رابطه بین وسواس فکری _عملی ، اهمال کاری و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشکده های فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

پایان نامه
چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین وسواس فکری_عملی، اهمال کاری با عملکرد تحصیلی انجام شد.جامعه پژوهش عبارت بود از کلیه ی دانشجویان رشته های فنی مهندسی دانشگاه آزاداسلامی شاهرود که در سال تحصیلی 94_1393 مشغول به تحصیل بودند .نمونه آماری شامل 125 نفر از دانشجویان پسر که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند ،ابزار پژوهش شامل : الف) پرسشنامه اهمال کاری(tps) و ب) پرسشنامه وسواس فکری_عملی(ppi) بودند. داده های جمع آوری شده به کمک شاخص های آماری واستنباطی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که : الف) بین وسواس فکری _عملی و اهمال کاری وعملکرد تحصیلی رابطه ی معناداری وجود دارد.ب) بین وسواس فکری_عملی واهمال کاری رابطه معناداری وجود دارد. ج)بین وسواس فکری_عملی با عملکرد تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد .

منابع مشابه

رابطه تفکر انتقادی، راهبردهای خودتنظیمی و اهداف پیشرفت در دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

مقدمه: به علت اهمیت نقش خودتنظیمی و جهت‌گیری اهداف در فرآیندهای آموزش و یادگیری، ضروری است که فاکتورهای مؤثر در توسعه آن‌ها، مورد بررسی قرار گیرند. به نظر می‌رسد، تفکر انتقادی یکی از سازه‌های مرتبط با خودتنظیمی یادگیری و جهت‌گیری هدفی در دانشجویان باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه میان تفکر انتقادی با انواع هدف‌گرایی و خودتنظیمی در دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود انجام شد. ...

متن کامل

بررسی رابطه بین خودتنظیمی یادگیری با مهارت‎های تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

چکیده: هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین خودتنظیمی یادگیری با مهارت‎های تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‎شهراصفهان بود. نمونه مورد مطالعه 350 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‎شهر بودند که از بین دانشجویان رشته‎های مختلف، به روش نمونه‎گیری تصادفی طبقه‎ای انتخاب شد. ابزار پژوهش، پرسش‎نامه خود-تنظیمی یادگیری، و ‌پرسش‎نامه محقق‎ساخته مهارت‎های مطالع...

متن کامل

بررسی رابطه بین کارکرد سبکهای تفکر و پیشرفت تحصیلی میان دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تهران

 هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطه بین کارکرد سبکهای تفکر و پیشرفت تحصیلی میان دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تهران بوده و تفاوتهای جنسیتی نیز در کارکرد سبکهای تفکر مورد مطالعه قرار گرفته است. نمونه مورد مطالعه شامل 146 دانشجو(74 مرد و 72 زن) بود که با استفاده از روش نمونه‏گیری طبقه¬ای تصادفی انتخاب شدند. یافته‏ها از طریق پرسشنامه سبکهای تفکر استرنبرگ و واگنر و فرم خود گزارشی پیشرفت تح...

متن کامل

بررسی ارتباط بین سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

زمینه و هدف: با توجه به تأثیر سلامت روان بر عملکرد دانشجویان و نقش مهمی که در پیشبرد وضعیت تحصیلی و جلوگیری از افت و ترک تحصیلی آنها دارد. لذا این پژوهش با هدف بررسی سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی آن­ها انجام گرفته است. روش بررسی: در یک مطالعۀ توصیفی– تحلیلی 350 نفر از دانشجویان در سه گروه علوم انسانی، فنی، پزش...

متن کامل

رابطه بین اضطراب ریاضی، نگرش ریاضی باانگیزه پیشرفت در دانشجویان رشتههای فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

هدف پژوهش حاضر رابطه بین اضطراب ریاضی، نگرش ریاضی باانگیزه پیشرفت در دانشجویانرشتههای فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز است. حجم نمونه موردمطالعه 368 نفر بودند که به روشنمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند. جهت جمعآوری اطلاعات از سه پرسشنامهآزمون اضطراب ریاضی، آزمون نگرش ریاضی و پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمانس استفاده گردید. اینتحقیق از نوع همبستگی بود و برای تح...

متن کامل

بررسی رابطه بین خودتنظیمی یادگیری با مهارت‎های تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

چکیده: هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین خودتنظیمی یادگیری با مهارت‎های تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‎شهراصفهان بود. نمونه مورد مطالعه 350 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‎شهر بودند که از بین دانشجویان رشته‎های مختلف، به روش نمونه‎گیری تصادفی طبقه‎ای انتخاب شد. ابزار پژوهش، پرسش‎نامه خود-تنظیمی یادگیری، و پرسش‎نامه محقق‎ساخته مهارت‎های مطالعه...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023