نام پژوهشگر: بهزاد قنسولی

the relationship between locus of control, efl reading and writing achievement, and use of language learning strategies
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1388
  مجید الهی شیروان   بهزاد قنسولی

تاثیر منبع کنترل رفتار بر روی موفقیت تحصیلی زبان آموزان انگلیسی بندرت در ایران ارزیابی شده است. هدف این تحقیق ارزیابی رابطه بین منبع کنترل رفتار زبان آموزان انگلیسی و موفقیت آنها در مهارت های خواندن و نوشتن زبان انگلیسی است. محقق همچنین رابطه بین منبع کنترل رفتار و راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی را در این تحقیق جستجو می کند. بدین منظور محقق ابتدا نسخه فارسی پرسشنامه منبع کنترل رفتار (duttweiler, 1984) را برای ارزیابی درجه منبع کنترل رفتار شرکت کنندگان در این تحقیق اعتبارسنجی کرد. نسخه فارسی پرسشنامه راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی به منظور سنجش راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی شرکت کنندگان استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که : 1- رابطه مثبت و معناداری بین منبع کنترل رفتار و موفقیت در مهارت های خواندن و نوشتن زبان انگلیسی است. 2- رابطه مثبت و معناداری بین منبع کنترل رفتار و راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی است. 3- تعامل بین منبع کنترل رفتار و جنسیت تاثیر معناداری بر روی راهبردهای زبان انگلیسی ندارد. نتایج مصاحبه ها نیز با نتایج بدست آمده از پرسشنامه ها مطابقت داشت. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که معلمانی که زبان انگلیسی را به عنوان زبان خارجی درس می دهند بهتر است که حس مسئولیت یادگیری در زبان را به زبان آموزانشان القا کنند. و همچنین به آنها کمک کنند تا راههای متفاوت برای افزایش مسئولیت خود در یادگیری مهارت های زبان انگلیسی به ویژه مهارت خواندن و نوشتن بیابند

آموزش دیکته ی فارسی به خارجیان و بررسی اشکالات املایی آن ها با رویکردی بازخوردمحور
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1388
  سید محمد رضا هاشم زاده   محمد رضا پهلوان نژاد

این پایان نامه سعی دارد ابتدا با رویکردی بازخوردی، شیوه ی ارائه ی درس دیکته ی فارسی به خارجیان را تبیین نماید. بر اساس بررسی های صورت گرفته، اقدامات لازم برای ارائه ی درس دیکته به سه مرحله تقسیم می شوند: اقدامات پیش از ارائه ی دیکته، اقدامات هنگام ارائه ی دیکته و اقدامات پس از ارائه ی دیکته. در ادامه نیز، با کمک روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، در چارچوب فرضیه ی بررسی مقابله ای و نظریّه ی تحلیل خطاها، به بررسی اشکالات املایی تاجیک زبانان از طریق ده متغیّر زیر می پردازد: «جابجایی یا قلب حروف، حذف یا درج صامت، حذف یا درج مصوّت، جانشینی صامت، جانشینی مصوّت، دندانه نویسی، تشدیدگذاری، نقطه گذاری، جدانویسی کلمات و کلمات استثنا». بررسی متغیّرهای مورد نظر، به وسیله ی آزمونی که از ده نفر از زبان آموزان تاجیک گرفته شد، انجام پذیرفت. میزان تداخل زبان اول که حدود 57% بوده است نیز به کمک بررسی مقابله ای دو زبان مشخّص گردید. بررسی ها نشان داد که خطای جانشینی مصوّت، بالاترین درصد خطاها به میزان (ف=29، د=4/28%) را به خود اختصاص داده است. بنابراین، به نظر می رسد بیشترین مشکل تاجیک ها مربوط به همین خطا می باشد.

بررسی آموزش موثر با توجه به نظرات و عملکرد معلمان زبان انگلیسی مجرب و تازه کار
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1388
  ریحانه افشاری صالح   بهزاد قنسولی

در این تحقیق، شباهتها و تفاوتهای عملکرد و نظرات گروه کوچکی از معلمان زبان انگلیسی مجرب و تازه کار ایرانی در مورد تدریس موثر بررسی شد. دو معلم مجرب و دو معلم تازه کار بر مبنای هفت معیار انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، با شرکت کنندگان درباره نظراتشان راجع به تدریس موثر مصاحبه شد. سپس برای بدست آوردن تفاوتها و شباهتهای تدریس آنها در کلاس، تدریسان طی چند جلسه مشاهده شد. مصحبه ای بعد از هر بار مشاهده تدریسشان با آنها به عمل می آمد تا درباره دلایل تصمیمات و عملکرد خود در کلاس توضیح دهند. مصاحبه ها تایپ و برای بررسی داده ها از طریق کد گذاری به نرم افزار nvivo7 وارد شد. در آخر محقق از طریق کد گذاری، چند گروه اصلی یعنی همان نظرات اصلی معلمان درباره تدریس موثر را بدست آورد. این نظرات با نحوه تدریس ایشان در کلاس نیز مقایسه شد. به صورت کلی، شش رفتار کلیدی در صحبتها و نحوه تدریس شرکت کنندگان بدست آمد. مجرب ها بر رشد علمی شاگردان،استقلال آنها و خصوصیتهای خاص برای تدریس موثر تاکید داشتند، بیشتر رویکرد constructivist داشتند، بیشتر به تفاوتهای شاگردان آگاه بودند و انعطاف بیشتری در تدریس نشان می دادند در حالیکه معمان تازه کار بیشتر بر رشد عاطفی شاگردان تاکید می کردند. نحوه تدریس و نظراتشان بیشتر باعث وابستگی دانش آموزان میشد، بر خصوصیات کلی برای داشتن هر رابطه انسانی موفق تاکید داشتند، بیشتر با روش سنتی تدریس می کردند، کمتر به تفاوتهای شاگردان آگاه بودند و هنگام تدریس انعطاف کمتری نشان میدادند. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود که معلمان تازه کار در کنار رشد عاطفی شاگردان از اهمیت رشد علمی آنها آگاه و با روش ها تدریس constructivist بیشتر آشنا شوند.

تهیه و تدوین مواد درسی برای آموزش برخی مفاهیم پرکاربرد زبان فارسی به فارسی آموزان بزرگسال خارجی سطح متوسط براساس رویکرد همزمان چهار مهارت
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1389
  زهرا سعـدی   شهلا شریفی

موضوع این پایان نامه تهیه و تدوین مواد درسی جهت آموزش برخی مفاهیم پرکاربرد زبان فارسی به فارسی آموزان خارجی بزرگسال سطح متوسط براساس رویکرد همزمان چهارمهارت که رویکردی جدید در مکتب ارتباطی است ، می باشد. همزمان سازی مهارت ها به معنی برقراری یک ارتباط واقعی است و فقط به یک سطح مانند واژگان و یا دستور محدود نمی شود بلکه سطحی فراتر از عبارات و جملات را در برمی گیرد. آموزش چه به صورت نوشتاری و چه به صورت گفتاری در سطح گفتمان صورت می گیرد وفراگیر با ارتباط غیرکلامی، اصول کاربردشناختی و منظورشناسی که جزئی از فرهنگ یک کشورمحسوب می شود آشنا می گردد بنابراین زبان آموز در این روش، توانش ارتباطی خودراتقویت می کند. امروزه بسیاری از برنامه های آموزش زبان دوم، رویکرد آموزشی خود را از تدریس صرف زبان- محوری (تدریس منفک مهارت ها) به سوی محتوا- محوری و تکلیف- محوری (تدریس همزمان مهارت ها) با هدف فراهم آوردن موقعیتی تقریباً طبیعی برای زبان آموزان جهت استفاده از زبان تغییرداده اند. در محتوا- محوری یادگیری زبان با یادگیری مطالب دیگری که اغلب، موضوعات علمی هستند همراه می شود. نگارنده روش تکلیف- محوری در چارچوب کتاب تانگرام را اساس کار خود در تهیه و ارائه ی دروس قرار داده است. در این روش، زبان آموز می کوشد تکالیف آموزشی و کلاسی را در دنیای تقریباً واقعی و ارتباطی و در باره ی خود و محیط اطراف خویش به کار برد.

تاثیر اسستفاده از زبان بومی زبان آموزان در یاد گیری و میزان بخاطر سپاری لغات.
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1389
  جعفر مقیمی چاهک   بهزاد قنسولی

بسیاری از صاحبنظران معتقدند دانش لغوی نقش بسیار مهمی در مهارت زبان آموز در بکارگیری زبان دوم ایفا می کند. برای یادگیری لغت در زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی تکنیک های مختلفی پیشنهاد شده است. اما در میان این تکنیک ها تاثیر استفاده از زبان اول زبان آموزان بر یادگیری و به خاطر سپاری لغات جدید کمتر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از عواملی که در حال حاظر در تدریس لغت در زبان خارجی مورد توجه قرار می گیرد استفاده از متن می باشد. در بسیاری از موارد استفاده از جمله و یا متون بزرگتر از جمله به عنوان جایگزینی برای استفاده از زبان مادری زبان آموزان در نظر گرفته شده است. در این تحقیق نقش استفاده از زبان مادری دانش آموزان در یادگیری و به خاطر سپاری لغات جدید در زبان انگلیسی مورد بررسی قرار می گیرد. بعلاوه لغات مورد تدریس در دو متن جمله ای و بزرگتر از جمله (متن کوتاه) ارائه می شوند. بدین ترتیب با تشکیل گروه هایی که در سطح مشابهی از زبان انگلیسی قرار دارند تاثیر استفاده از زبان اول زبان آموزان در مقایسه با شرایطی که در آن زبان اول دانش آموزان مورد استفاده قرار نمی گیرد و زبان مورد استفاده در کلاس فقط زبان انگلیسی می باشد مورد مطالعه قرار می گیرد. همچنین برای مقایسه تاثیر استفاده از زبان اول با تاثیراستفاده از شرایط متنی مختلف لغات جدید در دو نوع متنی که در بالا ذکر شد ارائه می شوند.

بنایِ جامعه شناسی ترجمه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1389
  علیرضا جمالی منش   بهزاد قنسولی

