بررسی مقایسه ای سبک های اسناد و مهارت ابراز وجود در دانش آموزان تیزهوش و عادی دختر سال اول مقطع متوسطه در شهرستان شهرکرد

پایان نامه
چکیده

چکیده هدف از پژوهش حاضر، بررسی مقایسه ای سبک های اسناد و مهارت ابراز وجود بین دانش آموزان تیزهوش و عادی سال اول مقطع متوسطه در شهرستان شهرکرد بود. نمونه تحقیق در این پژوهش شامل 60 دانش آموز تیزهوش و 60 دانش آموز عادی بودند که با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از : پرسشنامه سبک اسناد پترسون و سلیگمن(casq) و پرسشنامه جرأت ورزی گمبریل و ریچی. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد. یافته ها نشان داد که دانش آموزان تیزهوش در موقعیت های مثبت در هر سه بعد نمره بالاتری از دانش آموزان عادی کسب کردند و در موقعیت شکست دانش آموزان تیزهوش اسناد درونی و ناپایدارتری نسبت به دانش آموزان عادی داشتند. همچنین دانش آموزان تیزهوش مهارت ابراز وجود بیشتری نسبت به دانش آموزان عادی داشتند. دانش آموزان تیزهوش سبک اسناد مطلوب تری نسبت به دانش آموزان عادی داشتند و به توانایی ها و قابلیت های خویش اطمینان بیشتری داشتند.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تاثیر آموزش ابراز وجود بر عزت نفس و قاطعیت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

Abstract Background & Aims: Self expression is a structured intervention method that is used for promotion of social relationship effectiveness. This aspect of interpersonal relationship can be created or promoted. Training self expression shows the art of deep relation with others in order to deal with life and business world better and be more self dominated. The aim of the present study wa...

متن کامل

مقایسه سبک های شناختی ( وابسته / نابسته به زمینه ) و راهبردهای یادگیری خودنظم یافته در دانش آموزان تیزهوش و عادی سال اول متوسطه شهر قزوین

با توجه به هدف های این مطالعه که مقایسه سبک های شناختی (وابسته / نابسته به زمینه ) و میزان استفاده از راهبردهای یادگیری خود تنظیمی در بین دانش آموزان تیزهوش و عادی است . نمونه این پژوهش شامل ۲۰۰ نفر ( ۱۰۰ پسر، ۱۰۰ دختر ) از دانش آموزان سال اول متوسطه شهر قزوین بودند که به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این تحقیق آزمون گروهی اشکال نهفته (ویتکین و همکاران ...

متن کامل

بررسی تأثیر آموزش ابراز وجود بر مؤلفه های مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش ابراز وجود بر مؤلفه های مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی بود. در این تحقیق که از نوع نیمه آزمایشی بود، تعداد 50 دانش آموز به صورت نمونه در دسترس از یکی از مدارس شهرستان ورزقان انتخاب شد و در دوگروه آزمایشی و کنترل (هرگروه 25 نفر) جایگزین شدند. برای اندازه¬گیری مهارت های اجتماعی از پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون (1983) استفاده شد. و برای ت...

متن کامل

بررسی تاثیر آموزش ابراز وجود بر عزت نفس و قاطعیت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

تاریخ دریافت: 28/3/88 تاریخ پذیرش: 18/ 7/88 چکیده پیش زمینه و هدف: ابراز وجود یک جنبه از ارتباط بین فردی است که می توان آن را ایجاد یا بهبود بخشید. هدف از آموزش ابراز وجود، یاد دادن هنر ارتباط عمیق با دیگران، برخورد جدی با کار و زندگی و تسلط بر خویش است. هدف از این مطالعه، تعیین تاثیر آموزش ابراز وجود بر عزت نفس و قاطعیت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه بود. مواد و روش کار: این مطالعه نیمه تجربی رو...

متن کامل

بررسی رابطه بین سلامت روان، منبع کنترل و شیوه مقابله ای دانش آموزان دختر سال اول مقطع متوسطه شهر تهران

هدف: این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین سلامت روان، منبع کنترل و شیوه مقابله ای دانش آموزان دختر سال اول مقطع متوسطه شهر تهران انجام شده استروش: نمونه ای که مورد بررسی قرار گرفت شامل 191 دانش آموز بودند. جهت انتخاب نمونه پژوهش ابتدا منطقه 7 شهر تهران به جهت انسجام نسبی بافت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی (طبق پیشنهاد اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران) انتخاب شد. سپس از بین مدارس دولتی دخترانه این منط...

متن کامل

تاثیرآموزش مهارت حل مسئله برخلاقیت و ابراز وجود در بین دانش آموزان پسردبیرستانهای شهرستان شوش

مقدمه: خلاقیت انعطاف پذیری درتفکر، سرشار از ایده بودن، توانایی کنار آمدن با ایده جدید و کشف ارتباط تازه بین چیزهای موجود می‌باشد. همچنین ابرازوجود یک مهارت اجتماعی مهم در دوران رشد یک نوجوان است. در تغییرات سریع جهان امروز و وضعیت شتاب آلود فردای آن، تنها کسانی می‌توانند دوام بیاورند که خود را با دگرگونیهای آن هماهنگ نمایند. این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله برخلاقیت و ابرازو...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - پردیس آموزشهای نیمه حضوری

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023