مقایسه ی رضایت از زندگی در والدین کودکان با و بدون اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی

پایان نامه
چکیده

هدف پژوهش حاضر، مقایسه ی میزان رضایت از زندگی و تعیین تفاوت بین دو گروه والدین کودکان با و بدون اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی، مراجعه کننده به مراکز مشاوره، مدارس، مطب روانپزشک و مرکز گفتار درمانی می باشد. این مطالعه ازنوع علی- مقایسه ای (پس رویدادی) بر روی 120 پدر و مادر انجام گرفته است. 30 پدر و مادر کودک دارای اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی، به روش نمونه گیری هدفمند و معادل آن 30 پدر و مادر کودک بدون اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. مقیاس رضایت از زندگی swls ، دینر و همکاران (1985) در مورد والدین دو گروه (با و بدون اختلال) اجرا و داده های به دست آمده با استفاده از روش آماری t برای دو گروه مستقل تجزیه و تحلیل شد. اعتبار مقیاس رضایت از زندگی (swls) با استفاده از روش آلفای کرونباخ (87 %) به دست آمد. نتایج نشان داد که بین والدین کودکان دارای اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی با کودکان بدون اختلال (عادی) در میزان رضایت از زندگی تفاوت معناداری وجود دارد. بنابراین میزان رضایت از زندگی در گروه والدین با کودکان دارای اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی پایین تر از گروه والدین با کودکان عادی است.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تعادل در کودکان دچار نارسایی توجه/ بیش فعالی با و بدون اختلال هماهنگی حرکتی

مقدمه: اختلال کاستی توجه/ بیش‌فعالی (AD HD)، الگوی پایدار بی‌توجه‌ی یا بیش‌فعالی و رفتارهای تکانشی است. یکی از اختلال‌های همراه آن، اختلال هماهنگی حرکتی (D CD) است. هماهنگی حرکتی عملکرد پیچیده‌ای است که حاصل درگیری دستگاه‌های گوناگونی مانند درک حسی بینایی، حرکت ماهیچه-ها، حافظه، توجه، مهار وضعیت و ترازبندی می‌باشد. سیستم تعادل یکی از عملکردهای مهم در هماهنگی حرکتی است که خود شامل اجزای مختلفی م...

متن کامل

الگوی ترسیم ساعت در کودکان با و بدون اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی

هدف: پژوهش حاضر، با هدف تعیین الگوی ترسیم ساعت در کودکان با و بدون اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی (ADHD) و ارزیابی کاربرد ترسیم ساعت به مثابه ابزاری عصب ـ روان‌شناختی در جمعیت کودکان ایرانی انجام شده است. روش: پژوهش حاضر، از نوع پس­رویدادی با گروه همتاست که در آن 161 کودک با اختلال نارسایی توجه / بیش‌فعالی به­صورت تصادفی چندمرحله‌ای و 161 کودک عادی 6 تا 12 سال که از نظر سن، جنسیت، دست‌برتری، پا...

متن کامل

اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی و تیزهوشی

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is a common conduct disorder among children. ADHD is determined by levels of impulsive behavior, attention deficit and hyperactivity. Most of children with ADHD have normal intelligence quotient and some of them are gifted students. We normally expect that a child with ADHD has additional problems such as mental retardation, educational and even m...

متن کامل

مقایسه الگوهای تعامل والدین در کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه- بیش فعالی با گروه کنترل

Introduction: Communicational patterns of the parents can either positively or negatively influence children's personality. Parenting manner has long-term effects on behavior, function, expectations and eventually people's future personality. This study investigates parental interaction patterns in children with attention deficit- hyperactive disorder. Methods :In this study, 50 male children...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023