در طی یک قرن اخیر، ترجمه بی شک در تحول فرهنگی و اجتماعی جامعه ی ایران نقشی کلیدی ایفا کرده است. در سال های گذشته، مترجمان ایرانی، در حوزه های مختلف علمی و فرهنگی، فعالیت های چشمگیری انجام داده اند. این فعالیت ها به امروزی شدنِ جامعه ی ایرانی کمک شایانی کرده است. ترجمه ی گنجینه های علمی، فرهنگی و هنریِ سایر کشورها، زمینه ساز آشنایی جامعه ی ایرانی با آخرین تحولات و دستاوردهای جهان و نیز شکل گیری موسسات و نهادهای اجتماعیِ نوین مانند مجلس، بیمارستان، دانشگاه، مطبوعات، رادیو و تلویزیون و دیگر گونه های فرهنگی و اجتماعی شده است. به گفته ی حق شناس: «ترجمه در نوسازی فرهنگ ما در طول یکی دو قرن گذشته و در پردازش شکلی که این فرهنگ اینک به خود گرفته سهم به سزایی داشته است. گزافه نیست اگر بگوییم نقش ترجمه در جهت گیری فرهنگ ما در عصر جدید نیز به مراتب تعیین کننده تر از نقش جریان های دیگری بوده است که به نحوی در این ماجرا موثر بوده اند؛ مثل اعزام دانشجو و کارآموز به خارج، دعوت استاد و متخصص و مشاور به داخل کشور، تأسیس کارگاه و کارخانه و مراکز کارآموزی به منظور انتقال تجربه در زمینه های علم و تکنولوژی، تماس مستقیم با جهان جدید به قصد کسب علم و فلسفه و ادب و هنر نوین یا به قصد آشنایی با رسم و راه و سنت وآیین آن جهان، و مانند این ها» (1382: 207). مترجمان ایرانی در آشنایی جامعه ی ایران با فرهنگ و زندگی اجتماعیِ مدرن، سهم به سزایی داشته اند. اگر نگاهی گذرا به تحولات جامعه ی ایران در صد سال اخیر بیفکنیم، بی شک درخواهیم یافت که بسیاری از تحولات و نوآوری هایی که در عرصه ی علم، ادبیات، فرهنگ، فن آوری، هنر و فلسفه رخ داده است، ثمره ی آشنایی جامعه و مردم ایران با دانش و فرهنگ دیگر کشورهای جهان است. برای مثال، ترجمه ی آثار ادبی در خلق ژانرهای ادبی و ارائه ی الگوهای سبکی به آن دسته از نویسندگان ایرانی که به دنبال جای گزینی، برای گونه های سنتی ادبی بودند، تأثیر به سزایی داشته است. به باور اسلامی: «ترجمه ی آثار گویندگان و نویسندگان مغرب زمین، در شیوه ی نگارش و بینش ادبی ایران بالطبع موثر واقع شده. مغلق نویسی و حاشیه پردازی و اطناب که مانند علف های هرزه ای بر دست و پای نثر دوره ی قاجار پیچیده بود، اندک اندک بر افتاد» (1343: 7). ترجمه ی آثار غربی در ایران نه تنها موجب پدید آمدن سبک های ادبی جدید شده است، بلکه در گشودن افق های فکری و فرهنگی جدید نیز نقشی اساسی ایفا کرده است. آشنایی ایرانیان با فلسفه ی غرب از طریق ترجمه و تألیف کتاب ارزشمند سیر حکمت در اروپا آغاز شد. به دنبال ترجمه ی این اثر بود که اندیشه های فلسفیِ غربی به تدریج، در کنار فلسفه ی اسلامی و فلسفه-ی کلاسیک ایرانی- اسلامی، در جامعه ی ما مطرح شد. درک نقش اجتماعی ترجمه در دگرگونی فرهنگی جامعه ی ایرانی، مستلزم بررسی جنبه های مختلف دگرگونی های حوزه-ی هنر، ادبیات، فلسفه، علوم و فن آوری است. تا جایی که نگارنده ی این سطور آگاه است، سرگذشت تأثیر ترجمه در دگرگونی های فرهنگی جامعه ی ایران، هنوز نوشته نشده است؛ از همین روی به سختی می توان با اطمینان خاطر درباره ی این حوزه سخن گفت. با وجود این، می توان به صراحت بیان کرد که بسیاری از کتاب هایی که امروزه در مقاطع مختلف تحصیلی در ایران تدریس می شوند، کتاب های ترجمه شده هستند. هر چند این امر موجب تأسف است، در کشورهایی، چون ایران، که تألیف اصیل در حاشیه قرار دارد ترجمه امری اجتناب ناپذیر و از جایگاهی مرکزی برخوردار است. به گفته ی کیوانی: «ما تا تألیف اصیل نداریم از ترجمه ناگزیریم، چون از طرفی خواستار اندیشه ها و اندیشیده های دیگر ملت هاییم و از طرف دیگر چون خودمان مبتکر علوم و فنون جدید نیستیم مجبوریم بخشی از نیازهای فکری و علمی خود را از طریق ترجمه برآورده سازیم» (1383: 46-57). امروزه، نه تنها ایران بلکه چین و بسیاری از کشور های در حال توسعه نیز برای جبران عقب ماندگی ها و دست یابی به علوم و فنون جدید به ترجمه روی آورده اند و از همین روست که در این کشورها ترجمه از جایگاهی مرکزی برخوردار است. نکته ی مهمی که نباید از نظر دور داشت این است که روند یک سویه ی انتقال دانش و فن آوریِ غیرِ بومی نمی تواند تا ابد ادامه داشته باشد. تا زمانی که ما در مسیر تولید دانش اصیل گام نگذاریم، در دنیای دانش و فن آوری حرفی برای گفتن نخواهیم داشت. از همین روی، توجه به ترجمه و گرامیداشت آن، گاهی ترجمه را در موقعیتی متناقض قرار می دهد. این موقعیت متناقض از احساس تأسف و نیز ناکامی ما در دست یابی به اندیشه، هنر و دانش اصیل نشأت می گیرد. گاهی نیز شاهد آن هستیم که منتقدان مدرنیته ی ایرانی، روشنفکران و حتی دانشگاهیان، با زبانی انتقادی و تند و به صورتی کنایه آمیز، از واژه ی «تفکر ترجمه ای» نام می برند. مراد از تفکر ترجمه ای، تفکری است که خود نمی تواند ، به نحوی خلاقانه، دانش، بینش یا منِشی اصیل بیافریند و صرفاً از راه برگردان یا گرته برداری از دانش، بینش و منِش «دیگری» خود را سیراب می سازد. به گفته ی ملانظر: «رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ 3 مهر سال 1381 در دیدار برگزیدگان کنکور و المپیادها با ایشان طی سخنانی ضمن اینکه اهتمام به تولید علم را وظیفه ی اصلی اندیشمندان و استعدادهای فکری کشور خواندند به مشکلی به نام «معضل ترجمه» و «تفکر ترجمه ای» که گریبان جامعه ی علمی را گرفته است اشاره کردند: مشکلی که از 150 سال پیش و از ابتدای ورود علم جدید به کشور، گریبانگیر جامعه شده است معضل ترجمه و تفکر ترجمه ای است، چرا که بر اساس این نگرش، جرأت ایجاد فضای علمی از جامعه سلب می شود و به علت رواج اندیشه ی ترجمه ای در میان نخبگان، فرهنگ، اخلاق، و عقاید سیاسی بیگانگان نیز وارد کشور می شود» (1383: 43-54). تألیف اصیل مستلزم اندیشیدن و تولید فکری اصیل است و اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست، اما نباید و نمی توان این گونه اندیشید که مسببین عدم توسعه ی علمی و فرهنگی جامعه ی ایرانی ترجمه و مترجمان هستند؛ چرا که ناتوانیِ ما در تولید علم، فکر و فرهنگ، نه در فرهنگِ ترجمه ای ما بلکه در مشکلاتی، ریشه دارد که نهادهای مولد علم، فرهنگ و فن آوری در طی دو قرن گذشته با آن دست به گریبان بوده اند. برای مثال، نبود آزادی بیان و اندیشه، ضعف تفکیک پذیری نهادیِ نهادهای تولید کننده ی علم، فرهنگ و هنر، عدم استقلال این نهادها، ضعف در روند عمومی توسعه ی اقتصادی و اجتماعی و بسیاری از عوامل دیگر مانع از دست یابی جامعه ی ایرانی به تولیدات و تألیفات اصیل شده است. حسینی بهشتی در مصاحبه ای با نشریه ی کتاب هفته در مطلبی با عنوان «نیازمند نهضت ترجمه هستیم» چنین اظهار می کند: «متأسفم از اینکه بگویم کشور ما نه تنها فاصله ی زیادی با کشور های پیشرفته اروپایی دارد، بلکه از کشورهای منطقه نیز بسیار عقب است. البته این بر مبنای ناامیدی نیست اما معتقدم یک تلاش جدی و سازمان یافته لازم است؛ به خصوص تلاش هایی که ما را در فهم جهان معاصر خودمان و مباحث گوناگونی که در محافل آکادمیک و روشنفکری دنیا رایج است، یاری کند؛ نوعی نهضت ترجمه مانند آنچه در اواخر حاکمیت بنی امیه و اوایل خلافت بنی عباس در تمدن اسلامی رخ داد. این البته لازمه اش یک سازمان دهی اساسی به وضعیت ترجمه در ایران است و دوری و پرهیز از غیر حرفه ای کار کردن در این زمینه که حتی دامان بسیاری از مترجمان و متخصصان قابل تکیه را هم آلوده است. ما نیاز به پرداخت بهای لازم برای تولید فکری و علمی داریم که متأسفانه دستگاه های مربوطه بسیار کم توجه هستند. بیشتر بودجه های آموزشی و تحقیقاتی صَرف کارهای نمایشی و صرفاً برای پر کردن کارنامه مسئولان مربوطه است و آن دسته از محققان و مترجمان و نویسندگانی که در کشور ما بخواهند کار جدی انجام دهند، در برابر این دو واقعیت تلخ دو راه بیشتر ندارند. یا باید به آلوده شدن در فعالیت های نمایشی تحت عنوان پژوهش و تحقیق تن دهند یا به-طور کلی از بهره بردن از امکانات، بودجه ها و هزینه هایی که اساساً قرار است ملی و در اختیار همه ی شهروندان واجد شرایط باشد قطع امید کنند»(1381: 10). بررسی پدیده ی فرهنگی ترجمه و سهم مترجمان و ترجمه هایشان در توسعه ی علمی و فرهنگی کشور مستلزم نگرشی واقع-بینانه است. اگر دانش مغرب زمین و یافته های نوین علمی و فرهنگی از طریق مترجمان منتقل نمی شد، وضعیت جامعه ی ایرانی در زمینه ی توسعه ی علمی و فرهنگی بسیار تأسف بارتر از وضعیت کنونی می بود، چرا که دانش و فن آوری های جدید خاستگاه غربی دارند. امروزه، حرکت گام به گام با کاروان جهانی علم و معرفت مستلزم سازگاری و آشنایی جامعه با مبانی، اصول و تحولات این کاروان است. ترجمه، رسانه ای برای انتقال دانش، فن آوری و فرهنگ دنیای جدید است. به رغم ضعف-ها و کاستی های موجود در فرایند ترجمه در ایران معاصر، نهاد ترجمه در مقایسه با سایر نهادهای فرهنگی در انجام وظیفه ی خود از موفقیت بیشتری برخوردار بوده است. کارکرد نهاد ترجمه در حقیقت نوعی گفت و گوی فرهنگی میان «خود» و «دیگری» است. گاه این «دیگری» یا «دگربود»، یونان، گاه جهان عرب، و گاه غرب بوده است. درکِ دگربودی که از طریق ترجمه شکل می گیرد، نیازمند بررسی های دقیق است. با وجود این، آنچه بر اساس یک تحلیل کلی می توان گفت این است که دیگریِ شکل گرفته از راه ترجمه تابع مناسبات کلیِ اجتماعی و سیاسی ایران با جهانِ غرب یا جهان عرب بوده است. عوامل شکل-گیری نهاد ترجمه را در تاریخ باید جستجو کرد. این نهاد در همه ی جوامع، ازجمله جامعه ی ما، پدیده ای است که در یک بازه-ی زمانی طولانی شکل گرفته است. در تاریخ ایران، ترجمه از دیرباز تا به امروز، در مقام یک رسانه، در انتقال مفاهیم علمی، فرهنگی و هنری فرهنگ ها و ملل مختلف، رسالت مهمی بر عهده داشته است. رویدادها و عوامل متعددی چون جنگ های ایران و روسیه و پیامد های مختلف آن، ورود صنعت چاپ به ایران، اعزام دانشجو به اروپا، تأسیس دارالفنون و دستگاه مترجمان دولتی در دوران حکومت ناصری، تأسیس نهادهای جدید علمی و آموزشی در دوران حکومت رضا شاه، آغاز به کار بنگاه نشر کتاب و موسسه ی انتشارات فرانکلین و ... در فرایند نهادینه شدن ترجمه در ایران نقش مهمی داشته اند. مهم ترین ویژگی نهاد ترجمه در سه دهه ی اخیر در جامعه ی ایران، واگذاری حق انتشار آثار ترجمه شده به بخش های خصوصی است. ترجمه یک نهاد است چرا که 1) ریشه در تاریخ دارد و در یک بستر تاریخی طولانی شکل گرفته و توسعه یافته است، 2) نهاد ترجمه مانند هر نهاد دیگر اجتماعی، در پاسخ به بخشی از نیازهای واقعی جامعه به وجود آمده است و 3) ترجمه مانند سایر نهادهای اجتماعی با کلیت زندگی و حیات اجتماعی و فرهنگی در تعامل است؛ به زبان ساده تر، شناخت کارکردها، تأثیرات و جایگاه ترجمه در زندگی اجتماعی، مستلزم شناخت نسبت هایی است که میان ترجمه و فن آوری، حیات سیاسی، حیات فرهنگی و هنری، حیات اقتصادی و سامانِ اجتماعی برقرار است. با توجه به ویژگی های ذکر شده، یعنی جنبه ی تاریخی، جنبه-ی کارکردی و پیوند با کلیت نظام اجتماعی، می توان گفت که ترجمه یک نهاد اجتماعی است و نمی توان آن را نوعی فعالیت فرهنگی منفرد و مجزا از جامعه در نظر گرفت. در قرن بیست و یکم نقش کلیدی ترجمه در تعاملات میان فرهنگی بیش از هر زمان دیگری نمود یافته است. آمارهای ارائه شده از سوی سازمان های بین المللی نشان می دهند که از آغاز قرن بیست و یکم، میلیون ها نفر در سرتاسر جهان سرزمین مادری خود را ترک و به دیگر کشورها مهاجرت کرده اند. خفقان سیاسی، جنگ های داخلی و خارجی، حکومت های سرکوبگر، قحطی و بحران های اقتصادی از جمله عواملی هستند که موجب مهاجرت های گسترده و بی سابقه در این دوران شده اند. میلیون-ها انسان در سرتاسر جهان، به امید آغاز یک زندگی جدید زادگاه، زبان و فرهنگ خود را رها کرده اند. در چنین شرایطی لزوم آشنایی با فرهنگ های متفاوت و گذر از مرزهای زبانی و فرهنگی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. امروزه با مطرح شدن روند جهانی سازی، توسعه ی فن آوری ارتباطات و گسترش تعاملات میان ملت ها، ترجمه به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. در گذشته، ترجمه عمدتاً در انحصار طبقه ی خاصی از جامعه- اشراف و درباریان- بود، اما در جوامع امروزی، گسترش تعاملات میان فرهنگی، افزایش بی سابقه ی مهاجرت ها، توسعه ی فن آوری هایی مانند اینترنت، ماهواره، تلویزیون، رادیو و مطبوعات، و بسیاری از عوامل دیگر سبب شده است تا ترجمه به متن جامعه وارد شود. امروزه، هیچ جامعه ای نمی تواند به صورت تافته ای جدا بافته یا جزیره ای دورافتاده به حیات خود ادامه دهد. نهاد ترجمه پاسخ گوی بخشی از نیازهای جامعه ی مدرن است؛ نهادهای دیگری نیز در پاسخ گویی به این نیازها سهیم هستند، اما بی تردید، ترجمه یکی از اساسی ترین نهاد های اجتماعی است. به باور نگارنده، اکنون زمان آن فرا رسیده است تا به ترجمه به چشم یک نهاد اجتماعی بنگریم، و ابعاد، کارکردها، نقش ها، مشکلات، دگرگونی ها و چالش های این پدیده ی فرهنگی و اجتماعی را با دقت و حساسیت بیشتری واکاوی کنیم. یکی از کاستی های موجود در زمینه ی ترجمه در جامعه ی ایران، نادیده انگاشتن نقش اجتماعی و فرهنگی ترجمه و کنشگران درگیر در فرایند ترجمه است. بسیاری از موضوعات و مسائل مرتبط با جامعه شناسی ترجمه، از جمله تأثیر پدیده ی ترجمه بر زبان فارسی، تأثیر تحولات پیش آمده در حوزه ی زبان فارسی بر انگاره ها و الگوهای فرهنگی جامعه ی ایران، انسان شناسیِ ترجمه و مباحث مرتبط با مطالعه ی روابط فرهنگی میان ملت ها به ندرت مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. بی اغراق می توان گفت در زمینه ی شناخت ترجمه از دیدگاه جامعه شناختی هنوز در ابتدای راه هستیم .شناخت ابعاد اجتماعی پدیده ی ترجمه، نیازمند پژوهش-های منسجم و سامان مند و همکاری جامعه شناسان و مترجمان با یکدیگر است. در چند سال گذشته تلاش ترجمه پژوهان اروپایی برای واکاوی ترجمه از دیدگاه جامعه شناختی و قلمداد کردن ترجمه به مثابه یک کنش اجتماعی افق های فکری و پژوهشی جدیدی در عرصه ی مطالعات ترجمه گشوده است. در کتابی که پیش روی شماست، ترجمه پژوهان علاقه مند به واکاوی ترجمه از دیدگاه جامعه شناختی، برخی از مفاهیم کلیدی و مسائل اساسی حوزه ی نوپای جامعه شناسی ترجمه را واکاوی کرده اند. یکی از اهداف اصلی نویسندگان مقالات این کتاب، بررسی نقش جامعه-شناسان بزرگی چون پیر بوردیو، برونو لاتور، برنارد لایر و نیکلاس لومان در شکل گیری چارچوب نظریِ جامعه شناسی ترجمه است. نویسندگان مقالات این کتاب با وام گرفتن برخی از روش شناسی های رشته ی جامعه شناسی و ادغام این روش شناسی ها با حوزه ی مطالعات ترجمه کوشیده اند برخی از مقوله های تثبیت شده ی رشته ی مطالعات ترجمه را به چالش بکشند و اصول به ظاهر بدیهی و ریشه دار این رشته را از نو تعریف کنند. مقاله های گوناگون این کتاب؛ نقش اجتماعیِ ترجمه، تأثیرات این پدیده بر خرده نظام های گوناگون جامعه، جایگاه مترجم در حوزه ی نوپای جامعه شناسی ترجمه و تأثیرات نظریه ها و دیدگاه های بوردیو، لومان و لاتور بر این حوزه ی نوپا را مورد بحث و بررسی قرار داده اند. در ادامه ی این نوشتار مقاله های این کتاب را به صورت گذرا بررسی خواهیم کرد. بخش نخست این کتاب، یعنی گفت و گو بر سر جایگاه مترجم در جامعه شناسی نوظهور ترجمه، با مقاله ای از اِریک پرانچ آغاز شده است. پرانچ در مقاله ی خود «کشیشان، شاهزادگان و طرد شدگان: بنای میدان حرفه ای ترجمه» سیمای مترجم از روزگار دور تا به امروز را واکاوی کرده است. پرانچ در این مقاله جایگاه و شأن مترجم در نظریه و عمل ترجمه در ادوار مختلف تاریخی را به طور مبسوط شرح داده است. تاریخچه ی ترجمه حاکی از آن است که نگاه جامعه به مترجمان از دیرباز تا به امروز نگاهی دوگانه بوده است. به بیان ساده تر، جامعه گاهی به مترجم به چشم یک «نابغه» نگریسته و گاهی او را یک انسان فداکار و ناشناس قلمداد کرده است. پرانچ در مقاله ی خود، دلایل تاریخی، اجتماعی و فرهنگی این نگاه دوگانه را واکاوی کرده است. افزون بر این، پرانچ در مقاله ی خود سیمای مترجم در آثار متعدد تألیف شده در عرصه ی مطالعات ترجمه را بررسی کرده و نقش ترجمه پژوهان در ایجاد و تداوم این برداشت های گمراه کننده و دیرپا را آشکار ساخته است. تئو هرمانز در مقاله ی خود «ترجمه، تنش و طنین» به حضور و نقش مترجم در فرایند تولید ترجمه «پایان» می دهد. هرمانز در این مقاله متن به مثابه محصول فرایند ترجمه را در کانون توجه خود قرار می دهد و با استفاده از نظریه ی نظام های اجتماعی نیکلاس لومان و پژوهش های اخیر انجام شده در عرصه ی مطالعات ترجمه، نقش مترجمان در جامعه را به طور کامل بررسی می کند. به باور هرمانز، بررسی ترجمه از منشور نظریه ی نظام های اجتماعی لومان و قلمداد کردن ترجمه به مثابه یک نظام اجتماعی (و به بیان دقیق تر به مثابه یک نظامِ اجتماعیِ مستقل و در عین حال دگر پِیرو ) زمینه ی مساعدی برای دگرگون ساختن روش شناسی های رایج در مطالعات ترجمه فراهم می کند و به همین دلیل پژوهشگران باید در پژوهش های جاری خود بیشتر به این مفاهیم توجه کنند. یکی از مفاهیم کلیدی مقاله ی هرمانز « مشاهده ی مرتبه ی دوم» نیکلاس لومان است. این مفهوم نحوه ی مشاهده ی مشاهده گر را آشکار می کند: در بافتار ترجمه، هنگامی که یک مترجم یک اثر ترجمه شده را دوباره ترجمه می کند، این کنش او در حقیقت «مشاهده ی مرتبه ی دوم» ترجمه های موجود از آن اثر است. جان هیلبرون و گیسل ساپیرو نیز در مقاله ای با عنوان «طرحواره ی جامعه شناسی ترجمه: مسائل کنونی و چشم اندازهای آینده» کوشیده اند بر مبنای مفاهیم کلیدی نظریه ی میدان های پیر بوردیو نقش اجتماعی منتقدان و مترجمان را از دیدگاه جامعه-شناختی واکاوی کنند. این دو ترجمه پژوه در مقاله ی خود سهم رشته ی جامعه شناسی در پاسخ گویی به مسائل اجتماعی ترجمه را بررسی کرده اند. هیلبرون و ساپیرو مدعی اند که در این مقاله از پژوهش های جامعه شناختی- ترجمه شناختیِ برگرفته از دیدگاه ها و مفاهیم بوردیو نمایی کلی و نظام وار به دست داده اند. نویسندگان این مقاله با بررسی فضای اجتماعی حاکم بر فرایند ترجمه ی آثار ادبی و به کارگیری ایده ها و مفاهیم گوناگون (برای مثال مفهوم سرمایه ی ادبی پاسکال کازانوا) این امکان را برای ما فراهم می آورند تا روابط قدرت موجود میان گروه های زبانی و سلسله مراتب بین المللی زبان ها را بهتر درک کنیم. این دو ترجمه پژوه با استفاده از پارامترهای خاص، توانسته اند میدان دریافتِ ترجمه و کنشگران و نهادهای گوناگون درگیر در فرایند شکل گیری این میدان را واکاوی کنند. مایکلا وولف نیز در مقاله ای با عنوان «میدان ترجمه: خط مرزی مذاکره میان پیر بوردیو و هومی بهابها» کوشیده است تا به یکی از نیازهای نوظهور عرصه ی پژوهش های جامعه شناختی ترجمه پاسخ گوید. وولف نیز مانند بسیاری از پژوهشگران دیگر بر اهمیت و نقش کلیدی آثار بوردیو در پیدایش جامعه شناسی نوپای ترجمه تأکید کرده است. به باور وولف ابزارهای روش شناختی بوردیو برای تشریح و مفهوم سازی میدان ترجمه چندان مناسب نیستند. وولف در مقاله ی خود نقص های اصلی ابزارهای روش شناختی بوردیو را بررسی کرده و با استفاده از مفهوم فضای سوم هومی بهابها کوشیده است تا این نقص ها را برطرف سازد. به باور وولف، مفهوم فضای سوم هومی بهابها احتمالاً ما را قادر خواهد ساخت تا ماهیت بی ثبات فرایند ترجمه را (صرف نظر از کارکرد ترجمه و میزان سرمایه های گوناگون مترجمان در یک جامعه و فرهنگ خاص و در یک زمان معین) تجزیه و تحلیل کنیم. بخش سوم این کتاب یعنی «بازنمایی میدان ترجمه: موضوعات و مسائل مرتبط با شیوه و عمل ترجمه» با مقاله ای از میرِلا آگورنی آغاز می شود. آگورنی در مقاله ی خود « تعیین موقعیت نظام ها و افراد در مطالعات ترجمه»، بستری مساعد و ارزشمند برای گسترش پژوهش های جامعه شناختی در عرصه ی مطالعات ترجمه فراهم کرده است. ابزار اصلی آگورنی در این پژوهش محلی گرایی است. به گفته ی آگورنی مفهوم محلی گرایی واسطه ایی است میان نظام ها و افراد. به باور آگورنی نظام ها و افراد را دیگر نمی توان دو قطب مخالف یکدیگر قلمداد کرد. رویکردهای پژوهشی مبتنی بر مفهوم محلی گرایی از ترجمه و فعالیت-های مرتبط به آن دیدگاه جدیدی به دست می دهند. در این دیدگاه، ترجمه در محیط خاص شکل گیری اش بررسی می شود. این دیدگاه جدید نه تنها ما را از به کار گیری احکامی نظیر« ترجمه ی درست و ترجمه ی نادرست» بی نیاز می کند، بلکه در سطح روش شناختی نیز تضاد موجود میان رویکردهای توصیفی و رویکردهای توضیحی و یا تضاد موجود میان رویکردهای کمی و رویکردهای کیفی را از میان می برد. مقاله ی هلن بوزلین «فرایند شکل گیری ترجمه» اساساً مبتنی بر نظریه ی کنشگر- شبکه ی برونو لاتور، فیلسوف و انسان-شناس فرانسوی است. به باور بوزلین به ترجمه باید به چشم یک فرایند نگریست. بوزلین مدعی است که با اتخاذ چنین رویکردی (یعنی قلمداد کردن ترجمه به مثابه یک فرایند) می توان زوایای پنهان مراحل بی شمار و گوناگون فرایند ترجمه (از جمله روند گفت و گوها و مذاکرات کنشگران گوناگون درگیر در فرایند ترجمه و روند رد و بدل شدن اسناد مربوط به قراردادها، مکاتبات و نامه ها میان این کنشگران) را آشکار کرد. بوزلین در مقاله ی خود نظریه ی کنشگر شبکه ی برونو لاتور را با روش های گوناگون قوم نگاشتی پیوند داده است. از نظر روش شناختی، بوزلین با اتخاذ این رویکرد جدید توانسته است مراحل گوناگون فرایند شکل گیری آثار ترجمه شده را از نزدیک دنبال و ثبت و ضبط کند. با نگاهی گذرا به رویکردهای چندگانه ی ارائه شده در زمینه ی مفهوم سازی جامعه شناسی ترجمه، درخواهیم یافت که نیاز پیوند دادن دیدگاه های پژوهشی گوناگون به یکدیگر از طریق مفاهیم پیوندساز، نیازی ضروری و فوری است. اَندرو چسترمن نیز در اثر خود، « مفاهیم میانجی در حوزه ی جامعه شناسی ترجمه» ، در سطحی کلان تر بر ضرورت به کارگیری مفاهیم میانجی تأکید کرده است. به باور چسترمن، حوزه ی مطالعات ترجمه تا به امروز مجموعه ای از بن نگره ها- بن نگره های زبان شناختی، فرهنگی، شناختی و به تازگی بن نگره ی جامعه شناختی- را پشت سر گذاشته است. چسترمن در این مقاله، مفاهیمی نظیر عادتواره، عمل ترجمه، و عِلیّت را در کانون توجه خود قرار داده و مفهوم ارائه شده از سوی اِوارد.اٌ. ویلسون یعنی"conscilience" را نیز شرح داده است. ویلسون این مفهوم را در معنایی جدید و برای اشاره به وحدت و یکپارچه شدن دانش بشری به کار برده است. از قرار معلوم این مسأله در عرصه ی مطالعات ترجمه، یعنی در عرصه ای که هنوز به دنبال یافتن شیوه ای بهتر و کارآمدتر برای واکاوی روابط موجود میان متن ها، زبان ها، فرهنگ ها، جوامع و افراد است، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. دانیل سیمئونی در بخش پایانی این کتاب (یعنی «بنای جامعه شناسی ترجمه: نمای کلی و چشم اندازها») و در مقاله ای با عنوان «فضای میان جامعه شناسی و تاریخ: روش در بافتار و در عمل» با ایجاد ارتباط میان دگرگونی های رشته های تاریخ و جامعه-شناسی و تحولات حوزه ی مطالعات ترجمه، آگاهی ما درباره ی برخی از مسائل جامعه شناختی ترجمه (برای مثال دلایل به تأخیر افتادن واکاوی ترجمه از دیدگاه جامعه شناختی) را افزایش می دهد. سیمئونی در این مقاله از طریق واکاوی نخستین ترجمه ی کامل نمایشنامه ی ژولیوس سزار به زبان ایتالیایی (1756) - این نمایشنامه که یکی از آثار برجسته ی شکسپیر محسوب می شود نخستین بار توسط دومینیکو والنتینی به طور کامل به زبان ایتالیایی ترجمه شده است- دیدگاهی جدید برای واکاوی ترجمه پیشنهاد کرده است. این دیدگاه بر خلاف دیدگاه هایی که چگونگی گزینش هنجارها را متأثر از کلان بافت ترجمه می دانند، معطوف به خردبافت ترجمه (یعنی عادتواره و روند خاص اجتماعی شدن مترجم) است. بیشتر مقاله های این کتاب با محوریت مفهوم «جامعه شناسی ترجمه» نوشته شده اند. مسائلی که در هنگام قلمداد کردن ترجمه به مثابه یک کنش اجتماعی و میانکنش نمادین مطرح می شوند سبب شده اند تا بیشتر مقاله های این کتاب به مفهوم «جامعه-شناسی ترجمه» به چشم یک دانش واژه ی زبرنام نگاه کنند. بازتاب اتخاذ «دیدگاه اجتماعی» نسبت به مفاهیم ترجمه به طور کلی و فرایند ترجمه به طور خاص را در دانش واژه ی «مطالعات جامعه شناختی ترجمه» می توان دید- این دانش واژه از سوی سیمئونی پیشنهاد شده است. دانیل سیمئونی از رهگذر مقایسه ی روند تحول و تکامل تاریخ و جامعه شناسی با مطالعاتِ اخیرِ انجام شده در زمینه ی ترجمه، پیشینه ی نگرش های جامعه شناختی در عرصه ی مطالعات ترجمه را تشریح کرده است. یوس گمبیر، از سوی دیگر، دانش واژه ی «ترجمه شناسی اجتماعی» را ابداع کرده است. این دانش واژه ی جدید بر تأمل جامعه-شناختی درباره ی روند تحولِ تاریخیِ مطالعات ترجمه و واکاوی عرصه ی مطالعات ترجمه دلالت می کند. همان طور که مشاهده می کنید، دانش واژه هایی که در عرصه ی مطالعات ترجمه به کار می روند کاملاً ناسازگار و متناقض اند. گذشته از این، خود عرصه ی جامعه شناسی ترجمه نیز هنوز در حال «شکل گیری» است. از قرار معلوم، درکِ بهترِ نقش اجتماعیِ ترجمه و مطالعات ترجمه، در گرو دست یافتن به بینش های دقیق تر و عمیق تر است. در صورت دست یافتن به این بینش ها می توانیم نقشه ی مفهومی عرصه ی پژوهشی «جامعه شناسی ترجمه» و «جامعه شناسی مطالعات ترجمه» و دانش واژه های خاص این دو عرصه را تعیین کنیم. ترجمه ی کتاب «بنای جامعه شناسی ترجمه» گامی است در جهت آشنا ساختن ترجمه پژوهان ایرانی با آخرین پژوهش ها و تحولات صورت گرفته در حوزه ی نوپای جامعه شناسی مطالعات ترجمه در اروپا. افزون بر این، استادان محترم می توانند از این کتاب به عنوان کتابی آموزشی در دوره ی کارشناسی ارشد رشته ی مطالعات ترجمه (به ویژه در درس«فرهنگ و جامعه شناسی در ترجمه») استفاده کنند. منابع و مراجع آرین پور، یحیی، (چاپ سوم1372)، از صبا تا نیما، تهران: انتشارات زوار. اسلامی، محمد علی، (1343)، «تأثیر اروپا در تجدد ادبی در ایران»، مجله ی راهنمای کتاب، سال هفتم. سیار، غلامعلی، (1369)، «نگاهی به وضع ترجمه در ایران»، مجله ی آینده 10: 114-124. حاج محمدی، زهرا، (1381)، «بنیاد نظری سیاست در جوامع چند فرهنگی در گفت و گو با دکتر سید علیرضا بهشتی: نیازمند نهضت ترجمه هستیم»، مجله ی کتاب هفته 10:69. حق شناس، علی محمد، (1382)، زبان و ادب فارسی در گذرگاه سنت و مدرنیته، تهران: نشر آگه. صفوی، کورش، (1371)، هفت گفتار درباره ی ترجمه، تهران: کتاب ماد (وابسته به نشر مرکز). کیوانی، مجدالدین، (1384)، «بحران ترجمه در ایران»، مجله ی کتاب ماه، ادبیات و فلسفه، اسفند و فروردین: 46-57. گی، روشه، (1388)، مقدمه ای بر جامعه شناسی اجتماعی- جلد اول- کنش اجتماعی، ترجمه ی دکتر هما زنجانی زاده اعزازی، تهران: انتشارات سَمت. لطفی پور ساعدی، کاظم، (1371)، درآمدی بر اصول و روش ترجمه، تهران: مرکز نشر دانشگاهی. ملانظر، حسین، (1383)، «نهضت ترجمه»، مجله ی مطالعات ترجمه 6: 43-54. یارمحمدی، لطف الله، (1372)، شانزده مقاله در زبانشناسی کاربردی و ترجمه، شیراز: انتشارات نوید.

تحلیل ساختار زبانی بروشورهای درمانی و بررسی استراتژیهای خواندن ان متون توسط خوانندگان ماهر و ضعیف
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 0
  راحیل شیبانی   بهزاد قنسولی

در این تحقیق سعی برآن است که ساختار نوشتاری بروشورهای دارویی تحت بررسی قرار گیرد و همچنین راهبردهایی که دانشجویان ماهر و ضعیف برای خواندن آن به کار می برند شناسایی شود. بسیاری از تحقیقاتی که در حیطه ی بررسی ساختار متن انجام شده است توجهی به فرایند خواندن آن متون نداشته اند. این تحقیق در دو بخش انجام شده است: اولین بخش آن برسی ساختار زبانی بروشورهای دارویی است که به زبان انگلیسی نوشته شده اند و در بخش دوم مطالعات موردی با استفاده از روش درون نگر بر روی واگویه های دانشجویان استفاده می کند. هدف از بخش اول تشخیص ساختار نوشتاری بروشورهای دارویی است که در این راستا 30 بروشور تحلیل شده اند. در بخش دوم راهبردهای خواندن دانشجویان با توانایی های مختلف در مهارت خواندن برای خواندن این متون بررسی شد. توانایی خواندن 2 گروه از انشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد از طریق تست تافل مشخص شد و پس از آن با استفاده از روش برون فکنی اندیشه، راهبردهای خواندن مورد بررسی قرار گرفت. واگویه های ذهنی 6 دانشجو تحلیل و نتایج آن دسته بندی شد. نتایج به دست آمده از بخش اول حاکی از آن بود که بروشورها عمدتا از 17 بخش تشکیل شده اند و هر کدام از این بخش ها دارای ساختار متفاوتی هستند و نتایج حاصل از بخش دوم نشان داد که در خواندن این متون دانشجویان ماهر نسبت به دانشجویان ضعیف از راهبردهای بیشتری استفاده می کنند و هم چنین آنها راهبردهای سطوح بالاتر را بیشتر به کار برده اند. لازم به ذکر است که آنها به طور همزمان هم به معنای جمله و هم به معنای کلمه توجه کرده اند.

رابطه میان تفکر معلم، منبع قبول مسئولیت معلم، موفقیت معلم و استفاده از راهبردهای یادگیری زبان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1390
  یاسر رضوانی   بهزاد قنسولی

تفکر معلم در سال های اخیر به عنوان ابزاری آموزشی در رشته آموزش زبان انگلیسی به طور خاص و امر آموزش به طور عام مطرح شده است. معلم متفکر معلمی است که اعتقادات خود را در مورد آموزش و یادگیری مورد بررسی قرار می دهد، مسئولیت اعمال خود را در کلاس به عهده می گیرد و به طور پیوسته تلاش می کند کیفیت کار خود را ارتقاء دهد. منبع قبول مسئولیت عاملی روانشناختی است که تأثیر چشمگیری بر انگیزه افراد دارد. افرادی که دارای منبع قبول مسئولیت درونی هستند معتقدند موفقیت و شکست آنها وابسته به میزان تلاش شان است، در حالیکه افراد دارای منبع قبول مسئولیت برونی بخت و اقبال و سرنوشت را از عوامل بسیار مهم قلمداد می کنند. محقق در این اثر تلاش دارد رابطه بین این دو عامل و راهبردهای یادگیری زبان را بررسی کند. شرکت کنندگان در این بررسی شامل 100 معلم زبان انگلیسی مشغول به کار در موسسات آموزش زبان مشهد و زبان آموزان آنها (1650 نفر) می شود. از معلم ها و زبان آموزان خواسته شد به پرسشنامه های مربوطه پاسخ دهند. نتایج تحلیل آماری بیانگر آن است که هر دو عامل تفکر معلم و منبع قبول مسئولیت معلم رابطه مثبت و معناداری با موفقیت معلم دارند. همچنین، مشخص شد این دو عامل بر استفاده زبان آموزان از راهبردهای یادگیری زبان تأثیرگذار هستند. نتایج مصاحبه های به عمل آمده نیز با تحلیل آماری کاملاً همخوانی دارد.

