نام پژوهشگر:

محمد غضنفری

تاثیرات بازشویی آزمون بر روی خواندن و درک مطلب زبان انگلیسی در محیط کاربرد زبان انگلیسی به منظور خاص(esp) برای دانشجویان پزشکی
   پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده علوم انسانی 1388
    محمدرضا کارگذاری     محمد غضنفری

فرآیندهای یادگیری، آموزش و آزمون به یک دیگر وابسته اند؛ با استفاده از آزمونهای مختلف معلمها قادرند نقاط قوت و ضعف یادگیری، پیشرفت و موفقیتهای آینده‏ی دانش آموزان را پیش بینی نمایند. اگرچه بیشتر معلمها نمی‏پذیرند که تدریسشان در راستای آزمون است، واقعیت این است که همه‏ی آنها می‏خواهند دانش آموزان موفقی داشته باشند؛ و دانش آموزان نیز خود خواهان موفقیت در آزمون هستند. بنابراین آزمونها نه تنها بر آموزش که بر یادگیری نیز تاثیر دارد. تاثیر آزمون بر آموزش و یادگیری را عموما بازشویی می‏نامند. مطالعات پیشین بیانگر این است که بازشویی آزمون، مفهومی پیچیده دارد که تحت تفسیرهای متفاوت پدیده بازشویی در آموزش و یادگیری پیچیده تر شده است. هدف دو قسمتی این پژوهش کیفی، توصیف رفتارهای بازشویی دانشجویان در آزمونهای اندک مخاطب (low stock) در محیط esp ( استفاده از زبان انگلیسی به منظور خاص) است. ابتدا پژ وهش، تاثیرات آزمونهای تکوینی (formative ) بر یادگیری خواندن درک مطلب انگلیسی در دانشجویان ایرانی رشته پزشکی را بررسی نموده؛ سپس تاثیرات بازشویی بر نگرش دانش آموزان به خواندن درک مطلب انگلیسی را مشخص می‏نماید.جمعیت هدف این پژوهش، دانشجویان ایرانی رشته پزشکی بودند. به عنوان یک پژوهش کیفی برای جمع آوری داده ها پیش و پس آزمون و یک پرسش نامه به کار گرفته شد. داده ها در سه بخش تجزیه و تحلیل شدند:پیش و پس آزمون درون گروهی با استفاده از آزمون t نمونه های جفت؛ پیش و پس آزمون بین گروهی با استفاده از آزمون t نمونه های مستقل؛ و پرسشنامه با استفاده از آزمون t نمونه های مستقل و آزمون من ویتنی‏یو.یافته های این پژوهش بیان می‏کند اگرچه آزمونهای تکوینی (formative) تاثیر زیادی بر فراگیری خواندن درک مطلب انگلیسی دانشجویان ایرانی رشته‏ی پزشکی در محیط esp ندارد، تاثیر محسوسی بر نگرش دانشجویان به خواندن انگلیسی دارد.اگرچه این استنباطها بر اساس نمونه ی کوچک و در آزمونهای کم مخاطب است، یافته های این پژوهش پیشنهاد می‏کند بازشویی تاثیر شگرفی بر نگرش دانشجویان به خواندن درک مطلب انگلیسی دارد.

یادگیری لغت به صورت جنبی تاثیر گوش کردن به داستان و خواندن داستان بر یادگیری لغت در زبان انگلیسی برای زبان اموزان ایرانی
   پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389
    مجتبی سلیمانی کاریزمه     محمد غضنفری

برای پاسخ به این سوال که آیا یادگیری لغت در زبان انگلیسی به صورت جنبی از طریق گوش کردن به داستان و خواندن داستان اتفاق می افتد 40 نفر از زبان اموزان ایرانی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. نتایج ازمون اولیه و ثانویه و مقایسه ی آن دونشان داد که یادگیری لغت در هر دو روش یعنی به صورت جنبی از طریق گوش کردن به داستان و خواندن داستان اتفاق می افتد. همچنین برای پاسخ به این سوال که کدام روش یادگیری لغت موثرتر است نتایج حاصل از دو روش یعنی گوش کردن به داستان و خواندن داستان با هم مقایسه شدند. نتایج مقایسه نشان داد که تفاوت چشمگیری بین این دو روش وجود ندارد.

