موضوع:بررسی اثر بخشی برنامه جرأت آموزی گروهی بر افزایش میزان مهارت های اجتماعی دانش آموزان دبستانی با آسیب های شنوایی درشهر بوکان

پایان نامه
چکیده

چکیده این تحقیق با هدف بررسی اثر بخشی برنامه جرات آموزی گروهی بر افزایش میزان مهارت های اجتماعی دانش آموزان دبستانی با آسیب های شنوایی در شهر بوکان انجام شده است. در این پژوهش ،ابتدا با استفاده از آزمون مهارت های اجتماعی(احمدی-نورانی1376)دانش آموزان دارای مهارت های اجتماعی پایین یعنی آنهایی که نمره پایین تر از 100دریافت کرده بودند تشخیص داده شد.این افرادبه عنوان نمونه انتخاب شدند و سپس به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند.نمونه آماری این پژوهش شامل 30 نفر دانش آموز دارای آسیب های شنوایی هستند که به صورت تصادفی به دو گروه 15 نفری آزمایش وکنترل تقسیم شدند. سپس برنامه جرات آموزی گروهی طی 10جلسه به گروه آزمایش آموزش داده شدوبعد از این دوره آموزشی دوباره آزمون مهارت های اجتماعی روی هر دو گروه انجام شد. در نهایت،داده هابوسیله آزمون تجزیه وتحلیل کواریانس(mancoa)و tمستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.با توجه به نتایج بدست آمده،گروه آزمایش یعنی کودکانی که تحت آموزش برنامه جرات آموزی قرار گرفته بودندعملکردبهتری نسبت به گروه کنترل در آزمون مهارت های اجتماعی داشتند.یعنی برنامه جرات آموزی گروهی در آفزایش مهارت های اجتماعی وروابط اجتماعی غیر کلامی دانش آموزان دارای آسیب شنوایی موثربود. از این رو پیشنهاد می شود که جهت افزایش خود ابرازی و بهبود مهارت های اجتماعی دانش آموزان دارای آسیب شنوایی از برنامه جرات آموزی گروهی استفاده شود. واژه های کلیدی:جرات آموزی گروهی-جرات ورزی-مهارت های اجتماعی-آزمون مهارت های اجتماعی-آسیب های شنوایی.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثربخشی برنامه جرأت‌آموزی گروهی بر افزایش میزان مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان دبستانی با آسیب‌های شنوایی در شهر بوکان

This research was conducted for the Analysis of the effectiveness of Assertiveness training Group on the increase of Elementary student's social skills suffering from Hearing Damage in the city of Bookan. First, by using the social skills test, those students having low social skills whose scores were lower than 100 were recognized. These individuals were selected as samples and then were rand...

متن کامل

اثربخشی آموزش گروهی مهارت های جرأت ورزی بر فاکتورهای مرتبط با بهداشت روانی دانش آموزان

مقدمه: برخورداری از مهارت های قاطعیت، راهبردهایی را برای حل تعارضات، ارتباط قاطعانه و توسعه ارتباط در محیط های کاری و زندگی فردی فراهم می سازد. این مطالعه با هدف تعیین اثر بخشی آموزش گروهی مهارت های جرأت ورزی بر ابراز وجود و عزت نفس دانش آموزان پسر پایه سوم راهنمایی انجام شد. روش: این مطالعه به روش نیمه تجربی انجام شد. که به صورت پیش آزمون- پس آزمون با گروه شاهد بود. نمونه های پژوهش مشت...

متن کامل

اثر بخشی آموزش گروهی ابراز وجود بر اضطراب اجتماعی، پیشرفت تحصیلی و مهارت های اجتماعی دانش آموزان

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش گروهی ابراز وجود بر اضطراب اجتماعی، پیشرفت تحصیلی و مهارت های اجتماعی دانش آموزان پسر پایه ی دوم دوره ی متوسطه ی شهر ایرانشهر انجام گرفت. پژوهش حاضر شبه تجربی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعه ی آماری این پژوهش دانش آموزان پسر پایه ی دوم متوسطه مشغول به تحصیل در سال 90-1389 بوده که تعداد آنها 943 نفر و نمونه ی آن شامل 70 دانش آموز است...

متن کامل

اثر بخشی آموزش گروهی ابراز وجود بر اضطراب اجتماعی، پیشرفت تحصیلی و مهارت های اجتماعی دانش آموزان

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش گروهی ابراز وجود بر اضطراب اجتماعی، پیشرفت تحصیلی و مهارت های اجتماعی دانش آموزان پسر پایه ی دوم دوره ی متوسطه ی شهر ایرانشهر انجام گرفت. پژوهش حاضر شبه تجربی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعه ی آماری این پژوهش دانش آموزان پسر پایه ی دوم متوسطه مشغول به تحصیل در سال 90-1389 بوده که تعداد آنها 943 نفر و نمونه ی آن شامل 70 دانش آموز است...

متن کامل

بررسی اثربخشی بازی درمانی گروهی بر مهارت های اجتماعی کودکان پیش دبستانی آسیب دیده شنوایی

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی بازی درمانی گروهی بر مهارت های اجتماعی کودکان پیش دبستانی آسیب دیده شنوایی انجام شد. روش بررسی : این پژوهش، یک مطالعه شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه شاهد بود. در این پژوهش 30 پسر آسیب دیده شنوایی که به روش نمونه گیری دردسترس از مراکز پیش دبستانی شهرستان ورامین و قرچک انتخاب شده بودند، شرکت داشتند. آزمودنی ها به صورت تصادفی به دو گروه 15 نفری ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023