مقایسه تاثیر روش آموزشی سینا و فرنالد بر اصلاح نارسا خوانی دانش آموزان مرزی دوره دبستان

پایان نامه
چکیده

در پژوهش حاضر به مقایسه تاثیر روش آموزشی سینا و فرنالد بر اصلاح نارسا خوانی دانش آموزان مرزی دوره دبستان شهریار پرداخته شده است.روش پژوهش از نوع تحقیقات نیمه آزمایشی است .جامعه آماری پژوهش حاضر در بر گیرنده ی دانش آموزان نارسا خوان با هوش مرزی دبستان شهرستان شهریار می باشد. نمونه گیری بصورت نمونه دردسترس بوده است که شامل 30 نفر از دانش آموزان نارساخوان دارای هوش مرزی می باشد که از میان جامعه ی آماری ذکر شده به صورت نمونه ی در دسترس از کلینیک اختلالات یادگیری شکوفا انتخاب شده اند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل دو آزمون خواندن سیف نراقی و نادری و آزمون هوشی ریون بوده است. اطلاعات بدست آمده در این پژوهش به وسیله آزمون آماری t تجزیه و تحلیل شد. بر اساس نتایج به دست آمده دو روش آموزشی سینا و فرنالد در اصلاح نارساخوانی دانش آموزان با هوش مرزی موثر بوده اند و بین این دو روش از حیث برتری بر یکدیگر تفاوتی یافته نشد. کلید واژه : دانش آموزان با هوش مرزی ،روش آموزشی سینا،روش آموزشی فرنالد

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

بررسی تاثیر وسیله آموزشی صفحه گردان در اصلاح نارسا خوانی دانش آموزان نارسا خوان پایه دوم و سوم ابتدایی شهرستان شهریار در سال تحصیلی 87-88

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر وسیله آموزشی صفحه گردان در اصلاح نارساخوانی دانش آموزان نارساخوان انجام شده است، که با توجه به موضوع تحقیق، روش تحقیق « نیمه آزمایشی» است. جامعه آماری این تحقیق، در بر گیرنده دانش آموزان نارساخوان پایه دوم و سوم ابتدائی شهرستان شهریار می باشد که از میان آنها 15 نفر به صورت در دسترس (غیر تصادفی) از میان مراجعین به کلینیک تخصصی رفع اختلالات یادگیری شکوفا انتخاب شدند. ...

15 صفحه اول

مقایسه و تحلیل خطا های نوشتاری در دانش آموزان پسر عادی و نارسا نویس دوره ی ابتدایی

هدف این پژوهش مقایسه و تحلیل خطاهای نوشتاری دردانش آموزان پسر عادی و نارسانویس دوره ی ابتدایی بود. به منظورانجام این پژوهش ابتدا دو منطقه از بین مناطق آموزش و پرورششهر تهران ، وسپس 6 مدرسه ی ابتدایی پسرانه به شیوه ی نمونه گیریتصادفی از این مناطق برگزیده شد . 75 دانش آموز عادی به صورتتصادفی و 75 دانش آموز نارسا نویس به صورت نمون ه گیری دردسترس انتخاب شدند مجموعاً تعداد 150 دانش آموز پسر پایه 5،3،...

متن کامل

بررسی تاثیر روش تصحیح نارسا خوانی دیویس در افزایش سطح مهارت های خواندن

این تحقیق برای بررسی تاثیر روش دیویس، بر سطح مهارت های خواندن دانش آموزان نارسا خوان انجام شده است. به این منظور، چهار دانش آموز پایه چهارم (11 ساله) که دارای مشکل نارسا خوانی بودند، از مرکز آموزش مشکلات ویژه ی یادگیری شهرستان ارومیه انتخاب شدند. این چهار آزمودنی، بر حسب جنسیت، دو دختر و دو پسر بودند که از نظر سن، بهره ی هوشی، سطح نارسا خوانی، سطح سواد والدین و وضعیت اقتصادی - اجتماعی خانواده ب...

متن کامل

اثر بخشی خود تقویتی بر بهبود عملکرد خواندن دانش آموزان مبتلا به نارسا خوانی

زمینه و هدف: دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی عملکرد آشکار ضعیفی در مهارت های خواندن دارند و این نارسایی به طور قابل ملاحظه­ای در پیشرفت تحصیلی یا فعالیت­های روزمره زندگی که مستلزم مهارت های خواندن است تداخل می­نماید. هدف این پژوهش، بررسی اثر آموزش راهبرد خودتقویتی بر بهبود عملکرد خواندن کودکان مبتلا به نارساخوانی بود. روش­: طرح پژوهش حاضر آزمایشی بود. نمونه­ای که شامل 30 نفر از دانش آموزان پایه...

متن کامل

اثربخشی روش چند حسی فرنالد بر نارساخوانی دانش آموزان پایة دوم ابتدائی شهر تبریز (مطالعة موردی)

هدف از انجام دادن این پژوهش بررسی  اثربخشی روش چند حسی فرنالد روی کودکان مبتلا به نارساخوانی بود. بدین منظوریک نفر دانش­آموز پسر ویک نفر دانش­آموز دختر نارساخوان به صورت نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند؛ و به روش چند حسی فرنالد آموزش داده شدند. پژوهش حاضر در چارچوب طرح تجربی تک موردی با استفاده از طرح خطوط پایة منفرد به انجام رسید در راستای آن 20 جلسة آموزش با پیگیری دو ماهه و سه ماهه اجرا شد و ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023