مقایسه میزان همبستگی راهبردهای یادگیری خودتنظیم با خودکارآمدی در دانش آموزان با آسیب شنوایی و عادی مقطع دبیرستان شهر تهران سال تحصیلی 89-1388

پایان نامه
چکیده

هدف این پژوهش عبارت است از: مقایسه میزان همبستگی راهبردهای یادگیری خودتنظیم با خودکارآمدی در دانش آموزان با آسیب شنوایی و دانش آموزان عادی مقطع دبیرستان شهر تهران در سال تحصیلی 89-1388. نمونه آماری شامل 100 نفر دانش آموز مقطع دبیرستان بود که از این تعداد 50 نفر با آسیب شنوایی و 50 نفر از افراد عادی بودند. پژوهش بر حسب نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی است. داده های پژوهش با استفاده از پرسش نامه خودکارآمدی شرر (gse) و پرسش نامه راهبردهای یادگیری خودتنظیم پینتریچ (mslq) جمع آوری گردید. اطّلاعات گردآوری شده، با بهره گیری از نرم افزار spss و با روش ضریب همبستگی پیرسون و آزمون z تحلیل گردید. نتایج نشان داد که در دانش آموزان با آسیب شنوایی و دانش آموزان عادی راهبرد های یادگیری خود تنظیم با خودکارآمدی رابطه معناداری دارد. نتایج تحلیل ها همچنین نشان داد که از میان چهار راهبرد یادگیری خود تنظیم ، راهبردهای انگیزشی بیشترین همبستگی را با خودکارآمدی دارد. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که، میزان همبستگی راهبردهای یادگیری خودتنظیم با خودکارآمدی در دانش آموزان با آسیب شنوایی و دانش آموزان عادی معنادار است. همچنین تمامی مولفه های راهبرد های یادگیری خود تنظیم با خودکارآمدی همبستگی معناداری دارد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

بررسی اثربخشی آموزش یادگیری مغزمحور بر یادگیری خودتنظیم دانش آموزان دختر پایة اول دبیرستان شهر یزد

    هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش یادگیری مغزمحور بر یادگیری خودتنظیم دانش­آموزان است. این پژوهش به شیوة­ شبه­آزمایشی و با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون اجرا شد. جامعة آماری این پژوهش را کلیه دانش­آموزان دختر مقطع متوسطه، در پایة اول دبیرستان­های دولتی شهرستان یزد تشکیل می­دهند. نمونة این پژوهش شامل 40 دانش­آموز است که به صورت تصادفی از میان مناطق چندگانه انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل، ...

متن کامل

بررسی و مقایسۀ رابطۀ مهارت خودمختاری با کیفیت زندگی در دانش‏آموزان پسر باآسیب‏های شنوایی و عادی مقطع راهنمایی شهر تهران سال تحصیلی 88-89

هدف: این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه رابطه میان ابعاد دو متغیر مهارت خودمختاری (آگاهی از خود- قدرت انتخاب)و کیفیت زندگی(رضایتمندی،کفایت،استقلال و یکپارچگی اجتماعی) در دو گروه از دانش آموزان پسر دارای آسیب شنوایی و دانش آموزان عادی دورۀ راهنمایی انجام شده است. روش: روش پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی است. جامعه آماری: جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‏آموزان پسر با آسیب شنوایی و عادی دوره راهنما...

متن کامل

مطالعه ترکیبی رابطه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان در زبان انگلیسی با محوریت نقش رشته تحصیلی

هدف پژوهش حاضر مقایسه سطح خودکارآمدی زبان انگلیسی دانش آموزان مقطع دبیرستان در رشته های علوم ریاضی، تجربی و انسانی و همچنین میزان رابطه خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی آنان در زبان انگلیسی با تاکید ویژه بر نقش گرایش تحصیلی است. واکاوی ویژگیهای خودکارآمدی آزمودنی ها و منابع شکل گیری باورهای آنان نیز محور دیگر این پژوهش می باشد. نمونه تحقیق شامل15 دبیر زبان انگلیسی و 150 دانش آموز در سه رشته مذکور بو...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023