مقایسه خلاقیت و هوش هیجانی در دانش آموزان دختر پایه دوم دبیرستان در رشته های علوم انسانی، علوم تجربی و ریاضی شهرستان سمنان

پایان نامه
چکیده

این پژوهش با هدف مقایسه خلاقیت و هوش هیجانی در دانش آموزان دختر پایه دوم دبیرستان در رشته های علوم انسانی، علوم تجربی و ریاضی فیزیک شهرستان سمنان انجام شد. جامعه این پژوهش شامل همه دانش آموزان دختر سال دوم دبیرستان در رشته های علوم انسانی، علوم تجربی و ریاضی – فیزیک در شهر سمنان بودند که تعداد 256 دانش آموز به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از بین آنها انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده های پژوهش شامل پرسشنامه خلاقیت سنج عابدی و مقیاس هوش هیجانی شوتبودند. داده های به دست آمده از نمونه با نرم افزار spss و به روش تحلیل واریانس چند متغیره تحلیل گردید. نتایج نشان داد که هر چهار مولفه خلاقیت در دانش آموزان رشته ریاضی و تجربی بیشتر از دانش آموزان رشته علوم انسانی است (05/0p<). و همچنین گروه ریاضی در مولفه سیالی عملکرد بهتری از گروه تجربی نشان می دهد اما در سه مولفه دیگر تفاوت معنا داری در سطح 05/0 بین دانش آموزان رشته ریاضی و علوم تجربی دیده نمی شود (05/0p>). همچنین نتایج نشان داد بین هوش هیجانی ومولفه های آن شامل (تنظیم هیجان ومولفه ی ارزیابی وبیان هیجان) در دانش آموزان رشته های علوم انسانی، علوم تجربی و ریاضی تفاوت وجود دارد.

منابع مشابه

رابطه هوش های چندگانه با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر رشته های علوم انسانی،ریاضی و تجربی

هدف: در پژوهش حاضر رابطه بین مؤلفه های هوش چندگانه با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر وپسر رشته های تحصیلی علوم انسانی، تجربی و ریاضی مقطع  پیش دانشگاهی شهرستان مهاباد بررسی شده است. تعداد 320 نفر (176 نفر دختر و 144 نفر پسر) به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. روش: روش پژوهش در این مطالعه، توصیفی- همبستگی است. اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق از آزمون هوش چندگانه گاردنر به دست آمد. و جهت سنج...

متن کامل

بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر سال دوم دبیرستان شهر تهران (گرایش های علوم ریاضی و علوم انسانی)

در این پژوهش، رابطه خودکارآمدی تحصیلی با پیش رفت تحصیلی در 300 دانش آموز دختر سال دوم دبیرستان در گرایش های علوم ریاضی و علوم انسانی (در منطقه 6 تهران) بررسی شده است. ابزار به کار گرفته در این پژوهش، پرسش نامه خود کارآمدی تحصیلی جینک و مورگان (به سه سازه کوشش، بافت، و استعداد) بود. هم چنین، پیش رفت تحصیلی با میانگین نمره درس های کلامی (ادبیات و دستور زبان فارسی) و ریاضی (هندسه، آمار و ریاضی) در...

متن کامل

بررسی اثربخشی آموزش ابزار وجود بر شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دوم رشته علوم تجربی دبیرستان های تهران

هدف این پژوهش، تعیین میزان اثربخشی آموزش ابراز وجود بر شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دوم رشته علوم تجربی بوده است. نمونه، 30 دانش آموز دختر بودند که به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. ابزار این پژوهش، شامل پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریکی، شادکامی آکسفورد و دو آزمون محقق ساخته ریاضی بود. پژوهش حاضر در 5 مرحله اجرای مقدماتی، پیش آزمون، آموزش ابراز وجو...

متن کامل

بررسی علل گرایش کم دانش آموزان دختر مستعد به رشته ی علوم انسانی در دبیرستان های شهر سمنان

هدف اصلی این پژوهش بررسی علل گرایش کم دانش آموزان دختر مستعد به رشته ی علوم انسانی در دبیرستان های شهر سمنان بود که به روش توصیفی پیمایشی انجام شد. در این راستا کلیه ی دانش آموزان دختر در حال تحصیل در سال دوم دبیرستان، در سه رشته ی ریاضی فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی شهر سمنان در سال تحصیلی 87-86 که در سال اول دبیرستان معدل کل آنها بالای 17 بوده است به عنوان جامعه ی آماری در نظر گرفته شد و از...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023