تأثیر آموزش چندرسانه ای بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان درخودمانده پایه اول ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 92 – 1391

پایان نامه
چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر آموزش چندرسانه ای بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان درخودمانده پای? اول ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 92 – 1391 صورت پذیرفته است. روش تحقیق از نوع شبه آزمایشی و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان درخودمانده پایه اول ابتدایی شهر تهران بود ، که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 16 نفر از دانش آموزان انتخاب و بصورت تصادفی به دوگروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه رشد مهارت های اجتماعی کرامتی (1381) بود که در پنج مولفه طراحی شده است. گروه آزمایش طی هشت جلسه با استفاده از نرم افزار چندرسانه ای محقق ساخته آموزش دیدند و گروه کنترل به دور از متغیر مستقل نگاه داشته شد. به منظور بررسی تغییرات حاصله، ابتدا یک پیش آزمون بر روی هر دو گروه اجراء شد. پس از اجرای پیش آزمون، گروه آزمایش در معرض متغیر مستقل که همان آموزش چندرسانه ای بود، قرار گرفت و از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد . برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از روش های آماری در دو سطح توصیفی (شاخص های مرکزی و پراکندگی) و استنباطی (تحلیل کواریانس چندمتغیری ) استفاده شده است. بطور کلی نتایج بدست آمده از این پژوهش برتری میزان رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزانی را نشان داد که مطالب را از طریق چندرسانه ای آموزشی دریافت کردند و همچنین نتایج حاکی از این بود که چندرسانه ای آموزشی باعث بهبود در مولفه های مهارت های اجتماعی یعنی احترام به دیگران، رعایت نظم و مقررات، انجام وظیفه، مسئولیت پذیری و دوستیابی در دانش آموزان در خودمانده شده است. بنابراین، نتایج این پژوهش در راستای سایر پژوهش های انجام شده، بیانگر نقش مثبت استفاده از چندرسانه ای در رشد مهارت های اجتماعی کودکان درخودمانده بود.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر چندرسانه ای آموزشی بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان کم توان ذهنی پایه پنجم ابتدایی شهر تهران

پژوهش حاضر، با هدف بررسی تأثیر آموزش چندرسانه ای بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان کم توان ذهنی پایه پنجم ابتدایی شهر تهران، صورت پذیرفته است. روش تحقیق، از نوع شبه آزمایشی و جامعه آماری، شامل کلیه دانش آموزان کم توان ذهنی پایه پنجم ابتدایی شهر تهران بود، که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 16 نفر از دانش آموزان انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. ابزار جمع آور...

متن کامل

مقایسه تأثیر آموزش چندرسانه ای تعاملی با چندرسانه ای غیرتعاملی بر میزان یادگیری دانش آموزان ابتدایی

این پژوهش، با هدف اصلی شناخت تأثیر آموزش چندرسانه‌ای تعاملی با چند رسانه‌ای غیرتعاملی بر میزان یادگیری دانش‌آموزان در درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی انجام گرفت که به‌طور ویژه تأثیر این رسانه‌ها بر دو مؤلفه سرعت و دقت یادگیری مورد توجه بود. روش پژوهش شبه آزمایشی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری؛ کلیه دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی مشغول به تحصیل در سال 89- 1388 در شهر ساری به تعداد 2350 ...

متن کامل

مقایسه تأثیر آموزش چندرسانه ای تعاملی با چندرسانه ای غیرتعاملی بر میزان یادگیری دانش آموزان ابتدایی

این پژوهش، با هدف اصلی شناخت تأثیر آموزش چندرسانه‌ای تعاملی با چند رسانه‌ای غیرتعاملی بر میزان یادگیری دانش‌آموزان در درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی انجام گرفت که به‌طور ویژه تأثیر این رسانه‌ها بر دو مؤلفه سرعت و دقت یادگیری مورد توجه بود. روش پژوهش شبه آزمایشی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری؛ کلیه دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی مشغول به تحصیل در سال 89- 1388 در شهر ساری به تعداد 2350 ...

متن کامل

ارزشیابی مهارت نوشتن (کتاب بخوانیم و بنویسیم) دانش آموزان پایه اول ابتدایی مدارس شهر یاسوج در سال تحصیلی ۸۳ - ۱۳۸۲

پژوهش حاضر به ارزشیابی مهارت نوشتن (کتاب بخوانیم و بنویسیم) دانش آموزان پایه اول ابتدایی در سال تحصیلی ۸۳ - ۱۳۸۲ با توجه به اهدافی که برای مهارت نوشتن در کتاب راهنمایی معلم تدوین شده پرداخته است. روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع ارزشیابی و جامعه آماری آن شامل همه دانش آموزان پایه اول ابتدایی مدارس دخترانه و پسرانه دولتی و غیر انتقاعی شهر یاسوج است. روش نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری تصا...

متن کامل

بررسی تأثیر آموزش چندرسانه ای نماز بر کسب مهارت های شناختی، عاطفی و روانی حرکتی دانش آموزان دختر دورة ابتدایی

مطالعة حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش چندرسانه‌ای نماز بر کسب مهارت­های شناختی، عاطفی و روانی حرکتی نماز در دانش­آموزان دختر پایة سوم ابتدایی انجام شده است. روش پژوهش شبه­تجربی با طرح پیش­‌آزمون-پس­‌آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعة آماری این مطالعه را همة دانش­آموزان دختر پایة سوم دورة ابتدایی مدارس ناحیة یک شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 1396-97 تشکیل داده است و با استفاده از روش نمونه­گیری در د...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023