بررسی و مقایسه شیوع انواع اختلال های رفتاری دانش آموزان نارسا خوان مقطع ابتدایی با دانش آموزان عادی مقطع ابتدایی شهر تهران

پایان نامه
چکیده

این تحقیق به منظور بررسی و مقایسه شیوع انواع اختلال های رفتاری دانش آموزان نارسا خوان مقطع ابتدایی با دانش آموزان مقطع ابتدایی انجام شده است . و به این دلیل کلیه مقطع ابتدایی نارسا خوان انتخاب گردیده اند که بررسی تحولی اختلال های رفتاری در این دانش آموزان میسر گردد. روش پژوهشی این تحقیق از نوع علی مقایسه ای می باشد برای انجام این پژوهش جامعه آماری دانش آموزان عادی سه منطقه 10،11 ،6 و برای دانش آموزان نارسا خوان ،کل مراکز اختلا ل های یادگیری دولتی شهر تهران که شامل سه مرکز اختلال های یادگیری 3،2،1 می باشد انتخاب شد. برای نمونه گیری دانش آموزان عادی از روش تصادفی خوشه ای از سه منطقه مذکور به تعداد 115 نفر استفاده شد. برای دانش آموزان نارسا خوان به دلیل کمبود حجم جامعه آماری تمام افراد جامعه به عنوان نمونه انتخاب ، که تعداد 51 را شامل می شدند. و نهایتا پرسشنامه آخنباخ ( فرم معلم و والدین ) جهت بررسی اختلال های رفتاری دانش آموزان اجرا شد. نتایج تحقیق نشان داد میزان شیوع اختلا ل های رفتاری دانش آموزان نارسا خوان برابر 9/54 درصد ، و میزان شیوع اختلال ها ی رفتاری در دانش آموزان عادی برابر با 5/15 درصد برآورد شده است و همچنین تفاوت میزان شیوع اختلال های رفتاری دانش آموزان نارسا خوان نسبت به دانش آموزان عادی (سوم وچهارم )ابتدایی درسطح 01/0 معنادار بوده است و همچنین می توان بر اساس نتایج تحقیق چنین نتیجه گرفت که میزان شیوع اختلال های رفتاری دانش آموزان نارسا خوان در این تحقیق به نسبت تحقیقات انجام گرفته در خارج و داخل در این حوزه در سطح متوسط قرار دارد با توجه به بر آورد میزان شیوع اختلال های رفتاری در این دانش آموزان، می توان برنامه های جهت پیشگیری و تدوین راهبردهای آموزشی بهتر برای کاهش این اختلال ها از طرف معلمان و دست اندر کاران آموزش اتخاذشود

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

میزان شیوع مشکلات رفتاری دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری در میان دانش آموزان مقطع ابتدایی در شهر تهران انجام شده است. روش: در این پژوهش 1407 دانش آموز مقطع ابتدایی در پایه های تحصیلی اول تا پنجم، با روش نمونه گیری خوشه ای از مناطق مختلف شهر تهران، انتخاب شده اند. ابزار اندازه گیری اختلالات رفتاری در این پژوهش، سیاهه رفتار کودک آخن باخ- فرم معلم بود که دارای 11 خرده مقیاس است. یافته ها: نتایج پژو...

متن کامل

بررسی شیوع اختلال رفتاری در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر ابهر

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان شیوع اختلال رفتاری در دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی مدارس دولتی شهر ابهر در سال تحصیلی 1380-1381 انجام گرفته است در این پژوهش هم چنین رابطه ای بین میزان اختلال رفتاری با عامل های جنسیت، پیشرفت تحصیل، میزان تحصیل و وضعیت شغلی والدین مورد بررسی قرار گرفت. روش بررسی: پرسش نامه ی اختلال رفتاری راتر ویژه ی معلمان که رفتارهای کودکان را در کلاس درس مورد بررسی...

متن کامل

وضعیت رشد جسمانی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر بابل 1377

سابقه و هدف: نظارت و ارزیابی رشد جسمی کودکان در سنین مدرسه یکی از منابع مهم اطلاعاتی برای ارزیابی وضعیت تغذیه ای و حفظ ارتقا وضعیت سلامتی و میزان یادگیری کودکان است. لذا هدف این بررسی تعیین وضعیت رشد جسمی (قد و وزن) دانش آموزان دبستانی شهر بابل است. مواد و روش ها: در یک پژوهش مقطعی با استفاده از نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای، قد، وزن 995 دانش آموز سالم دبستانی 11-6 ساله در پاییز سال 1377 انداز...

متن کامل

بررسی شیوع اختلالات رفتاری در دانش آموزان مقطع ابتدایی و عوامل مؤثر بر آن در شهر قاین در سال 1395

مقدمه:دوران کودکی از مهم­ترین مراحل زندگی است. اغلب اختلالات رفتاری ناشی از کمبود توجه به دوران حساس کودکی است. کسب اطلاعات در زمینه وسعت و شیوع اختلالات رفتاری کودکان و عوامل زمینه ­ساز آن به منظور ارتقاء خدمات روانشناسی و ایجاد معیارهای پیشگیری­ کننده در زمینه سلامت ذهنی و روانی کودکان اساسی است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع اختلالات رفتاری در دانش ­آموزان مقطع ابتدایی و عوامل موثر بر آن...

متن کامل

بررسی وضعیت تکلیف شب در مقطع ابتدایی شهر تهران از نظر دانش آموزان ‘اولیا ومعلمان

پژوهش حاضر به منظور بررسی وضعیت تکلیف شب دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران صورت پذیرفت.از طریق مصاحبه وپرسشنامه با 1579 نفر دانش آموزان دختر وپسرابتدایی و1243 نفر از والدین و50 نفر از معلمان آنها‘اطلاعات وداده های مناسب درباره میزان ونوع تکلیف شب‘شرایط وچگونگی انجام آن‘ترجیح وعلاقه دانش آموزان به تکلیف خاص شب‘وآثار منفی احتمالی آن جمع آوری شد ومورد تحلیل وتفسیر قرار گرفت.نتایج تصویری نسبتاً جام...

متن کامل

بررسی تاثیر آلودگی سرب بر بروز ADHD در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران

افزایش رو به رشد جمعیت انسانی همراه با شهر نشینی و صنعتی شدن جوامع در کنار مزایای خود معایبی همچون افزایش آلاینده های محیط زیست را در پی داشته است.از جمله این آلاینده ها فلزات سنگینی همچون سرب است که اثرات متعدد آن بر انسان بویژه کودکان و سالمندان در مطالعات متعدد گزارش شده است. با توجه به اینکه سرب از فلزاتی هست که بر سیستم عصبی اثر می گذارند مطالعات متعددی در زمینه اثرات روانشناختی این فلزات ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023