بررسی و مقایسه سبک های هویت و خود کارآمدی در دانش آموزان با و بدون پرخاشگری پایه اول دبیرستان های شهرستان نجف آباد

پایان نامه
چکیده

هدف پژوهش حاضربررسی و مقایسه سبکهای هویت و خودکارآمدی در دانش آموزان پسر با و بدون پرخاشگری پایه اول دبیرستان های شهرستان نجف آباد است. روش پژوهش، توصیفی- زمینه یابی و جامعه مورد پژوهش، کلیه دانش آموزان پایه اول دبیرستانهای پسرانه شهرستان نجف آباد که در سال 91-90 مشغول به تحصیل بودند؛ که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای، ابتدا شهرستان نجف آباد به 5 قسمت تقسیم و بعداز هر بخش یک مدرسه به صورت تصادفی و به این شیوه 389نفر انتخاب و پرسشنامه پرخاشگری باس و پری(1992) توسط آنها تکمیل شد. بر اساس نتایج این پرسشنامه، 55 نفر دانش آموزپرخاشگر و 55 نفر دانش آموزعادی به صورت تصادفی که از لحاظ سن و وضعیت اقتصادی- اجتماعی با آنان همتا شدند به عنوان نمونه آماری برگزیده شدند؛ و پرسشنامه خودکارآمدی شرر(1982) و پرسشنامه سبک هویت برزونسکی(isi-6g)،(1989)، توسط آنها تکمیل شد. نتایج حاصل از پژوهش با استفاده ازآزمونt وهمبستگی پیرسون نشان داد که: - بین سبک های هویت دانش آموزان عادی و پرخاشگر تفاوت معنی دار وجود ندارد. - ین خودکارآمدی دانش آموزان عادی و پرخاشگرتفاوت معنی دار وجود دارد. - بین سبک های هویت و خودکارآمدی دانش آموزان پسرپرخاشگر رابطه معنی داری وجود دارد. - بین سبک های هویت اطلاعاتی واجتنابی و تعهد دانش آموزان پسر عادی رابطه معنی داری وجود دارد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

‎ بررسی اثر بخشی آموزش مهارت حل مسأله بر خود کارآمدی دانش آموزان دختر دبیرستان های شهرستان رشت

:  هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش مهارت حل مسأله بر خودکارآمدی دانش آموزان می باشد. جامعه مورد مطالعه شامل همه دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان رشت در سال تحصیلی89 - 1388 است. حجم نمونه طبق اصول علمی 30 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای تعیین شد. برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه خودکارآمدی عمومی و آموزش مهارت حل مسأله طی هشت جلسه (2 ساعته) به مدت یک ماه...

متن کامل

رابطه ویژگی های شخصیتی، راهبردهای یادگیری و سبک های اسنادی با خود ناتوان سازی تحصیلی در دانش آموزان دبیرستان شهرکرد

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه خود ناتوان سازی تحصیلی با ویژگی های شخصیتی، راهبردهای یادگیری و سبک های اسنادی در دانش آموزان مقطع اول متوسطه شهر شهرکرد، انجام شد. نمونه پژوهش شامل 200 نفر از دانش آموزان سال اول دبیرستان های شهرکرد بود. پرسشنامه های های پژوهش شامل، الگوهای یادگیری سازگار، پرسشنامه پنج عامل شخصیت نئو، پرسشنامه ی اصلاح شده ی سبک اسنادیو پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری بود. ...

متن کامل

رابطه ویژگی های شخصیتی، راهبردهای یادگیری و سبک های اسنادی با خود ناتوان سازی تحصیلی در دانش آموزان دبیرستان شهرکرد

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه خود ناتوان سازی تحصیلی با ویژگی های شخصیتی، راهبردهای یادگیری و سبک های اسنادی در دانش آموزان مقطع اول متوسطه شهر شهرکرد، انجام شد. نمونه پژوهش شامل 200 نفر از دانش آموزان سال اول دبیرستان های شهرکرد بود. پرسشنامه های های پژوهش شامل، الگوهای یادگیری سازگار، پرسشنامه پنج عامل شخصیت نئو، پرسشنامه ی اصلاح شده ی سبک اسنادیو پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری بود. ...

متن کامل

بررسی رابطه بین سبک های هویت و انگیزه پیشرفت در دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان ساری

Background and Objectives: Academic achievement is considered as an important task for teens under the effect of multiple personal and social factors. Identity styles and achievement motivation, as psychological structures, are of two categories of these factors .Therefore, the aim of this study was to investigate the relationship between identity styles and achievement motivation among high sc...

متن کامل

مقایسه ویژگی های شخصیتی و بهداشت روان دانش آموزان دبیرستان های تیزهوشان و دبیرستان های عادی

نوجوانان سرمایه های آینده جامعه هستند. مدارس ویژه پرورش استعداد های درخشان دارای محیطی نسبتاً متفاوت با مدارس عادی می باشند. تفاوت دو محیط آموزشی می تواند موجب تقویت یا ایجاد ویژگی های شخصیتی متفاوت در دو گروه دانش آموزان این مدارس شود. پژوهش حاضر برای بررسی تفاوت های احتمالی موجود در ویژگی های شخصیتی و بهداشت روان دانش آموزان دبیرستان های تیزهوشان و عادی طراحی و اجرا گردید. روش کار: نمونه ای م...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023