تاثیر تمرین مهارتهای تجزیه و تحلیل متون زبان انگلیسی بر مهارت تفکر انتقادی و درک مطلب یاد گیرنده های زبان انگلیسی
   پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389
    بهناز ربیعی     محمد غضنفری

مهارت تفکر انتقادی از مهارتهای سطح بالای تفکری محسوب می گردد. در دنیای امروز با پیچیدگی اطلاعات و دسترسی آسان به اینترنت ، تربیت دانش آموزانی که از مهارتهای سطح بالای تفکری برخوردار باشند، یک هدف آموزشی جهانی محسوب می شود. هدف از این تحقیق یافتن راهها یی برای افزایش مهارت تفکر انتقادی در دانش آموزان زبان انگلیسی می باشد. هدف بررسی این موضوع بود که آیا تمرین مهارتهای تجزیه وتحلیل متون زبان انگلیسی که از مهارتهای سطح بالای فکری محسوب می شوند، تاثیری بر مهارت تفکر انتقادی و مهارت درک مطلب دانش آموزان زبان انگلیسی دارد. فرضیه ارائه شده این است که فراهم کردن فرصتهایی برای تمرین مهارتهای تجزیه و تحلیل رابطه ای با افزایش مهارت تفکر انتقادی و مهارت درک مطلب دانش آموزان زبان انگلیسی ندارد. برای بررسی این فرضیه دو گروه از دانش آموزان پیش دانشگاهی در کلاس زبان انگلیسی به عنوان گروه کنترل و گواه انتخاب شدند. بعد از انجام تستهای اولیه، دانش آموزان در گروه گواه ، به تمرین مهارتهای تجزیه و تحلیل متون زبان انگلیسی پرداختند . نتایج به دست آمده از تحلیل های آماری تستهای انجام شده نشان می دهد که فراهم کردن فرصتهایی برای تمرین مهارتهای تجزیه و تحلیل باعث افزایش مهارت تفکر انتقادی و مهارت درک مطلب دانش آموزان زبان انگلیسی می گردد

تاثیر فعال سازی دانش زمینه ای و فعالیتهای قبل خواندن مبتنی بر دانش زمینه ای بر خواندن و درک مطلب زبان آموزان غیرانگلیسی زبان
   پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389
    فروغ فروغی     محمد غضنفری

خواندن و درک مطلب یکی از اهداف مهم آموزش و یادگیری زبان انگلیسی ( به عنوان زبان خارجی) محسوب می شود. تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که بخش عمده ای از مشکلاتی که زبان آموزان در درک مطلب زبان انگلیسی دارند، مربوط به نبود دانش زمینه ای یا عدم فعال سازی آن می باشد. یکی از روش ها برای فعال سازی دانش زمینه ای استفاده از فعالیتهای قبل از خواندن مبتنی بر دانش زمینه ای است. بر این اساس، در این تحقیق اهمیت تاثیر فعال سازی دانش زمینه ای و فعالیتهای قبل از خواندن مبتنی بر دانش زمینه ای در خواندن و درک مطلب زبان آموزان مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. مطالعات آماری و بررسی ها و مشاهدات کلاسی در طول چند جلسه از سه گروه زبان آموز در یک موسسه زبان انگلیسی، حاکی از آن است که فعالیت های قبل از خواندن مبتنی بر دانش زمینه ای ،سطح درک مطلب زبان آموزن را تا حد زیادی افزایش می دهد و تاثیر این فعالیت ها از فعالیت های مبتنی بر متن بیشتر میباشد. کلمات کلیدی : دانش زمینه ای ، فعالیتهای قبل از خواندن مبتنی بر دانش زمینه ای، فعالیت های مبتنی بر متن، درک مطلب

مقایسه گفتمانی تهران تایمز و نیویورک تایمز و ارتباط آن با آموزش زبان انگلیسی
   پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389
    فاطمه آرمانفر     محمد غضنفری

