بررسی رابطه بین اضطراب مرگ و صفات شخصیتی در دانش آموزان پسر پایه اول مقطع متوسطه

پایان نامه
چکیده

پژوهش حاضر به رابطه بین اضطراب مرگ و صفات شخصیتی در دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان می-پردازد. جامعه آماری این پژوهش عبارت است از تمامی دانش آموزان پسرمقطع اول دبیرستان که در سال تحصیلی 93-92 در شهرستان سمنان تحصیل می کرده اند. به منظور جمع آوری و مقایسه اطلاعات، پرسشنامه-های اضطراب مرگ تمپلر و پرسشنامه شخصیت neo-ffi به عنوان ابزار اندازه گیری مورد استفاده قرار گرفتند و نمونه آماری ما دانش آموزان پسر پایه اول متوسطه بود که تعداد آنها 120 نفر بود و به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده بودند، توزیع شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس تک متغیره و چندمتغیره استفاده شد. بر اساس داده های حاصله و تحلیل آماری انجام گرفته در مورد رابطه اضطراب مرگ ویژگیهای 5 عاملی شخصیت به این نتایج دست یافتیم که میان اضطراب مرگ و روان نژندی رابطه معناداری وجود ندارد(19/0=p، 12/0 =r). میان اضطراب مرگ و برون گرایی رابطه معناداری وجود ندارد(38/0=p، 08/0- =r). میان اضطراب مرگ و گشودگی رابطه معناداری وجود ندارد(39/0=p، 08/0=r). میان اضطراب مرگ و موافق بودن رابطه معناداری وجود ندارد(31/0=p، 09/0=r). میان اضطراب مرگ و با وجدان بودن رابطه معناداری وجود ندارد(95/0=p، 01/0=r). در رابطه با فرضیات فرعی پژوهش نتایج به این صورت به دست آمد که بر حسب تعداد فرزندان خانواده، تحصیلات پدر و مادر و میزان در آمد خانواده در اضطراب مرگ تفاوت معناداری وجود ندارد.نتایج بررسی ها در رابطه با فرضیه فرعی دوم نشان می دهد که میان پنج عامل شخصیتی یا رابطه وجود ندارد یا در سطح ضعیف می باشد(همبستگی گشودگی و با وجدان بودن: 05/0=p، 18/0=r).

منابع مشابه

بررسی رابطه بین مسؤولیت پذیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ‏دختر مقطع اول متوسطه(پایه هفتم) شهرستان مهاباد

هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی رابطه بین مسؤولیت پذیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مدارس پایه اول متوسطه (پایه هفتم)شهرستان مهاباد می باشد . روش پژوهش در تحقیق حاضر توصیفی با رویکرد همبستگی می باشد و جامعه آماری آن شامل، کلیه دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهرستان مهاباد(پایه هفتم) می‌باشند که در سال تحصیلی 93-1392 به تحصیل مشغول بوده‌اند. انتخاب دانش آموزان در این تحقیق بر اساس فرمول ک...

متن کامل

رابطه بین ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی دانش آموزان دختر پایه ‏سوم مقطع متوسطه دبیرستانهای تبریز

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین ویژگی های شخصیت و هوش هیجانی دانش آموزان دختر پایه سوم مقطع متوسطه دبیرستانهای تبریز صورت گرفته است. در این تحقیق جامعه آماری عبارت است از کلیه دانش­آموزان دختر پایه سوم مقطع متوسطه شهر تبریز که در سال تحصیلی1388 مشغول تحصیل می باشند. انتخاب نمونه به روش نمونه­گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله­ای و به تعداد 177 نفر صورت گرفت. ابزار اندازه­گیری شامل پرسشنامه ویژگی ه...

متن کامل

اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر عزت نفس و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع اول متوسطه

هدف پژوهش حاضر، شناسایی اثر کارگاه آموزش مهارت‌های زندگی بر عزت نفس و خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان پسر مقطع اول متوسطه بود. بدین منظور نمونه­ ای شامل 40 دانش­آموز پسر پایه اول دبیرستان از منطقه 6 شهر تهران به روش نمونه ­گیری تصادفی چندمرحله ­ای انتخاب شدند. گروه نمونه از نظر بهره هوشی و پیشرفت تحصیلی همتا شدند. سپس به ­صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل، هر کدام 20 نفر قرار گرفتند. به گ...

متن کامل

بررسی پایایی و روایی مقیاس اضطراب هستی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه استان ایلام

به منظور بررسی پایایی و روایی مقیاس اضطراب هستی (گود و گود،‌) نمونه ای متشکل از 226 دانش آموز دختر و 274 دانش آموز پسر به روش نمونه گیری چند مرحله ای از بین دانش آموزان مقطع متوسطه استان ایلام انتخاب شدند و از آنها خواسته شد که به مقیاس اضطراب هستی و مقیاس اضطراب اجتماعی پاسخ دهند. پایایی ابزار پژوهش با روش هماهنگی درونی (آلفای کرونباخ) و بازآزمایی به ترتیب برابر 86/0و80/0 به دست آمد. همچنین به...

متن کامل

رابطه ویژگی های شخصیتی و سلامت روانی با هوش هیجانی دانش آموزان دختر پایه سوم مقطع متوسطه دبیرستان های تبریز

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه ویژگی های شخصیت و سلامت روانشناختی با هوش هیجانی دانش آموزان دختر پایه سوم مقطع متوسطه دبیرستانهای تبریز صورت گرفته است. در این تحقیق جامعه آماری عبارت است از کلیه دانش­آموزان دختر پایه سوم مقطع متوسطه شهر تبریز که در سال تحصیلی1388 مشغول تحصیل می باشند. انتخاب نمونه به روش نمونه­گیری تصادفی چند مرحله­ای و به تعداد 177 نفر صورت گرفت. ابزار اندازه­گیری شامل پرسشنامه...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023