اثربخشی طرحواره درمانی بر میزان تاب آوری زنان در آستانه طلاق شهر تهران

پایان نامه
چکیده

در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از میان داوطلبان در آستانه طلاق مراجعه کننده به دادگاه که 100نفر بودند و همگی پرسشنامه تاب آوری را تکمیل نموده بودند انتخاب شده و تعداد 60 نفر از آنان که دارای تاب آوری پایین تر از میانگین بودند، به صورت نمونه در دسترس در نظر گرفته شدند سپس به صورت تصادفی در دوگروه30 نفره (گروه آزمایش و کنترل) گمارش شدند. پس از آن در گروه آزمایش مداخله طرحواره درمانی اجرا گردید. بعد از پایان دوره 7 جلسه ای درمان، بار دیگر مقیاس تاب آوری به عنوان پس آزمون در هر دو گروه اجرا و نتایج داده ها به شیوه تحلیل عوامل تجزیه و تحلیل گردید.

منابع مشابه

اثربخشی زوج درمانی به روش طرحواره درمانی یانگ بر سازگاری زناشویی و طلاق عاطفی در زوجین متقاضی طلاق شهر بوشهر

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی زوج درمانی به روش طرحواره درمانی یانگ بر سازگاری زناشویی و طلاق عاطفی در زوجین متقاضی طلاق بود. پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل زوجین متقاضی طلاق مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره دادگاه شهر بوشهر در فصل پاییز سال 1396 بودند. نمونه پژوهش 40 زوج بودند که با روش در دسترس انتخاب و با روش تصادفی ساده در دو گروه مساوی (هر...

متن کامل

بررسی اثربخشی معنویت درمانی گروهی بر افزایش تاب آوری در زنان مبتلا به سرطان پستان

مقدمه سرطان پستان شایع‎ترین بدخیمی زنان است. مداخلات ارزیابی خطر و پیشگیری می‎تواند به طور بالقوه بروز سرطان پستان را کاهش دهد. لذا این پژوهش، بررسی تاثیر معنویت درمانی گروهی بر تاب آوری در زنان مبتلا به سرطان پستان بود. روش کار روش مطالعه، شبه تجربی و مبتنی بر طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این تحقیق را بیماران مبتلا ...

متن کامل

اثربخشی روان درمانی وجودی بر افزایش تاب آوری زنان نابارور

زمینه و هدف: تشخیص ناباروری به خصوص برای زنان با مشکلات بسیاری همراه است. یکی از راهبردهایی که می تواند در کاهش پریشانی روانشناختی زنان نابارور مؤثر باشد، تاب آوری است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی روان درمانی وجودی در افزایش تاب آوری زنان نابارور بود. روش بررسی: روش این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه زنان نابارور شهر دهدشت در تابستان...

متن کامل

مقایسه سبک زندگی، مکانیزمهای دفاعی و تاب آوری در زوجهای در آستانه طلاق و عادی شهر سوسنگرد

هدف از پژوهش حاضر مقایسه سبک زندگی، مکانیزمهای دفاعی و تاب آوری در زوجهای در آستانه طلاق و عادی شهر سوسنگرد بود. نمونه تحقیق شامل 120 نفر ( 30 زوج سازش یافته و 30 زوج در شرف طلاق) بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت گرد آوری داده ها از پرشسنامه های سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت والکر و پلیرکی، سبک دفاعی اندروز و همکاران و مقیاس تاب آوری موبرای استفاده شد. پژوهش حاضر از نوع علی- م...

متن کامل

اثربخشی کیفیت زندگی درمانی بر میزان تاب آوری روان شناختی و خودتعیینی دانش آموزان دختر افسرده

هدف اصلی این پژوهش، تعیین میزان اثربخشی کیفیت زندگی درمانی در تغییر سطح تاب­ آوری روان­شناختی و خودتعیینی دانش­ آموزان دختر افسرده شهر خرم­ آباد بود. این پژوهش به صـورت شـبه­ تجربـی بـود کـه در آن از طـرح پـیش­ آزمـون - پـس‌آزمـون بـا گـروه کنتـرل اسـتفاده شـد. نمونـه پـژوهش 40 آزمـودنی بـود کـه از میـان دانـش­ آمـوزان دختـر دبیرسـتانی دارای افسردگی شـهر خرم­ آباد انتخـاب و بـه صـورت تصـادفی در...

متن کامل

مطالعه اثربخشی معنویت درمانی گروهی بر تاب آوری زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس شهر اصفهان

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر معنویت درمانی گروهی در افزایش تاب آوری بیماران ام اس استان اصفهان بود. روش: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و طرح تحقیق، دو گروهی با پیش آزمون و پس‏آزمون بود. جامعه مورد پژوهش 4850 زن مبتلا به ام اس عضو انجمن ام اس استان اصفهان می باشند که مبتلا به نوععودکننده- بهبودپذیر و در محدوده سنی 20-40 سال و فاقد هرگونه بیماری روان شناختیبوده اند. از این جمعیت 30 نفر (15 نفر...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023