در این پایان نامه نویسنده سعی کرده است گفتمان دو روزنامه ی تهران تایمز و نیویورک تایمز را که گمان می رفت از نظر ایدئولوژیکی متفاوت باشند، را از طریق رویکرد انتقادی گفتمان مقایسه کند. در واقع محقق در پی بررسی این موضوع بود که این دو روزنامه چگونه و از چه ویژگیهای زبانی ای برای اطهار نظر در مورد یک موضوع خاص، جنگ عراق، استفاده کرده اند. بدین منظور ده نسخه از تهران تایمز و ده نسخه از نیویورک تایمز به طور تصادفی انتخاب شد. برای تحلیل اظهارات این دو روزنامه از مدل هلیدی به عنوان چارچوب نظری استفاده شده است.. ویژگیهای زبانی که مورد تحلیل قرار گرفت عبارتند از: مجهول سازی ، اسمی شدگی، مبتدا سازی و واژگان احساسی. بعد از تحلیل داده ها نویسنده به این نتیجه رسید که هر کدام از این روزنامه ها استراتژیهای زبانی بیان شده را به طور متفاوت از دیگری استفاده کرده اند تا دیدگاه مورد نظر خود را اشاعه دهند و افکار عمومی را در این راستا با خود همراه سازند.

تاثیر هوش چندگانه بر مهارت های چهارگانه ی زبانی فراگیران انگلیسی به مثابه یک زبان بیگانه
   پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1389
    گلناز شادکانلو     محمد غضنفری

سیستم های آموزشی همیشه در جستجوی کمک به دانش آموزان برای موفقیت و اعتماد به نفس بیشتر بوده اند. نظریه هوش چندگاته ی گاردنر، پایه و اساسی نظری برای شناسایی توانایی ها و استعدادهای مختلف دانش آموزان را فراهم می کند. این نظریه مدعی است که اگر چه شاید همه دانش آموزان از هوش زبانی ومنطقی بالایی برخوردار نباشند اما ممکن است از هوش های دیگری برخوردار باشند. آنها ممکن است درزمینه هوش های حرکتی، دیداری، موسیقیایی، ارتباطی، خودشناسی و هوش مربوط به طبیعت قوی باشند. بر اساس این نظریه، اگر در روش یادگیری و در آزمونها به تمام این هوش ها توجه شود، تعداد بیشتری از زبان آموزان در یادگیری زبان موفق خواهند بود. هدف این مطالعه بررسی رابطه معنی داری بین مهارت های یادگیری زبان انگلیسی شامل خواندن، نوشتن، گفت و شنود با هوش های چندگانه می باشد. بدین منظور 96 نفر از دانشجویان سال سوم و چهارم دوره کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه خیام مشهد در رشته ادبیات انگلیسی انتخاب شدند. به زبان آموزان نمونه ترجمه شده تست میداس داده شد تا هوش های چندگانه آنها اندازه گیری شوند. همچنین نمرهای زبان آموزان ، در چهار مهارت خواندن، نوشتن وگفت و شنود از بخش آموزش دانشکده گرفته شد. نمرهای بدست آمده از آزمون میداس مربوط به هشت هوش به عنوان متغیرهای مستقل و نمرهای چهار مهارت خواندن، نوشتن، گفت و شنود بعنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شد.

on the relationship between the knowledge of collocations and writing proficiency
   پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389
    مهدی صادقی     محمد داوودی

بررسی رابطه دانش همنشینی لغات و مهارت نوشتاری در زبان انگلیسی چکیده این پژوهش درصدد آن است تا سه مسئله زیر را مورد بررسی قرار دهد: الف) وجود یا عدم وجود رابطه بین دانش زبان آموزان در حوزه همنشینی لغات با یکدیگر و دانش آنها در مهارت نوشتاری زبان انگلیسی؛ ب) یافتن پاسخی به این سوال که آیا تمامی انواع همنشینی های لغوی زبان انگلیسی به یک میزان برای زبان آموزان دشوارند یا خیر؛ پ) مقایسه زبان آموزان دختر و پسر در حوزه دانش همنشینی لغات و مهارت نوشتاری زبان انگلیسی. در این پژوهش تعداد 33 نفر از دانشجویان سال سوم رشته زبان انگلیسی دانشگاه تربیت معلم سبزوار در یک آزمون تستی جهت سنجیدن دانش همنشینی لغات انگلیسی شرکت نمودند. تحلیل های آماری به عمل آمده از داده های این آزمون نشان می دهد که دانش همنشینی لغات ارتباط مستقیم ومعناداری با مهارتِ نوشتاری زبان آموزان دارد. و نیز ترکیب های ”صفت + اسم“ و” اسم + اسم“ به ترتیب ساده ترین و مشکل ترین انواع همنشینی لغوی برای زبان آموزان می باشد. همچنین مشخص شد که تفاوت معنی داری بین دانش همنشینی لغات انگلیسی و نیز مهارت نوشتاری در زبان آموزان دختر و پسر وجود ندارد.