بررسی میزان شیوع نارساخوانی در کودکان پایه پنجم دبستان درشهر مشهد به تفکیک جنسیت و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1390
  مرضیه ناصری   نادر جهانگیری

خواندن یکی از اساسی ترین مهارت های مورد نیاز در عصر حاضر است، بنابراین بروز هرگونه اختلال در آن می تواند مشکلات زیادی را برای دانش آموزان بوجود آورد. بیشتر پژوهشگران عقیده دارند که مشکل در خواندن ارتباط قابل ملاحظه ای با نقص در مهارت های زبان دارد، به خصوص با مهارت های واج شناختی و توانایی درک این قاعده که اصوات و حروف چطور برای ساختن کلمات به کار برده می شوند. بررسی اختلال خواندن و یافتن دلایل مشکلات دانش آموزان در خواندن از اهمیتی کلیدی برخوردار است. دانش آموزانی که در خواندن مسأله دارند به احتمال زیاد در بسیاری از زمینه های دیگر تحصیلی هم مشکل پیدا خواهند کرد. تحقیقات حاکی از آن است که کودکانی ک در سال اول دبستان از دیگران از نظر خواندن عقب مانده اند، به احتمال زیاد در کلاس های دوم و سوم نیز از همکلاسان خود عقب خواهند ماند. هم اکنون معضل نارساخوانی در بسیاری از کشورها به یک دغدغه ملی تبدیل شده است. در کشور ما نیز چندی است که این مشکل از طرف صاحبنظران و متخصصان مورد توجه قرار گرفته و برای تشخیص و درمان آن گام هایی نیز برداشته شده است. در این پژوهش میزان شیوع نارساخوانی در کودکان دبستانی یکی از نواحی مشهد مورد بررسی قرار گرفته است.

معیارهای استادان و مترجمان رسمی برای ارزیابی و نمره گذاری ترجمه متون سیاسی و اقتصادی دانشجویان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1390
  صدیقه میرزاجانی   بهزاد قنسولی

در محیط های دانشگاهی با توجه به وجود واحدهای درسی ترجمه متون مختلف در میان دروس مقطع کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی ارائه معیارهای ارزیابی و نمره گذاری عینی و مشخص اهمیت بیشتری می یابد. در اکثر موارد چنین سوالاتی برای دانشجو مطرح می شود که ترجمه وی بر اساس چه معیارهایی ارزیابی شده و همچنین شیوه نمره گذاری استاد چه بوده است؟ در این پژوهش تلاش شد تا ابتدا میزان آگاهی دانشجویان از معیارهای استاد برای ارزیابی و نمره گذاری ترجمه متون سیاسی و اقتصادی آنان بررسی شود. سپس با مصاحبه با استادان ومترجمان رسمی تلاش شد تا ضمن بررسی معیارهای آنها برای ارزیابی و نمره گذاری ترجمه متون سیاسی و اقتصادی دانشجویان؛ گرایشات و تمایلات کلی مشترک میان آنها در خصوص ارزیابی ترجمه این متون مشخص شود. یافته های حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که میزان آگاهی دانشجویان از معیارهای استاد برای ارزیابی و نمره گذاری ترجمه متون سیاسی و اقتصادی آنان اندک است. همچنین تحلیل داده ها نشان داد که با بررسی نظرات استادان و مترجمان می توان معیارهایی برای ارزیابی ترجمه این متون ارائه داد که تا اندازه ای عینی و مشخص باشند و بتوانند راه گشای دانشجویان و استادان جوان و کم تجربه این حوزه قرار گیرند

بررسی توانایی دانشجویان زبان انگلیسی در استفاده از همایندها در گزارش نویسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1390
  احسان شمس   آذر حسینی فاطمی

این تحقیق با هدف شناسایی و طبقه بندی همایندهای مورد استفاده دانشجویان زبان انگلیسی (زبان آموزان انگلیسی به عنوان زبان خارجی) در نوشتار انجام شده است. تمرکز این مطالعه بر روی انواع همایندهای واژگانی و ساختاری که دانشجویان در قسمت نوشتاری آزمون گزارش نویسی بکار برده اند. 44 دانشجوی سال سوم زبان وادبیات انگلیسی (محصل در دانشگاه فردوسی مشهد) در این پروژه شرکت کردند. ابزار گردآوری اطلاعات 1) آزمون نوشتاری، 2) پرسشنامه و 3) آزمون همایندها؛ ابزار اول مجموعه ای از همایندهایی که دانشجویان در نوشتار خود استفاده می کنند، به دست می دهد، ابزار دوم اطلاعاتی کلی در رابطه با چگونگی مواجهه دانشجویان با مقوله ی همایندها در اختیار می گذارد و ابزار سوم، با بررسی مشکلات دانشجویان در تشخیص همایندهای درست، نکاتی در باب ریشه های ارتکاب خطاهای همایندی بدست می دهد. همه ی نوشته های دانشجویی، از منظر 15 نوع همایند واژگانی/ساختاری که توسط بنسون و دیگران (در سال 1986) پیشنهاد شده است، مورد تحلیل قرار گرفتند؛ با استفاده از لغتنامه همایندهای آکسفورد، همایندهای غیرقابل قبول شناسایی شدند. "راهنمایی برای ترکیبات کلمات" (نوشته بنسون و دیگران در سال 1986) و "مطالعه خطاهای همایندی" (توسط چن در سال 2002) نیز، جهت تجزیه تحلیل همایندها،مورد استفاده قرار گرفتند. فراوانی همایندها در گستره ی 15 الگو تعیین شد و ریشه های خطاهای همایندی مشخص شد. مثال هایی از خطاهای همایندی دانشجویان به همراه تجزیه و تحلیل ارائه شدند و پیشنهادهایی جهت اصلاح آنها ارائه شد. نتایج این تحقیق نشان داد که از میان مجموع 389 همایند واژگانی/ساختاری تولید شده توسط دانشجویان در نوشتارشان، 252 مورد واژکانی و 137 مورد ساختاری بودند. فراوان ترین همایندها به ترتیب متعلق به الگوی فعل + اسم (25.68 درصد) و صفت + اسم (21.91 درصد) بودند. دانشجویان عمدتا خطاهایی در الگوهای فعل + حرف اضافه (32.25 درصد)، صفت + اسم (27.90 درصد) و فعل + اسم (25.58 درصد) داشتند. تعدادی از ریشه های خطاهای همایندی، به ویژه در محدوده ی آزمون همایند ها، مورد بررسی قرار گرفتند و مشاهده شد که خطاهای شرکت کنندگان ریشه های گوناگونی، از جمله تداخل زبانی، دارند. همچنین آشکار شد که شرکت کنندگان از سطح بالای دانش همایندها برخوردار نبودند و این بخاطر نادیده انگاری نقش کلیدی همایند ها از جانب اساتید/معلم ها است.

تهیه وتاییدپرسشنامه هوش ادبی مترجم وارتباط آن با توانایی ترجمه ادبی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1390
  سمیه صبورملکی   بهزاد قنسولی

چکیده: (حداکثر ده سطر تایپی) برطبق نظریه گاردنر, هوش مجموعه ای از هوشهای متفاوت است. هر فرد دارای مقدار متفاوتی از هر هوش است. این تحقیق در صدد اثبات هوش دیگری بنام "هوش ادبی مترجم" و ارتباط آن با توانایی ترجمه ادبی است.پرسشنامه ای که شامل 10 مورد بود تنظیم شد که بین صد نفر دانشجوی سال آخر مترجمی زبان در دو دانشگاه توزیع شد. بر اساس جوابها فاکتور آنالیز اکتشافی انجام و 5 فاکتور با مقدار مشخصه بالاتر از 0/1 بدست آمد. مرحله بعد محاسبه اعتبار پرسشنامه بوسیله تست آلفا کرونباخ بود که نتیجه بدست آمده 510/0 برای ده مورد پرسشنامه بود. همچنین دانشجویان متن ادبی کوتاهی را از انگلیسی به فارسی ترجمه کردند که توسط دو نفر تصحیح و نمره بندی شد. قدم بعد برآورد تناسب نمرات بدست آمده با آمار پرسشنامه ها بود که نتیجه 343/0 بود.

رابطه میان هوش فرهنگی و بهره هوشی در توانائی نوشتار زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1390
  علی پیوندی کاریزبداقی   بهزاد قنسولی

فرهنگ و آموزش آن همیشه از اهمیت خاصی در آموزش زبان برخوردار بوده است و بحث های زیادی را موجب شده اند.امروزه، مجموعه مقالات مربوط از گنجاندن فرهنگ در برنامه های آموزش زبان انگلیسی حمایت میکنند. آنها بر این ادعا هستند که زبان و فرهنگ از یکدیگر مجزا نیستند و دربرنامه های آموزشی میبایستی این دو را همزمان آموزش داد. هرچند به نظر میرسد که مطالعات و تحقیقات کمی در زمینه پدیده نو ظهور هوش فرهنگی انجام شده است و این مقاله میتواند رهگشا در درک اهمیت و کاربردهای فرهنگ در یادگیری زبان در سایه هوش فرهنگی باشد. هدف از انجام این تحقیق پی بردن به رابطه میان هوش فرهنگی و اجزا آن، بهره هوشی و توانایی نوشتارزبان آموزان ایرانی در شهر مشهد بود. همچنین این علاقه وجود داشت تا بررسی شود از میان ? عامل بهره هوشی و هوش فرهنگی کدامیک میتواند توانائی نوشتار را بهتر پیش بینی کند.??? دانش آموز که در سطوح متوسط به بالا و پیشرفته بودند در این تحقیق شرکت نمودند. تست بهره هوشی ریون و پرسشنامه هوش فرهنگی آنگ به آنها داده شد. همچنین برای تعیین توانائی نوشتار آنان ، انشائی استاندارد از مجموعه سوالات آمادگی برای تست تافل اینترنتی داده به آنها داده شد و بر اساس استفاده صحیح واژگان، دستور لغت، همبستگی و پیوستگی متن اوراق آنان رتبه بندی شد. در این مقاله اینگونه نتیحه شد که بهره هوشی نمیتواند توانائی نوشتار را در زبان آموزان به خوبی پیش بینی کند و این مطلب سازگار با بعضی از یافته های پیشین در زمینه یادگیری زبان است. همچنین مجموع هوش فرهنگی نتوانست توانائی نوشتار را پیش بینی کند. علی رقم این، دو بخش از هوش فرهنگی یعنی هوش فرهنگی شناختی و هوش فرهنگی انگیزشی به خوبی توانستندتوانائی نوشتار را پیش بینی کنند. این نتایج به تمرکز بیشتر بر آموزش فرهنگ در یادگیری زبان تاکید دارند. از آنجا که این کار در زمینه توانائی و هوش فرهنگی تا کنون انجام نشده است، پیشنهاد میشود با استفاده از دیگرتست ها و روش های آماری جنبه های بیشتری از تاثیر فرهنگ در نوشتار بررسی شوند.

ارزیابی عملکرد اجرایی مغز، آگاهی فراشناختی و خلاقیت در زبان آموزان پیشرفته و مبتدی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1390
  سارا شوقی جوان   بهزاد قنسولی

آگاهی از نحوه ی فعالیت های مغز و چگونگی توسعه ی آنها اهمیت بسزایی در امر آموزش دارد. توسعه ی شماری از عملکرد های شناختی مغز نه تنها یادگیری را گسترش میدهد بلکه موجب بهبود کیفت زندگی در میان افراد جامعه میشود. تحقیقات نشان میدهند دوزبانگی بطور چشمگیری عملکرد شناختی مغز را تقویت میکند. تحقیق حاضر سعی در بررسی تاثیر فراگیری یک زبان خارجی بر عملکرد اجرایی مغز (شامل 3 زیر مجموعه ی حافظه ی کاری، انعطاف پذیری ذهنی و کنترل بازدارنده)، خلاقیت و اگاهی فراشناختی دارد. بدین منظور عملکرد تعداد 60 زبان آموز پیشرفته و 60 زبان آموز مبتدی توسط ازمون خلاقیت تورنس، اکاهی فراشناختی شراو و دنیسون ، استروپ، کارتهای ویسکانسین و حافظه ی کاری وکسلر با یکدیگر مقایسه شد. نتایج نشان داد که زبان آموزان پیشرفته از سطح بالاتری از خلاقیت، حافظه ی کاری و انعطاف پذیری ذهنی برخوردارند در حالیکه آگاهی فراشناختی و کنترل بازدارنده در هر دو گروه یکسان است. علاوه بر این، نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که در زبان آموزان پیشرفته رابطه ی معناداری میان خلاقیت و اگاهی فراشناختی، خلاقیت و حافظه ی کاری، خلاقیت و انعطاف پذیری ذهنی، و آگاهی فراشناختی و انعطاف پذیری ذهنی وجود دارد.با این وجود هیچ رابطه ی معناداری میان خلاقیت و کنترل بازدارنده، آگاهی فراشناختی و حافظه ی کاری، و آگاهی فراشناختی و کنترل بازدارنده مشاهده نشد. بررسی علل پیشرفت های یافت شده در عملکردهای شناختی مغز دریچه ای جدید بسوی آموزش زبان خواهد گشود.

طراحی و اعتبار سنجی پرسشنامه راهبردهای ترجمه و بررسی رابطه ی آن با مرکز کنترل دانشجویان مترجمی و موفقیت تحصیلی آنها
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1390
  علی محرر   بهزاد قنسولی

مرکز کنترل، عاملی روان شناختی است که بر انگیزه فرد تأثیر بسیاری دارد. افرادی که دارای مرکز کنترل با گرایش درونی هستند، باور دارند که موفقیت یا شکست بستگی به تلاش خودشان دارد، اما کسانی که مرکز کنترل با گرایش برونی دارند، معتقدند شانس و سرنوشت نقشی اساسی دارند. تأثیر مرکز کنترل (loc) بر کاربرد راهبردهای ترجمه در میان دانشجویان ترجمه و میزان موفقیت ایشان در ایران به ندرت سنجیده شده است. مهم ترین هدف این پژوهش، بررسی رابطه میان مرکز کنترل دانشجویان ترجمه و کاربرد راهبردهای ترجمه توسط ایشان و نیز ارتباط میان مرکز کنترل و میزان موفقیت ایشان است. شرکت کنندگان در این پژوهش 151 نفر از دانشجویان ترجمه سال آخر مشغول به تحصیل در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی شهر مشهد بوده اند. پرسش نامه ها در میان دانشجویان مذکر و مونث پخش شد. برای این منظور، پژوهشگر ابتدا روایی پرسش نامه راهبردهای ترجمه را سنجید تا توسط این پرسش نامه، میزان کاربرد راهبردهای ترجمه را در میان دانشجویان ترجمه بسنجد. از نسخه فارسی loc (قنسولی و الهی، 2010) نیز برای سنجش مرکز کنترل شرکت کننده ها استفاده شد. نتایج تحلیل آماری نشان داد که مرکز کنترل دانشجویان رابطه ای معنادار و مثبت با کاربرد راهبردها توسط ایشان و میزان موفقیت آن ها دارد. نتایج بخش مصاحبه ای پژوهش نیز موید تحلیل های آماری می باشد.

مطاله مقایسه ای از چکیده های پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد دانشجویان ایرانی در برابر دانشجویانی که در دانشگاههای انگلیسی زبان تحصیل کرده اند.
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1390
  زهره مهدوی   بهزاد قنسولی

نیاز به داشتن ساختار بدیع و ارائه قراردادهای مختلف از ژانرهای متنوع توسط بسیاری از محققین مانند اسویلز(1990)، باتایا(1993)، سلگر-میر(1990) و غیره مورد مطالعه قرار گرفته است. چنین مطالعاتی محققین سایر کشورها را نیز در توجه و گسترش تسلطشان بر این قراردادها یاری و درنهایت به سوی تشکیل ژانرهای خاص هدایت می کند. با توجه به فرضیه سلگر-میر(1990) ، مطالعه پیش رو، استفاده از ساختارهای بدیع در نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی با مقایسه کردن چکیده پایان نامه های یک دانشگاه انگلیسی زبان (یو.سی.ال. ای) با چکیده پایان نامه های دانشگاه های ایران (پیام نور، علوم تحقیقات ،و دانشگاه فردوسی مشهد) را بررسی می کند. در کنار هدف اصلی این تحقیق، زیر مجموعه های حرکات ژانرها ی مختلف نیز مورد تحلیل قرار گرفت. یک گروه کوچک 93 عددی از چکیده پایان نامه های کارشناسی ارشد که از سال 2000تا 2009 به زبان انگلیسی نوشته شده اند، انتخاب شد. تحلیل برروی ویژگی کلامی در سه ناحیه مورد بررسی: مقدمه ، متد، ونتیجه متمرکز شد. فراوانی و واریانس حرکات ژانرها و زیرمجموعه های این حرکات در میان دانشگاههای ایرانی و انگلیسی زبان اندازه گیری و به وسیله آزمون کی درستی نتایج مورد محک قرار گرفت. تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که به طور کل هر دو گروه رفتارهای مشابهی در استفاده از این حرکات دارند و هیچ گونه تفاوت سیستماتیکی بین چکیده پایان نامه های دانشگاه های ایران و دانشگاه یو.سی.ال.ای یافت نشد. تنها هنگامیکه پایان نامه ها در سطح کوچکتر یعنی زیرمجموعه های حرکات مورد بررسی قرار گرفتند، تفاوت نشان دادند( یافته های جانبی). نتایج همچنین نشان داد که سه حرکت ساختاری که در مدل سلگر-میر(1990) وجود دارد در دو گروه پایان نامه ها مشهود است. یافته ها به دانشجویان رشته زبان انگلیسی پیشنهاد می کند که در نگارش چکیده پایان نامه های کارشناس ارشد به فاکتور های ذکر شده توجه بیشتری نمایند.

on the relationship between linguistic, visual-spatial, interpersonal intelligences and technical translation quality
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام رضا علیه السلام - دانشکده زبانهای خارجی 1391
  بی بی مریم مصطفوی   بهزاد قنسولی

abstract this study tried to investigate whether there was any significant relationship between technical translation quality of the senior english translation students and their levels of verbal-linguistic, visual-spatial and interpersonal intelligences. in order to investigate the research questions, the researcher selected a hundred senior english translation students from three universities of mashhad. a technical translation production test and a multiple intelligences test were administered. according to the results of the study, it was revealed that the students with higher verbal-linguistic, visual-spatial and interpersonal intelligences had higher technical translation scores, or they had a better performance in translating technical texts. the students’ technical translation quality scores can be predictable by their linguistic, visual-spatial and interpersonal intelligences scores. the linguistic intelligence score can predict the score of technical translation quality more than the other two intelligences. the male students were not better in translating the technical texts than the female students or vice-versa. the male students got higher visual-spatial intelligence scores than the female students, but the female students got higher interpersonal intelligence scores than the male students. as the issue of multiple intelligences and its application in the field of translation studies is new and considered as a new invention, translator-training institutions, companies, syllabus designers, teachers of translation courses and authors can benefit from the pedagogical and industrial findings of this study. key words: linguistic intelligence, visual-spatial intelligence, interpersonal intelligence, technical translation, quality of translation, gender.

بررسی تاثیر تدریس زبان محتوی بنیان بر انگیزه و پیشرفت دانش آموزان دوره ی راهنمایی در زبان انگلیسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
  محسن جباری   آذر حسینی فاطمی

در پی تلاش جهت معرفی تدریس زبان محتوی بنیان به شیوه ای مناسب جهت ارتقا یادگیری زبان و در عین حال افزایش کارآمدی تحصیلات به طور کلی پژوهشگران بسیاری اقدام به انجام تحقیق نموده اند. این تحقیقات غالبا با هدف مشخص کردن مزیت های این شیوه تدریس از جهات مختلف انجام شده است. در این مطالعه سعی شده است با پیمودن مسیری مشابه در کشور ایران تاثیر استفاده از آموزش محتوی بنیان زبان بر پیشرفت دانش آموزان دوره ی راهنمایی در زبان انگلیسی بررسی گردد. این مطالعه همچنین تلاش کرده است که تاثیر این شیوه تدریس را به روی انگیزه دانش آموزان نیز مورد بررسی قرار دهد. بدین منظور تعداد صد دانش آموز مقطع راهنمایی به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم بندی شدند , در هر گروه 50 دانش آموز. از این دو گروه آزمون نلسون به عمل آمد. از ایشان همچنین خواسته شد که پرسشنامه انگیزه را تکمیل کنند. نتایج به دست آمده حاکی بر این است که گروه آزمایش که شیوه تدریس محتوی بنیان را دریافت کرده بود به طور معناداری نمرات بالاتری از گروه کنترل دریافت کردند. همچنین گروه آزمایش در پرسش نامه انگیزه, انگیزه درونی و برونی بالاتری را نسبت به گروه کنترل که تدریس را به شیوه ی متداول آموزش زبان در مدارس ایران دریافت می کنند ابراز کردند. نتایج این مطالعه می تواند در حرکت به سوی بهبود وضعیت کنونی آموزش زبان انگلیسی در مدارس ایران اثر گذار باشد.

تمایل به ارتباط به زبان انگلیسی: مدل اکوسیستم اکولوژیکی در زمینه کلاس های آموزش زبان انگلیسی در ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1391
  غلام حسن خواجوی فدافن   بهزاد قنسولی

این پژوهش تمایل به ارتباط به زبان انگلیسی را در میان دانشجویان زبان انگلیسی در میکروسیستم ایران بررسی کرد. بدین منظور، یک مدل تمایل به ارتباط به زبان انگلیسی بر اساس تئوری و پژوهش های قبلی ارائه شد و با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری تست شد. این مدل روابط بین تمایل به ارتباط به زبان انگلیسی، اعتماد به نفس ارتباطی، انگیزه، محیط کلاس، نگرش به یادگیری زبان انگلیسی، و عملکرد یادگیری زبان را بررسی مکند. بر این اساس، پرسشنامه ای در میان 243 دانشجوی زبان انگلیسی در مشهد توزیع شد. قبل از تست مدل، ساختار عاملی سازه ها با استفاده از روش تحلیل عامل تاییدی روایی شد. نتایج پژوهش نشان داد که دانشجویان زبان انگلیسی در ایران بصورت میانه تمایل به ارتباط به زبان انگلیسی دارند، استرس زبانی کمی دارند، خود را بصورت میانه مطمئن به ارتباط به زبان انگلیسی می دیدند، معلم خود را بصورت متوسط حامی می دیدند، همکلاسی های خود را بسیار حامی می دیدند، تکالیف کلاس را بصورت متوسط مفید می دانستند، و نگرش بسیار مثبتی به یادگیری زبان داشتند، و بیشتر انگیزش درونی برای یادگیری زبان انگلیسی داشتند. مدل پیشنهاد شده به خوبی با داده ها تناسب داشت. نتایج مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که محیط کلاس قوی ترین پیش بینی کننده تمایل به ارتباط به زبان انگلیسی در ایران است. اعتماد به نفس ارتباطی نیز بصورت مستقیم تمایل به ارتباط به زبان انگلیسی را پیش بینی کرد. انگیزه بصورت غیر مستقیم از طریق اعتماد به نفس ارتباطی به تمایل به ارتباط به زبان انگلیسی تاثیر گذاشت. عملکرد یادگیری زبان بصورت غیر مستقیم از طریق اعتماد به نفس ارتباطی بر تمایل به ارتباط به زبان انگلیسی تاثیر گذاشت. علاوه بر این، محیط کلاس بصورت مستقیم بر نگرش، انگیزه، و اعتماد به نفس ارتباطی تاثیر می گذارد.

ترجمه کتاب «ترجمه و هویت در قاره آمریکا»
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام رضا علیه السلام - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391
  حمید اکبری   امید اکبری

کتاب «ترجمه و هویت در قاره آمریکا»(2008)اثر ادوین گنتزلر، نظریه پرداز آمریکایی است. موضوع اثر فوق در حیطه مطالعات پسااستعماری ترجمه جای دارد و مطالب آن بر اساس تحقیقات حاصله از چندین رشته مانند مطالعات فرهنگی، زبان شناسی، فمینیسم، مطالعات قومی، مطالعات موردی در برزیل، کانادا و حوزه دریای کارائیب می باشد. نویسنده نشان می دهد که ترجمه یکی از ابزار اولیه شکل گیری فرهنگ ها است. او در این کتاب با بهره گیری از متون متعدد تلاش خود را معطوف به بررسی اقلیت های سرخورده درون فرهنگ ها و مسائلی مانند نقش فرهنگی سیاست های ترجمه در فرآیندی تبعیض آمیز می کند که ممکن است سبب انزوای اجتماعی، بی هویتی و آسیب های روان شناختی شود. این کتاب مشتمل بر پنج بخش است که به ترتیب عبارتند از «چند فرهنگی در ایالات متحده»، «فمینیسم و نمایش نامه در استان کبک کانادا»، «مکتب آدمخواری در برزیل»، «چرخش داستانی در ادبیات آمریکای لاتین» و «مرزنویسی و حوزه دریای کارائیب». نویسنده در بخش اول به تبعیض هایی اشاره می کند که برای همگون کردن جامعه علیه اقلیت های زبانی وارد شده و همچنان نیز اعمال می شود. نویسنده در بخش دوم کتاب به بررسی جنبش ترجمه فمینیستی در کبک کانادا می پردازد و بیان می کند که هدف ترجمه فمینیستی قابل رویت کردن زنان در زبان است. مکتب آدمخواری در برزیل موضوع بخش سوم کتاب حاضر است. منشأ استعاره آدمخواری مربوط به داستان خوردن یک کشیش پرتغالی توسط اعضای قبیله توپینامبا در قرن شانزدهم طی یک مراسم دینی است. این مراسم نماد ترکیب عناصر اروپایی و بومی و ظهور فرهنگ برزیلی می باشد. نویسنده به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه نویسندگان معاصر مانند هارولدو دی کامپوس استعاره «آدمخواری» را برای حفظ فرهنگ سنتی برزیل از طریق بلعیدن و ترجمه مجدد آن استفاده می کنند. موضوع بخش چهارم چرخش داستانی در ادبیات آمریکای لاتین است. السه ویرا، پژوهشگر برزیلی مطالعات ترجمه، نخستین فردی بود که این روند را تشخیص داد و اصطلاح «چرخش داستانی» را در مطالعات ترجمه با هدف اشاره به این پدیده ابداع کرد. نویسنده با توصیف آثار سه نویسنده مشهور یعنی خورخه لوئیس بورخس، گابریل گارسیا مارکز و ماریو وارگاس یوسا توضیح می دهد که چگونه داستان های آنان نشان دهنده وابستگی آمریکای لاتین به ترجمه برای برقراری تعامل است. بخش پنجم با بحث درباره تصور دیرینه و اصولاً مهم آمریکا از مرز شروع می شود. گنتزلر در این فصل بر نویسندگانی ساکن بین مرز ایالات متحده، مکزیک و دریای کارائیب تأکید می کند. نویسنده در این فصل ادعا می کند که مرز نشینان یا گروه های کوچک درون ملل فعلی بیشتر از هویت «ملی» تحمیل شده از سوی قدرتهای استعمارگر اروپایی قادر به ساختن هویت به اصطلاح ملی خود هستند. گنتزلر در این کتاب بیان می کند که مرز نویسان اغلب بر راهبرد غیر ترجمه یعنی عمداً بخشی از متن را ترجمه نکردن به منظور منزوی کردن خواننده تک زبانه تأکید می کنند.

