× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای students

تعداد نتایج: 120904  
2014
David Lavallee,

Executive Summary Skills and employability have a direct impact on life opportunities. Understanding how skills are learned, developed, applied, maintained and adapted over time can facilitate improving the employability of individuals. Sports scholars are a unique population for investigation as they need to maintain a wide range of skills and acquire new ones in order to perform in two domain...

Journal: :Computers & Education 2008
Dimitrios Kalles,

In this paper we offer a report on a university-level programming laboratory course that has been designed on top of a programming library. The course enforces soft skills, such as code inspection and team working, sharpens implementation skills and creates a bridge between introductory, language-specific instruction and senior-year full-blown programming projects that are usually large but not...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1388

تحقیق حاضر به بررسی درک دانشجویان از مزایا و معایب آزمون های کامپیوتری تافل و تاثیر جنسیت بر درک آنها پرداخته است. شرکت کنندگان در این تحقیق 100 نفرزبان آموز مرد و زن بودند که در آزمون کامپیوتری تافل در ایران شرکت کرده بودند. پرسشنامه یی که در مورد مزایا و معایب آزمون های کامپیوتری در مقایسه با آزمون های کاغذی توسط محقق تهیه شده بود جهت تکمیل به این افراد ارایه شد. داده های بدست آمده در این مطا...