تأثیر فهرست معانی در حاشیه ، استفاده از فرهنگ لغت و یا خلاصه نویسی در یادگیری ضمنی و یادآوری واژگان زبان دوم بوسیله زبان آموزان سطح متوسط
   پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390
    الهام سادات ایوبی     ضرغام قپانچی

عوامل مختلفی می توانند بر روند یادگیری ضمنی لغات در هنگام خواندن تأثیر بگذارند. از جمله این عوامل در دسترس داشتن فهرست معانی فارسی یا انگلیسی در حاشیه متن، استفاده از فرهنگ لغت و یا خلاصه نویسی است. این پایان نامه به بررسی و مقایسه ی اثر این چهار عامل افزایش میزان یادگیری ضمنی و یادآوری واژگان می پردازد. بدین منظور 120 زبان آموز سطح متوسط دختر از سه موسسه آموزش زبان در تهران، مشهد و طرقبه (در شمال خراسان) به چهار گروه مختلف تقسیم شدند. گروه اول فهرست ترجمه فارسی لغات را در دست داشتند. گروه دوم معانی انگلیسی لغات را در حاشیه متن در اختیار داشتند. گروه سوم مختار به استفاده از فرهنگ لغت بودند و گروه چهارم علاوه بر داشتن فهرست معانی در حاشیه باید با استفاده از لغات مورد نظر خلاصه ای از متن ها می نوشتند. زبان آموزان با پیش زمینه پاسخگویی به سوالات درک مطلب در یک جلسه خواندن شرکت کردند که شامل دو متن دربردارنده ی واژگان موردنظر بود. لازم به ذکر است که واژگان آزمون در متن با حروف درشت چاپ شده بودند. سپس از هر چهار گروه امتحانی گرفته شد که در آن معانی لغات به زبان فارسی یا انگلیسی خواسته شده بود. زمان پاسخگویی به 30 واژه ی موردنظر 15 دقیقه بود. به منظور تعیین میزان یادآوری واژگان در بلندمدت، پس از 2هفته همان آزمون مجدداً برگزار شد و تعداد جواب های درست ثبت گردید. نتایج حاصل از جدول تحلیل واریانس نشان داد که بین شرایط مختلف یادگیری ضمنی و یادآوری لغات و نمرات زبان آموزان رابطه معنی داری وجود دارد. با این حال پس از بررسی داده ها بوسیله روش چند دامنه ای دانکن تفاوت چشم گیری بین چهار گروه مشاهده نشد. این بررسی نتایج حاصل از تحقیق کارتر و مک کارتی (1988) که در آن ترکیب روش ها برای یادگیری لغت پیشنهاد شده است را مورد تأیید قرار داد. نتایج این تحقیق می تواند راه گشای مدرسین زبان در گسترش دامنه واژگان زبان آموزان باشد. علاوه براین به محققین کمک می کند تا در تهیه و تدوین مطالب درسی و آزمون سازی زبان خارجی همواره بکارگیری ترکیب راهکارهای مختلف را مورد توجه قرار دهند.

تاثیر درک فراشناختی بر درک مطلب زبان آموزان
   پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1390
    سعید شمسینی     محمد غضنفری

این تحقیق با استفاده از نظریه فراگیری تولیدی به بررسی تاثیر درک فراشناختی زبان آموزان ایرانی بر درک مطلب زبان انگلیسی آنها پرداخت. هفتاد و پنج نفر از دانشجویان سال دوم گرایش زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تربیت معلم تهران که در سه کلاس مجزا مشغول به تحصیل بودند در این تحقیق شرکت کردند. کلاسهای ذکر شده به طور تصادفی به عنوان گروههای خلاصه نویسی، ساخت سوال و کنترل انتخاب شدند. کلیه زبان آموزان در آزمون اولیه درک مطلب تافل شرکت کردند. سپس طریقه خلاصه نویسی و ساخت سوال به دو گروه آزمایشی تحقیق آموزش داده شد در حالی که برنامه خاصی برای ارتقای درک فراشناختی زبان آموزان گروه کنترل استفاده نشد. در پایان، زبان آموزان هر سه گروه در یک آزمون ثانویه درک مطلب تافل (مشابه آزمون اولیه) شرکت کردند. نتایج به دست آمده نشان داد که متوسط نمرات دانشجویان هر یک از دو گروه آزمایشی از متوسط نمرات گروه کنترل بیشتر بود. با این وجود، تحلیل آماری نتایج نشان داد که تفاوت های بین هیچ کدام از سه گروه تحقیق محسوس نبود. نتایج این تحقیق شاید نشانگر این باشد که آموزش کوتاه مدت روش های درک فراشناختی تاثیر چندانی بر درک مطلب زبان آموزان ندارد.

