بررسی مشکلات تحصیلی ورفتاری دانش آموزان دیر آموز دبستانی شهر جویبار در سال تحصیلی 88-89

پایان نامه
چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی مشکلات تحصیلی و رفتاری دانش آموزان دیرآموز دبستانی شهر جویبار انجام شده است. این پژوهش از نوع کاربردی و شیوه انجام آن توصیفی است.جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان دیرآموز دختر و پسر که در مقطع دبستان شهر جویبار و در سال تحصیلی 88ـ89 مشغول به تحصیل هستند و تعداد آن ها 79 نفر می باشد.حجم نمونه این پژوهش نیز 79 نفر است به شیوه نمونه گیری دردسترس انتخاب شده است.ابزار مورد استفاده در پژوهش عبارتند از پرسشنامه مشکلات رفتاری آخنباخ فرم گزارش معلم(trf) و پرسشنامه محقق ساخته مشکلات تحصیلی که توسط معلمان دانش آموزان دیرآموز تکمیل شد.برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی استفاده شده است.نتایج به دست آمده نشان داده که در حوزه ی مشکلات تحصیلی، کند عمل کردن در یادگیری و درک مفاهیم ( 92 % ) و انشا نویسی ( 81 درصد ) بیشترین فراوانی و مشکلات وارونه خوانی - وارونه نویسی ( 30درصد ) کم ترین فراوانی را داشت.در مورد مشکلات رفتاری نیز مشکلات نقص توجه ( 38% ) و مشکلات عاطفی ( 24% ) بیشترین فراوانی و رفتار مقابله ای ( 4/4 درصد ) کم ترین فراوانی را داشتند . براساس نتایج پژوهش،پیشنهاد می شود که در حوزه مشکلات تحصیلی،با توجه به اینکه 90% دانش آموزان دیرآموز کندتر از سطح کلاس وهمسالان خود عمل می کنند،اداره آموزش و پرورش کلاس هایی را به عنوان کلاس مرجع برای این دانش آموزان در مدارس در نظر بگیرد و در مورد مشکلات رفتاری نیز از یک روانشناس در مدارس بهره ببرد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه اختلالات شخصیت مادران دانش آموزان دبستانی شهر تبریز در سال ‏تحصیلی 87-88 با اختلال رفتاری ضد اجتماعی کودک‏

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین اختلالات شخصیت مادران دانش آموزان دبستان های شهر تبریز در سال تحصیلی 78-88 و اختلال رفتاری ضد اجتماعی فرزندان آنها می باشد. نمونه آماری شامل 109 دانش آموز دارای اختلال رفتاری از دبستان های شهر تبریز، و مادران همان دانش آموزان که به­صورت غربالگری و نمونهجگیری تصادفی خوشه ای انتخاب گردیدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه راتر فرم مربی و آزمون میلون سه استفاده شد....

متن کامل

بررسی میزان تاثیر برنامه ی منتخب حرکتی بر توانمندی ادراکی- حرکتی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیر آموز پایه دوم

یادگیری حرکتی، پایه و مبدا یادگیری های بعدی است. هدف از این تحقیق بررسی میزان تأثیر برنامه یمنتخب حرکتی بر توانمندی ادراکی- حرکتی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیرآموز پایه ی دومابتدایی در شهر کرمان بوده است. روش تحقیق، شبه آزمایشی است و نمونه ی پژوهش یک گروه 24 نفریاز دانش آموزان 8 ساله است که به شکل تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. در این طرحاز آزمون سنجش مهارت های ادراکی- حرکتی لین...

متن کامل

بررسی رابطه عزت نفس، سطح دلبستگی و احساس تنهایی در دانش آموزان ناشنوای مقطع ابتدایی شهر رشت در سال تحصیلی 89-88

      این پژوهش به منظور بررسی رابطه عزت نفس، سطح دلبستگی و احساس تنهایی در دانش آموزان ناشنوای  مقطع ابتدایی شهر رشت انجام شده است.بین عزت نفس، سطح دلبستگی و احساس تنهایی در دانش آموزان ناشنوا رابطه وجود دارد این پژوهش از نوع مطالعات همبستگی و جامعه پژوهشی در بر گیرنده  کلیه دانش آموزان ابتدایی ناشنوای شهر رشت بوده که در سال تحصیلی 89-88 مشغول به تحصیل بودند.که نمونه ای به تعداد 10نفر به روش ت...

متن کامل

بررسی رابطه عزت نفس، سطح دلبستگی و احساس تنهایی در دانش آموزان ناشنوای مقطع ابتدایی شهر رشت در سال تحصیلی 89-88

      این پژوهش به منظور بررسی رابطه عزت نفس، سطح دلبستگی و احساس تنهایی در دانش آموزان ناشنوای  مقطع ابتدایی شهر رشت انجام شده است.بین عزت نفس، سطح دلبستگی و احساس تنهایی در دانش آموزان ناشنوا رابطه وجود دارد این پژوهش از نوع مطالعات همبستگی و جامعه پژوهشی در بر گیرنده  کلیه دانش آموزان ابتدایی ناشنوای شهر رشت بوده که در سال تحصیلی 89-88 مشغول به تحصیل بودند.که نمونه ای به تعداد 10نفر به روش ت...

متن کامل

رابطه ی رضایت شغلی با خودکارآمدی معلمان راهنمایی شهرستان مشگین شهر در سال تحصیلی 89-88

این پژوهش با هدف تعیین رابطه ی رضایت شغلی با خودکارآمدی معلمان راهنمایی مشگین شهر انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد.جامعه ی آماری پژوهش را کلیه معلمان راهنمایی مشگین شهر به تعداد 739 نفر تشکیل می دادند که از بین آنان تعداد 250 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های موردنیاز از دو پرسشنامه رضایت شغلی (JDI) اسمیت،کندال ...

متن کامل

تأثیر روش ایفای نقش بر سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان حساب نارسای دبستانی در سال تحصیلی 88-87 استان تهران

هدف: این پژوهش با هدف تأثیر ایفای نقش بر سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان حساب نارسای دبستانی در سال تحصیلی 88-87 استان تهران صورت گرفت. روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی است. جامعه آماری: جامعه پژوهش کلیه دانش آموزان حساب نارسای دبستانی استان تهران است. نمونه آماری،حجم آن و چگونگی گزینش آن: محقق ابتدا با مراجعه به مراکز 1 و 2 اختلال یادگیری در تهران 15 نفر گروه نمونه حساب نارسا را با استف...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023