بررسی آموزش ذهن آگاهی(mbct) بر کاهش فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دوره ی متوسطه

پایان نامه
چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی آموزش ذهن آگاهی بر کاهش فرسودگی تحصیلی دانش آموزان پسر دوره ی متوسطه که در رشته ی علوم انسانی مشغول به تحصیل بودند؛ در سال تحصیلی 93-1392 صورت گرفت. این پژوهش یک تحقیق نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل است. روش نمونه گیری از نوع هدفمند بوده، به این صورت که از میان دبیرستان های دولتی اسفراین تعداد سه مدرسه که آمادگی همکاری را داشتند انتخاب و سپس نمونه گیری از مدرسه ای انجام شد که بیشترین نمره را در پرسشنامه فرسودگی تحصیلی کسب کرده بودند که در این تحقیق دبیرستان پسرانه فردوسی بود. تعداد 30 نفر به عنوان نمونه نهایی انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی (15 نفر) و کنترل(15نفر) جایگزین شدند. جلسات آموزش ذهن آگاهی در مورد گروه آزمایشی به مدت 8 جلسه اجراء شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه فرسودگی تحصیلی بروسو و همکاران(2007) بوده که آلفای کرونباخ آن در این تحقیق 3/78 بدست آمد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارspss و آزمون t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تحلیل داده ها نشان داد که نمره ی فرسودگی تحصیلی دانش آموزان در گروه آزمایش به طور معناداری کاهش یافته است، بنابراین آموزش ذهن آگاهی بر کاهش فرسودگی تحصیلی دانش آموزان پسر دوره متوسطه در سطح p > 0/001 موثر واقع شده است. دو مورد از مولفه های فرسودگی تحصیلی یعنی خستگی تحصیلی و بی علاقگی تحصیلی نیز در گروه آزمایشی به طور معناداری کاهش یافتند، اما کاهش در مولفه ی سوم یعنی ناکارآمدی تحصیلی از نظر آماری معنادار نشد.

منابع مشابه

اثربخشی آموزش شناختی ارتقای امید بر کاهش اهمال‏کاری تحصیلی دانش ‏آموزان پسر دوره دوم متوسطه

هدف‏ پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش شناختی ارتقای امید بر کاهش اهمال‏کاری تحصیلی دانش­آموزان پسر مدارس دورة دوم متوسطه شهرسنندج در سال تحصیلی 94-93 است. روش تحقیق در این مطالعه آزمایشی و از نوع پیش‏آزمون- پس‏آزمون با گروه گواه و مرحله پیگیری بوده است و از مقیاس اهمال­کاری لی به‏عنوان ابزار پژوهش استفاده شده است. روش مداخله، براساس الگویی است که لوپز و اسنایدر در سال (2003) ارائه کرده­اند. بدین ...

متن کامل

مقایسه تأثیردو روش درمانی تنظیم هیجان و ذهن آگاهی بر کاهش تعلل ورزی تحصیلی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه

پژوهش حاضر با هدف مقایسة تأثیر دو روش درمانی تنظیم هیجان و ذهن‌آگاهی، بر کاهش تعلل‌ورزی تحصیلی و فرسودگی تحصیلی دانش­آموزان انجام گرفت. روش اجرای پژوهش نیمه‌آزمایشگاهی ﺑﻮد. از جامعة آماری دانش‌آموزان دختر دورة دوم متوسطة شهر اهواز در سال تحصیلی 97-1396 که 2300 نفر بودند، 36 نفرآزﻣﻮدﻧﻲ به صورت نمونه­گیری هدفمند- داوطلب و در قالب سه گروه 12 نفری (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) در فرایند پژوهش شر...

متن کامل

اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری تحصیلی و عزت نفس دانش آموزان دختر دوره متوسطه

هدف پژوهش تعیین اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری تحصیلی و عزت نفس دانش آموزان در سال تحصیلی 97-96 بود. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش، آزمایشی و از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر متوسطه اول و دوم منطقه بام و صفی آباد از توابع اسفراین بود. نمونه هم شامل کلیه دانش آموزانی بود که نمره پرسش نامه های تاب آوری و عزت نف...

متن کامل

اثربخشی آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر آسیب‌ها و موفقیت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه

هدف از اجرای این پژوهش بررسی تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر آسیب‌ها و موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه بود. روش پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه دوم ناحیه 6 شهر مشهد در سال تحصیلی 98-1397 بود که از بین آنها 40 نفر با روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب و سپس در دو گروه آزمایش و کنترل به صورت تصادفی جا...

متن کامل

مقایسه اثربخشی آموزش حافظه کاری و ذهن آگاهی بر بهزیستی تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه

هدف از انجام این پژوهش مقایسه اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی و حافظه کاری بر بهزیستی تحصیلی دانش آموزان پسر متوسطه دوم بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر متوسطه دوم دولتی شهر سبزوار در سال تحصیلی 96-1395بوده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه بهزیستی تحصیلی تومینین- سوینی و همکاران (2012) استفاده شد. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود...

متن کامل

تاثیر آموزش برنامه‏ ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن ‏آگاهی بر تعلّل ‏ورزی دانش ‏آموزان

هدف پژوهش حاضر عبارت است از بررسی تاثیر آموزش برنامه‏ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‏آگاهی در کاهش تعلّل‏ورزی دانش‏آموزان. روش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‏آزمون-پس‏آزمون با گروه کنترل می‏باشد. جامعه‏ی‏ پژوهش ازکلّیه‏ی دانش‏آموزان پسر مقطع پیش‏دانشگاهی شهر شهریار در سال‏تحصیلی 92-1391 تشکیل شده است که از بین آنها با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادفی ساده، دانش‏آموزانی که نمرات تعلّل‏ورزی بالایی داشتند...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023