رابطه میان هوش هیجانی و درک ادبی : مورد کاوی دانشجویان ادبیات انگلیسی درایران
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1390
    هانیه اعلمی دوست     ضرغام قبانچی

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه میان هوش هیجانی و درک ادبی دانشجویان ادبیات انگلیسی می باشد .این تحقیق بدین منظور صورت گرفت تا دریابیم افرادی که دارای میزان متفاوت هوش هیجانی هستند درک ادبی متفاوتی دارند یا خیر. برای انجام این کار نود دانشجوی ادبیات انگلیسی انتخاب شدندکه هفتادو پنج نفر آنها از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بودند. به علت تعداد کم دانشجویان پسر این رشته در دانشگاه فردوسی پانزده دانشجوی پسر از دانشگاه خیام مشهد نیز در تحقیق حاضر شرکت کردند . از شرکت کنندگان خواسته شد تا به تست هوش هیجانی بار- ان و همچنین تست درک ادبی فورمن پاسخ دهند. از اداره آموزش نیز نمرات درس داستان کوتاه این دانشجویان گرفته شد. نتایج این تحقیق نشان داد که بین هوش هیجانی و درک ادبی همبستگی مثبتی وجود دارد . هوش هیجانی با مقیاسهای شخصیتهای داستان وتوصیف جزییات صحنه و اشخاص در تست درک ادبی نیز همبستگی دارد . از بین پنج مقیاس هوش هیجانی تنها دو مقیاس مهارتهای درون فردی و حالت کلی با درک ادبی همبستگی دارند. این دو مقیاس با مقیاسهای شخصیت های داستان و توصیف جزییات صحنه و اشخاص در تست درک ادبی نیز همبستگی دارند . اما هیچگونه ارتباطی بین نمرات درس داستان کوتاه و هوش هیجانی و درک ادبی پیدا نشد . بر اساس تی تست مشخص شد که بین عملکرد دانشجویان دختر و پسر در تست درک ادبی تفاوت چشمگیری وجود ندارد . از طریق بررسی نتایج رگرسیون مشخص شد که براساس نمرات هوش هیجانی دانشجویان می توان عملکرد آنان را در زمینه سوالات مربوط به شخصیتهای داستان پیش بینی نمود .از بین مقیاسهای فرعی هوش هیجانی میتوان بر اساس مهارتهای درون فردی عملکرد دانشجویان را در مقیاس اهداف شخصیتهای داستان و همچنین امتیاز کلی میزان درک ادبی پیش بینی نمود . عملکرد دانشجویان در مقیاس توصیف جزییات صحنه و اشخاص را نیز میتوان بر اساس مقیاس مهارتهای درون فردی تست هوش هیجانی پیش بینی کرد.

رابطه میان هوش فرهنگی و بهره هوشی در توانائی نوشتار زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1390
    علی پیوندی کاریزبداقی     بهزاد قنسولی

