بررسی و مقایسه تیپ های شخصیتی c/a/b و سبک های مقابله با استرس در زنان شاغل و غیرشاغل شهر شیراز

پایان نامه
چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه مقایسه تیپ های شخصیتی a/b و سبک های مقابله با استرس مسأله مدار/ هیجان مدار در زنان شاغل و غیرشاغل شهر شیراز بود. این مطالعه از نوع علی/ مقایسه ای می باشد. جامعه آماری این تحقیق را تمامی زنان شاغل و غیرشاغل شهر شیراز تشکیل می دهند که از بین آنها تعداد 145 نفر (74 شاغل و 71 غیرشاغل) با استفاده از روش خوشه ای از بین مناطق شهر شیراز انتخاب شدند. نمونه نهایی گروه زنان شاغل از موسسات و ادارات دولتی و گروه زنان غیرشاغل از زنان خانه دار مناطق منخب برگزیده شدند به طوری که، محل اجرا برای زنان شاغل در محل کار بود و برای زنان خانه دار در محل سکونتشان. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش عبارت بودند از پرسش نامه تیپهای شخصیتی a-b "برن رویتر" و پرسشنامه سبک های مقابله با استرس " موس، بلینگز و آلاه ". برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پژوهش، از آزمون مقایسه ای t استفاده شد. نتایج نشان داد بین گروه زنان شاغل و گروه زنان شاغل در تیپ های شخصیت a و b ؛ و سبک های مقابله با استرس مسأله مدار و هیجان مدار تفاوت معناداری مشاهده نشد. به طور کلی، می توان چنین نتیجه گیری کرد که شغل(شاغل بودن یا خانه دار بودن) زنان تأثیر معناداری در شکل دهی نوع خاصی از تیپ شخصیتی یا به کار گیری سبک های خاص مقابله با استرس ندارد و دو گروه از این دو جهت تفاوت معناداری ندارند و باید برای تبیین تفاوتهای روانشناختی محوری این دو گروه که ارتباط مستقیمی نیز با شغل داشته باشد، در جستجوی فاکتورهای دیگری برآمد.

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

مقایسه سبک زندگی سلامت‌محور زنان شاغل و غیرشاغل شهر شیراز با تاکید بر متغیرهای جمعیتی

مطالعه حاضر با هدف مقایسه سبک زندگی سلامت‌محور زنان شاغل و غیرشاغل شهر شیراز و شناسایی تاثیر متغیرهای جمعیتی بر آن انجام شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه زنان 15 سال به بالای ساکن شهر شیراز تشکیل داده­اند. با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه تعداد 274 نفر از زنان شاغل و غیرشاغل شهر شیراز مورد بررسی قرار گرفتند. یافته‌ها بیانگر میزان سبک زندگی سلامت محور بالاتر زنان شاغل در مق...

متن کامل

مقایسه شیوه های مقابله با استرس و خودپنداره در زنان متأهل تحصیل کرده شاغل و غیرشاغل

چکیده: این پژوهش، به منظور بررسی مقایسه شیوه های مقابله با استرس و خودپنداره در زنان متأهل تحصیل کرده شاغل و غیرشاغل صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش، تمامی زنان متأهل تحصیل کرده شاغل موسسات یا نهادهای دولتی و زنان متأهل تحصیل کرده غیرشاغل، شهر تهران بودند، که از میان آن ها تعداد 100 نفر زن متأهل تحصیل کرده شاغل و 100 نفر زن متأهل تحصیل کرده غیرشاغل (مجموعاًَ 200 نفر) با روش نمونه گیری تصادفی خو...

متن کامل

بررسی رابطه ویژگی های شخصیت، سبک های مقابله با استرس و سطح استرس در زنان باردار

مقدمه: سطوح بالای استرس در دوران بارداری به طور آشکاری با پیامدهای منفی در زمینه سلامت مادر و نوزاد در ارتباط است. به همین جهت انجام پژوهش هایی که به بررسی عوامل محافظت کننده زنان باردار و فرزند آینده آنها در مقابل پیامدهای زیان بار سطوح بالای استرس می پردازند، ضروری به نظر می رسد. هدف از این مطالعه بررسی رابطه ویژگی های شخصیت، شیوه های مقابله با استرس و سطح استرس 80 زن باردار است.   روش‌کار:...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023