مقایسه کارکردهای اجرایی در نوجوانان بزهکار و عادی شهر تهران

پایان نامه
چکیده

هدف: پژوهش حاضر به مقایسه کارکردهای اجرایی استدلال، برنامه ریزی- سازماندهی و حافظه کاری در نوجوانان بزهکار و عادی شهر تهران می پردازد. روش:. در این پژوهش زمینه یابی، جامعه آماری شامل کلیه بزهکاران نوجوانی (320 نفر) که در زمان انجام تحقیق در کانون اصلاح و تربیت شهر تهران به سر می بردند وکلیه دانش آموزان 13 تا 18 سال منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران که به عنوان گروه مقایسه انتخاب شدند. برای انتخاب بزهکاران از افراد ساکن در کانون اصلاح و تربیت که تنها مرکز واقع در تهران بود، 30 نفر از افراد 13 تا 18سال بزهکار به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور انتخاب افراد عادی نیز با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای از مناطق 22 گانه شهر تهران یک منطقه (5) و از مدارس این منطقه 2 مدرسه ( یک مدرسه راهنمایی و یک مدرسه دبیرستان) عادی انتخاب و در مرحله بعد 6 نفر از مقطع راهنمایی و 24 نفر از مقطع دبیرستان انتخاب شدند.برای بدست آوردن داده ها از آزمون آندره ری و خرده آزمون های تشابهات و حافظه عددی وکسلر استفاده شد. داده ها با آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) تحلیل شدند. یافته ها: یافته ها حاکی از تفاوت معنادار میان کارکردهای اجرایی استدلال، برنامه ریزی- سازماندهی و حافظه کاری نوجوانان بزهکار با گروه عادی بوده است. بحث و نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که نوجوانان بزهکار در هر سه متغیر از نوجوانان عادی پایین تر بودند. این موضوع مربوط به فقر اطلاعات پیشنیاز کارکردهای اجرایی شناختی است.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه ویژگی‌های شخصیتی نوجوانان بزهکار و نوجوانان عادی شهر تهران

هدف از پژوهش حاضر، مقایسه ویژگی‌های شخصیتی نوجوانان بزهکار و غیر‌بزهکار شهر تهران است. بدین منظور نمونه آماری شامل 100 نفر که 50 نفر از آن به روش نمونه‌گیری در دسترس از جامعه بزهکاران کانون اصلاح و تربیت تهران و 50 نفر دیگر به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده از جامعه نوجوانان غیر‌بزهکار مدارس تهران انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه شخصیتی نئو (NEO-FFI) است. که بعد از اجرای آن بر روی دو گروه از...

متن کامل

مقایسه تاب آوری و حمایت اجتماعی در نوجوانان بزهکار و نوجوانان عادی شهر تهران

این پژوهش با هدف مقایسه تاب­آوری و حمایت اجتماعی در نوجوانان بزهکار کانون­های اصلاح تربیت و نوجوانان عادی جنوب شهر و حومه تهران انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه نوجوانان بزهکار کانون­های اصلاح تربیت شهر تهران و نوجوانان عادی مدارس راهنمایی و دبیرستان جنوب شهر و حومه تهران بود. روش نمونه­گیری در جامعه عادی به صورت خوشه­ای چند مرحله­ای انجام گرفت که 264 نفر به­عنوان نمونه در جامعه عادی...

متن کامل

بررسی رابطه کارکردهای اجرایی و باورهای غیر منطقی در نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه کارکردهای اجرایی با باورهای غیر منطقی نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار پسر در قالب یک طرح پژوهشی پس ­رویدادی انجام گرفته است. نمونه مورد بررسی 62 نفر از نوجوانان بزهکار بودند که به روش نمونه گیری در دسترس (گزینش هدفمند) از بین مددجویان کانون اصلاح و تربیت شهر تهران و 82 نفر نوجوان غیر بزهکار به روش نمونه ­گیری تصادفی از میان دانش آموزان مقطع راهنمایی و دبیرستان شهر تهر...

متن کامل

مقایسه ویژگی های شخصیتی نوجوانان بزهکار و نوجوانان عادی شهر تهران

هدف از پژوهش حاضر، مقایسه ویژگی های شخصیتی نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار شهر تهران است. بدین منظور نمونه آماری شامل 100 نفر که 50 نفر از آن به روش نمونه گیری در دسترس از جامعه بزهکاران کانون اصلاح و تربیت تهران و 50 نفر دیگر به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده از جامعه نوجوانان غیر بزهکار مدارس تهران انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه شخصیتی نئو (neo-ffi) است. که بعد از اجرای آن بر روی دو گروه از...

متن کامل

مقایسه سیستم‌های مغزی رفتاری در نوجوانان عادی و بزهکار

زمینه و هدف: بزهکاری یک پدیده اجتماعی در حال گسترش است که به شکل‏های مختلف در جامعه رخ می‏دهد. بنابرین توجه به این پدیده از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این راستا هدف پژوهش حاضر مقایسه سیستم‏های مغزی رفتاری در نوجوانان عادی و بزهکار شهر اردبیل می‏باشد. روش کار: این مطالعه از نوع عِلی مقایسه‏ای است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی نوجوانان شهر اردبیل در سال 1392 می‌باشد (28170 N=). نمونه‏گیری این پ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023