فرهنگ و آموزش آن همیشه از اهمیت خاصی در آموزش زبان برخوردار بوده است و بحث های زیادی را موجب شده اند.امروزه، مجموعه مقالات مربوط از گنجاندن فرهنگ در برنامه های آموزش زبان انگلیسی حمایت میکنند. آنها بر این ادعا هستند که زبان و فرهنگ از یکدیگر مجزا نیستند و دربرنامه های آموزشی میبایستی این دو را همزمان آموزش داد. هرچند به نظر میرسد که مطالعات و تحقیقات کمی در زمینه پدیده نو ظهور هوش فرهنگی انجام شده است و این مقاله میتواند رهگشا در درک اهمیت و کاربردهای فرهنگ در یادگیری زبان در سایه هوش فرهنگی باشد. هدف از انجام این تحقیق پی بردن به رابطه میان هوش فرهنگی و اجزا آن، بهره هوشی و توانایی نوشتارزبان آموزان ایرانی در شهر مشهد بود. همچنین این علاقه وجود داشت تا بررسی شود از میان ? عامل بهره هوشی و هوش فرهنگی کدامیک میتواند توانائی نوشتار را بهتر پیش بینی کند.??? دانش آموز که در سطوح متوسط به بالا و پیشرفته بودند در این تحقیق شرکت نمودند. تست بهره هوشی ریون و پرسشنامه هوش فرهنگی آنگ به آنها داده شد. همچنین برای تعیین توانائی نوشتار آنان ، انشائی استاندارد از مجموعه سوالات آمادگی برای تست تافل اینترنتی داده به آنها داده شد و بر اساس استفاده صحیح واژگان، دستور لغت، همبستگی و پیوستگی متن اوراق آنان رتبه بندی شد. در این مقاله اینگونه نتیحه شد که بهره هوشی نمیتواند توانائی نوشتار را در زبان آموزان به خوبی پیش بینی کند و این مطلب سازگار با بعضی از یافته های پیشین در زمینه یادگیری زبان است. همچنین مجموع هوش فرهنگی نتوانست توانائی نوشتار را پیش بینی کند. علی رقم این، دو بخش از هوش فرهنگی یعنی هوش فرهنگی شناختی و هوش فرهنگی انگیزشی به خوبی توانستندتوانائی نوشتار را پیش بینی کنند. این نتایج به تمرکز بیشتر بر آموزش فرهنگ در یادگیری زبان تاکید دارند. از آنجا که این کار در زمینه توانائی و هوش فرهنگی تا کنون انجام نشده است، پیشنهاد میشود با استفاده از دیگرتست ها و روش های آماری جنبه های بیشتری از تاثیر فرهنگ در نوشتار بررسی شوند.

بررسی نقش اساتید دوره ارشد آموزش زبان انگلیسی از دیدگاه نظریه گافمن
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1390
    سارا شیرمحمدی     رضا پیشقدم

در هر برنامه آموزشی، تاثیر گزارترین عاملی که سطح موفقیت دانشجویان را تحت تاثیر قرار می دهد استاد است(راما, 2011). درواقع، استادان چنان نقش مهمی دارند که هرگونه نقصی در نقش آن ها یادگیری دانشجویان را شدیدا تحت تاثیر منفی قرار می دهد (فاره و سعید، 2011). هدف این تحقیق این است که نقش اساتید دوره ارشد آموزش زبان را بر اساس نظریه گافمن بررسی کند. بر اساس نظریه گافمن(1981) نقش یک گوینده به سه دسته انیماتور-اوسر-پرینسیپال تقسیم می شود. انیماتور کسی است که از روی متن می خواند؛ اوسر کسی است که مفاهیم را با عبارات متفاوت بیان می کند و پرینسیپال کسی است که عقاید خودش را بیان می کند. برای به دست آوردن اهداف خود، محقق این تحقیق را در دو بخش کیفی و کمی اجرا کرده است. در مرحله کمی،به 218 دانشجو و فارغ التحصیل رشته آموزش زبان انگلیسی یک چک لیست استعاره داده شد و از آنها خواسته شد که از بین 21 استعارهی که نقش اساتید را به عنوان انیماتور-اوسر-پرینسیپال نشان می دهند آنهایی را که به بهترین شکل اساتید را در وضعیت فعلی و ایده آل به تصویر می کشند انتخاب کنند. تحلیل نتایج نشان داد که درحالی که اساتید در وضعیت فعلی نقش انیماتور دارند، دانشجویان استادی را ترجیح می دهند که نقش پرینسیپال داشته باشد. در مرحله کیفی، 10 جلسه از کلاس های آموزش زبان دوره ارشد ضبط گردید. داده های ضبط شده به حالت نوشتار درآورده شد و تغییرات فوتینگ مورد بررسی قرار گرفت.نتایج بررسی نشان می دهد که نقش غالب اساتید نقش اوسر است.بر اساس نتایج، پیشنهاداتی در زمینه آموزش در دوره ارشد ارائه شده است.

