مقایسه سبک های فرزندپروری والدین دارای فرزند با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی با فرزندان عادی آنان

پایان نامه
چکیده

هدف: این پژوهش به منظور بررسی سبک های فرزندپروری والدین دارای فرزند با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی در مقایسه با فرزندان عادی آنان صورت گرفته است. مواد و روشها : این پژوهش یک مطالعه پس رویدادی است،جامعه آماری آن را کلیه والدین دانش آموزان مدارس مقطع ابتدایی شهر تهران در(سال تحصیلی 91_1390)مشغول به تحصیل ، تشکیل دادند. حجم نمونه پژوهش 35 نفر از والدین دانش آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی، که با توجه به معیار پرسشنامه تشخیصی اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی چهارمین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی 2000 تشخیص داده شدند، به صورت خوشه ایی تصادفی انتخاب گردیدند. پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش عبارتند ازپرسشنامه تشخیص اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی (2000) وپرسشنامه سبک های فرزندپروری، رابینسون و همکاران(2002) بودند. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد. یافته ها :نتایج نشان داد که میان سبک های فرزند پروری والدین دارای فرزند با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی با فرزندان عادی آنان در سطح معناداری01/0 p< ، تفاوت معنادار بوده است. نتیجه گیری:با توجه به اهمیت عوامل خانوادگی در ابتلا و شدید شدن علایم اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی درکودکان، پیشنهاد می شود، این عوامل به صورت گسترده تر و همراه با عوامل دیگری بررسی شود. واژگان کلیدی: شیوه های فرزند پروری ، اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی، والدین

منابع مشابه

اثربخشی آموزش الگوی ارتباطی زوجین بر عملکرد خانواده‌های دارای فرزند با اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی

تحقیق حاضر، بررسی اثربخشی آموزش الگوی ارتباطی زوجین بر عملکرد خانواده‌های دارای فرزندان مبتلا به اختلال نقص توجه- بیش فعالی بود. 60  نفر از والدین که  فرزندان آنها  دارای علائم اختلال نقص توجه- بیش فعالی بودند، به شیوه نمونه گیری تصادفی چند مرحله‌ای خوشه‌ای انتخاب شدند، سپس نمونه‌ها بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش (30 نفر) و کنترل (30 نفر) قرار گرفتند.  گروه آزمایش 7 جلسه مداخلات آموزش الگوی ارت...

متن کامل

بررسی و مقایسه رشد مهارت های حرکتی در دانش آموزان دارای اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی با دانش آموزان عادی

مقدمه: با توجه به اینکه رشد مهارت های حرکتی اساس یادگیری بعدی را تشکیل می دهد و کودکان مبتلا به نارسایی توجه/ بیش فعالی به نوعی با مشکلاتی در ایــــن زمینه مواجه هستند، لذا این اختلال بایستی به گونه ای اصلاح شود که دشواری های حرکتی آنان قبل از شروع آموزش برطرف شود. مبتلایان به این اختلال مشکلات بالینی مشخصی در رابطه با مهارت حرکتی دارند که عبارتند از : 1- مشکل خام حرکتی 2- برخورد کردن با وسایل ...

متن کامل

اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی و تیزهوشی

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is a common conduct disorder among children. ADHD is determined by levels of impulsive behavior, attention deficit and hyperactivity. Most of children with ADHD have normal intelligence quotient and some of them are gifted students. We normally expect that a child with ADHD has additional problems such as mental retardation, educational and even m...

متن کامل

بررسی اثر آموزش مدیریت به مادران بر بهبود شیوه‏های فرزندپروری و کاهش نشانه‏های اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی فرزندان

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش مدیریت به مادران برای بهبود شیوه‏های فرزند‏پروری و کاهش نشانه‏های اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی فرزندان است. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‏آزمون و پس‏آزمون و جامعه آماری کلیه دانش‏آموزان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی و والدین آنها در شهر بهبهان است. با انتخاب تصادفی26 مدرسه و با استفاده از پرسشنامه نشانه‏های مرضی کودکان CSI-4 (فرم والد و معلم)، عده‏ای د...

متن کامل

تدوین برنامۀ آموزش والدین برای خانواده‌های دارای فرزندان با اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی و تأثیر آن برکاهش نشانه‌ها و کارکرد خانواده*

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، تدوین برنامه‌ای برای آموزش والدین دارای فرزند با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی و بررسی میزان اثربخشی این برنامه بر کاهش نشانه‏های این اختلال و کارکرد خانواده (شیوه‏های فرزند¬پروری و استرس والدینی) است. روش: در این پژوهش نیمه آزمایشی، تعداد 24 نفر از والدین دارای کودکان با اختلال نارسایی توجه با روش نمونه‏گیری خوشه¬ای چند مرحله¬ای به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023