بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر رشد اجتماعی و پذیرش اجتماعی دانش آموزان پسر سال اول متوسطه ناحیه 5 آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 93-92

پایان نامه
چکیده

این پژوهش به منظور بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر رشد اجتماعی و پذیرش اجتماعی دانش آموزان پایه اول متوسطه ناحیه 5 شهر تهران، انجام پذیرفت. این تحقیق از نوع طرح های شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری تحقیق را کلیه دانش آموزان پسر اول متوسطه ناحیه 5 آموزش و پرورش شهر تهران، تشکیل دادند. با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 30 نفر بطور تصادفی انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش، 10 جلسه 2 ساعته تحت آموزش مهارت های ارتباطی مانند مهارتهای ارتباط کلامی و غیرکلامی، شناسایی اجزای ارتباط، گوش دادن فعال، کارآمدتر کردن ارتباط کلامی، برقراری اعتماد، روابط دوستانه، موانع برقراری ارتباط موثر و مدیریت تعارض قرار گرفتند. آزمون های مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه رشد اجتماعی الیس وایتزمن و پرسشنامه پذیرش اجتماعی کراون و مارلو بود که به صورت گروهی اجرا شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss و کوواریانس تجزیه و تحلیل شد. نتایج بدست آمده از پژوهش نشان داد که 1- بین عملکرد افراد دو گروه در پس آزمون متغیر رشد اجتماعی تفاوت معنی دار وجود دارد. یعنی آموزش مهارت های ارتباطی در افزایش رشد اجتماعی دانش آموزان تأثیر دارد. 2- بین عملکرد افراد دو گروه در پس آزمون متغیر پذیرش اجتماعی تفاوت معنی دار وجود دارد. یعنی آموزش مهارت های ارتباطی در افزایش پذیرش اجتماعی دانش آموزان تأثیر دارد. و آموزش مهارت های ارتباطی در مجموع موجب بهبود نسبی شاخص های رشد اجتماعی و پذیرش اجتماعی در گروه های شرکت کننده شده است.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر اضطراب اجتماعی دانش آموزان پسر سال اول متوسطه ناحیه۴ آموزش و پرورش شهر اهواز

در این پژوهش اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر اضطراب اجتماعی دانش آموزان پسر سال اول متوسطه ناحیه 4 آموزش و پرورش شهر اهواز مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر سال اول متوسطه شهر اهواز در سال تحصیلی86-85 بود و نمونه ی آن تعداد 60 دانش آموز از این جامعه بود که ابتدا به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و سپس تصادفی ساده انتخاب گردید و به طور تصادفی به دو گروه...

متن کامل

بررسی رابطه فرهنگ‌سازمانی آموزش و پرورش با رشد اجتماعی پایش موردی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر تهران

مقدمه و هدف پژوهش: هدف نوشتار حاضر شناسایی نقش فرهنگ‌سازمانی در اثربخشی اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌هاست. روش پژوهش: پژوهش از نظر هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی است. نمونه آماری از بین هشت مرکز پژوهشی دینی استان قم و از پژوهشگران و اعضاء هیئت‌علمی آنها به تعداد 200 نفر انتخاب شده است. روایی ابزار تحقیق (پرسشنامه) از طریق روایی محتوایی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ 90%...

متن کامل

بررسی اثربخشی آموزه های اخلاقی- اجتماعی سوره حجرات بر مهارتهای ارتباطی دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان منطقه دو شهر تهران در سال تحصیلی 89- 90

این پژوهش به منظور تعیین میزان اثربخشی آموزه های اخلاقی-اجتماعی سورة حجرات بر مهارت های ارتباطی دانش آموران انجام شد. روش تحقیق به کار گرفته شده از نوع آزمایشی و طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. به این منظور، از میان مدارس منطقه دو شهر تهران، به روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای، ابتدا یک مدرسه به صورت تصادفی انتخاب و در مرحله بعد دو کلاس به صورت تصادفی انتخاب شدند. سپس از هر کلاس 1...

متن کامل

بررسی اثربخشی آموزه‌های اخلاقی- اجتماعی سوره حجرات بر مهارتهای ارتباطی دانش‌آموزان پسر سال اول دبیرستان منطقه دو شهر تهران در سال تحصیلی 89- 90

این پژوهش به منظور تعیین میزان اثربخشی آموزه‌های اخلاقی-اجتماعی سورة حجرات بر مهارت‌های ارتباطی دانش‌آموران انجام شد. روش تحقیق به کار گرفته‌شده از نوع آزمایشی و طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل است. به این منظور، از میان مدارس منطقه دو شهر تهران، به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دو مرحله‌ای، ابتدا یک مدرسه به صورت تصادفی انتخاب و در مرحله بعد دو کلاس به صورت تصادفی انتخاب شدند. سپس از هر کلاس 1...

متن کامل

اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر عزت نفس و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع اول متوسطه

هدف پژوهش حاضر، شناسایی اثر کارگاه آموزش مهارت‌های زندگی بر عزت نفس و خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان پسر مقطع اول متوسطه بود. بدین منظور نمونه­ ای شامل 40 دانش­آموز پسر پایه اول دبیرستان از منطقه 6 شهر تهران به روش نمونه ­گیری تصادفی چندمرحله ­ای انتخاب شدند. گروه نمونه از نظر بهره هوشی و پیشرفت تحصیلی همتا شدند. سپس به ­صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل، هر کدام 20 نفر قرار گرفتند. به گ...

متن کامل

اثربخشی آموزش مهارت مدیریت خشم بر پرخاشگری دانش آموزان پسر سال سوم متوسطه شهر ایلام

مقدمه: هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت خشم بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر سال سوم متوسطه شهر ایلام می باشد. مواد و روش ها: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی، با طرح گروه کنترل نابرابر می باشد، جامعه آماری این پژوهش شـــامل کلیــــه دانش آموزان پسر سال سوم مقطع متوسطه شهر ایلام می باشد. در این پژوهش به منظور بررسی میزان پرخاشگری آزمودنی ها از پرسش نامه پرخاشگری اهواز استفاده ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023