طراحی، اعتبارسازی و روایی سنجی آزمون تک به منظور اندازه گیری بسندگی زبان فارسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1391
  هانیه حسنی   ابراهیم خدادادی

چکیده در گستره­ی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی­زبانان در چند دهه­ی اخیر به منظور آموزش رسمی و برنامه­ریزی شده­ی زبان فارسی تلاش­های بسیاری در راستای تألیف کتاب­های آموزش زبان فارسی به غیرفارسی­زبانان صورت گرفته است، اما در این بین یکی از موضوعاتی که در امر آموزش نقش کلیدی و لاینفکی را دارد آزمون­سازی است که تا کنون مورد کنکاش وسیعی قرار نگرفته است. تحقیق حاضر برآن است تا ضمن معرفی آزمون تک به چگونگی طراحی آن در زبان فارسی به منظور اندازه­گیری میزان بسندگی زبان بپردازد. در پژوهش حاضر متون به صورت روش­مندی انتخاب شده (بدین معنا که از جمله عوامل موثر در انتخاب متون تناسب متون با سن، میزان علاقه­مندی و سطح بسندگی آزمودنی­ها می باشد) و با استفاده از روش پیشنهادی کلین- بریلی (1997) نیمی از حروف هر دومین کلمه­ی به کار رفته در جمله­ی دوم به بعد در هر متن حذف شده و به یک نمونه آزمون تک تبدیل شده است. پایایی آزمون به شیوه­ی آلفا کرونباخ محاسبه شد که نتیجه­ی بسیار مطلوبی (0.84) برای این آزمون تلقی می­شود. اگر چه با استفاده از آزمون بسندگی چهارگزینه­ای استانده­ی زبان فارسی (موسوی، 1379)، ضریب همبستگی پیرسون (0.12) رابطه­ی معنا­داری را میان این دو آزمون نشان نداد. واکاوی داده­ها نشان داد که آزمون تک علاوه بر داشتن روایی ظاهری از روایی درونی (درجه تمیز: 0.23، درجه آسانی:0.74) بالایی نیز برخوردار است.

آسیب شناسی یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان خارجی براساس تحلیل نیازها
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1391
  مرضیه مشتاق پور   شهلا شریفی

بررسی ها نشان می دهد اگرچه در چند سال اخیر مشکلات آموزشی و یادگیری زبان فارسی به غیر فارسی زبانان از مهم ترین موضوعات مورد بحث در محافل علمی و آموزشی کشور بوده است ولی تا کنون تحقیقات هدفمند و منسجمی در مورد تحلیل نیازهای یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان خارجی صورت نگرفته است. در این تحقیق هدف آن است که با انتخاب نمونه آماری از دانشجویان چهل و یک دانشگاه در بیست و دو کشورِ مختلف، به بررسی وضعیت فعلی یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان خارجی بپردازیم. بدین منظور ابتدا با گردآوری نظرات و عقاید استادان و مدرسانِ آموزش زبان فارسی به فارسی آموزان غیر-بومی، عوامل تأثیر گذار و مولفه های مرتبط به آن ها، براساس بیشترین درصد و فراوانی انتخاب شدند، سپس با تلفیقی از سه رویکرد تحلیل نیازها، هفت مولفه در محور پژوهش قرار گرفت تا خواسته ها، کمبودها و نیازهای دانشجویانِ این مراکز علمی شناسایی و ارزیابی شوند و بدین طریق از علل نبود انگیزه و افت تحصیلی دانشجویان و هم چنین علل نقص برنامه های آموزشی این مراکز علمی آگاه شویم. ابزار این پژوهش اکتشافی، پرسشنامه ساختمند و مصاحبه نیمه ـ ساختمند بود. نتایج حاصله از این تحقیق، نشان می دهد که انگیزه مسئله خیلی مهمی در مسیر پیشرفت یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان خارجی است و شرکت کنندگان در پژوهش، برای یادگیری زبان فارسی از انگیزش انضمامی بالایی برخوردار هستند. در مورد میزان علاقه به یادگیری زبان فارسی بین دانشجویان نیز وضعیت مشابه است. بنابراین از طریق تقویت انگیزه مثبت یادگیری، می توان وضع کیفی آموزش و یادگیری زبان فارسی را در دانشگاه های خارجی بهبود بخشید. هم چنین نتایج آزمون ناپارامتریک مان ـ ویتنی u نشانگر آن است که تفاوت معنی داری بین دلایل انصراف از ادامه یادگیری زبان فارسی و سطح تحصیلی دانشجویانِ این دانشگاه ها وجود ندارد، اگرچه نتایج دیگر این آزمون نشان می دهد که بین نیازهای دانشگاهی و سطح تحصیلی دانشجویان، تفاوت معنی داری وجود دارد. از طرف دیگر اغلب شرکت کنندگان در تحقیق حاضر اظهار کرده بودند، نداشتن تمرین کافی در کلاس درس و نبود فرصت گفتگو در خارج از کلاس، صحبت کردن را برای فارسی آموزان بسیار دشوار کرده است. بررسی ها نیز در تأیید گفته های شرکت-کنندگان در تحقیق هستند، بدین معنی که در این مراکز در برنامه های آموزشیِ زبان فارسی، مهارت صحبت کردن و شنیدن در مقایسه با دیگر مهارت های یادگیری کمتر مورد توجّه قرار گرفته است. در کل نتیجه به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که نظام فعلی آموزش زبان فارسی در اغلب دانشگاه های خارجی با عدم توفیق روبرو است، لذا می بایست در برنامه های درسی و آموزشی این موسسات، تغییرات اساسی و بنیادی صورت بگیرد و اگر به اهداف و خواسته های فارسی آموزان در این برنامه ها توجه شود، بسیاری از مشکلات در کوتاه مدت قابل حل خواهند بود.?

تحلیل پیکره ای بسته های لغوی در مقالات نویسندگان ایرانی و بین المللی رشته آموزش زبان انگلیسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
  حسام الدین شهریاری احمدی   بهزاد قنسولی

the present dissertation aims to investigate four-word lexical bundles in applied linguistics research articles by iranian and internationally-published writers. the aims of this study are two-fold: first of all, attempts have been made to create a comprehensive list of the most commonly used four-word lexical bundles categorized by their type and token frequency, their structural characteristics and the functions they serve in texts. second, comparisons are drawn between the bundles used by iranian writers whose articles have been published in journals inside iran, and international writers whose articles have been printed in international journals in the field of applied linguistics. to this end, four word lexical bundles were extracted from a corpus of 400 research articles taken from eight established journals of the field. the articles were separated into four sub-sections (abstracts, introductions and literature reviews, methodology sections and results, discussions and conclusions). the resulting corpus of almost 2.5 million words was analyzed using concordance software as well as a program specifically written for the purpose of this study. following the extraction of lexical bundles, they were categorized both structurally and functionally using biber, conrad and cortes’ (2004) structural and functional taxonomies. the analyses reveal that differences exist in two directions. first of all, various parts of the research article make use of different structural and functional categories of lexical bundles. while some bundles were found across all observed sections, others were only seen in one particular section and not found in others. second, iranian writers tend to differ from their internationally-published counterparts in their use of four-word lexical bundles. these differences could be seen in terms of frequency, structure and function. the findings of this study, in addition to providing an inventory of lexical bundles which could be capitalized by academic writing instructors and materials developers, bring to attention the different functions that lexical bundles can perform in applied linguistics research articles, and how these functions allow writers to achieve the communicative goals in a manner expected by readers and members of the target genre community. these functions are of primary importance to novice writers and those who wish to write in an academically-appropriate style. the pedagogical and linguistic implications of the obtained list of lexical bundles are discussed, and suggestions into possible future research in this area are provided.

: تمایل به برقراری ارتباط در زبان انگلیسی با توجه به سلامت روان: نمونه ای از دانشجویان ایرانی رشته زبان انگلیسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1391
  سحر الهدادی   اذر حسینی فاطمی

از انجایی که مسائل روانشناسی نقش بسزایی را در بهبود روند تحصیلی دارند، در پژوهش حاضر رابطه همبستگی بین دو متغییر سلامت روان و تمایل به برقراری ارتباط در زبان دوم مورد بررسی قرار گرفته است. 100 نفر از دانشجویان زن و مرد رشته های دبیری زبان انگلیسی و زبان و ادبیات انگلیسی به عنوان جامه اماری در این پژوهش شرکت کردند. برای جمع اوری داده ها از دو پرسشنامه سلامت روان و پرسشنامه تمایل به برقراری ارتباط در زبان دوم استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از سه روش انالیزی همبستگی پیرسون، ا زمون تی، و آنالیز واریانس کمک گرفته شد. بر طبق نتایج به دست امده، رابطه معنا داری بین دو متغییر سلامت روان و تمایل به برقراری ارتباط در زبان دوم وجود داشت. هرچه دانشجویان دارای شرایط بهتری از سلامت روان بودند، تمایل به برقراری ارتباط در زبان دوم در انها نیز بالاتر بود. از این رو توصیه می شود در پژوهش های بعدی رابطه همبستگی بین سلامت روان وسایرمتغییر ها نیز مورد بررسی قرار بگیرد.

بررسی رابطه میان گزیده ای از ویژگی های شناختی داوطلبان ایرانی آیلتس و عملکرد آنها در این آزمون: به روش مدل سازی معادله ساختاری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - پژوهشکده ادبیات 1390
  محمد ضابط نیا   بهزاد قنسولی

هدف اصلی این مطالعه، بررسی رابطه میان گزیده ای از ویژگی های شناختی داوطلبان ایرانی آیلتس و عملکرد آنها در این آزمون به روش مدل سازی معادله ساختاری می باشد. مطالعه ی حاضر، با الهام از مدل تأثیرگذار bachman (1990)، تلاشی است در جهت بررسی تأثیرات همزمان ویژگی های انتخاب شده ی آزمون دهندگان که عبات بودند از: کاربرد راهبرد یادگیری زبان انگلیسی بصورت کلی و کاربرد راهبرد شناختی و فراشناختی یادگیری زبان انگلیسی بصورت خاص و باورهای خود کارآمدی درباره یادگیری زبان انگلیسی بر روی عملکرد آنها در آزمون در میان داوطلبان ایرانی آزمون آیلتس در یک بافت آزمونی efl. این مطالعه در دو مرحله انجام گرفت. در مرحله ی اول، محقق تلاش نمود تا اعتبار سازه پرسشنامه ی باورهای خود کارآمدی زبان آموز را از طریق تحلیل عاملی اکتشافی اثبات کند. مرحله ی دوم به بررسی رابطه ی میان ویژگی های شناختی انتخاب شده آزمون دهندگان ایرانی آیلتس و عملکرد آنها در این آزمون به روش مدل سازی معادله ساختاری پرداخت. برای مرحله ی اول این مطالعه، 200 نفر شرکت داشتند. تمام این شرکت کنندگان، زبان آموزان انگلیسی در سطح پیشرفته و داوطلبان آزمون آیلتس از موسسات برجسته ی زبان و مراکز تخصصی آیلتس در مشهد بودند که از آنها خواسته شده بود پرسشنامه ی باورهای خود کارآمدی زبان آموز را تکمیل نمایند. نمونه ی آماری در مرحله ی دوم این مطالعه، 317 داوطلب آزمون آیلتس (تعداد نهایی: 223) در مرکز آزمون "خانه ی آیلتس آفرینش" (معتبرترین مرکز غیررسمی آزمون آیلتس در کشور واقع در تهران) بودند. از آنها خواسته شده بود تا سه پرسشنامه را تکمیل نمایند: یک نظرسنجی جمعیت شناسی، پرسشنامه ی معتبر شده باورهای خود کارآمدی زبان آموز و پرسشنامه ی راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی. بعلاوه، نمرات آیلتس آزمون دهندگان جمع آوری شد و محقق جهت تحلیل داده ها آنها را مورد استفاده قرار داد. هر دو نوع آمار توصیفی و استنتاجی مورد استفاده قرار گرفت. جهت محاسبه ی همبستگی میان دسته های نمرات، فرمول پیرسون مورد استفاده قرار گرفت. انسجام داخلی هر دو پرسشنامه بوسیله ی آلفای کرانباخ اندازه گیری شد. علاوه بر این، با استفاده از آلفای کرانباخ، پایایی هر فاکتوری که پرسشنامه ی معتبر را می ساخت، مورد بررسی قرار گرفت. رابطه های همبستگی معناداری در میان متغیرها مشاهده شد. تحلیل های عاملی تاییدی متعددی در جهت اثبات بسندگی مدل های اندازه گیری متغیرهای نهفته انجام شد. سپس تحلیل های مدل سازی معادله ساختاری جهت بررسی رابطه های علت و معلولی در میان متغیرهای انتخاب شده مورد استفاده قرار گرفت. مدل فرضی بوسیله ی تحلیل مدل سازی معادله ساختاری مورد آزمایش قرار گرفت که با داده ها همخوانی مناسبی داشت. رابطه های سببی میان متغیرها شناسایی شده و مشخص شد که در میان سه ویژگی انتخاب شده ی داوطلبان آزمون، کاربرد راهبردهای فراشناختی یاردگیری زبان انگلیسی داوطلبان آزمون قوی ترین پیش بینی کننده عملکرد آنها در آزمون بین المللی زبان انگلیسی آیلتس بود.

ارتباط میان هوش فرهنگی زبان آموزان ایرانی و عملکرد آنها در بخش گفتاری و نوشتاری آزمون آیلتس
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1391
  سید احسان گلپرور   بهزاد قنسولی

ین تحقیق با این اهداف انجام میشود: (1) بررسی میزان هوش فرهنگی زبان آموزان ایرانی که در این تحقیق شرکت میکنند (2) بررسی ارتباط میان هوش فرهنگی و عملکرد زبان آموزان در بخش گفتاری آزمون آیلتس (3) بررسی ارتباط میان هوش فرهنگی و عملکرد زبان آموزان در بخش گفتاری آزمون آیلتس و (4) بررسی قدرت پیش بینی موفقیت در بخشهای گفتاری و نوشتاری آزمون آیلتس توسط هوش فرهنگی . برای انجام این تحقیق برگزاری آزمون نمونه آیلتس، برگزاری بخش گفتاری آیلتس، و دادن پرسشنامه هوش فرهنگی به داوطلبان انجام شده است. بین هوش فرهنگی زبان آموزان و عملکرد آنها در بخشهای گفتاری و نوشتاری آزمون آیلتس رابطه ی مثبتی وحود داشت.

هوش فرهنگی، استرس حین نوشتن، و توانایی نوشتن در میان دانش آموزان ایرانی سطح پیشرفته با توجه به روانی، صحت، و پیچیدگی نوشتن
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1391
  سمیه شالچی طوسی   بهزاد قنسولی

در طول دهه های اخیر، هوش فرهنگی که معادل cq می باشد یک حوزه در حال گسترش در حیطه تجارت و مدیریت بوده است. با توجه به کمبود تحقیقات در ارتباط cq با یادگیری زبان دوم یا خارجی به ویژه توانایی نوشتن، این پژوهش قصد دذارد که ارتباط میان cq و عملکرد نوشتن دانش آموزان را با توجه به سه حیطه ی روانی، صحت و پیچیدگی بسنجد. سطح دوم این پژوهش متمرکز بر ارتباط میان استرس حین نوشتن با توانایی نوشتن با رویکرد روانی، صحت،و پیچیدگی آن می باشد. به منظور تحقق اهداف این تحقیق، توانایی نوشتن صد و چهار شرکت کننده سطح پیشرفته زبان انگلیسی با توجه به روانی، صحت،و پیچیدگی به همراه دو پرسشنامه cq (2007(ang, و استرس نوشتن (2004(cheng, بررسی شد. هم چنین، تجزیه و تحلیل عاملی موکدی روی دو پرسشنامه مذکور انجام شده است. قدرت پیش بینی cq و زیر مجموعه های آن شامل cq شناختی ، فراشناختی ،انگیزشی،و رفتاری و استرس حین نوشتن به همراه زیرمجموعه های آن شامل استرس جسمی، شناختی، و جلوگیری از رفتار بررسی شده است.نتایج تحقیق نشان داد که cq و cq شناختی بهترین پیش بینی کنندگان توانایی نوشتن بالاخص روانی آن بوده اند. هم چنین، ارتباط قوی بین استرس حین نوشتن و توانایی نوشتن به دست آمد که نشان داد هرگاه استرس افزایش یابد، عملکرد نوشتن کاهش می یابد. هم چنیر ارتباطی قوی میان استرس جسمی با صحت نوشتن یافت شد.

شخصیت ، نگرش و بررسی ارتباط بین آنها و مهارت صحبت کردن به زبان انگلیسی در میان زبان آموزان ایرانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1391
  نرجس عامل صادقی   بهزاد قنسولی

صحبت کردن مهارتی مهم است که زبان آموزان نیاز دارند برای ایجاد ارتباطی موثر برآن مسلط باشند. تحقیقات نشان داده است که توانایی صحبت کردن تحت تاثیربعضی ویژگی های فردی می باشد. در همین راستا، این تحقیق به دنبال این بود که تاثیر پنج عامل شخصیت و نگرش زبان آموزان به یادگیری زبان بر روی توانایی صحبت کردن انان که بوسیله ازمون آیلتس سنجیده می شود را بررسی کند. درمجموع 166 زبان اموزکه به یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان بیگانه در موسسات اموزش زبان در مشهد مشغول بودند، به عنوان آزمودنی های این تحقیق در نظر گرفته شدند. پرسشنامه پنج عاملی که حاوی 44 سوال بود به عنوان مقیاسی برای ابعاد شخصیت زبان آموزان، مجموعه ی آزمون انگیزش نگرش به عنوان مقیاسی برای اندازه گیری نگرش زبان آموزان به زبان انگلیسی و نمرات بخش مصاحبه ی آزمون آیلتس برای اندازه گیری توانایی صحبت کردن آن ها به زبان انگلیسی مورد استفاده قرار گرفت. برای روشن کردن ارتباط میان متغیرها، مدل سازی معادله ساختاری برای بررسی برازش مدل به کار گرفته شد. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. برازش هر دو پرسشنامه از طریق تجزیه و تحلیل عاملی تاییدی مورد محاسبه قرار گرفت. مدل سازی معادله ساختاری نشان داد که متغیر روان نژندی، سازگاری و وظیفه شناسی نمی توانند پیش بینی کننده های خوبی برای توانایی صحبت کردن به زبان انگلیسی باشند با این حال دو متغیر برون گرایی و گشودگی رابطه ی معناداری را با توانایی صحبت کردن نشان دادند. با در نظر گرفتن یافته های این مطالعه در ذهن، انتظارات معلمان در ارتباط با قضاوت درباره ی مهارت صحبت کردن زبان آموزان خودباید عادلانه و مرتبط با ابعاد شخصیت و نگرش آن ها باشد. و همچنین محیطی بدون استرس و نگرانی را برای آن ها فراهم اورند تا بتوانند به راحتی صحبت کنند.

construction and validation of a computerized adaptive translation test (a receptive based study)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام رضا علیه السلام - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391
  سید رضا میروزاده   بهزاد قنسولی

آزمون انطباقی رایانه ای (cat) روشی نوین برای سنجش سطح علمی دانش آموزان می باشد. در حقیقت آزمون های رایانه ای با سرعت بالایی به سمت و سوی جایگزین عملی برای آزمون های کاغذی می روند (کینگزبری، هاوسر، 1993). مقاله حاضر به دنبال آزمون انطباقی رایانه ای برای ترجمه می باشد. بدین منظور دو پرسشنامه مشتمل بر 55 تست ترجمه میان 102 آزمودنی و 10 مدرس زبان انگلیسی پخش گردید. پرسشنامه اول میان 102 دانشجوی سال سوم و چهارم کارشناسی و دانشجویان کارشناسی ارشد مطالعات ترجمه با هدف تشخیص سطح دشواری تست های ترجمه از طریق روش پایلتینگ پخش گردید. پرسشنامه دوم نیز شامل 55 تست ترجمه بوده است ولی در این پرسشنامه گزینه های صحیح جواب و دلایل انتخاب تست ها مشخص گردیده بودند و میان 10 مدرس زبان انگلیسی توزیع گردید و از آنها خواسته شده بود تا سطح دشواری سوالات ترجمه را در سه سطح آسان، متوسط و دشوار محک بزنند. جواب های هر دو پرسشنامه تحلیل و بررسی شد و در نهایت 39 سوال برای سه سطح دشواری انتخاب شدند. از یک برنامه نویس کامپیوتر خواسته شد تا برنامه ای طبق مدل cat بنویسد. 32 آزمودنی پشت سیستم های رایانه نشستند و به سوال های تست یکی پس از دیگری جواب دادند. پس از هر پاسخ صحیح سوالی دشوارتر و پس از هر پاسخ اشتباه سوالی آسان تر نمایش داده می شد و تا زمانی که آزمودنی سه سوال اشتباه جواب میداد ادامه داشت. به محض اینکه چهارمین غلط اتفاق می افتاد سیستم به صورت اتوماتیک توقف می نمود. خروجی سیستم نرم افزار هم به صورت عددی می باشد که تعداد جواب های صحیح آزمودنی را نشان می داد و هم به صورت توصیفی که سطح آزمودنی را بر اساس پاسخ های صحیح مشخص می نمود. در نهایت به منظور سنجش روایی آزمون انطباقی رایانه ای ترجمه (catt) یک آزمون ترجمه نیز برگزار گردید. این آزمون ترجمه از یک متن عمومی با 191 واژه انتخاب گردیده بود. به این نکته باید خاطر نشان کرد که در تمامی دوره ها آزمودنی ها مجاز به استفاده از تمامی فرهنگ لغت ها بوده اند. آزمون ترجمه را سه ارزیاب بر اساس مدل وادینگتون (2001) ارزیابی نمودند. روایی آزمون انطباقی رایانه ای ترجمه (catt) از طریق همبستگی پیرسون بین نمره عددی تست نرم افزاری catt و میانگین نمره سه ارزیاب سنجیده شد. ضریب همبستگی بالا و رابطه خطی بین دو عدد گواه روایی catt بودند.

