مقایسه مولفه های فراشناخت در نوجوانان با و بدون اختلال وسواس فکری - عملی

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
  • نویسنده احمد حسن زاده
  • استاد راهنما پرویز شریفی درآمدی
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1398
چکیده

نقش فراشناخت در تحول، حفظ و پایداری اختلال وسواس فکری – عملی از طریق الگوی پردازش اطلاعات توسط ولز و ماتیوز توسعه یافته است. هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای مولفه های فراشناخت در نوجوانان مبتلا و عدم مبتلا به اختلال وسواس فکری ـ عملی بود. در این پژوهش، از روش نمونه گیری در دسترس برای انتخاب نمونه که شامل 30 نوجوان مبتلا به اختلال وسواس فکری – عملی که از بین افراد مراجعه کننده به درمانگاه های روان پزشکی بیمارستان های امام حسین (ع) و روزبه شهر تهران و 30 نوجوان غیر بیمار که از بین دانش آموزان شهر تهران انتخاب شده بود، استفاده گردیده. برای جمع آوری داده ها از تشخیص روان پزشک و مصاحبه ی بالینی سازمان یافته بر اساس ملاک های تشخیصی dsm-iv، فرم کوتاه پرسش نامه ی فراشناخت ولز و کارترایت – هاتون و پرسش نامه وسواس فکری – عملی مادزلی استفاده شده است. داده ها با استفاده از آزمون t دو گروه مستقل تحلیل شدند. نتایج نشان داد که فراشناخت نوجوانان مبتلا به اختلال وسواس فکری - عملی در مقایسه با نوجوانان بدون مبتلا به این اختلال (17/19=t و سطح معناداری حاصل 001/0=sig) متفاوت است و تنها در مولفه ی مربوط به لزوم کنترل افکار در دو گروه مذکور تفاوتی مشاهده نشد. در نتیجه، یافته های پژوهش حاضر از مفهوم بندی فراشناختی اختلال وسواس فکری – عملی حمایت می کند.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه مؤلّفه‌‌های فراشناخت در نوجوانان مبتلا و غیرمبتلا به اختلال وسواس فکری ـ عملی

هدف این پژوهش بررسی مقایسه‌ای مؤلّفه‌های فراشناخت در نوجوانان مبتلا و غیرمبتلا به اختلال وسواس فکری ـ عملی بود. روش پژوهش از نوع علّی ـ مقایسه‌ای بود، به‌منظور بررسی فرضیه‌های پژوهش، با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس نمونه‌ای به حجم 60 نفر انتخاب شد، به صورتی که 30 نوجوان مبتلا به اختلال وسواس فکری – عملی بودند‌(از میان افراد مراجعه کننده به درمانگاه‌های روان‌پزشکی بیمارستان‌های امام حسین (ع)...

متن کامل

مقایسه مؤلّفه های فراشناخت در نوجوانان مبتلا و غیرمبتلا به اختلال وسواس فکری ـ عملی

هدف این پژوهش بررسی مقایسه ای مؤلّفه های فراشناخت در نوجوانان مبتلا و غیرمبتلا به اختلال وسواس فکری ـ عملی بود. روش پژوهش از نوع علّی ـ مقایسه ای بود، به منظور بررسی فرضیه های پژوهش، با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس نمونه ای به حجم 60 نفر انتخاب شد، به صورتی که 30 نوجوان مبتلا به اختلال وسواس فکری – عملی بودند (از میان افراد مراجعه کننده به درمانگاه های روان پزشکی بیمارستان های امام حسین (ع)...

متن کامل

مقایسه تاثیر فلوکستین و کلومیپرامین در کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلالات وسواس فکری – عملی

مقدمه: اختلال وسواس قکری- عملی در کودکان و نوجوانان بسیار شایع تر از آن است که قبلاً تصور می شد. بیشتر مطالعات در مورد درمان اختلال در بزرگسالان صورت گرفته و پژوهشهای کنترل شده اندکی در مورد درمان دارویی در کودکان و نوجوانان انجام شده است. هدف این پژوهش با هدف مقایسه تأثیر دو داروی ضد وسواسی موجود در ایران کلومیپرامین و فلوکستین در کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی انجام شده است...

متن کامل

مقایسه اثربخشی درمان اسلامی و درمان شناختی – رفتاری در مبتلایان به اختلال وسواس فکری - عملی

هدف از اجرای این تحقیق، مقایسه اثربخشی درمان اسلامی و درمان شناختی-رفتاری در کاهش علائم مبتلایان به اختلال وسواس فکری - عملی بود. به این منظور از بین بیماران مراجع کننده به مراکز درمانی روانپزشکی و روانشناسی شهر مشهد که توسطروانپزشکیا روانشناس مسئول مرکز درمانی اختلال وسواس فکری - عملی آنان تأیید شده بود، تعداد 45 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و به طور تصادفی در سه گروه درمان اسلامی، درما...

متن کامل

مقایسه خطاهای شناختی و نشخوارهای فکری در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی و فوبی اجتماعی

Objectives The present research was conducted to compare cognitive errors and rumination in patients with obsessive–compulsive and social phobia disorders. Methods The research design was cross-sectional post event descriptive survey. The research participants included 30 patients with social phobia disorder and 30 patients with obsessive-compulsive disorder who were aged between 15 and ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023