بررسی رابطه بین خلاقیت و ترتیب تولد کودکان سنین 5 تا 6 سال مهدکودک های شهر تهران

پایان نامه
چکیده

یکی از ویژگی های بارز انسان قدرت یادگیری و خلاقیت اوست. خلاقیت فرایندی است که طی آن فرد می تواند مسائل را کشف، تجربه و بررسی کند. چیزهایی را اختراع کند و ایده های خود را به دیگران منتقل کند. ارتباط رتبه تولد فرزندان با میزان خلاقیت آن ها امری است که نیازمند پژوهش و بررسی می باشد. هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط ترتیب تولد فرزندان در خانواده با میزان خلاقیت آن ها می باشد و آزمودن فرضیاتی که ارتباط رتبه تولد با 4 خرده مقیاس خلاقیت (سیالی، بسط، انعطاف پذیری و اصالت) را بررسی می کند و اثر آن را بر افزایش یا کاهش خلاقیت می سنجد. روش : تعداد 150 کودک 6-5 ساله با روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای از بین مهدهای کودک تهران مورد آزمون سنجش خلاقیت تورنس تصویری فرم a شامل 3 فعایت تکمیل تصاویر و خطوط موازی قرار گرفتند. داده ها با نرم افزار spss در دو بخش یافته های توصیفی و استنباطی گزارش شد و فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل های آماری t دو گروه مستقل و تحلیل واریانس چند متغیری مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه گیری : این پژوهش نشان دهنده ارتباط معنی دار ترتیب تولد فرزندان خانواده و میزان خلاقیت در حیطه های سیالی، انعطاف پذیری و اصالت می باشد و نتیجه گرفته می شود که فرزندان دوم در این 3 خرده مقیاس خلاقیت بر فرزندان اول برتری دارند.

منابع مشابه

بررسی ارتباط تولد زودرس با بهره هوشی کودکان 5 تا 11 سال شهر رشت

سابقه و هدف: آسیب بالقوه مغز به عنوان نتیجه تولد زودرس احتمالاً می‌تواند موجب آسیب به ضریب هوشی (IQ) شود. با توجه به شیوع بالای تولد زودرس و اهمیت اختلالات ناشی از آن و تأثیرات منفی آن بر جامعه، با توجه به مطالعات محدود در این زمینه این مطالعه با هدف ارتباط تولد زودرس با بهره هوشی صورت گرفت. روش بررسی: این مطالعه از نوع کوهورت تاریخی بود که در آن 282 کودک در سن مدرسه در دو گروه همگروه (147 نفر...

متن کامل

اقر بخشی آموزش محیط زیست در کاهش پرخاشگری کودکان 5 تا 6 سال (مطالعه موردی: مهدکودک های شهر تهران)

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر بخشی آموزش محیط زیست در کاهش پرخاشگری کودکان 5 و6 ساله می باشد. به همین منظور پژوهشگربه دنبال پاسخ به این سئوالات بوده که تأثیر آموزش محیط زیست در کاهش پرخاشگری کودکان چگونه است؟ میزان تفاوت تأثیر آموزش محیط زیست در کاهش پرخاشگری کودکان دختر و پسر چگونه است ؟ روش پژوهش به صورت شبه تجربی در قالب یک طرح تحقیق از نوع پیش آزمون - پس آزمون- پیگیری با گروه کنترل می باشد...

15 صفحه اول

بررسی شیوع اختلالات شنوایی در بین کودکان سنین 6-3 سال مهدکودکهای شهر یزد

Introduction: A hearing– impaired patient is defined as one with abnormal or reduced function in hearing resulting from an auditory disorder. The goal of any preschool and schools screening program should be to accurately indentify those children whose hearing has been impaired due to conductive and / or sensory– neural pathology. Methods: This cross– sectional descriptive study was done on 57...

متن کامل

بررسی میزان مصرف شیر و فرآورده‌های آن در کودکان سنین مدرسه (6 تا 11 سال) شهر بیرجند (سال 1386)

Background and Aim: Milk and dairy products are the primary sources of calcium and are the second largest source of saturated fats. Milk and dairy milk products consumption in our country is much lower than world standards. In this research, the amount of milk and dairy products consumption by primary school children, were studied in Birjand during 2007. Materials and Methods: In this descripti...

متن کامل

بررسی رابطه سطح سرمی منیزیم با ابتلا به تب و تشنج در کودکان 6 ماه تا 5 سال

مقدمه: تشنج شایعترین اختلال نورولوژیک در بین اطفال است که نه به عنوان یک تشخیص بلکه به عنوان یک تظاهر بالینی از بیماری‌های زمینه‌ای شناخته می‌شود. پاتو‍ژنز این بیماری تاکنون شناخته نشده است ولی زمینه ژنتیکی و تغییرات نوروترانسمیترها، عناصر کمیاب و برخی یون‌ها از جمله منیزیم در بروز آن دخیل شناخته شده اند. این مطالعه با هدف بررسی سطح منیزیم در کودکان و ارتباط آن با ابتلا به تشنج طراحی و اجرا گرد...

متن کامل

بررسی مهارت های ظریف حرکتی ومهارت مسواک زدن در کودکان 6-5 ساله شهر تهران

  سابقه و هدف: اگرکودک توانایی فیزیکی مسواک زدن صحیح را کسب نکرده باشد، آموزشها تأثیر کافی نداشته و در نتیجه مسواک زدن ناقص شیوع بالای پوسیدگی و بیماری‌های پریودنتالی متعاقب آن رخ می‌دهد. بنابراین در این تحقیق میزان مهارت های ظریف حرکتی ومهارت مسواک زدن در کودکان 5 و 6 ساله پیش دبستانی‌های شهر تهران و عوامل مرتبط با آن بررسی گردید.   مواد و روش‌ها: تحقیق به روش توصیفی بر روی 680 کودک 5و6 ساله ش...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023