بررسی رابطه میان خلاقیت، خودکارآمدی و توانایی ترجمه از زبان انگلیسی به فارسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام رضا علیه السلام - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391
  پوران اسگندری   بهزاد قنسولی

باور عمومی بر این پایه بنا شده است که موفقیت در زندگی بطور کل و موفقیت در آموزش بطور اخص، با سطح خودکارآمدی، انگیزش و خلاقیت افراد در ارتباط است (پینتریچ، 2003). این جنبه های یادگیری، مبنای موفقیت های تحصیلی و تداوم در دنیای رقابتی امروز هستند. به سبب اهمیت این عوامل مذکور، تحقیق حاضر بر آن شده است که رابطه بین خودکارآمدی، خلاقیت و توانایی ترجمه را در بین 123 تن ازدانشجویان سال دوم مترجمی زبان انگلیسی مورد بررسی قرار دهد. بدین منظور ابزارهایی برای سنجش بکار برده شده که از این قرارند: مقیاس خودکارآمدی عمومی (gse)، تست خلاقیت تورنس و آزمون ترجمه شامل یک متن 260 کلمه ای. چهارچوب نظری این مطالعه در بخش ارزشیابی کیفیت ترجمه، براساس مدل a ( یا تحلیل خطا)های ودینگتون (2001) می باشد. بدین مفهوم که ترجمه ی شرکت کنندکان توسط محقق و دو مصحح دیگر براساس مدل مذکور ودینگتون مورد ارزیابی قرار گرفت. داده های گردآوری شده از طریق این ابزارها، با استفاده از نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفت و نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون، آماره های توصیفی و رگرسیون خطی حاکی از این است که : الف) یک همبستگی مثبت معنا دار میان خودکارآمدی دانشجویان و کیفیت ترجمه آنها وجود دارد، ب) بین سطح خلاقیت دانشجویان و کیفیت ترجمه آنها، همبستگی مثبت معنادار برقرار است، و ج) باورهای مربوط به خودکارآمدی در دانشجویان، قابلیت پیش بینی کیفیت ترجمه آنها را دارد. بعلاوه در خلال انجام تحقیق، زمینه های برای تحقیقات بیشتر پیشنهاد شد و نیز راهکارهایی جهت بهبود خودکارآمدی و خلاقیت دانشجویان ارایه گردید چراکه با توجه به نتایج این تحقیق، افزایش سطح خودکارآمدی و خلاقیت منجربه بهبود کیفیت ترجمه خواهد شد.امید است با پژوهشهای بیشتر محققان و دانشجو یان رشته مطالعا ت ترجمه، شاهد ترجمه های موفق تر وبهتر مترجمان باشیم.

رابطه ی میان توانایی ترجمه ی ادبی و هوش تجمه ی ادبی:با رویکرد اعتبار سنجی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام رضا علیه السلام - دانشکده زبانهای خارجی 1391
  فرزانه رستمی   بهزاد قنسولی

چکیده بر اساس یافته های گاردنر (2009)، هوش چیزی فراتر از یک موجودیت واحد است: و از مجموعه ای از هوش های متفاوت از جمله: زبانی، منطقی- ریاضی، موسیقی، بدنی- حرکتی، فضایی، درون فردی، و میان فردی تشکیل شده است. همه ی افراد سهم برابری از این هوش ها ندارند، بلکه سهم هر فرد با دیگری متفاوت است. هدف از این پژوهش کشف نوع دیگری از انواع هوش به نام "هوش ترجمه ی ادبی" و ارتباط آن با توانایی ترجمه ی ادبی است. به این منظور، پرسشنامه ای چهار گزینه ایی با 25 سوال طراحی شد. هدف این پرسشنامه سنجش هوش ادبی مترجم بود. این پرسشنامه در میان 120 دانشجوی رشته ی مترجمی زبان انگلیسی در 3 دانشگاه در ایران توزیع شد. بر اساس پاسخ های دریافت شده تجزیه ی فاکتورها صورت گرفت و پس از تجزیه ی عناصر کلیدی، 9 فاکتور معرفی شدند که ارزش آنها بالاتر از 1.0 بود. بخش دیگری از داده های این پژوهش ترجمه ی متن ادبی بود که این دانشجویان از انگلیسی به فارسی بگرداندند که با بهره گیری از سیستم ناتی (naati) نمره گذاری شد. سپس، از محاسبه ی ضریب همبستگی نمرات ترجمه با نمرات حاصله از پرسشنامه ها عدد 615% بدست آمد. نتایج این بررسی نشان داد که پاسخ های دانشجویان به پرسشنامه ی هوش ترجمه ی ادبی همبستگی بالایی با نمره ی حاصل از آزمون ترجمه داشته است. و بنابراین بنظر می رسد فرض وجود چنین هوشی در مغز انسان قابل اثبات است. این نتایج حاکی از آن است که هوش ترجمه ی ادبی شکلی از هوش در ذهن انسان است و می تواند شاخصی از توانایی ترجمه ی ادبی باشد.

a tripartite model of efl teachers attributions, burnout, and ‎self-regulation: towards the prospects of effective teaching
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1392
  افسانه غنی زاده   بهزاد قنسولی

همطالعه حاضر به ارائه مدلی برای آموزش موثر زبان انگلیسی ‏می پردازد. مدل حاضر از سه عامل تاثیر گذار در کارایی ‏تدریس معلمان زبان انگلیسی بهره می برد. این سه عامل شامل ‏سبکهای اسنادی، خود تنطیمی و فرسودگی شغلی معلمان ایرانی ‏زبان انگلیسی می باشد. رساله مورد نظر درچهار فاز طراحی ‏شده است: فاز اول شامل طراحی و رواسازی پرسشنامه سبکهای ‏اسنادی معلمان زبان انگلیسی و فاز دوم شامل استفاده از ‏این پرسشنامه برای بررسی سبکهای اسنادی معلمان زبان و ‏مطالعه نقش متغیرهای جمعیت شناسی در این اسناد است. در ‏فاز سوم ارتباط اسناد معلمان با فرسودگی شغلی و خود ‏تنظیمی معلمان و از طریق مدل سازی معادلات ساختاری انجام ‏می گیرد. در فاز چهارم رابطه بین اسناد معلمان و اهداف ‏پیشرفت دانش آموزان مورد بررسی قرار می گیرد. فاز اول ‏این رساله در سه مرحله انجام شد. بخش اول شامل 4 مرحله ‏بود که روی 170 معلم زبان انگلیسی انجام شد و مرحله دوم ‏روی 200 معلم انجام شد. فاز دوم از شرکت کنندگان و داده ‏های بخش اول فاز اول به علاوه داده های مربوط به متغیرهای ‏جمعیت شناسی این معلمان بهره گرفت.‏ فاز سوم با شرکت 204 معلم و فاز چهارم با شرکت 1860 زبان ‏آموز اجرا شد.‏ ‏ ‏ مدل پیشنهادی نوسط نرم افزار لیزرل و با استفاده از مدل ‏سازی معادلات ساختاری مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان ‏داد که مدل قابل قبول است. بررسیهای تکمیلی آماری بیانگر ‏نقش مثبت و معنادار اسناد درونی، قابل کنترل و ناپایدار ‏در خودتنطیمی و نقش منفی اسناد بیرونی و غیر قابل کنترل ‏در فرسودگی شغلی است. هم چنین تاثیر منفی فرسودگی شغلی بر ‏روی خودتنطیمی به اثبات رسید. ارتباط معناداری بین اسناد ‏معلمان و اهداف پیشرفت زبان آموزان مشاهده نشد.‏

تهیه و تدوین کتاب خود آموز واژگان پربسامد فارسی به غیرفارسی زبانان بر اساس مدل 504 واژه ضروری انگلیسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1392
  زهرا بهاری   شهلا شریفی

آموزش واژه، بخشی از آموزش زبان است که امروزه، برخی از متخصصین این امر، آن را به عنوان بخشی مجزا در نظر می گیرند. براین اساس رساله ی حاضر، به تهیه و تدوین مطالب آموزشی برای آموزش تعداد مشخصی از واژگان پربسامد محتوایی فارسی، به صورت خودآموز و بر مبنای الگوی درس اول کتاب 504 واژه ی ضروری انگلیسی و برپایه ی نظریه ی ساخت گرا و ترکیبی از رویکردهای دستور - ترجمه، مستقیم و شنیداری - زبانی، پرداخته است. واژگان مورد نظر، از کتاب فرهنگ بسامدی (تألیف بی جن خان 1391) انتخاب شدند و سپس براساس حوزه های معنایی و روابط واژگانی دسته بندی شده و در قالب 15 درس، برای آموزش به افراد غیرفارسی زبان سطح متوسط، قرار گرفتند. ویژگی این رساله این است که برای آموزش، از زبان واسطه استفاده نشده است. زیرا هدف، تهیه ی مطالب آموزشی در حوزه ی واژگان، برای همه ی غیرفارسی زبانان، فارغ از زبان مادری شان بوده است. در این اثر، به آموزش تلفظ صحیح واژگان، توجه به آموزش فرهنگ ایرانی - اسلامی، در کنار آموزش زبان و تثبیت آموخته های زبان آموز، با فراهم کردن تمرینات فراوان اهتمام گردیده است.

the effectiveness of strategy-based instruction in teaching english as a second or foreign language: a meta-analysis of experimental studies
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1392
  مجید الهی شیروان   بهزاد قنسولی

a large number of single research studies on the effects of strategy-based instruction (sbi) in teaching english as a foreign or second language has been conducted so far. however, the lack of a comprehensive meta-analysis targeting the effectiveness of english language sbi is observed. moreover, the findings of experimental studies regarding the context of the english language, proficiency level of the english language learners, the treatment time, the strategy types used in each study, age of english language learners, and outcome measures of each study have not been meta-analyzed so far. therefore, this study aimed to meta-analyze the effects of sbi experimental studies conducted in the field of learning english as a foreign or second language to clarify the aroused controversial issues regarding their overall effectiveness and the related variables mentioned above. to do so, a comprehensive search was conducted to collect the population of experimental sbi studies. effect sizes under both fixed effect and random effects models in terms of hedges g were calculated for 26 primary studies, contributing a total of 84 unique samples. the findings indicate that the overall summary effect size of study samples under both models was larger than 0.718. in addition, the summary effect of studies with different outcome measures was greater than 0.424. besides, the summary effect size of studies with learners at different proficiency levels turned out to be bigger than 0.689, with the learners at the advanced level having the largest summary effects under both models. furthermore, the comparison of the sbi study samples under english as a foreign language context and english as a second language context showed that sbi under english as a foreign language context was more effective than the one under english as a second language context. also, sbi study samples with treatment time of more than two weeks were more effective than those with less than two week treatment time. moreover, study samples with different strategy types for sbi ranged from 0.46 to 1.46. finally, study samples with english language learners over the age of 14 had larger summary effects than those with learners under the age of 14.

بررسی رابطه میان سبک شناختی مستقل از زمینه و وابسته به زمینه و مهارت ترجمه ادبی و غیر ادبی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1391
  حمیده دستیار   بهزاد قنسولی

پژوهش حاضر به بررسی رابطه میان سبک شناختی مستقل از زمینه و وابسته به زمینه و مهارت ترجمه ادبی و غیر ادبی دانشجویان می پردازد. بدین منظور 150 دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته مطالعات ترجمه به پرسشنامه geft پاسخ دادند اما در نهایت و پس از همسان سازی دانشجویان به وسیله آزمون تافل و عدم تمایل برخی دیگر برای ادامه شرکت در تحقیق این تعداد در مرحله پایانی مطالعه به 46 نفر تقلیل یافت. ابزار مورد استفاده در این تحقیق شامل: 1) پرسشنامه geft 2) آزمون تافل 3) آزمون ترجمه ( یک متن ادبی و یک متن غیر ادبی) می شدند. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه میان نمره ترجمه ادبی و غیر ادبی دانشجویان با سبک شناختی مستقل از زمینه مثبت و معنا دار بود. نتایج در مورد رابطه میان زیرمجموعه های ترجمه ادبی و غیر ادبی ( روانی و دقت) و سبک شناختی به شکل دیگری بود: رابطه میان نمره روانی در هر دو ترجمه ادبی و غیر ادبی با سبک شناختی مستقل از زمینه مثبت بود درصورتیکه رابطه میان دقت و سبک شناختی مستقل از زمینه معنادار نبود. نتایج ضریب همبستگی همچنین نشان داد که میان سبک شناختی وابسته به زمینه و ترجمه ادبی به همراه زیر مجموعه های آن رابطه ای وجود ندارد. اما در مورد سبک شناختی وابسته به زمینه و و ترجمه غیر ادبی این رابطه منفی و غیر معنادار بود. بر اساس نتایج بدست آمده رابطه میان زیرمجموعه های ترجمه غیر ادبی و سبک شناختی وابسته به زمینه نیز معنا دار نبود. در این مطالعه به منظور بررسی این موضوع که آیا تفاوت معناداری میان افراد با سبک شناختی مستقل از زمینه و وابسته به زمینه وجود دارد یا نه از آزمون t استفاده شد. نتایج نشان داد که گرچه افراد با سبک شناختی مستقل از زمینه به نسبت افراد با سبک شناختی وابسته به زمینه عملکرد بهتری در هر دو ترجمه ادبی و غیر ادبی داشته اند اما این تفاوت عملکرد تنها در مورد ترجمه غیر ادبی معنادار بود.

ایدولوژی و پوشش خبری بحران سوریه توسط دو شبکه خبری بی بی سی و پری تی وی بر اساس رویکرد اسکیما
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1392
  حامد خسروانی فرد   ابراهیم خدادادی

the present paper investigates how far ideologies can be tease out in discourse by examining the employed schemata by two ideologically opposed news media, the bbc and press tv, to report syria crisis during a period of nine months in 2011. by assuming that news is not a valuefree construction of facts and drawing on micro structural approach of schema theory, for the first time in discourse studies, a comparative analysis of 26 news texts on syria crisis, as a common ground, is conducted. microstructural approach of schema theory views each and all the words and phrases constituting authentic texts as schemata which express whatever concepts the author of the text wishes to convey if it is understood not only by itself but also in relation to other schemata forming the whole text. it can be argued that approaching discourse analysis by employing micro structural approach of schema theory would give discourse analysts a more panoramic view of the news than the approaches taken by critical discourse analysts, for this approach not only takes into consideration all schemata (words) in a text but also their relations to each other as they constitute it. each two news texts which are presented in the bbc and press tv homepages deal with the same theme. the analysis shows that the bbc and press tv applied exclusive schemata, which are indicative of their contrasting perspectives, in conjunction with the common schemata to cover the same issues. further analysis of some common semantic schemata also revealed that these common schemata are applied by these two news channels to convey different meanings.

the most important demotivating factors among efl teachers in private english language institutes in mashhad
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1392
  حسن مقدم   آذر حسینی فاطمی

just as motivation is important in sla research, demotivation constitutes an important factor, too. there are many studies done on demotivation and burnout of teachers. many of these studies have been conducted on one or two aspects of english instruction. consequently, there are few studies which have been done on more than two aspects of english teaching. the aim of this study is to find out the most important demotivating factors for efl teachers in iranian english language institutes. this study investigated teacher demotivation among 93 english language institute teachers in mashhad. the researcher utilized two instruments for his study. the first one was a questionnaire consisted of 37 items. some questions in the questionnaire used a five-point likert scale format adopted from the teacher job satisfaction questionnaire (tjsq) by hughes (2006) and the others were added by sugino (2010). the questions were divided in four sections, which included (1) students attitudes, (2) class facilities, teaching materials, and curriculum, (3) working conditions, and (4) human relationships for teacher demotivation. cronbach’s alpha based on standardized items calculated for the 37 items yielded a reliability of .93. then four efl teachers were selected to be interviewed by the researcher. the format of interview was semi-structured. the results of t- test indicated that there was no significant difference in the teachers demotivation with respect to their gender. the overall results showed that the top seven demotivating factors that would cause teacher demotivation were: 1. students do not do group work, 2. students forget to do homework., 3. students use cell-phones, 4. students are not interested in studying, 5. students give negative comments, 6. students are not interested in foreign language 7. students forget to bring textbooks/dictionaries. the items that would least demotivate teachers were: 1. the pay is low, 2. abilities differ greatly in one class, 3. there is no bonus, 4. the time of research is not enough, 5. there is discrepancy between teacher’s expectation and students’, 6. the fund of research is not enough, 7. the administrations appreciation is little.

ارزشیابی پویا در آموزش نگارش به شیوه فرایند محور: بررسی تأثیر پشتیبانی و تعامل بر نگارش فرآیند محور فراگیران زبان انگلیسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده زبانهای خارجی 1392
  ناصر رنجبر   بهزاد قنسولی

ارزشیابی پویا به عنوان چارچوبی نظری برای مطالعه در حوزه ی زبانشناسی کاربردی، بر پایه ی نوشته های ویگوتسکی در زمینه ی تئوری روانشناسی اجتماعی- فرهنگی، مفهوم منطقه ی مجاور رشد و دیگر مفهوم مرتبط با آن یعنی پشتیبانی می باشد. این مطالعه به بررسی اثرات ارزشیابی پویا در بهبود توانایی نوشتاری دانشجویان ایرانی با سطح زبانی متوسط و همچنین به مقایسه ی نتایج حاصل از نگارش فرایند-محور بر اساس پشتیبانی و نگارش فرایند-محور بدون پشتیبانی می پردازد. بدین منظور، گروهی از زبان آموزان مرد و زن ایرانی با سطح زبانی متوسط و بازه سنی 19 تا 24 سال، به طور تصادفی به دو گروه 14 نفری تقسیم شدند. در مطالعه ی حاضر، از روش ترکیبی استفاده شد. در مرحله ی کمی، نمرات پیش آزمون و پس آزمون هر گروه به طور جداگانه و دو گروه با هم به ترتیب با استفاده از آزمون های تی زوجی و دو نمونه مستقل مقایسه شد. در مرحله ی کیفی، از رویکرد میکروژنتیک برای بررسی تعامل بین معلم و زبان آموزان استفاده شد. نتایج نشان داد که گروه آزمایش که طبق نگارش فرایند-محور بر اساس پشتیبانی آموزش دیده بودند، نسبت به گروه کنترل، که به صورت غیر پویا آموزش دیده بودند، عملکرد بهتری داشت. تجزیه و تحلیل تعاملات نیز نشان داد که معلم و زبان آموزان در تعامل با یکدیگر از روش های متفاوتی برای پشتیبانی استفاده کرده اند. همچنین مشخص شد که از طریق تعاملات در منطقه مجاور رشد و آموزش بر اساس پشتیبانی، شخص واسطه می تواند توانایی های زبان آموزان را درک کند و به آنها جهت غلبه بر مشکلات زبانیشان کمک کند. علاوه بر این، نتایج حاصل از پشتیبانی تعاملی بین زبان آموزان نشان داد که اگرچه در ابتدا یکی از زبان آموزان نقش مهم تری را به عنوان واسطه بازی می کرد، در پایان هر دو نفر به طور فعال در اصلاح متن به گونه ای شرکت داشتند که پشتیبانی به طور متقابل بین آنها انتقال می یافت. این بدان معناست که پشتیبانی تعاملی علاوه بر یک سویه بودن، می تواند دوسویه نیز باشد. در این پژوهش، معلم و زبان آموزان از روش های متفاوتی برای پشتیبانی استفاده کرده اند و یافته ها نه تنها هم سو با پیشینه ی موجود در حوزه ی پشتیبانی است، بلکه در آموزش نگارش به فراگیران زبان خارجی نیز نقش موثری را ایفا می کند.

investigating the relationship between ambiguity tolerance and willingness to translate of iranian prospective english translators: an sem revalidation study
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام رضا علیه السلام - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1392
  شهرزاد حق شناس   مسعود خوش سلیقه

cognitive studies of translation process have recently been awarded a great deal of attention. there exists a psychological angle to almost all translation activities. the present study, thus, deals with analysing the relationships between iranian prospective translators tolerance for ambiguity (ta) and their willingness to translate (wtt). the research was conducted as a mixed methods study, dealing with the qualitative phase as the initial step and moderating focus-group interviews to prepare a rich poll of ambiguity tolerance related items. the following step dealt with revalidating a culturally adapted ambiguity tolerance questionnaire by employing exploratory factor analysis and structural equation modelling. a willingness to translate questionnaire was administered to the participants. pearson-product moment correlation was used to check if there is a direct and significant relationship between translators tolerance for ambiguity and their willingness to translate. the results indicated that, there is a significant and positive correlation between the two variables. age and gender differences were also examined in relation to at and wtt. the statistics did not show a significant difference in at levels of female and male respondents, while females proved to have higher levels of wtt, comparing to men. no significant correlation was indicated between participants wtt and their age, while older participants represented lower at level.

بررسی روابط متقابل خودکارامدی، آگاهی فراشناختی، استفاده از استراتژی های آزمون زبان آموزان ایرانی و عملکرد آنها در آزمون زبان انگلیسی: رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392
  الهه گودرزی   بهزاد قنسولی

مطالعه حاضر به بررسی روابط میان ویژگی های شناختی منتخب آزمون دهنده های ایرانی شامل خودکارامدی، آگاهی فراشناختی ، استفاده از استراتژی های آزمون ، و عملکرد آنها در آزمون زبان انگلیسی می پردازد. بدین منظور، مدلی بر اساس مطالعات تجربی ارائه و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری ارزیابی شد. سه پرسشنامه بین 200 زبان آموز ایرانی در دو مرکز آموزش زبان انگلیسی در مشهد ، ایران، توزیع گردید. به منظور بررسی کیفی محتوای این پرسشنامه ها و شناسایی دلایل آگاهی فراشناختی و خودکارآمدی بالا و یا پایین زبان آموزان، مصاحبه هایی نیمه ساختاری از آنها به عمل آمد. نتایج این مطالعه نشان داد که زبان آموزان ایرانی از استراتژی های آزمون استفاده می کردند و خود را افرادی خودکارامد می دانستند. آنها همچنین از فرایند یادگیری خود آگاهی داشتند. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که آگاهی فراشناختی از نظر آماری با استراتژی های آزمون، خودکارآمدی و عملکرد آزمون در ارتباط است. نتایج همچنین نشان داد که بین خود کارآمدی و استراتژی های آزمون، از نظر آماری، ارتباط معناداری وجود دارد. خودکارآمدی با عملکرد در آزمون زبان خارجی نیز به طور قابل توجهی مرتبط بود. ارزیابی مدل ساختاری ارائه شده نشان داد که این مدل برای داده های مطالعه حاضر مناسب است. نتایج حاصل از مدل ساختاری نشان داد که خودکارآمدی تاثیر مستقیمی بر عملکرد آزمون دارد. بعلاوه، آگاهی فراشناختی به طور مستقیم خودکارآمدی زبان آموزان را تحت تاثیر قرار می داد. این ویژگی همچنین تاثیری غیرمستقیم بر عملکرد آزمون زبان آموزان از طریق تاثیرگذاری بر خودکارآمدی آنها داشت.

بررسی رابطه بین هوش سیال، سبک شناختی کل بینی جزء بینی و مهارت زبانی دانش جویان زبان انگیسی به عنوان زبان خارجی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1392
  عاطفه تفقدی یوسفی   ابراهیم خدادادی

این مطالعه به بررسی رابطه بین هوش سیال و سبک شناختی کل نگری و جزء نگری و آزمون تافل می پردازد.سیصد و پنجاه و پنج دانش آموز از دانشگاه فردوسی در این مطالعه شرکت کردند. شرکت کنندگان به سه تست ماتریس های پیشرونده استاندارد ریون تست آزمون, مهارت زبان انگلیسی تافل و تست تشخیص سبک های شناختی در سه جلسه پاسخ دادند. بر طبق نتایج این مطالعه تعداد دانشجویان با سبک شناختی کل بین به صورت قابل ملاحظه ای از دانشجویان با سبک شناختی جزء بین بیشتر بود. نمرات هوش با تست سبک های شناختی به عنوان آزمون اندازه گیری کل نگری و جزء نگری و همچنین تست تافل و زیر تست گرامر آن به صورت مثبت و معنا داری رابطه نشان داده است. سبک های شناختی با تست تافل و زیر تست های درک مطلب و گرامر نیز رابطه ی معناداری نشان دادند. بعلاوه, رابطه بین تست تافل و هوش سیال و همچنین بین تست مهارت زبانی و سبک های شناختی محاسبه شد و رابطه مثبت و معناداری بین این متغیرها به دست آمد. بر اساس نتایج آزمون آماری تی تست, با اینکه شرکت کنندگان جزء بین در آزمون مهارت زبانی وهمچنین زیر تست درک مطلب آن بسیار خوب عمل کردند, نتایج دو گروه در زیر تست ساختار و گرامر فرق چندانی نداشت.بر اساس تست آنوا, شرکت کنندگانی که از سطح بالا یا متوسطی از هوش بهرمند بودند, در آزمون مهارت زبانی و زیر تست گرامر آن بهتر از شرکت کنندگانی که ازهوش پایینی بهرمند بودند عمل کردند, اگرچه تفاوتی معنادار بین عملکرد دو گروه در زیر تست درک مطلب پیدا نشد.

