مقایسه میزان پذیرش اجتماعی ، هوش معنوی و هوش هیجانی در بین دختران تک فرزند و چند فرزند دبیرستان های شهر شاهرود

پایان نامه
چکیده

هدف تحقیق حاضر مقایسه میزان پذیرش اجتماعی ،هوش هیجانی و هوش معنوی در بین دانش آموزان تک فرزند و چند فرزند دبیرستان های شهر شاهرود بوده است . برای انجام پژوهش ا ز بین کلیه دانش آموزان شهر شاهرود که در مقطع متوسطه مشغول به تحصیل بودند 300 نفر که شامل 150دانش آموز تک فرزند(دختروپسر) و 150دانش آموز چند فرزند(دختر و پسر) بودند با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری و گردآوری داده ها شامل سه پرسشنامه شامل پرسشنامه پذیرش اجتماعی کراون و مارلو،هوش هیجانی شات و هوش معنوی دیوید کینگ بود. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آماری شامل ضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون گام به گام ،آزمون t،و تحلیل واریانس چند متغییره استفاده شد. نتیجه گیری:یافته ها نشان داد دختران خانواده های تک فرزند از پذیرش اجتماعی و هوش هیجانی پایین تری نسبت به دختران خانواده های چند فرزند برخوردار هستند ولی هوش معنوی دختران تک فرزند و چند فرزند تفاوت معنی داری ندارد . همچنین پسران تک فرزنداز هوش هیجانی و هوش معنوی بالاتری نسبت به چند فرزندان برخورداربودند ولی در زمینه پذیرش اجتماعی بین پسران تک فرزند و چند فرزند تفاوت معنی دار مشاهده نشد .همچنین در مورد دانش آموزان تک فرزند مشخص شد که نمره دانش آموزان خانواده های تک فرزند در خرده مقیاس های تفکر وجودی انتقادی از هوش معنوی و تنظیم هیجان و ارزیابی و بیان هیجان از هوش هیجانی به طور معناداری پایین تر از دانش آموزان چند فرزند است ولی درخرده مقیاس های ارائه معنای شخصی ، آگاهی متعالی ،توسعه حالت هوشیاری از هوش معنوی و بهره برداری از هیجان تفاوت معنی داری بین این دو گروه مشاهده نشد.

منابع مشابه

مقایسه هوش معنوی و هوش هیجانی در دختران مقطع دبیرستان حافظ قرآن، مبتدی و غیرحافظ در شهر اصفهان در سال ۱۳۹۵

هدف از اجرای پژوهش مقایسه هوش معنوی و هوش هیجانی در دختران مقطع دبیرستان حافظ قرآن، مبتدی و غیرحافظ در شهر اصفهان در سال ۱۳۹۵ بود. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از منظر گردآوری داده، روش علّی‌مقایسه‌ای محسوب می‌شود. جامعه پژوهش، کلیه دانش‌آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر اصفهان به تعداد ۳۳۹۲۸ نفر بود که ۸۰۰ نفر از آنان حافظ قرآن بودند. نمونه شامل ۹۰ نفر (۳۰ حافظ و ۳۰ غیرحافظ و ۳۰ مبتدی) و به صورت تصا...

متن کامل

مقایسه ابعاد مهارتهای اجتماعی و ابعاد وابستگی در دختران تک فرزند و دختران غیر تک فرزند

هدف از انجام پژوهش تبیین تفاوت ابعاد مهارتهای اجتماعی و ابعاد وابستگی در دختران تک فرزند و دختران غیر تک فرزند بوده، از بین دختران شاغل به تحصیل در دبیرستان های دوره اول (راهنمایی) نواحی چهارگانه شیراز، به روش نمونه گیری خوشه¬ای چند مرحله¬ای تعداد 341 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده¬ها از پرسشنامه¬های مقیاس مهارت اجتماعی و پرسشنامه سنجش وابستگی استفاده شد. نتایج حاصل از ...

15 صفحه اول

بررسی رابطه سن کم مادر و میزان هوش در فرزند

Prevention of disabilities and handicaps, including mental relardation and low intelligence, is one of the important aims of health programmes. Therefore, understanding the causes of such disabilities could reduce their incidence. A cause of low IQ and mental retardation is prematurity and this could be the result of low age of mothers at the time of pregnancy. This study investigates the relat...

متن کامل

رابطه بین هوش هیجانی، هوش معنوی و عملکرد حسابرس

این تحقیق با هدف بررسی رابطه هوش معنوی، هوش هیجانی و عملکرد حسابرسان شکل گرفت. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی و قلمرو زمانی سال 1393 بود. جامعه آماری، حسابرسان شاغل در 13 موسسه حسابرسی عضو جامعه انتخاب شد. با توجه به فرمول نمونه‌گیری کوکران حجم نمونه 159 نفر تعیین شد. تعداد 180 پرسشنامه توزیع که از این تعداد 148 پرسشنامه قابل تجزیه و تحلیل آماری دریافت گردید. جهت آزمون فرضیه‌ها از احتمال حاصل از براز...

متن کامل

مقایسه شناخت اجتماعی کودکان دختر خانواده های تک فرزند و چند فرزند 5 و 7 ساله شهر اصفهان

مقدمه: این پژوهش با هدف مقایسه شناخت اجتماعی در بین کودکان دختر خانواده های تک فرزند و چند فرزند شهر اصفهان که در دامنه ی سنی 7-5 سال قرار داشتند، صورت گرفت. روش: این پژوهش کاربردی از نوع علی-مقایسه ای بود. جامعه ی آماری پژوهش کلیه کودکان دختر 7-5 ساله ی شهر اصفهان در سال 1393بود. بدین منظور 80 کودک دختر(40 نفر از خانواده های تک فرزند و 40 نفر از خانواده های چند فرزند) با استفاده از روش نمونه گ...

متن کامل

رابطه‌ی سبک‌های فرزند پروری ادراک شده و هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی در دانش‌آموزان پسر

چکیده: مقدمه: هدف از پژوهش بررسی رابطه سبک‌های فرزندپروری ادراک شده و هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان پسر سال سوم مقطع متوسطه منطقه دو شهر تهران می باشد. روش: پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان پسر سال سوم مقطع متوسطه منطقه دو شهر تهران می‌باشد. برای انتخاب نمونه از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی 230 نفر انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه‌های فرزندپرو...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023