بررسی مقایسه ای ویژگی های شخصیتی و سبکهای دلبستگی زوجین در معرض طلاق و زوجین عادی شهر اصفهان

پایان نامه
چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه ویژگی های شخصیتی و سبک های دلبستگی زوجین در معرض طلاق و زوجین عادی شهر اصفهان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع علّی– مقایسه ای بود. به منظور انتخاب نمونه زوجین در معرض طلاق از بین متقاضیان طلاق مراجعه کننده به مرکز مداخله در بحران طلاق شهر اصفهان 60 نفر (30 زوج) به صورت نمونه در دسترس و برای انتخاب نمونه زوجین عادی از بین مناطق چند گانه در شهر اصفهان چند منطقه انتخاب و از بین زوجین ساکن در این مناطق 60 نفر (30 زوج) به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. سپس پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو (neo-ffi)و تجارب در روابط نزدیک (ecrs) در نمونه های مورد نظر اجرا شد. فرضیه های پژوهش بر این اساس بود که بین ویژگی های شخصیتی و سبک های دلبستگی زوجین در معرض طلاق و زوجین عادی شهر اصفهان تفاوت وجود دارد. داده های به دست آمده با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره و آزمونهای یک متغیره و بن فرنی و خی دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که بین ویژگی های شخصیتی در ابعاد شخصیتی روان رنجوری ، توافق پذیری و وظیفه شناسی و سبک های دلبستگی در ابعاد اضطرابی و اجتنابی در زوجین در معرض طلاق و زوجین عادی تفاوت معناداری وجود دارد. بدین معنی که روان رنجوری در بین زوجین در معرض طلاق بیشتر و توافق پذیری و وظیفه شناسی کمتر است و زوجین در معرض طلاق نسبت به زوجین عادی دارای سبک دلبستگی نا ایمن اضطرابی و اجتنابی بیشتر بودند. همچنین در این پژوهش به بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک های دلبستگی زوجین شهر اصفهان پرداخته شد. نتایج به دست آمده از ضریب همبستگی پیرسون حاکی از این بود که بین ابعاد شخصیتی روان رنجوری، برون گرایی، توافق پذیری و وظیفه شناسی با ابعاد دلبستگی رابطه معناداری وجود دارد.

منابع مشابه

مقایسه ویژگی های جمعیت شناختی زوجین در معرض طلاق و زوجین عادی شهر سیرجان، در سال1389

  خلاصه   زمینه و هدف: یکی از معضلات مهم در زمینه زندگی زناشویی پدیده طلاق است. در کشور ما این معضل طی سالها ی اخیر افزایش پیدا کرده است. طلاق و جدایی اثرات منفی زیادی چه از لحاظ روانی و چه از لحاظ جسمانی بر زوجین بر جا می گذارد. با توجه به پژوهش های انجام گرفته در زمینه عوامل مختلف مرتبط با طلاق ، این پژوهش بر آن است تا ویژگی های جمعیت شناختی را در زوجین در معرض طلاق و زوجین عادی در شهر سیرجان...

متن کامل

«حیای جنسی»، «خودشفقت‌ورزی» و «سبک‌های دلبستگی به خداوند»؛ مقایسه زوجین متقاضی طلاق و عادی

پژوهش حاضر با هدف مقایسه «حیای جنسی، خودشفقت‌ورزی» و «سبک‌های دلبستگی به خداوند» در «زوجین متقاضی طلاق» و «زوجین عادی» شهر گرگان انجام شد. روش تحقیق، توصیفی و از نوع پژوهش‎های علّی−مقایسه‌ای بود. از جامعه آماری زوجین متقاضی طلاق، 120 زوج با روش نمونه‎گیری در دسترس و از جامعه زوجین عادی 120 زوج به صورت هدفمند انتخاب شدند. آزمودنی‌ها پرسشنامه‎‎‎های حیای جنسی−فرم خلاصه شده، خودشفقت‌ورزی−فرم کوتاه و...

متن کامل

بررسی نقش ویژگی های شخصیتی زوجین در تحلیل تشخیصی احتمال بروز طلاق

هدف این پژوهش تدوین معادله ممیز (تشخیصی) طلاق بر اساس ویژگی های شخصیتی زوجین بود. جامعه پژوهش را زوجین متقاضی طلاق و زوجین عادی استان همدان در سال 1396 تشکیل دادند. از دو گروه در مجموع 398 زوج ( 796 نفر) به عنوان نمونه به روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه 60 سوالی هگزاکو (2004) استفاده شد. به منظور تدوین مدل ممیز (تشخیصی) برای گروهها از تحلیل ممیز استفاده گردید. ...

متن کامل

رابطه سبکهای دلبستگی و مشکلات جنسی در زوجین نابارور

ناباروری به عنوان یک بحران و فقدان بزرگ، مشکلات روانشناختی و ارتباطی بسیاری را بر زوجین تحمیل می‌کند و سبکهای دلبستگی بر کیفیت و ابعاد این مشکلات مؤثرند. هدف این پژوهش تعیین رابطة سبکهای دلبستگی با مشکلات جنسی در زوجین نابارور بود. 90 زوج نابارور (180 = n) مراجعه‌کنـنده به مراکز ناباروری بیمـارستانهـای امـام خمیـنی و دکتـر شریعتی تهـران با تکمیـل مقیـاس دلبستگی بزرگسال (AAI) و پرسشنامه‌های وضعی...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023