رابطه بین تمایل به ارتباط برقرار کردن با دیگران به زبان انگلیسی و روشهای یادگیری زبان و آستانه تحمل
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم انسانی 1392
  زکیه اولادی   بهزاد قنسولی

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین میزان تمایل به ارنباط برقرار کردن با دیگران به زبان انگلیسی و روشهای یادگیری زبان و استانه تحمل افراد در بین فراگیران زبان انگلیسی می باشد.بدین منظور پرسش نامه های میزان تمایل به ارتباط برقرار کردن با دیگران و روشهای یادگیری زبان و استانه تحمل به 164 دانشجوی ایرانی که در حال یادگیری زبان انگلیسی بودند داده شد.آمار توصیفی نشان داد که فراگیران زبان انگلیسی در مورد میزان تمایل به ارتباط برقرار کردن با دیگران و همچنین استانه تحمل در سطحی متوسط هستند.تحلیل های همبستگی نشان داد که بین آستانه تحمل و میزان تمایل به ارتباط برقرار کردن رابطه مثبتی وجود دارد و همچنین بین میزان ارتباط برقرار کردن با دیگران و روشهای ذهنی شناختی فراشناختی اجتماعی و عاطفی رابطه مثبتی وجود دارد اما هیچ گونه رابطه ای با روشهای جبرانی دیده نشد.نتایج تحلیلات رگراسیون نشان داد که بین شش روش یادگیری زبان و آستانه تحمل که به عنوان پیش بینی کننده های میزان تمایل به ارتباط برقرار کردن با دیگران در نظر گرفته شده بودند تنها دو متغیر شناختی و اجتماعی این میزان تمایل به ارتباط را پیش بینی میکند.به منظوربررسی بیشتر یافته ها تحلیلات واریانس نیز انجام شد تا مشخص شود که ایا دانشجویانی که تمایل بیشتری به ارتباط برقرار کردن دارند روشهای یادگیری بشتری در کلاس استفاده می کنندیا نه و نتایج این فرضیه را ثابت کرد.

بررسی تاثیر عوامل محیطی بر تمایل به برقراری ارتباط به زبان انگلیسی از دیدگاه بوم شناسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1392
  عاطفه طاهریان کلاتی   ضرغام قبانچی

با توجه به اهمیت فاکتور تمایل به قراری ارتباط به زبان انگلیسی در زبان اموزی, در این پروزه سعی شده است عوامل محیطی تاثیرگذار بر این فاکتور شناسایی و ماهیت پویای ان از دیدگاه بوم شناسی برونفنبرنر (1979و 1993) بررسی شود. برای تحقق این هدف, این طرح در دو مرحله به اجرا گذاشته شد. در مرحله اول به منظور شناسایی عوامل محیطی از 200 زبان اموز ایرانی در سه موسسه مختلف اموزش زبان درخواست شد عواملی را که باعث افزایش یا کاهش تمایل انها به برقراری ارتباط می شود گزارش دهند. در مرحله دوم, جامعه اماری طرح شامل 16 زبان اموز شد.در این مرحله داده ها از طریق مصاحبه مشاهده کلاسی و گزارش کلاسی زبان اموزان طی سه ماه جمع اوری گردید. نتایج حاکی از ان بود که تمایل به برقراری ارتباط به زبان انگلیسی تحت تاثیر متقابل عوامل محیطی, شخصی, زبانی و احساسی حالتهای متفاوتی دارد. این فاکتورها می توانند تاثیر تسهیل کننده و بازدارنده در تمایل زبان اموزان ایرانی به برقراری ارتباط به زبان انگلیسی داشته باشند.

اعتبارسنجی وکاربرد پرسشنامه خلاقیت معلمهای زبان انگلیسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1392
  نسرین ضمیری نداف   بهزاد قنسولی

چکیده روانشناسان حوزه آموزش همیشه سعی بر این داشته اند که دیدگاههای جدیدی را وارد حوزه آموزش کنند تا درسها برای فراگیران قابل درکتر شده و کسالت آور نباشند. آنها سعی میکنند که فاکتورهایی را که بیشترین تأثیر را بر یادگیری دارند مطالعه کنند، اگرچه که هدف اصلی آنها همیشه بررسی فراگیران بوده است. یکی از عناصری که تأثیر مستقیم بر یادگیری فراگیران دارد خصوصیات معلمهای آنهاست. در بین ویژگیهای ذکر شده در مورد معلمان موثر، ویژگی مورد مطالعه در این تحقیق خلاقیت است. ما اعتقاد داریم که استفاده از روشهای نوین و خاقانه در جهت یادگیری وموفقیت فراگیران برای معلمین زبانهای خارجی نیز اهمیت دارد. در بررسی و مطالعه تستهایی که خلاقیت افراد را میسنجند ، هیچ تستی را پیدا نکردیم که خلاقیت معلمان زبان را بطور خاص بسنجد. این تحقیق برای طراحی و اعتبارسنجی پرسشنامه خلاقیت معلمان زبان انگلیسی انجام شده است. به این منظور محقق دستورالعملها را دنبال کرده و پرشنامه ای را در قالب یک تست طراحی کرده است. این تحقیق دو بخش اصلی دارد: 1. اعتبارسنجی پرسشنامه طراحی شده و 2. یافتن ارتباط میان خلاقیت معلمها و بکارگیری استراتژی های خود نظارتی توسط انهاست. برای انجام این تحقیق دو پرسشنامه ی خلاقیت و خود نظارتی در بین 212 معلم زبان اجرا شد. با بکارگیری روشهای آماری لازم، هفت فاکتور استخراج شد که مجموعا 61/68 درصد واریانس را تشکیل میدادند. محقق فقط آیتم هایی که بارگذاری 0.3 و بیشتر روی فاکتورها داشتند را بررسی کردند. در نهایت با بررسی جدولهای مربوط تصمیم نهایی بر داشتن یک پرسشنامه با 2 فاکتور شد. با بکارگیری پرسشنامه ی طراحی شده و اعتبارسنجی شده در بخش دوم این تحقیق، بدنبال یافتن روابط بین خلاقیت معلمهای زبان و استفاده آنها از استراتژیهای خود نظارتی هستیم. در بخشهای بعدی این تحقیق، محقق تاثیرات جنسیت، تجربه ی تدریس و رشته ی تحصیلی بر خلاقیت معلمان را م مورد بررسی قرار داده است.

a contrastive study of rhetorical functions of citation in iranian and international elt scopus journals
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام رضا علیه السلام - دانشکده زبانهای خارجی 1393
  اسماعیل مهدوی سقندیکلایی   عطیه کامیابی گل

writing an academic article requires the researchers to provide support for their works by learning how to cite the works of others. various studies regarding the analysis of citation in m.a theses have been done, while little work has been done on comparison of citations among elt scopus journal articles, and so the dearth of research in this area demands for further investigation into citations in articles. to aim this, the researcher of the present study compares the use of citations between 60 iranian and international elt sopus journal articles. citation frameworks are petric (2007) and thompson and tribble (2001). each framework is further divided into sub-categories and whole sections of articles are analyzed in terms of citation based on the frameworks mentioned earlier. the findings show that iranian researchers unlike the international ones tend to use integral more than non-integral citations according to thomspson and tribble’s (2001) framework, indicating that they emphasize the writers rather than information. the analysis of citations based on petric’s (2007) framework demonstrates that the use of citation for non-attribution functions is found to be considerably lower in iranian articles than in international articles, both in the whole articles and in individual sections. the data also reveal that there is a relationship between articles’ sections and type of citations use. in conclusion, the study argues that functions of citations should receive more attention in elt courses in order to raise the awareness of researchers and avoid the practice of plagiarism.

exploring motivation and english test preparation strategies of iranian pre-university candidates during and at the end of test preparation period for konkur examination
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1393
  اکرم محمدی   بهزاد قنسولی

the current study aimed at investigating the relationship between motivation and test preparation strategies (tpss) used by iranian pre-university students in their preparation period for the university entrance exam (uee). due to the importance of uee in iran, this study also attempted to show its impact on these two important variables. to this end, 100 pre-university students in an iranian public high school were selected to fill out two questionnaires reflecting their motivation towards learning english and their tpss using in the preparation period for uee, during two sessions, both in during and at the end of this period. a modified version of gardner’s 64-item amtb (attitude, motivation test battery) questionnaire was administered to the selected respondents. in addition, the researcher’s 25-item questionnaire was administered to measure the students’ tpss. eight students were interviewed at the end of the period, as well. regarding qualitative and quantitative data, there was significant relationship between motivation and their tpss. the impact of uee was seen on these two variables in their preparation period.

corpus stylistics and translation toni morrisons beloved as a case study
پایان نامه دانشگاه امام رضا علیه اسلام - دانشکده علوم انسانی 1393
  جلال الدین غراب   بهزاد قنسولی

سبک شناسی به عنوان روشی جهت فهم و برداشت از یک متن ادبی با رویکردهای متفاوتی به تحلیل متن می پردازد که در نتیجه آن شاخه های مختلفی از سبک شناسی به وجود آمده است از جمله سبک شناسی فرمالیستی، سبک شناسی اداراکی، سبک شناسی مبتنی بر کورپس و غیره. این تحقیق در نخستین گام به دنبال نشان دادن اهمیت و سودمندی سبک شناسی مبتنی بر کورپس در تحلیل و بررسی ویژگی های سبکی یک اثر ادبی است و برای این منظور به صورت موردی این روش تحلیل را بر یک رمان ادبی (کتاب دلبند اثر تونی موریسون) اعمال می کند. نتیجه تحلیل الگویی از نقطه نظرات و یا زاویه دید را نشان می دهد که از جنبه کاراکترسازی در سبک شناسی اهمیت دارد ، به این ترتیب که الگو با مرحله ی متمرکز شدن بر روی حالت صورت و یا بدن و یا حرکات اجزای مختلف بدن آغاز می گردد و سپس به مرحله دوم که درگیر شدن ذهنی و یا احساسی کارکتر می باشد انتقال می یابد. و در نهایت این مرحله اغلب به مرحله سوم یعنی یادآوری حوادث گذشته و روایت آنها از زبان نویسنده منجر می شود. اولین مرحله نقش زبان بدن در ارتباط زبانی مردم سیاه پوست را نشان می دهد و مرحله آخر سعی در برجسته نمودن رنج و اندوه این مردم در دوران بردگی را دارد. دومین هدف این تحقیق تاکید بر ضرورت داشتن رویکرد سبک شناسی ادراکی در ترجمه سبک متن ادبی است که بر این باور است که این رویکرد چارچوب لازم برای فهم و برداشت مستدل از متن را فراهم می کند. از سویی رویکرد ادراکی به ترجمه بر روی عناصر و ویژگی های عام و فراگیر سبک که قابل انتقال و ترجمه است تاکید می کند و از سوی دیگر بر این باور است که گرامر اداراکی چارچوب منطقی برای رسیدن به یک برداشت مستدل را بر اساس وجوه و ابعاد آن فراهم می کند. این تحقیق با استفاده از گرامر ادارکی نشان می دهد که چگونه در ترجمه یک متن ادبی ممکن است شیفت سبکی روی دهد هرگاه مترجم در فرایند ترجمه تنها متکی به برداشت های فردی و شهودی خود باشد.

on the relationship between cultural, social intelligences and literary translation ability of iranian translation students
پایان نامه دانشگاه امام رضا علیه اسلام - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1393
  مرجان آشیانی   بهزاد قنسولی

با توجه سرعت روز افزون جهانی سازی نیاز به مهارتهای میان فرهنگی نیز افزایش یافته است. از سوی دیگر تعاملات اجتماعی و نیازهای فرهنگی منوط به ترجمه است. بدین ترتیب مطالعه ترجمه از دیدگاه اجتماعی ضروری به نظر می رسد. برای نیل به این هدف، در تحقیق حاضر به بررسی رابطه همبستگی بین دو هوش فرهنگی و اجتماعی با توانش ترجمه ادبی دانشجویان (سال سوم) مترجمی زبان انگلیسی پرداخته شده است. همچنین قابلیت پیش بینی دو هوش مورد نظر و خرده مقیاس های آن در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته است. در راستای این هدف دو پرسشنامه هوش فرهنگی (انگ و همکارانش، 2007) و هوش اجتماعی (رضایی، 2010) و یک آزمون ترجمه استفاده شد و 82 نفر از دانشجویان دانشگاه امام رضا (ع) و تابران در این تحقیق همکاری کردند. برای دستیابی به نتایج تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. یافته ها بیانگر اینست که بین دو هوش فرهنگی و اجتماعی و توانش ترجمه روابط معناداری وجود دارد. همچنین در این تحقیق رابطه خرده مقیاس های دو هوش فرهنگی و اجتماعی نیز مورد بررسی قرار گرفت که همگی روابط معناداری را نشان می دهد. اما ازمیان خرده مقیاس های هوش فرهنگی خرده مقیاس هوش فرهنگی انگیزشی و از میان خرده مقیاس های هوش اجتماعی خرده مقیاس مهارتهای اجتماعی رابطه بیشتری را نشان می دهند.

بررسی رابطه بین شخصیت و نوع بازخورد معلم با خودکارآمدی زبان آموزان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - پژوهشکده ادبیات 1393
  حوریه حسینی   بهزاد قنسولی

هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه بین شخصیت و نوع بازخورد معلم با خودکارآمدی زبان آموزان بود. تعداد 111 معلم و 469 دانش آموز که به یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی (بیگانه) در موسسات آموزش زبان در مشهد مشغول بودند (به عنوان آزمودنی ها) در این تحقیق در نظر گرفته شدند. پرسشنامه های پنج عاملی شخصیت، بازخورد و خودکارآمدی زبان آموزان برای جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی، همبستگی پیرسون، آزمون آماری t مستقل و مدل سازی معادله ساختاری استفاده شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که بازخورد ضمنی و صریح معلم رابطه مثبت و معنی داری با بعد برونگرایی شان دارد. علاوه بر این مشخص شد که بعد سازگاری معلم رابطه مثبت و معنی داری با بازخورد تکرار، استنطاق و بازسازی دارد. همچنین بعد وظیفه شناسی معلم همبستگی معنی دار و مثبت با بازخورد استنطاق داشت. علاوه بر این رابطه مثبت و معنی داری بین روان نژندی (روان رنجوری) با بازخورد ضمنی و بازخورد فرا زبانی معلم بود. شخصیت گشودگی (باز بودن به تجربه های جدید) رابطه مثبت و معنی داری با نبود بازخورد اصلاحی و رابطه منفی با بازخورد اصلاحی داشت. یافته های این پژوهش همچنین نشان داد که خودکارآمدی دانش آموزان همبستگی معنی دار و مثبت با بعد برونگرایی، وظیفه شناسی و گشودگی شخصیت معلم دارد. علاوه بر این، در ارتباط با تفاوتهای دانش آموزان پسر و دختر زبان آموز، آزمون t نشان داد که آنها در سطح خودکارآمدی تفاوتی ندارند. با توجه به مشخصات بازخورد معلمان، مطالعه حاضر نشان داد که بازخورد صریح رابج ترین نوع بازخورد استفاده شده توسط مدرسان زبان ایرانی بود. در نهایت در میان متغییرهای مختلف برای پیش بینی خودکارآمدی زبان آموزان، شخصیت برونگرایی معلم قوی ترین پیش بینی کننده شناخته شد.

ارجاعات برون متنی فرهنگی در کتابهای انگلیسی دوره دبیرستان وموسسات زبان خصوصی،مطالعه گفتمانی مقایسه ای به میزان بار ارجاعی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
  سید جلال حامد حیدری   محمد غضنفری

abstract: the present study is an attempt to find out cultural exophoric references in iranian high-school elt textbooks and touch stone series to compare the frequency of occurrence of such references in these books. the purpose is to find out which of the series of the books under investigation impose a greater referential burden on efl learners as far as their reading comprehension of the text is concerned. the researcher extracted all the cultural exophoric references used in these coursebooks by reviewing the texts sentence by sentence to locate any references used in the texts exophorically. to this aim, the number of exophoric references which were used in ten thousand words of each text was computed. moreover, in order to see which of the two series impose a greater referential burden on efl learners, the cultural exophoric references extracted from the series were categorized according to their type; that is, whether they refer to people, places, natural resorts, cultural/historical heritage, and whether they are comprehensible to learners or require reference sources or authorities for them to understand the references. as the findings show, touch stone series made greater use of cultural exophoric references in comparison with english book series. moreover, touch stone 2 and english book 1 used more cultural exophoric references in comparison with the other three coursebooks of each series. furthermore, in terms of reference to people , natural resorts and cultural/historical heritage, touch stone series, and, with regard to reference to places, english book series imposed a greater referential burden on efl learners. considering comprehensibility, the greater number of cultural exophoric references in touch stone series made these textbooks more difficult for efl learners to comprehend them and required reference sources or authorities for them to grasp their content. key words: cultural exophoric reference; referential burden; high-school elt textbooks; touch stone series;cohesion. supervisors’ signature

نقد بین فرهنگی نظریه گرایس
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1393
  ریحانه هاشم پور   بهزاد قنسولی

جهانشمول بودن نظریه معنای ضمنی از زمان ارائه شدن توسط گرایس، بارها توسط محققین در فرهنگهای مختلف مورد ارزیابی قرارگرفته¬است. هدف این مطالعه این است که با مقایسه رفتار فارسی زبانان و انگلیسی زبانان هنگام پاسخگویی به تعریف و تمجید به دنبال شواهدی برای جهانشمولی یا عدم جهانشمولی این نظریه باشد. به این منظوردر مرحله اول 50 ساعت از مکالمات فارسی زبانان ضبط شده و مواردی را که در پاسخ به تعریف و تمجید ارائه داده¬اند به منظور تحلیل استخراج گردیده¬اند. سپس سعی شده¬است موقعیتهای مشابه از سریال آمریکایی "فرندز" با این موارد مقایسه گردند. نتایج نشان می¬دهند که فارسی زبانان در هنگام پاسخ به تعریف و تمجید بارها از اصول این نظریه تخطی کرده¬اند بدون اینکه منظور ضمنی در نظر داشته-باشند در حالیکه انگلیسی¬زبانان به طور کلی در رعایت آنها کوشیده¬اند. به نظر می¬رسد که چنین تفاوتهای رفتاری ریشه در تفاوتهای فرهنگی دارد. زبان فارسی از فرهنگی جمع¬گرا و high-context سرچشمه گرفته که در آن فروتنی و کم-ادعایی ارزش تلقی می¬شوند در صورتیکه انگلیسی، زبانی برخاسته از فرهنگی فردگرا، low-context با تکیه براهمیت گفتارعلمی است. با توجه با این نتایج به نظر می¬رسد که اصل همکاری گرایس بر مبنای فرهنگ انگلیسی است و برای توجیه رفتارهای فارسی¬زبانان باید مولفه¬های فرهنگی آنها را در نظر بگیرد.

آموزش راهبردهای فراشناختی و ارتباط آن با اشتیاق به خواندن به زبان انگلیسی در بین دانشجویان رشته پزشکی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1393
  معصومه حسن پور   بهزاد قنسولی

این مطالعه نیمه تجربی رابطه میان آگاهی فراشناخت، اشتیاق به خواندن متون انگلیسی و توانایی درک مطلب دانشجویان را مورد بررسی قرار می دهد. به این منظور، بر اساس مطالعات تجربی مدلی پیشنهاد شد و با استفاده از مدل معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. شرکت کنندگان این پژوهش تعداد 98 نفر دانشجوی رشته پزشکی در دو کلاس از دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بودند. شرکت کنندگان به صورت تصادفی به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند. برای جمع آوری واحدهای آماری از روش سرشماری استفاده شد. در آغاز ترم دانشجویان دو گروه دو پرسشنامه آگاهی فراشناخت (شراو و دنیسون، 1994) و اشتیاق به خواندن به زبان انگلیسی (مک اینتایر، بیکر، کلمنت، و کنکورد، 2001) را تکمیل کردند. در گروه مداخله، استاد اطلاعاتی در خصوص دانش فراشناختی در اختیار دانشجویان قرار داد. همچنین، برخی از راهبردهای فراشناختی خواندن، از جمله راهبردهای درک ایده اصلی و سازماندهی پاراگراف به این گروه از دانشجویان آموزش داده شد. در پایان ترم، همه دانشجویان دو پرسشنامه فوق را مجدداً تکمیل کردند، و در امتحان پایان دوره شرکت کردند. در نهایت، نمرات سئوالات درک مطلب و آزمون کلوز به عنوان متغیرهای مشاهده ای برای آگاهی فراشناخت و اشتیاق به خواندن بعد از مداخله در نظر گرفته شد. مدل پیشنهادی نشان می دهد که میزان آگاهی فراشناخت دانشجویان قبل از مداخله تأثیر معناداری (در سطح خطای 5 درصد) بر آگاهی فراشناخت آن ها بعد از مداخله دارد. اشتیاق به خواندن قبل از مداخله نیز تأثیر معناداری بر اشتیاق به خواندن بعد از مداخله دارد.. همچنین، این مدل حاکی از تأثیر معنادار آگاهی فراشناخت دانشجویان قبل از مداخله بر اشتیاق به خواندن به زبان انگلیسی بعد از مداخله می باشد. این مدل نشان می دهد که تأثیر متقابل معناداری بین میزان آگاهی فراشناخت و اشتیاق به خواندن به زبان انگلیسی قبل از مداخله و همچنین بعد از مداخله وجود دارد. با این وجود، تأثیر معناداری از میزان اشتیاق به خواندن به زبان انگلیسی قبل از مداخله بر میزان آگاهی فراشناخت دانشجویان بعد از مداخله مشاهده نشد. این مطالعه نشان داد که در گروه آزمون، آموزش راهبردهای فراشناختی میزان آگاهی فراشناخت دانشجویان پس از مداخله را به طور معناداری تحت تأثیر قرار داد. از نظر توانایی درک مطلب، مشخص شد که رابطه معناداری بین میزان آگاهی فراشناخت دانشجویان پس از مداخله و سئوالات درک مطلب وجود دارد. به علاوه سئوالات درک مطلب و آزمون کلوز به طور همزمان رابطه معناداری با میزان اشتیاق به خواندن پس از مداخله دارد. لذا مدل معادلات ساختاری پیشنهادی در مورد بیشتر شاخص ها به آستانه قابل قبول رسید، اگر چه در حد مطلوب نبود. در پایان نتایج مطالعه مورد بحث قرار گرفت.

