بررسی اثر آموزش بهبود زندگی زناشویی به روش (re) بر تعارضات زناشویی و تغییر شیوه های مقابله با استرس در مادران دارای فرزند معلول (عقب مانده ذهنی)در شهرستان شاهرود

پایان نامه
چکیده

این پژوهش، پژوهشی نیمه آزمایشی است که به بررسی تاثیر آموزش بهبود زندگی زناشویی به روش re بر تعارض زناشویی و تغییر شیوه مقابله با استرس در مادران فرزند عقب مانده ذهنی پرداخته است. جامعه این پژوهش را تمامی مادران دارای فرزندان عقب مانده ذهنی که در مدارس استثنایی شهرستان شاهرود در سال 94-93 مشغول به تحصیل بودند را شامل می شد ، که از بین آنها24 نفربه تصادف انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. در ابتدا پرسشنامه های پژوهش توسط هر دو گروه تکمیل شد. سپس گروه آزمایش دوره 8 جلسه ای 2 ساعته آموزش بهبودزندگی زناشویی به روش re (غنی سازی روابط)را گذراندواعضای گروه کنترل هیچ مداخلهای رادریافت نکرده وتنهادرلیست انتظارقرارگرفتند. سپس هر دو گروه پرسشنامه ها را مجدداً به عنوان پس آزمون تکمیل کردند.نتایج تحلیل کوواریانس مورد استفاده در این پژوهش، گویای این نکته بود که آموزش بهبود روابط زناشویی به روش re بر کاهش نمره کل تعارض زناشویی ( 05/0 p ?)ونیز کاهش شیوه مقابله هیجان مدار ( 05/0 p ?) وافزایش شیوه مقابله هیجان مدار ( 05/0 p ?) با استرس در مادران دارای فرزندان عقب مانده ذهنی موثر بوده است.

منابع مشابه

اثربخشی آموزش مهارت های مقابله با استرس بر تاب آوری مادران دارای فرزند معلول

زمینه و هدف: از آنجا که وجود فرزند معلول در خانواده به عنوان یک منبع استرس، سلامت جسمی و روانی والدین به خصوص مادر را به خطر می اندازد و از سویی افزایش تاب آوری توانایی فرد در مقابله با عوامل استرس زا را افزایش می دهد، پژوهش حاضر با هدف اثر بخشی آموزش مهارتهای مقابله با استرس بر تاب آوری مادران دارای فرزند معلول انجام گردید. روش بررسی: این پژوهش از نوع نیمه تجربی(با طرح پیش آزمون-پس آزمون) و با...

متن کامل

مقایسه آموزش مبتنی بر زوج‌درمانی هیجان‌مدار و زوج‌درمانی کوتاه‌مدت به شیوه خود‌تنظیمی در بهبود راهبرد‌های مقابله زناشویی و تنظیم شناختی هیجان والدین دارای فرزند معلول

مقایسۀ آموزش مبتنی بر زوج‌درمانی هیجان‌مدار و زوج‌درمانی کوتاه مدت به شیوۀ  خودتنظیمی در بهبود راهبرد‌‌های مقابلۀ زناشویی و تنظیم شناختی هیجان والدین دارای فرزند کم‌توان ذهنی   هدف: هدف این پژوهش مقایسۀ تأثیر آموزش مبتنی بر زوج‌درمانی هیجان‌مدار و زوج­درمانی کوتاه‌مدت به شیوۀ خودتنظیمی (SRCT) بر تنظیم شناختی هیجان و راهبردهای مقابلۀ زناشویی والدین دارای فرزند کم‌توان ذهنی بود. روش: روش پژوهش ن...

متن کامل

اثر بخشش‌درمانی بر مقابله با تعارضات زناشویی و کیفیت زندگی

مقدمه: تعارض، طرد، حسادت، رنجش همسران از جمله عواملی هستند که به سلامت جسمانی و روانی آنان آسیب می‌رساند. هدف این پژوهش تاثیر بخشش­درمانی بر تعارضات و کیفیت زندگی زنان مراجعه­کننده به مرکز مشاوره­ی آرامش بود. روش­کار: در این مطالعه­ی مداخله­ای، از بین زنان مراجعه­کننده به مرکز مشاوره آرامش درسال 1394که در آزمون زناشویی نمرات بالاتر از 25 کسب کرده بودند، نمونه‌ای با حجم 30 نفر به صورت در دسترس ...

متن کامل

بررسی اثربخشی آموزش گروهی درمان متمرکز بر هیجان بر بهبود کیفیت زندگی و رضایت زناشویی مادران دارای فرزند سرطانی

هدف: سرطان یکی از مهم­ترین بیماری­های قرن حاضر و دومین علت مرگ و میر بعد از بیماری­های قلب و عروق است. تأثیر منفی این بیماری بر جنبه­های مختلف زندگی و روابط بین فردی سبب کاهش کیفیت زندگی و رضایت زناشویی در خانواده­های درگیر این بیماری می­شود بنابراین هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش گروهی درمان متمرکز بر هیجان بر بهبود کیفیت زندگی و رضایت زناشویی مادران دارای فرزند سرطانی بود. روش: این پژوهش ب...

متن کامل

اثربخشی آموزش بهبود کیفیت زندگی بر سرمایۀ‌ روان‌شناختی و خودبخشایش‌گری مادران دارای فرزند معلول جسمی‌ـ‌حرکتی

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش گروهی بهبود کیفیت زندگی بر سرمایۀ ­روان‌شناختی و خودبخشایش‌گری مادران دارای فرزند معلول جسمی‌ـ‌حرکتی بود.طرح پژوهش از نوع آزمایشی همراه با پیش‌آزمون-پس‌­آزمون و پیگیری (یک ماهه) با گروه کنترل بود. جامعۀ آماری شامل کلیۀ مادرانی بود که فرزند معلول جسمی‌ـ‌حرکتی خود را در سال تحصیلی 97- 1396 در یکی از مدارس استثنایی شیراز ثبت نام کرده بودند. با روش نمونه‌گیری هدفم...

متن کامل

اثربخشی آموزش مهارت های مقابله با استرس بر تاب آوری مادران دارای فرزند معلول

زمینه و هدف: از آنجا که وجود فرزند معلول در خانواده به عنوان یک منبع استرس، سلامت جسمی و روانی والدین به خصوص مادر را به خطر می اندازد و از سویی افزایش تاب آوری توانایی فرد در مقابله با عوامل استرس زا را افزایش می دهد، پژوهش حاضر با هدف اثر بخشی آموزش مهارتهای مقابله با استرس بر تاب آوری مادران دارای فرزند معلول انجام گردید. روش بررسی: این پژوهش از نوع نیمه تجربی(با طرح پیش آزمون-پس آزمون) و با...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023