مهترین دیدگاه های پدیدار شناختی هوسرل عبارتند از : اپوخه، تقلیل آیده تیک، قصدیت، شهود ذوات، آگاهی، نوئیسیس و نوئما، زیست جهان و بحران علوم اروپایی. مهم ترین دلالت های تربیتی مستخرج ازدیدگاه های پدیدارشناختی هوسرل عبارتند از: اصل جستجوی یقین، اصل مرجعیت خرد درتشخیص و تحلیل حقایق و اصل مسئولیت خود(ایگو) در مواجهه با جهان، که سایر اصول مستخرج، بر این سه اصل بنیادی قرار می گیرند. این پژوهش از نوع پژوهش های بنیادی – نظری است. که در آن از روش توصیفی – تحلیلی بهره گرفته شده است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش روش کتابخانه ای و ابزار گردآوری اطلاعات استفاده از فیش و متن خوانی است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز در این پژوهش روش تعقلی – برهانی است.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

عناصر پدیدارشناختی ادموند هوسرل در اندیشه ی مارتین هیدگر

این پایان نامه با موضوع پدیدارشناسی، به عناصر پدیدارشناختی هوسرل در اندیشه‎ی هیدگر می پردازد. سه مسئله‎ی اصلی مرتبط با این موضوع عبارتست از: 1- آیا هوسرل و هیدگر برای پدیدار به تعریف یکسانی قائلند؟ 2- آیا هیدگر نظریّه‎ی تحویل در فلسفه‎ی هوسرل را بکاربرده‎است؟ 3- آیا نظریّه‎ی هوسرل در باره‎ی آگاهی التفاتی، در فلسفه‎ی هیدگر تأثیری داشته‎است؟ از فصل سوّم که به فلسفه‎ی هوسرل اختصاص‎دارد این نتایج به...

تبیین و تحلیل دلالت های تربیتی دیدگاه معرفت شناختی ژیل دلوز و نقد دلالت های آن برای تعلیم و تربیت

از قدرتمندترین جریان های فکری و نظری مطرح در جهان امروز پساساختارگرایی است و عرصه تعلیم و تربیت یکی از عرصه هایی که تحت تأثیر این جریان قرار گرفته و ورود پساساختارگرایی به عرصه تعلیم و تربیت مسائل ، پرسش ها و نگرش های جدیدی را ایجاد کرده است. پساساختارگرایی دلوز نیز با تأکید بر قلمرو زدایی و باز قلمرو سازی، تأکید بر شدن به جای بودن، نشانه شناسی ، نفی بازنمایی گرایی، رد تصویر جزمی اندیشه ، کوچ گ...

متن کامل

سبک تفکر اخلاقی درنهج البلاغه و دلالت های تربیتی آن

بهره‌گیری از معارف اخلاقی ‌ـ ‌تربیتی نهج البلاغه نیازمند فهم مقاصد کلام حضرت علی7 است تا فارغ از تحمیل معنایی، دلالت‌های کلام آن حضرت روشن شود. این پژوهش با چنین هدفی انجام شده است تا با روش توصیفی ‌ـ ‌تحلیلی، به بررسی کلمات آن حضرت بپردازد و به کشف خطوط کلی و تفکر کلان امیرالمؤمنین7 در باب اخلاق هنجاری دست ‌یابد و با در نظر گرفتن آن، دلالت‌های روشی آن را استخراج کند. آنچه در این تلاش به بار آم...

متن کامل

دلالت های تربیتی داستان موسی و خضر

توانایی بالقوه آدمی در زمینه یادگیری، مقدمه انجام مطالعات و پژوهش‌های بسیاری گردیده اما متأسفانه تاکنون هیچ یک نتوانسته تصویری جامع و کامل از تمامیت یادگیری انسان ارائه دهد. با توجه به جامعیت قرآن کریم (نحل/89) و اهمیت یادگیری در آموزه‌های آن (علق/5-4)، پژوهش حاضر درصدد است به روش توصیفی- تحلیلی به واکاوی آیات الهی در این موضوع بپردازد تا ضمن غنی نمودن یافته‌های بشری، به نظریه‌ای جامع، پیرامون ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023