آسیب ویژه ء نحوی زبان: مطالعه ای در یادگیری زبان دوم
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1393
  امیر حسین حسینی   بهزاد قنسولی

"آسیب ویژه ء نحوی زبان"، اختلالی درحوزه صرفی و از نوع نحوی/لغوی می باشد. عارضهء فوق که از زیر مجموعه های" آسیب ویژهء زبان" می باشد، نخست توسط پروفسور وندرللی (1994) معرفی شد. پروفسور وندرللی (1994) اختلال فوق را بر پایه ء مشاهدات خویش از عملکرد کودکان در تولید/درک جملات مجهول انگلیسی بنا نهاد. ایشان متعاقبا در توجیح این نظریه، با تکیه بر نظریه زبانی کمینه گرائی (1995)، تئوری دیگری تحت عنوان" نقص نمایشی در روابط پیوسطه" را ارائه داد. تحقیق حاضر، با تکیه بر نطریه گانشو وا سپارکس (1991) با نام " تفاوت در رمز گشائی زبانشناختی"، به بررسی "آسیب ویژه ء نحوی زبان" در حوزهء " یادگیری زبان دوم" پرداخته است. در این رابطه دو مجموعه سوال تحت عناوین "عبارات مجهول و معلوم در فارسی" و "عبارات مجهول و معلوم در انگلیسی" توسط محقق پایاننامهء در دست تنظیم شد تا بدین وسیله نشانه های "آسیب ویژه ء نحوی زبان" در بین گروهی از نوجوانان فارسی زبان که به یادگیری زبان انگلیسی مشغولند جستجو شوند. با تکیه بر نطریه " تفاوت در رمز گشائی زبانشناختی" تحقیق حاضر، از نقطه نظری خاص، به غریب بودن سازه ای نظری با نام "ناتوانی خاص در یادگیری زبان دوم" پرداخته است. "ناتوانی خاص در یادگیری زبان دوم" معتقد است که محیط " یادگیری زبان دوم" استقلال ایجاد اختلالی منحصر به این محیط خاص را دارد. با تکیه بر نظریه زبانی کمینه گرائی (1995) و "جهانی بودن سازهء مجهول"، تحقیق حاضرتفاوت در دو زبان حاضر را کاهش داده است. ساختار منفعل بنابراین، با تشکیل پایهء فرضی و ابزار اصلی اندازه گیری، فاصله زبانی بین دو زبان فارسی و انگلیسی را کاهش داده است. از سوی دیگر، منفعل فارسی دارای یک محل بحث برانگیز شده در دستور گشتاری فارسی( دبیرمقدم، 1982a، معین، 1974) میباشد. نتایج این مطالعه، بنابراین، قادر خواهد بود تفسیری از ساختار منفعل فارسی داشته باشد. در این مطالعه، یک گروه ایرانی صد وشصت نفری از زبان آموزان بالای سطح متوسط زبانی، جمعیت مطالعه را تشکیل دادند. شرکت کنندگان مرد و زن، با متوسط سن 16 سالگی، با آزمون زبان ساختار منفعل فارسی/ انگلیسی که توسط پژوهشگر حاضر طراحی شده است، آزمایش شدند. پس ازاجرای آزمون منفعل انگلیسی در دو تکرار، جمعیت اصلی به بیست و یک عضو است، که در زیر نمرهء متوسط قرار گرفتند، کاهش یافت. آزمون ساختار منفعل فارسی، که مانند آزمون زبان انگلیسی در توجه به محتوای آن مورد تایید قرار گرفته بود، به بیست و یک شرکت کننده داده شد. دو شرکت کننده، با گرفتن نمره زیر متوسط در آزمون منفعل فارسی، شناسایی شدند. با حساسیت روانسنجی ثابت شده در دو آزمون منفعل انگلیسی و فارسی، مطالعه در شناسایی دو زبان آموزان خارجی که با نقص نحوی در هر دو زبان خود مواجه هستند، تحقیق حاضرموفقیت اولیهء خود را کسب کرد.

the relationship between locus of control and iranian efl university students’ beliefs about language learning
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
  نسیبه علی پور   بهزاد قنسولی

this exploratory study aimed to investigate a possible relationship between learners’ beliefs about language learning and one of their personality traits; that is,locus of control (loc). both variables, beliefs and locus of control, are assumed to influence the language learning process. the internal control index (ici) and the beliefs about language learning inventory (balli) were administered to 151 ma level students of tefl and translation at three universities: of ferdowsi university of mashhad, imam reza international university, and birjand university. descriptive statistics, pearson correlation, wilcoxon-mann-whitney test, and linear regression analysis were used to analyze the collected data. the results of the data analyses yielded the following four findings: (1) learners had positive and realistic beliefs about language learning, (2) there was a low relationship between learners loc and their beliefs about language learning, (3) there were no significant differences between internalizers and externalizers regarding beliefs about language learning except for balli items of 10, 11, 12, 19, and 32. finally, (4) loc best predicted learners academic achievement. the present findings indicated that although beliefs are complex and multi-dimensional in nature, they are mostly universal and learners with different loci of control hold rather similar beliefs about language learning, consonant with current thinking in foreign language pedagogy. the study suggested the need for further research regarding alternative contextual, methodological, and population variables. keywords: locus of control, learners beliefs about language learning

تاثیر برون فکنی اندیشه به عنوان یک روش تدریس استراتژی های خواندن بر درک مطلب دانش اموزان سوم راهنمایی : بررسی تاثیر موفقیت در درک مطلب بر خودکارامدی دانش اموزان در خواندن متون انگلیسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1393
  متین برادران خاکسار   بهزاد قنسولی

حوزه تدریس درک مطلب و استراتژی های خواندن از طریق برون فکنی اندیشه و الگو سازی حوزه ی نسبتا جدیدی است که به عنوان یک روش آموزشی مفید تلقی میشود. این تحقیق تاثیر تدریس استراتژی خواندن از طریق روش برون فکنی اندیشه به عنوان یک روش آموزشی و درک مطلب دانش آموزان بررس میکند. محقق همچنین در تلاش است که تاثیر موفقیت دانش آموزان که در نتیجه تدریس استراتژی های خواندن است را بر خود کارآمدی دانش آموزان در مهارت خواندن بررسی کند. به این منظور 47 دانش آموز سوم راهنمایی از 3 کلاس در 2 مدرسه راهنمایی در منطقه کوهسرخ به عنوان شرکت کنندگان در تحقیق انتخاب شده اند. قبل از شروع جلسه ی آزمایش برای اطمینان از یک سطح بودن دانش آموزان در مهارت خواندن یک آزمون درک مطلب به عنوان پیش آزمون به دانش آموزان داده شد. همچنین قبل از شروع یک پرسش نامه خود کارآمدی همراه با پیش ازمون جهت ارزشیابی سطح خود کارامدی دانش اموزان در مهارت خواندن به آنها داده شد. در این آزمایش سه گروه حضور داشتند. گروه کتنرل که که جز برگزاری امتحان ریدینگ به همان روش قبلی تدریس می شد و دو گروه آزمایش که در این گروه ها استراتژی های خواندن به وسیله معلم دانش آموزان معرفی و الگو سازی میشد. دومین کروه آزمایش غیر از توضیح و تدریس استراتژی ها آموزش یکسانی با کروه اول داشته اند. در پایان آزمایش دانش آموزان برای بار دوم یک آزمون درک مطلب از کتاب خط سفید به عنوان پس آزمون دریافت کردند هم چنین به منظور سنجش خود کار آمدی دانش آموزان در پایان آزمایش یک پرسشنامه خود کارامدی برای بار دوم به دانش آموزان داده شد. نتایج آزمایش نشان داد که دانش آموزان در گروه آزمایش که در زمینه استفاده از استراتژی های ریدینگ آموزش دیده اند نمرات بهتری در آزمون درک مطلب ریدینگ دریافت کرده اند. بنابراین نتایج نشان داد که تدریس استراتژی های درک مطلب خواندن به طور چشم گیری موفقیت علمی دانش آمزان سوم راهنمایی را در حوزه درک مطلب خواندن بهبود می بخشد. بعلاوه این تحقیق شواهدی مبنی بر تاثیر مثبت موفقیت در درک مطلب به واسطه ی تدریس استراتژی بر خودکارآمدی دانش آموزان در مهارت خواندن را نشان میدهد.

تاثیر حالت پرتوانی/کم توانی بر روی عواطف و احساسات و درک زبان آموزان زبان خارجی نسبت به فعالیت کلاسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1393
  محمد ضابطی پور   رضا پیش قدم

به بیان دیگر هدف این تحقیق آشکارسازی تاثیرات امکان پذیر حالت های بدنی پر/کم توانی (باز/بسته) بر روی عواطف و احساسات و همینطور درک زبان آموزان زبان خارجی از فعالیت کلاسی خود است. بدین منظور از 15 زبان آموز مذکر ایرانی خواسته شد تا در نه جلسه ی نود دقیقه ای به صورت های پر توانی و کم توانی و عادی بر روی صندلی خود بنشینند. داده های این تحقیق از دوطریق پرسشنامه و گزارشات زبان آموزان بدست آمد. تحلیل آماری داده های پرسشنامه و تحلیل کیفی گزارشان نشانگر این بود که حالت بدنی کم توانی تاثیر منفی بر روی احساسات و عواطف فرد و همینطور درک ان ها از فعالیت کلاسی داشته است در حالیکه حالت پرتوانی تاثیر مثبتی روی این دو متغیر وابسته داشت.

تاثیر آموزش فعالیت محور بر افزایش مهارت صحبت کردن انگلیسی زبان آموزان ایرانی سطح متوسط انگلیسی و هوش هیجانی آنها
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
  اکرم اشرف گنجوی   آذر حسینی فاطمی

مهارت صحبت کردن به زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی مسلما امری مهم و دشوار برای زبان آموزان است. در نتیجه روشهای تدریس ارتباطی در دهه ی اخیر از اهمیت خاصی برخوردار شده اند.از میان این روش ها, تدرس فعالیت محور به دلیل داشتن ویژگی های قابل توجه بسیاری از معلمان, طراحان برنامه های درسی, ارائه کنندگان مواد درسی و زبان آموزان در جهان را به خود علاقه مند کرده است.بنابراین این تحقیق سعی کرد تاثیر آموزش فعالیت محور بر افزایش مهارت صحبت کردن انگیسی زبان آموزان ایرانی را بررسی کند.علاوه بر این, تاثیر آموزش فعالیت محور بر هوش هیجانی زبان آموزان مورد بررسی قرار گرفت.برای دستیابی به این نتایج 60 زبان آموز به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند.در اولین جلسه ترم تحصیلی دو آزمون برای ارزیابی مهارت صحبت کردن انگلیسی بر اساس فعالیت های شفاهی که قرار بود در ظول ترم اجرا شود , برای هر دو گروه از زبان آموزان برگزار شد. سپس از زبان آموزان خواسته شد به پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن پاسخ دهند. گروه آزمایش بر اساس روش فعالیت محور آموزش دیدند و گروه کنترل بر اساس روش ارائه, تمرین و تولید ( (ppp.نمرات به دست آمده توسط دو آزمون گیرنده از آزمون صحبت کردن زبان آموزان, از طریق آزمون های آماری غیر پارامتریک(ویلکاکسون و من ویتنی یو ) مورد بررسی قرار گرفتند و داده های به دست آمده ازپرسشنامه های هوش هیجانی از طریق آزمون تی مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل های آماری نشان داد که عملکرد گروه آزمایش در آزمون صحبت کردن به صورت قابل توجهی از گروه کنترل بهتر بود.به علاوه نتایج نشان داد که سطح هوش هیجانی زبان آموزان گروه آزمایش از گروه کنترل بالاتر رفته است.در حقیقت زبان آموزان گروه آزمایش عملکرد بهتری نسبت به گروه کنترل داشتند که علت آن روش آموزشی ویژه آن ها بود.در پایان نتایج آماری به گونه ی دقیق تری مورد بحث قرار گرفته,دریافت های آموزشی برگرفته از این تحقیق و پیشنهاد ها برای مطالعه و تحقیق بیشتر ارائه شدند. کلید واژه ها: مهارت صحبت کردن , آموزش فعالیت محور, هوش هیجانی, روش های تدریس ارتباطی

تأثیر آموزش به روش کلید واژه بر روی یادآوری واژگان و انگیزه فراگیران ایرانی زبان انگلیسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1393
  آرمین توکلی   بهزاد قنسولی

در این پژوهش تلاش گردیده است تأثیر آموزش واژگان با روش کلید واژه و روش به کارگیری واژه در جملات بر میزان یادآوری در فراگیران ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی با یکدیگر مقایسه گردد. به علاوه، در این مطالعه اثرات احتمالی روش کلید واژه بر روی انگیزه فراگیران مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه تحقیق شامل 62 فراگیر بود که در یک گروه شبه آزمایشی قرار گرفتند و واژگان با روش های کلید واژه و استفاده از جملات در دو بخش مختلف به آن ها آموزش داده شد. یافته های آزمون t نشان داد که هر دو روش (کلید واژه و به کارگیری واژه در جملات) تأثیر مثبتی بر روی یادآوری کوتاه مدت و بلند مدت واژگان داشتند. البته نتایج نشان دادند که از نظر یادآوری لغات، آموزش به روش کلید واژه موثرتر از به کارگیری واژه در جملات بود. علاوه بر این، یافته ها حاکی از آن بود که عملکرد فراگیران در پس آزمون های فوری بهتر از پس آزمون های تأخیری بود. به منظور بررسی اثر روش کلید واژه بر روی انگیزه فراگیران، از پرسشنامه و مصاحبه کتبی به عنوان ابزارهای تحقیق استفاده گردید. پرسشنامه در میان 440 نفر از افرادی که در دوره های آموزش واژگان به روش کلید واژه شرکت کرده بودند، توزیع گردید. داده های گردآوری شده از پرسشنامه نشان داد که روش کلید واژه تأثیر مثبتی بر روی افزایش انگیزه فراگیران ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی داشت و فراگیران از دیدگاه مثبتی نسبت به این روش برخوردار بودند. این نتایج با یافته های به دست آمده از مصاحبه ها نیز مورد تأیید قرار گرفتند.

هوش داستانی، مهارت های خود تنظیمی و فرسودگی شغلی معلمان زبان انگلیسی ایران: با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری
پایان نامه دانشگاه امام رضا علیه اسلام - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
  ناهید رویایی   بهزاد قنسولی

مقاله حاضر به بررسی رابطه میان هوش داستانی و مهارتهای خود تنظیمی روی فرسودگی شغلی روی معلمان زبان انگلیسی در می پردازد. برای این منظور، 125 معلم زبان انگلیسی از موسسات شهرمشهد انتخاب شدند. در ابتدا از معلمان خواسته شد به پرسشنامه های مهارتهای خود تنظیمی و فرسودگی شغلی پاسخ دهند.همچنین برای سنجش هوش داستانی معلمین از آنها خواسته شد تا در مورد دو موضوع صحبت کنند. موضوع اول مربوط به خاطره آنان از روز اول دانشگاه خود و موضوع دوم در مورد مهارت روایت گویی آنان در مورد یک داستان تصویری بود. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون وتحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتیجه یا فته ها نشان داد که مهارت های خود تنظیمی و هوش داستانی تاثیر معنادار معکوس روی فرسودگی شغلی معلمان زبان انگلیسی دارند. همچنین هوش داستانی رابطه معنادار با مهارت های خود تنظیمی معلمان دارد.

تاثیر تیپ های شخصیتی و باور های آموزشی مدرسان زبان انگلیسی در ایران بر موفقیت آموزشی آنها
پایان نامه دانشگاه امام رضا علیه اسلام - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
  سعید قربانی   امید اکبری

ویژگی ها و موفقیت مدرسین بیش از یک صده مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است اما تا کنون در باره ویژگی های مدرسین موفق و رابطه موفقیت آنها با سایر عوامل اجماعی محکم و قوی شکل نگرفته است. تحقیق حاضر تلاش کرد رابطه احتمالی بین شخصیت، باور و موفقیت مدرسین زبان انگلیسی ایرانی را مورد کاوش قرار دهد. علاوه بر این هدف، کشف انواع غالب تیپ های شخصیتی و باور تدریس و همین طور بررسی تفاوت در موفقیت بین مدرسین زن و مرد اهداف دیگر این پژوش بودند. سه متغیر اصلی این پژوهش یعنی تیپ شخصیتی، باور تدریس و موفقیت آموزشی مدرسین زبان انگلیسی به ترتیب به وسیله سنخ نمای مایرز بریگز، پرسشنامه باورهای مدرسان زبان های خارجه و پرسشنامه ویژگی های مدرس موفق زبان انگلیسی مورد ارزیابی قرار گرفتند. به منظور نیل به اهداف تحقیق، 79 مدرس زبان انگلیسی از 24 موسسه آموزش زبان های خارجی شهر مشهد و تعداد 602 فراگیر زبان انگلیسی که همگی شاگردان مدرسان فوق بودند به عنوان شرکت کنندگان این تحقیق انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده با نرم افزار اس پی اس اس نشان داد که به جز وجود رابطه معنادار بین باور تدریس و درون گرایی/ برون گرایی همبستگی معناداری بین باور های تدریس و موفقیت آموزشی مدرسان زبان انگلیسی وجود ندارد. همچنین مشخص شد که هیچ رابطه معناداری بین تیپ های شخصیتی و موفقیت آموزشی این گروه از مدرسان وجود ندارد. علاوه بر یافته های مذکور، نتایج بدست آمده از آمار توصیفی نشان داد که istp (درون گرا-حسی-تفکری-ملاحظه کار) و istj (درون گرا-حسی-تفکری-منضبط) متداول ترین (غالب ترین) انواع شخصیت در بین مدرسان زبان انگلیسی ایرانی هستند. وجود این دو تیپ شخصیتی غالب نشان گر این موضوع بود که انعطاف پذیری، صبور بودن و همینطور آرام و جدی بودن خصوصیات اصلی بیشتر اعضای این گروه می باشد.همچنین مشخص شد که مدیریت کلاس غالب ترین زیر مجموعه در بین سه زیر مجموعه موجود در پرسشنامه باورهای تدریس است. بررسی و دقت بیشتر روی موفقیت آموزشی مدرسین زن و مرد مشخص کرد که از این حیث بین مدرسین زن و مرد تفاوت معناداری وجود ندارد.

بررسی رابطه ی بین فقدان کنترل, سبک شناختی و دستاورد ترجمه دانشجویان ترجمه
پایان نامه دانشگاه امام رضا علیه اسلام - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1392
  امید کشمندی   امید اکبری

هدف این تحقیق بررسی این رساله بود که دریابیم آیا رابطه ای بین فقدان کنترل, سبک شناختی و دستاورد ترجمه دانشجویان ترجمه وجود دارد. به منظور بررسی این تحقیق, 100 دانشجوی مقطع کارشناسی از دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) و موسسه آموزش عالی خیام مورد استفاده قرار گرفتند. دانشجویان به دو پرسشنامه فقدان کنترل و سبک شناختی پاسخ دادند ونتایج بدست آمده از آزمون فقدان کنترل و سبک شناختی, دانشجویان را به دو گروه فقدان کنترل درونی و برونی و همچنین سبک شناختی مستقل و وابسته تقسیم کرد. نتایج بدست آمده ازاین تحقیق نشانگر رابطه قابل توجهی بین فقدان کنترل, سبک شناختی و دستاورد ترجمه دانشجویان ترجمه است. دانشجویان با سبک شناختی مستقل و فقدان کنترل درونی از عملکرد بهتری نسبت به دانشجویان با سبک شناختی وابسته و فقدان کنترل برونی برخوردار بودند. نتایج حاصله از این تحقیق بیانگر ارتباط معنیداری بین فقدان کنترل, سبک شناختی و دستاورد ترجمه دانشجویان ترجمه بود به این معنا که با افزایش نمره سبک شناختی مستقل و فقدان کنترل درونی,نمره دستاورد ترجمه نیز افزایش پیدا می کرد.

بررسی مشکلات خواندن غیر فارسی زبانان سطح متوسط و ارائه راهکارهایی برای رفع آن
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1392
  نسیم رامبد راد   محمود الیاسی

در سال های اخیر در زمینه آموزش زبانهای خارجی گام های بلندی برداشته شده، و با توجه به اهداف مورد نظر، روش¬های گوناگونی به کار گرفته شده است. آموزش زبان فارسی به غیرفارسی¬زبانان نیز از این تحولات چندان بی نصیب نمانده است. در پژوهش حاضر، با توجه به هدف مورد نظر که همانا ارتقای مهارت خواندن و نیز پیشرفت در درک مطلب است، به¬کارگیری روش آموزش تکلیف محور دنبال می شود. بدین منظور، 20 نفر از زبان آموزان غیرفارسی زبانی که در دانشگاه فردوسی مشهد و مکتب نرجس شهر مشهد به آموزش زبان فارسی مشغول هستند، مورد بررسی قرار گرفتند. در ابتدا با برگزاری آزمون تشخیصی و پس از اطمینان از یک دست بودن سطح زبان آموزان که در سطح متوسط قرار داشتند، آنها به دو گروه آزمایش و گروه کنترل تقسیم شدند. هر دو گروه در طرح پیش آزمون/ پس آزمون شرکت کردند. گروه کنترل به روند عادی آموزش و یادگیری که به روش نسبتاً سنتی بود ادامه دادند و گروه آزمایش به یادگیری زبان فارسی از طریق روش تکلیف محور پرداختند. از هر دو گروه آزمایش و کنترل در ابتدا و انتهای آزمایش، آزمون مهارت خواندن/ درک مطلب گرفته شد. نتایج به دست آمده، تفاوت معناداری را در اعمال روش تکلیف محور در گروه آزمایش نشان داد.

بازبینی ترجمه تست خواندن فکر از طریق چشم (rmet) به فارسی و یافتن رابطه آن با هوش هیجانی دانشجویان گرایشهای مختلف زبان انگلیسی: بر پایه اسکیما
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1393
  ام البنین هزاره   ابراهیم خدادادی

مطالعه حاضر با هدف یافتن رابطه هوش هیجانی و اجتماعی صورت گرفته است. بدین منظور, تست خواندن فکر از طریق چشم ()که بوسیله بارن-کوهن,ویل رایت,هیل, ریست , و پلا مب(2001)که به فاسی ترجمه شده و به عنوان مقیاس سنجش هوش اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته است. تست فوق به همراه تست هوش هیجانی که توسط دکتر خدادادی وتبریز(2012)اعتبارش تاییدگردیده است بر روی 181 دانشجوی گرایشهای مختلف زبان انگلیسی, که شامل ادبیات انگلیسی , مترجمی و آموزش زبان در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشدسه دانشگاه درایران, مشهد اجرا شده است. تحلیل ارتباط پاسخهای شرکت کنندگان در تستهای و رابطه معنی داری بین هوشهای هیجانی و اجتماعی نشان نداده.اگرچه در تحلیلی مشابه یافتیم که هوش اجتماعی با چهارموردازمشخصه های تشکیل دهنده هوش هیجانی شرکت کنندگان رابطه معنادار نشان میدهدکه این چهار مششخصه شامل خودآگاهی, بشردوستی,معاشرتی ورضایت از خودمی باشد.نتایج از دیدگاه تجربد وعلمی بررسی شدهورهنمون هایی جهت تحقیقات آتی ارائه شده است.

بررسی متغیر فلو در متون پیش دانشگاهی: ساختن متنی فلودار
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
  سلمی سادات علوی   بهزاد قنسولی

این تحقیق فلو را در متون پیش دانشگاهی بررسی کرد و متنی براساس فلو ساخت. فلو به معنای بهترین وجه انجام کار است و تمرکز زیاد، کنترل، علاقه و تعادلی بین مهارت و چالش انجام کارکه منجر به بهترین عملکرد درآن کار میشود را در بر میگیرد(چیکسی میهای،1975).هدف از انجام این تحقیق اینست که آیا متون پیش ئدانشگاهی فلو ایجاد میکند یا نه. این مطالعه بررسی میکند که چه فاکتورهایی یک متن را آنقدر جذاب میکند که باعث ایجاد فلو میشود ودر دانش آموزیادگیری عمیق ایجاد میکند. به این منظور هشتاد ودو دانش آموز ایرانی که در پایه پیش دانشگاهی مدارس مشهد مشغول تحصیل هستند سه متن از کتاب زبان را مورد مطالعه قرار میدهند(درس اول دوم و پنجم). بعد از خواندن هر درس آنها به پرسشنامه فلو پاسخ میدهند(اگبرت،2003).محقق با استفاده از anova با اندازه های مکرر، تغییرات فلو در سه متن متفاوت را بررسی میکند. نتایج نشان میدهد که فلو در متون پیش دنشگاهی وجود دارد و همچنین تفاوت قابل ملاحظهای بین فلوی سه درس مختلف وجود دارد. به منظور مشخص کردن اینکه چه فاکتورهایی متن را جالبتر میکند، چهار معلم زبان انگلیسی وچهار دانش آموز از میان جامعه آماری مرحله اول به صورت تصادفی مورد مصاحبه قرار میگیرندو بر طبق نظرات آنها ، تغییراتی در متن درس اول انجام میشود. این تغییرات باعث افزایش میزان فلوی درس اول میگردد.

examining the relationship between fear of negative evaluation and communication strategies by iranian efl learners
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1393
  سمانه زارعی   بهزاد قنسولی

the purpose of the present study was to investigate the relationship between fear of negative evaluation (fne) and communication strategies (css) among iranian efl learners. it was aimed to examine the differences in the use of communication strategies between speakers with high or low degree of fear of negative evaluation. the current study was a case study consisting of 10 english learners at pre-intermediate level at shokouh language institute in mashhad, iran. the participants scoring high or low on fear of negative evaluation were all female and ranged in age from 14 to 17 with an average of 16. the fne questionnaire developed by watson and friend (1969) was used for the purpose of understanding the degree of participants’ fear of negative evaluation. to investigate the type and frequency of communication strategies used by the participants, the class was observed for 20 sessions by the researcher. the data elicited from audio recordings of oral speaking tasks to identify communication strategies were used. the findings showed that the subjects employed ten types of communication strategies specified by tarone (1980), faerch and kasper (1983), and clennell (1995).

ideological and cultural orientations in translation of narrative text: the case of hajji baba of isfahan
پایان نامه دانشگاه امام رضا علیه اسلام - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
  محسن نادری   محمد غضنفری

در میان عواملی که ممکن است ذهن مترجم را هنگام ترجمه تحت تأثیر قرار دهند، می توان به مقوله انتقال ایدئولوژی از طریق متن یا گفتمان اشاره کرد. هدف از این تحقیق تجزیه و تحلیل جنبه های ایدئولوژیکی و فرهنگی متن مبدأ انگلیسی نوشته جیمز موریه تحت عنوان سرگذشت حاجی بابای اصفهانی ( 1823) و ترجمه فارسی میرزا حبیب اصفهانی(1880) بوده است.

learning style, self efficacy and intrinsic motivation as predictors of iranian ielts reading comprehension
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1393
  بهناز ذاکرالحسینی   ضرغام قپانچی

this thesis attempts to measure learning styles, self efficacy and intrinsic motivation as predictors of iranian ielts reading comprehension. in order to address this issue, a quantitative study was conducted on some randomly selected intact students at ferdowsi university. these two groups were assigned as they were undergraduate (ba=91) and graduate (ma =74) students; they were all aged between 22 and 30. it was particularly hypothesized that the students taught according to the ielts would score higher in the post-test than in the pre-test and that there would be statistically significant differences at the level of .05 between the post-test mean scores of the experimental group and the control group. examining the variables of research- learning styles, self efficacy and intrinsic motivation as predictors of iranian ielts reading comprehension were used with the experimental group while the control group was exposed to traditional, non-communicative, instruction using structurally based methods, such as the audio-lingual method. a pre-test was administered to both groups at the beginning of the experiment to ensure that they had the same language background. at the end of the experiment, a post-test was assigned to both groups to determine whether the indicators had positively affected the students reading comprehension. the experiment lasted approximately seven weeks of the first semester of 2014.

efl teachers job satisfaction and social capital in relation to students’ motivation
پایان نامه دانشگاه امام رضا علیه اسلام - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1393
  نعیمه حامدی   بهزاد قنسولی

abstract this mixed method study examines whether there is any relationship among the variables of the study (job satisfaction, social capital and motivation). the researcher considered job satisfaction and social capital as independent variables; motivation is the dependent variable of the study. the researcher applied a questionnaire to assess each variable. to measure efl teachers’ job satisfaction the researcher used teacher’s job satisfaction questionnaire developed by lester (1987). to measure teachers’ social capital, the researcher used social capital questionnaire developed by pishghadam, noghani & zabihi (2011). students’ motivation was measured by attitude motivation test battery developed by gardner (1985). the participants of the study for quantitative section were 18 teachers and 214 students. the qualitative data in the form of interview was obtained based on the questionnaires’ points to further explore the results of the quantitative portion of the study. four teachers took part in the interview. the participants of the study were selected from four english institutes of mashhad and one of ghoochan. the overall level of job satisfaction and social capital was at average level in all the institutes (standard deviation ?2). the quantitative and qualitative results of the study show that there is a relationship between teacher job satisfaction and social capital. although from the quantitative findings there was not any relationship between teachers’ social capital and students’ motivation, the qualitative results show that there can be a correlation between the two variables. it was clear that teachers’ job satisfaction and students’ motivation are interrelated. from the results there were differences in teacher job satisfaction with regard to the gender and years of experience.

