بررسی و مقایسه تحولی درک مولفه های مفهوم مرگ در دانش آموزان نابینای پایه های چهارم ابتدایی،دوم راهنمایی و سوم دبیرستان در سال تحصیلی 88-1387

پایان نامه
چکیده

لازمه درک کامل مفهوم مرگ ، درک هر یک از مولفه های ثبات،عمومیت و فقدان کنش وری می باشد.درک مولفه ثبات با رسیدن به تفکر عملیات عینی و درک مولفه های عمومیت و فقدان کنش وری با رسیدن به تفکر انتزاعی امکان پذیر می باشد.در درک هر یک از این مولفه ها میزان رشد شناختی و عوامل محیطی تاثیر دارند.تحقیق حاضر به منظور بررسی و مقایسه تحولی درک مولفه های مفهوم مرگ در دانش آموزان نابینای پایه های چهارم ابتدایی،دوم راهنمایی و سوم دبیرستان صورت گرفته است. تعداد کل آزمودنی ها در هر پایه تحصیلی 15 نفر بوده است که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند.ابزار تحقیق پرسشنامه ای ازنوع محقق ساخته بوده است که سوالات مربوط به درک هر یک از مولفه های مفهوم مرگ را در بر داشته است.برای پاسخگویی آزمودنی ها به این سوالات این پرسشنامه از ساخت داستان و مصاحبه استفاده شده است.نتایج نشان داد که دانش آموزان نابینای پایه های چهارم ابتدایی،دوم راهنمایی و سوم دبیرستان به درک مولفه ثبات در مفهوم مرگ رسیده اند و در درک این مولفه با هم تفاوتی نداشتند. در مورد درک مولفه عمومیت در مفهوم مرگ نیز اکثریت دانش آموزان هر سه مقطع به درک این مولفه رسیده بودند اما طبق محاسبات آماری آزمون fدر رسیدن به این مولفه با هم تفاوت معنی داری داشتند. در درک مولفه فقدان کنش وری بین دانش آموزان سه پایه تحصیلی تفاوت معنی داری نبود و اکثریت دانش آموزان به درک این مولفه رسیده بودند.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه میان عزت نفس، انگیزه پیشرفت، و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سال سوم دبیرستان های تهران

در این پژوهش، برای بررسی رابطه میان عزت نفس، انگیزه پیشرفت، و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سال سوم دبیرستان های تهران، 856 دانش آموز از مناطق 1، 8، 12، و 17 آموزش و پرورش شهر تهران با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای گزیده شد. آزمودنی ها به پرسش نامه های عزت نفس ایزنک و انگیزه پیشرفت هرمنس پاسخ دادند و میانگین نیم سال درسی گذشته آن ها، نمره پیشرفت تحصیلی آنان دانسته شد. پس از گردآوری داده ها، بررس...

متن کامل

رابطه بین اجزای دانش فراشناختی و درک مطلب خواندن با دیدگاهی تحولی در دانشآموزان پایه های پنجم ابتدایی و سوم راهنمایی

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اجزای دانش فراشناختی و درک مطلب خواندن با دیدگاهی تحولی در دانش‌آموزان پایه‌های پنجم ابتدایی و سوم راهنمایی بود. جامعه این پژوهش شامل دانش‌آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی و سوم راهنمایی منطقه 7 آموزش و پرورش تهران است. تعداد 38 نفر دانش‌آموز دختر پایه سوم راهنمایی و 42 نفر دانش‌آموز دختر پایه پنجم ابتدایی با شیوه نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای به عنوان نمونه ...

متن کامل

بررسی فراوانی علل ناشنوایی در دانش آموزان ناشنوای استان چهارمحال و بختیاری در سال 88-1387

چکیده: زمینه و هدف: ناشنوایی شایع ترین اختلال حسی در انسان می باشد که تاثیرات اقتصادی و اجتماعی شدیدی در دنیای مدرن دارد. از نظر اتیولوژی، ناشنوایی به دو دسته ژنتیکی و غیر ژنتیکی تقسیم می شود که ناشنوایی ژنتیکی در دو گروه سندرمیک و غیر سندرمیک طبقه بندی می گردد. این مطالعه با هدف تعیین اتیولوژی ناشنوایی در دانش آموزان ناشنوای استان چهارمحال و بختیاری انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی...

متن کامل

بررسی موانع درک شده مصرف میوه و سبزیجات در دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر قوچان در سال 1392

Background and Aim: Life style is formed in adolescence period. Despite the importance of fruit and vegetable consumption (FVC) in promoting health, FVCin adolescents is not in a desirable level, so the present study was done with the aim of determining perceived barriers (PB) of FVC among female high school students. Material and Methods: This is a cross-sectional study that was conducte...

متن کامل

بررسی ارتباط بین موسیقی و میزان اضطراب در دانش آموزان دبیرستان های تلاش شهرستان بجنورد 1387

 ضریب انحراف پذیری موسیقی از تمام هنرها بیشتر است، ضمن آنکه جوانان عمده ترین مصرف کنندگان موسیقی که تولید کننده هم می‌باشند؛ به مصرف موسیقی تمایل دارند و بدان پایبند هستند. نغمه‌های موسیقی بر حسب ترکیب فواصل و ریتم دارای ارتعاشات خاصی هستند که با تحریک ارتعاشات سلولهای عصبی احساس و انگیزه‌ای را تقویت و یا منتقل می‌سازند. در عرصه موسیقی در دنیا سبک‌های بسیاری ابداع شده اند، خصوصیات و اثرات این س...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023