بررسی مقایسه ای درک مفهوم خدا بین دانش آموزان پسر عادی 7 و 8 ساله و دانش آموزان پسر عقب مانده ذهنی آموزش پذیر 14 و 15 ساله شهر تهران

پایان نامه
چکیده

چکیده ندارد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی مراحل مختلف بلوغ در دانش آموزان پسر 7 تا 14 ساله شهر همدان

The purpose of this research was to study the age of onset of puberty and its procedure among the male students aging from 7 to 14 years old in the town of Hamadan during the spring of 1995. The method was cross-sectional and non-interventional and was performed by examining 600 students. The criteria of the puberty were the growth of genitalia and public hair. Regarding the statisti...

متن کامل

مقایسه نیازهای روانی- اجتماعی والدین دانش آموزان پسر عقب مانده ذهنی، تالاسمی و عادی مقطع ابتدایی در شهرستان ساری

Background and purpose: Despite the development in sciences and technology and proper efforts in decreasing the number of disabilities, unfortunately about 10% of school going children in every society are disable and are quite different mentally, physically and intellectually from the same age group children. Çonsidering the large population of Ïran being under 20 Years age, it is estimated ...

متن کامل

بررسی شاخص DMFT در دانش آموزان عقب مانده ذهنی 12-8 ساله مدارس استثنایی شهر یزد در سال 1380

سابقه و هدف: DMFT از شاخصهای مهم نشانگر وضع سلامت دندانها می باشد که در سازمان بهداشت جهانی میزان شیوع آنرا در سن 12 سالگی برای سال 2010 میلادی معادل 1 در نظر گرفته است. این مطالعه با هدف تعیین شیوع DMFT در دانش آموزان عقب مانده ذهنی خفیف 8-12 (IQ =50-70) ساله مدارس استثنایی شهر یزد درسال 1380 انجام پذیرفت.مواد و روشها: این مطالعه به روش توصیفی و از نوع مقطعی انجام گرفت . تعداد نمونه با در نظر ...

متن کامل

تهیه پرسشنامه ارزیابی اختلالات رفتاری دانش آموزان پسر عقب مانده ذهنی خفیف دوره راهنمایی

پژوهش حاضر، با هدف تهیه پرسشنامه ارزیابی اختلالات رفتاری در دانش آموزان با عقب ماندگی ذهنی خفیف دوره راهنمایی صورت گرفته است. پس از مصاحبه با معلمان این دانش آموزان، پرسشنامه ای شامل 29 پرسش تهیه شده و مطالعه مقدماتی بر روی 30 نفر از دانش آموزان پسر با عقب ماندگی خفیف ذهنی در دوره راهنمایی صورت گرفت. در پایان، پرسشنامه بر روی 150 نفر از این دانش آموزان که از طریق نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخا...

متن کامل

وضعیت اسکولیوز در دانش آموزان پسر 15-11 ساله مدارس راهنمایی شهر اهواز

سابقه و هدف: با توجه به اهمیت اسکولیوز در تناسب اندام و زیبایی و عوارض شناخته شده آن و به منظور تعیین وضعیت آن در مدارس راهنمایی، این تحقیق بر روی دانش آموزان پسر 15-11 ساله شهر اهواز انجام گرفت. مواد و روش ها: پژوهش حاضر به روش توصیفی (Descriptive) بر روی تعداد 1033 نفر که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله انتخاب شده بودند، صورت پذیرفت و افراد مشکوک در بررسی های بالینی انتخاب و تشخیص قطعی بیم...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023