تمایل به ترجمه و رابطه آن با تیپ های شخصیتی و استراتژی های ترجمه دانشجویان فوق لیسانس
پایان نامه دانشگاه امام رضا علیه اسلام - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
  فتانه امیرپور   بهزاد قنسولی

پیدایش روان شناسی شناختی در حوزه مطالعات ترجمه موجب تعییرات چشمگیری در موضوعات مورد تحقیق در حیطه ترجمه شده است. روان شناسی شناختی به مطالعه فرآیندهای رخ داده در ذهن انسان می پردازد و توجه مطالعات مربوط در زمینه ترجمه را از متن ترجمه شده به فرآیندهایی جلب می نماید که در ذهن بشر صورت می گیرد. مفهوم تمایل به ترجمه یکی از جنبه های روان شناسی است که اخیرا مورد توجه قرار گرفته است. رابطه این تمایل به ترجمه، به عنوان یک مفهوم نو در زمینه مطالعات ترجمه، با تیپ های شخصیتی افراد و استراتژی های کاربردی توسط آن ها هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است و این تحقیق به مطالعه این دو موضوع پرداخته است. بنابراین این پژوهش در صدد برآمده است تا به بررسی رابطه بین سطح تمایل به ترجمه و تیپ های شخصیتی دانشجویان فوق مترجمی بپردازد و همچنین تاثیرات سطح تمایل به ترجمه دانشجویان را بر روی استراتژی های به کاربرده توسط آن ها مورد مطالعه قرار دهد. این تحقیق به عنوان یک پژوهش چند روشی در وهله اول به تجزیه و تحلیل داده هایی کمی می پردازد که از تکمیل دو پرسش نامه تمایل به ترجمه و سنخ نمای فارسی مایرز بریگز به دست آمده است. در این مرحله از تحقیق، با استفاده از تست آنالیز یک طرفه رابطه بین سطح تمایل به ترجمه دانشجویان فوق مترجمی و تیپ های شخصیتی آن ها، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این بررسی به عدم وجود رابطه بین این دو متغییر اشاره می کند. با این وجود، تعدادی از تیپ های شخصیتی از نمره میانگین و نمره تمایل به ترجمه بالایی برخوردار بودند و دلیل آن وجود ویژگی های شخصیتی خاص در افرادی با این تیپ های شخصیتی است که موجب می شوند برای انجام کار ترجمه تمایل بیشتری از خود نشان دهند. علاوه بر این، در مرحله کیفی این پژوهش استراتژی های ترجمه دو دانشجو با سطح پایینی و دو دانشجو با سطح بالایی از تمایل به ترجمه با استفاده از روش برون فکنی اندیشه، استخراج گردیده است. تعداد این استراتژی ها مشخص گردیده و در ابتدا طبق هفت زیر مجموعه و سپس این هفت زیر مجموعه طبق دو زیر مجموعه دسته بندی شدند. نتیجه بررسی استراتژی ها این واقعیت را نمایان می سازد که این مفهوم تمایل به ترجمه بر روی کاربرد استراتژی ها توسط هر دو گروه از دانشجویان و همچنین تعداد آن ها تاثیر گذار می باشد.

فرهنگ فارسی به فارسی زبان آموز (برای غیر فارسی زبانان)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم انسانی 1392
  هادی پیرگزی   رضا زمردیان

چکیده این پایان نامه با عنوان «فرهنگ فارسی برای غیر فارسی زبانان» فرهنگی است مشتمل بر حدود 6 هزار مدخل که اختصاصاَ برای زبان آموزان غیر بومی زبان فارسی تدوین شده است. مدخل ها از واژه های پرکاربرد زبان فارسی گزینش شده اند و هر مدخل دارای داده های آوایی، ساخت واژی، نحوی، ریشه شناختی و معنایی است. افزون بر این برای هر معنا یک یا بیش از یک مثال ارائه شده است و مثال ها به گونه ای هستند که در درک و تولید گفتار به زبان آموز کمک می کنند. همچنین این فرهنگ کاربر محور است، زیرا به منظور پاسخ گویی به نیاز زبان آموزان و با ملاحظه محدودیت های آنان در فراگیری زبان فارسی نوشته شده است. در نگارش این فرهنگ به قدر وسع از یافته های دانش زبان شناسی در زمینه فرهنگ نگاری، از تجارب فرهنگ نگاران و از نقد و نظرها درباره فرهنگ ها ی موجود استفاده شده است. این فرهنگ در دو نسخه چاپی و دیجیتال ارائه شده که نسخه دیجیتال آن قابلیت نصب بر روی تمامی رایانه ها و برخی تبلت ها و گوشی های تلفن همراه را دارد. در نسخه دیجیتال امکان به روز رسانی فرهنگ با توجه به آخرین اصلاحات به سادگی امکان پذیر است و همین امر آن را به نرم افزاری کارا و در عین حال ارزان و در دسترس برای فراگیران زبان فارسی تبدیل کرده است. کلید واژه ها: فرهنگ، فرهنگ زبان آموز، فرهنگ نگاری، فرهنگ نگار، واژه، کلمه، مدخل، تعریف.

فرهنگ فارسی به فارسی زبان آموز2 (برای غیر فارسی زبانان)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم انسانی 1392
  علی رضا شریفی   رضا زمردیان

چکیده این پایان نامه با عنوان «فرهنگ فارسی برای غیر فارسی زبانان» فرهنگی است مشتمل بر حدود 6 هزار مدخل که اختصاصاَ برای زبان آموزان غیر بومی زبان فارسی تدوین شده است. مدخل ها از واژه های پرکاربرد زبان فارسی گزینش شده اند و هر مدخل دارای داده های آوایی، ساخت واژی، نحوی، ریشه شناختی و معنایی است. افزون بر این برای هر معنا یک یا بیش از یک مثال ارائه شده است و مثال ها به گونه ای هستند که در درک و تولید گفتار به زبان آموز کمک می کنند. همچنین این فرهنگ کاربر محور است، زیرا به منظور پاسخ گویی به نیاز زبان آموزان و با ملاحظه محدودیت های آنان در فراگیری زبان فارسی نوشته شده است. در نگارش این فرهنگ به قدر وسع از یافته های دانش زبان شناسی در زمینه فرهنگ نگاری، از تجارب فرهنگ نگاران و از نقد و نظرها درباره فرهنگ ها ی موجود استفاده شده است. این فرهنگ در دو نسخه چاپی و دیجیتال ارائه شده که نسخه دیجیتال آن قابلیت نصب بر روی تمامی رایانه ها و برخی تبلت ها و گوشی های تلفن همراه را دارد. در نسخه دیجیتال امکان به روز رسانی فرهنگ با توجه به آخرین اصلاحات به سادگی امکان پذیر است و همین امر آن را به نرم افزاری کارا و در عین حال ارزان و در دسترس برای فراگیران زبان فارسی تبدیل کرده است. کلید واژه ها: فرهنگ، فرهنگ زبان آموز، فرهنگ نگاری، فرهنگ نگار، واژه، کلمه، مدخل، تعریف.

an investigation into translation of cultural concepts by beginner and advance student using think – aloud protocols
پایان نامه دانشگاه امام رضا علیه اسلام - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
  خدیجه کردافشاری   امید اکبری

this research aims at answering the questions about translation problems and strategies applied by translators when translating cultural concepts. in order to address this issue, qualitative and quantitative study were conducted on two groups of subjects at imam reza international university of mashhad. these two groups were assigned as beginner and advanced translation students (10 students). the research is qualitative but some data analyzed quantitatively. the methodology used is think-aloud protocols (taps). this method was used to know what is happening in the translators’ minds in the process of translation. the subjects were chosen voluntarily. the two groups, then, were asked to translate two different cultural texts with complexities resulting from cultural concepts. based on taps, they have to verbalize their thoughts while translating so that what is happening in their mind can be known. when they were verbalizing their thoughts, what they were saying was recorded and later on transcribed. direct observation of data was also gathered by researcher during translation process. the transcription of the translators verbalized thoughts was then analyzed in order to find their difficulties and the strategies they took. the method used was only introspective. there was no interview after the translation. the strategies used by the two groups were categorized and compared. results showed that while two groups were equally aware of the translation problems, their path to find adequate solution differed. key words: taps, translation problem, translation strategy, cultural concepts.

تاثیر بازخورد اصلاحی بر تمایل دانش آموزان به برقراری ارتباط به زبان انگلیسی در دانش آموزان دوره متوسطه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1392
  حسین زارع دوست   بهزاد قنسولی

این پژوهش به بررسی تاثیر سه روش بازخورد اصلاحی (شامل برانگیختن، بازخوانی صحیح، و اصلاح صریح) بر میزان تمایل آموزنده ها به برقراری ارتباط پرداخته است.

طراحی معیار ارزشیابی پایگاه های هویت و دیدگاه دانش آموزان نسبت به نقش دبیران در مقیاس شکل گیری هویت و ارتباط آنها با سرمایه های اجتماعی فرهنگی و وابستگی ملی در مکانهای آموزشی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1394
  لیلا سیاح   رضا پیش قدم

مطالعات چشمگیری در مورد ارتباط سازنده معلم و دانش آموز در فرایند یاددهی- یادگیری انجام گرفته است. با وجود این ، از پایگاه های هویت دانش آموزان و دیدگاههای آنها که می تواند نقش موثری در شکل گیری و نهادینه شدن پایگاه های هویت داشته باشد چشم پوشی شده است. با در نظر گرفتن این امر، محقق تصمیم گرفت که پنج مرحله را در این تحقیق مورد به انجام رساند. اولین مرحله شامل طراحی دو پرسشنامه می باشد که یکی از آنها بر اساس پایگاههای هویت iss) ) مارسیا (1966) می باشد و دیگری دیدگاههای دانش آموزان (lp ) نسبت به نقش دبیران در ساختار هویت پرداخته است. دو پرسشنامه دیگر شامل پرسشنامه سرمایه اجتماعی فرهنگی (sccq) و پرسشنامه وابستگی ملی (hcaq) می باشند که جهت شناسایی نقش این دو عامل در شکل گیری هویت مورد استفاده قرار گرفته اند. اولین مرحله شامل طراحی سوالات دو پرسشنامه می باشد. پرسشنامه ها میان سه هزار و پانصد و بیست دانش آموز دختر و پسر مدارس دولتی ، زبانکده ها و دانشجویان دانشگاههای دولتی و آزاد برگزار شدند. پس از حذف پرسشنامه هایی که به صورت کامل پاسخ داده نشده بودند، 1820 پرسشنامه باقی ماند. دومین مرحله شامل تعیین بسندگی پرسشنامه های (iss) و ( lpq) با استفاده از برنامه لیزرل و مدل semبود که شاخص های معتبری به دست آمد. در ضمن ، بسامد و کای اسکور معتبری در سوالاتی مانند ارجحیت زبان انگلیسی، اینترنت و ارتباط بین المللی به دست آمد. در مرحله چهارم ارتباط منفی بین زیر ساختهای هویت و نظر دانش آموزان در باره جنبه های فرهنگی و سیاسی در پرسشنامه lpq ، برونگرایی و انسجام اجتماعی در پرسشنامه sccq و وابستگی فرهنگی و مذهبی در پرسشنامه hcaq به دست آمد. در مرحله پنجم مشخص گردید که نظر فرهنگی در lpq انسجام اجتماعی و باسوادی در پرسشنامه sccq و وابستگی ایرانی در پرسشنامه hcaq می توانند از عوامل پیش بینی کننده در شکل گیری هویت باشند. نتیجه چشمگیر این تحقیق این است که عامل تعیین کننده در بوجود آمدن پایگاههای هویت بستگی به وضعیت و حالت اجرای هر عاملی دارد.

constructing a cultural dimensions scale and investigating efl teacher burnout,iranian identity components, and the norms of khorasan razavi culture
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات 1394
  فهیمه صبوری   رضا پیشقدم

این تحقیق در ساختار چهار مرحله ای خود هشت هدف را دنبال کرد: در مرحله اول، تنها هدف طراحی و معتبر سازی پرسشنامه ای بومی بر اساس مدل فرهنگی شش بعدی هافستد (2010) بود. این کار با استفاده از داده های جمع شده از 370 نفر و توسط روش آماری sem انجام شد. مرحله دوم که با استفاده از داده های جمع شده از 170 معلم زبان انگلیسی انجام شد دارای دو هدف بود: هدف اول، بررسی فرسایش کاری معلمان زبان از دید ابعاد فرهنگی، که توسط روش آماری mca تحقق یافت، و هدف دوم، بررسی قدرت پیش بینی فرسایش کاری معلمان توسط ابعاد فرهنگی، که با استفاده از روش آماری mra صورت گرفت. مرحله سوم که با استفاده از داده های جمع شده از 362 دانشجو انجام شد نیز دو هدف داشت: هدف اول، بررسی اجزای هویت ایرانی از دید ابعاد فرهنگی، که توسط روش آماری mca تحقق یافت، و هدف دوم، بررسی قدرت پیش بینی اجزای هویت ایرانی توسط ابعاد فرهنگی، که با استفاده از روش آماری mra صورت گرفت. و اما مرحله ی آخر که بر روی جمعیتی 1000 نفره از اعضای فرهنگ خراسان رضوی انجام شد سه هدف را دنبال کرد: ابتدا، بررسی فرهنگ خراسان رضوی در چارچوب مدل فرهنگی هافستد و بدست آوردن حد میانگین (هنجار) هر یک از شش بعد برای این فرهنگ که توسط روش آماری multivariate tests تحقق یافت؛ دوم، بررسی رابطه میان جنسیت و ابعاد فرهنگی با استفاده از t-test؛ و سوم، بررسی رابطه میان سن و ابعاد فرهنگی با استفاده از.manova در پایان، نتایج بدست آمده و کاربردهای آنها مورد بحث قرار گرفت.

بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و ترجمه ادبی و فنی
پایان نامه دانشگاه امام رضا علیه اسلام - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
  مژگان اشرف حصاری   بهزاد قنسولی

مطالعه ی اینجانب بر اساس نظریه ی باز تولید فرهنگی بوردیو به دنبال کشف رابطه ای بین سرمایه فرهنگی و ترجمه ادبی و فنی دانشجویان می باشد. . نتایج بدست آمده نشان داد که دانشجویان ترجمه سطح های مختلف از سرمایه فرهنگی را دارا بودند در حالی که دانشجویان خانم سطح بالاتری داشتند. همچنین رابطه ی مشخصی بین سرمایه فرهنگی دانشجویان و توانایی ترجمه ی ادبی و فنی آنها وجود داشت. نتایج نشان داد که تفاوتی بین سطح سرمایه فرهنگی زن و مرد وجود نداشت امّا تفاوت مشخصی بین ترجمه ی ادبی دانشجویان مرد و زن وجود داشت . با این حال تفاوت مشخصی بین توانایی ترجمه ی فنی دانشجویان زن و مرد مشاهده نشد.

the impact of generative learning strategy use on efl learners’ reading achievement and critical thinking
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1399
  نسرین تیموری   محمد غضنفری

این پژوهش کوشیده است تأثیر به کارگیری راهبردهای زایا را بر پیشرفت و بسندگی در خواندن و درک مطلب و نیز بر تفکر انتقادی زبان آموزان انگلیسی را بررسی کند. در این پژوهش تعداد 46 دانش آموز دختر در مقطع متوسطه اول به صورت تصادفی انتخاب وبه دو گروه تجربی و شاهد با تعداد دانش آموزان مساوی در هر گروه تقسیم شدند. به هر دو گروه سه داستان کوتاه به عنوان موضوع خواندن برای کلاس داده شد. به گروه تجربی درابتدای آزمایش کاربرد راهبردهای زایا ( شامل خلاصه کردن متن ها به زبان خود و تولید سوال از متن) آموزش داده شد و از آنان خواسته شد بعد ازتدریس متن ها در کلاس، این راهبردها را هم در کلاس و هم در خانه به کار بندند. اما در گروه شاهد، این راهبردها آموزش داده نشد و دانش آموزان با همان شیوه ی سنتی خواندن متون در کلاس آموزش داده می شدند (یعنی، خواندن متون با صدای بلند از سوی معلم، تمرکز بر برخی موارد واژگانی دشوار، پیدا کردن روابط پیوندی میان عناصر متنی، و مانند اینها). نتایج پژوهش، که از طریق یک آزمون سنجش پیشرفت در خواندن و یک آزمون بسندگی در خواند ن به دست آمد، بهبود قابل توجهی در هر دو شاخه ی خواندن در گروه آزمایشی را نشان می دهد. علاوه بر این، برای اندازه گیری میزان تفکر انتقادی شرکت کنندگان در شروع مطالعه، محقق پرسشنامه ارزیابی تفکر انتقادی واتسون گلیزررا در هر دو گروه اجراکرد. برای سنجش پیشرفت احتمالی در سطح تفکر انتقادی دانش آموزان گروه آزمایشی، یعنی سنجش تأثیر راهبردهای زایا، محقق این پرسشنامه را در پایان آزمایش هم در هر دو گروه اجرا کرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که گروه آزمایشی در پس آزمون تفکر انتقادی عملکرد بهتری داشته اند و در واقع تفاوت معناداری در میزان تفکر انتقادی دو گروه مشاهده گردید.

چگالی عرضه در رابطه با یادگیری و ماندگاری زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی: چگالی های عرضه آستانه و بهینه برای زبان آموزان ایرانی که زبان انگلیسی را به عنوان یک زبان خارجی می آموزند
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده زبانهای خارجی 1386
  آرش به آذین   احمد معین زاده

چکیده ندارد.

the relationship between learners critical thinking ability and their performance in the reading sections of the tofel and ielts test
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1387
  بهناز معاون   آذر حسینی فاطمی

the study reflected in this thesis aims at finding out relationships between critical thinking (ct), and the reading sections of tofel and ielts tests. the study tries to find any relationships between the ct ability of students and their performance on reading tests of tofel and academic ielts. however, no research has ever been conducted to investigate the relationship between ct and the reading sections of tofel and academic ielts tests. this study was conducted in three steps. the first step was to take the persian version of the watson-glaser critical thinking appraisal (wgcta) form a from 155 participants in three levels of intermediate, upper-intermediate, and advanced. the persian version was chosen to guarantee a complete understanding of ct by the participants rather than having them deal with language complexities of the ct test. the second step was to take the reading section of the tofel (2004). finally the third step was to administer the ielts (2003) academic reading. after the accumulation of the data, the scores on ct and tofel, ct and ielts, were computed through the pearson product-moment formula. the different performances of male and female participants, and the relationship between their age and ct were computed through the same formula. also, the point biserial correlation formula was used to discover any existing relationship between the participants’ gender and their ct. the findings demonstrated that there was a moderate correlation between ct and students’ performance on tofel (r= .38, p< 0.05) and ielts (r= .40, p< 0.05), and that there is a moderate correlation between males’ and females’ performance on these tests based on their ct scores: males’ ct and performance on tofel (r= .30, p<0.05), males’ ct and performance on ielts (r= .47, p<0.05), females’ ct and performance on tofel (r= .49, p<0.05), and females’ ct and performance on ielts (r= 0.38, p<0.05). the findings showed that men did better on the ielts tests and women on the tofel. this can be explained in two ways. the first explanation is that the difference is not that great to be significant, but the second explanation, on the other hand, would be that, psychologically speaking, men focus on the overall issue rather than details and that is how the ielts questions are built. conversely, women focus on details rather than the general idea, and that is how the tofel questions are made, and this is in line with what has been discussed in chapter three about the test forms in tofel and ielts tests. these results rejected the first two hypotheses and represented a relationship between the variables in question. the correlation between scores on ct and age revealed a very weak relationship between the two variables (r= .084, p<0.05). this relationship is so weak that can be neglected and although it rejects the third null hypothesis, further research is obviously needed to gain more conclusive results. finally, the results of the correlation between ct and gender revealed that there was no relationship between ct and gender (r= -.0472, and p> 0.05), suggesting that ct is not a gender based issue. and therefore, the fourth null hypothesis was retained.

بررسی نقش پیشگویی کننده عمق و بازه لغت و دانش گرامری در عملکرد درک مطلب دانشجویان سطح پیشرفته زبان انگلیسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1387
  سمانه شادمان   آذر حسینی فاطمی

در این مقاله سعی شد با نگاهی دقیق بر روی مقوله درک مطلب، به بررسی عوامل موثر در آن و سهم آنها در پیشگویی تغییرات آن پرداخته شود. از میان تعداد زیاد فاکتورهای موثر بر درک مطلب، 3 فاکتور اصلی( عمق لغت، بازه لغت، دانش گرامری) انتخاب شدند. به منظور تحلیل داده ها و تعیین عوامل پیشگو، از رگرسیون ساده و چند متغیره استفاده شد. در سه مدل رگرسیونی اول، از رگرسیون ساده استفاده شد و مشارکت هر یک از عوامل به طور جداگانه در درک مطلب سنجیده شد.نتایج حاکی از آن بود که از بین این عوامل،بازه لغوی بهترین عامل پیشگوست. در گام دوم از رگرسیون چند متغیره استفاده شد و تاثیر ترکیبی عوامل با هم در نظر گرفته شد. .نتایج نشان داد که ترکیب عمق و بازه لغت، پیشگوی مناسبی برای درک مطلب است. در دو مدل آخر، به بررسی تاثیر ترکیبی 3 عامل فوق در کنار هم پرداخته شد. به علت بالا رفتن عامل تورم واریانس، حاصلضرب عمق و بازه لغت در کنار دانش گرامری در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که این مدل، بهترین مدل رگرسیونی بر اساس سه متغیر یاد شده است.

an examination of developmental dyslexia among iranian efl second graders
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1388
  مهری جوادیان نیک   بهزاد قنسولی

چکیده رساله/پایان نامه: این تحقیق جهت بررسی تاثیر نارسا خوانی در یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجه در میان دانش اموزان ایرانی مقطع دوم راهنمایی طراحی شده است. ده نفر از دانش اموزان ایرانی مقطع دوم راهنمایی و ده نفر از دانش اموزان غیر نارسا خوان همان مقطع برای انجام این تحقیق انتخاب شدند. تمام شرکت کنندگان توسط ازمون زبان انگلیسی ای که برای این هدف ساخته شده و متشکل از بخشهای خواندن املا و مهارتهای پردازش نظام اوایی بود مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته ها نشان داده اند که افراد گروه نارسا خوان بطور معناداری ضعیف تر از گروه غیر نارسا خوان در تمامی بخشهای ازمون عمل کرده اند.این نتایج نشان میدهد که دانش اموزان نارسا خوان ایرانی در یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجه هم دچار مشکل می شوند. همچنین نتایج ها نشان داده اند که بین مهارتهای پردازش نظام اوایی و مهارت خواندن دانش اموزان نارسا خوان همبستگی معناداری وجود دارد. این یافته ها دیدگاهی که معتقد است بین مهارتهای÷ردازش نظام اوایی و مهارت خواندن رابطه معناداری وجود دارد را تایید می کند.