× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

the impact of generative learning strategy use on efl learners’ reading achievement and critical thinking

پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشجو : نسرین تیموری

استاد راهنما : محمد غضنفری بهزاد قنسولی

سال انتشار:1399

کلمات کلیدی : راهبردهای یادگیری زایا- پیشرفت در خواندن- تفکر انتقادی- بسندگی خواندن- زبان آموزان انگلیسی-

چکیده

این پژوهش کوشیده است تأثیر به کارگیری راهبردهای زایا را بر پیشرفت و بسندگی در خواندن و درک مطلب و نیز بر تفکر انتقادی زبان آموزان انگلیسی را بررسی کند. در این پژوهش تعداد 46 دانش آموز دختر در مقطع متوسطه اول به صورت تصادفی انتخاب وبه دو گروه تجربی و شاهد با تعداد دانش آموزان مساوی در هر گروه تقسیم شدند. به هر دو گروه سه داستان کوتاه به عنوان موضوع خواندن برای کلاس داده شد. به گروه تجربی درابتدای آزمایش کاربرد راهبردهای زایا ( شامل خلاصه کردن متن ها به زبان خود و تولید سوال از متن) آموزش داده شد و از آنان خواسته شد بعد ازتدریس متن ها در کلاس، این راهبردها را هم در کلاس و هم در خانه به کار بندند. اما در گروه شاهد، این راهبردها آموزش داده نشد و دانش آموزان با همان شیوه ی سنتی خواندن متون در کلاس آموزش داده می شدند (یعنی، خواندن متون با صدای بلند از سوی معلم، تمرکز بر برخی موارد واژگانی دشوار، پیدا کردن روابط پیوندی میان عناصر متنی، و مانند اینها). نتایج پژوهش، که از طریق یک آزمون سنجش پیشرفت در خواندن و یک آزمون بسندگی در خواند ن به دست آمد، بهبود قابل توجهی در هر دو شاخه ی خواندن در گروه آزمایشی را نشان می دهد. علاوه بر این، برای اندازه گیری میزان تفکر انتقادی شرکت کنندگان در شروع مطالعه، محقق پرسشنامه ارزیابی تفکر انتقادی واتسون گلیزررا در هر دو گروه اجراکرد. برای سنجش پیشرفت احتمالی در سطح تفکر انتقادی دانش آموزان گروه آزمایشی، یعنی سنجش تأثیر راهبردهای زایا، محقق این پرسشنامه را در پایان آزمایش هم در هر دو گروه اجرا کرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که گروه آزمایشی در پس آزمون تفکر انتقادی عملکرد بهتری داشته اند و در واقع تفاوت معناداری در میزان تفکر انتقادی دو گروه مشاهده گردید.

منابع مشابه

during the process of reading, sometimes learners use ineffective and inefficient strategies and some factors may influence their use of strategies. perhaps critical thinking is one of these factors. this study aims to identify those categories of reading strategies that are mostly used by iranian efl learners and to see if there is any significant relationship between the critical thinking abi...

The present study was undertaken to investigate the impact of comparative critical reading strategy on the writing ability of Iranian learners who were learning English as a foreign language (EFL). In order to carry on the study, 60 participants (25 males and 35 females aged between 19 to 27) at intermediate level of language proficiency were randomly assigned to two groups; that is, the experi...

critical thinking is considered important in the field of education due to its possible effects on language learning. therefore, the reasons behind the success and failure of language learners have provoked researchers to examine different aspects of the language learning process. moreover, improving learners’ critical thinking ability in the course of learning will enable students to rely on t...

This study was aimed at investigating the effect of collaborative assessment, as compared to that of static assessment, on the EFL learners’ reading comprehension, metacognitive strategies, and critical thinking. In this mixed-methods research design study, 62 intermediate EFL learners out of a population of 79 English language learners, were randomly selected and divided into two groups of exp...

The present study was conducted to investigate how EFL learners with distinct levels of emotional intelligence might benefit from Critical Thinking-based instruction and use different language learning strategies. A further concern of this study was to investigate the relationship among critical thinking, language learning strategy, and emotional intelligence of EFL learners. To this end, 88 EF...

Critical thinking is considered important in the field of education due to its possible effects on language learning. Therefore, the reasons behind the success and failure of language learners have provoked researchers to examine different aspects of the language learning process. Moreover, improving learners’ critical thinking ability in the course of learning will enable students to rely on t...