رابطه بین کانون کنترل زبان آموزان ایرانی و عملکرد گرامر و واژگان و کاربرد راهبردهای یادگیری میان آنها
   پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده ادبیات 1389
    الهه نعیمی نظام آباد     محمود الیاسی

تاثیر کانون کنترل زبان آموزان بروی موفقیت تحصیلی زبان آموزان زبان دوم در ایران خیلی کم مطالعه شده است. این تحقیق بر آن است که رابط? بین کانون کنترل زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی بعنوان زبان خارجی را با عملکرد گرامر و واژگان زبان انگلیسی آنها بعنوان زبان خارجی بررسی کند. علاوه بر این، در این تحقیق رابط? کانون کنترل زبان آموزان با کاربرد راهکارهای یادگیری زبان بین زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی نیز روشن می شود. بدین منظور، محقق ابتدا برای ارزیابی کانون کنترل زبان آموزان، اعتبار نسخه فارسی ارزیابی کانون کنترلici (duttweiler, 1984) را اثبات می کند. همچنین برای اندازه گیری راهکارهای یادگیری زبان شرکت کنندگان نیز از نسخه فارسی تست راهکارهای یادگیری زبان( طهماسبی 1999) استفاده شد. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که (1) بین کانون کنترل زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی و عملکرد گرامر و واژگان آنها رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. (2) بین کانون کنترل زبان آموزان و کاربرد راهکارهای یادگیری زبان رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. (3) تقابل کانون کنترل زبان آموزان و جنسیت هیچگونه تاثیر معنی داری بر روی کاربرد راهکارهای یادگیری زبان ندارد. نتایج مصاحبه ها یافته های پرسش نامه ها را کاملا تایید می کند. یافته های این تحقیق خاطر نشان می کند که معلمان باید حس مسولیت پذیری را در زبان آموزان القا کنند تا به منظور دستیابی به عملکرد برتر در گرامر و واژگان راههای موثری را برای بالا بردن کانون کنترل خود پیدا کنند.

تأثیر فرادیدآوری برخواندن و به یادآوری داستانهای کوتاه در فراگیران زبان خارجی : رویکردی برپایه نظریه زایشی
   پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
    مهسا ضیایی کاوکانی     محمد غضنفری

این تحقیق مبتنی بر نظریه یادگیری زایشی است که توسط merlin c. wittrock (1992) مطرح شد. در این نظریه زبان آموزان نقشی محوری در فرایند یادگیری خود دارند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی تأثیر فرادیدآوری بر درک مفاهیم و یاداوری داستانهای کوتاه از سوی فراگیران زبان خارجی می باشد. یکی از تکنیکهای فرادیدآوری که در این تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفت ، تأثیر وجود تصویر در متن است. در ابتدای تحقیق، آزمون بسندگی مهارت خواندن میشیگان میان 75 نفر از زبان آموزان موسسه زبان پاراکس مشهد اجرا شد. از بین این تعداد 54 نفر بعنوان جامعه آماری این تحقیق انتخاب شدند. در مرحله بعدی این 54 نفر به دو گروه مساوی هریک شامل 27 نفر تقسیم شدند (گروه آزمایش و گروه شاهد). نمرات این افراد در بخش درک مطلب آزمون بسندگی مهارت خواندن میشیگان بعنوان پیش آزمون درک مطلب درنظر گرفته شد. هدف از این آزمون آن بود که مشخص شود آیا بین شرکت کنندگان تفاوتی از نظر مهارت خواندن وجود دارد یا خیر. بررسیهای آماری نشان داد که قبل از اجرای تحقیق بین این افراد تفاوت معناداری در مهارت خواندن وجود ندارد. سپس به اعضای هر گروه سه داستان کوتاه داده شد. داستانها به دو صورت مصور و غیر مصور تهیه شده بودند. به اعضای گروه آزمایش داستانهای مصور و به اعضای گروه شاهد داستانهای غیرمصور داده شد. پس از این مرحله که سه هفته بطول انجامید، بمنظور مقایسه مهارت درک مطالب و همچنین یاداوری در هر دو گروه آزمونهای مرتبطی اجرا شد. بررسی آماری این آزمونها نشان داد که گروه آزمایش که داستانهای مصور در اختیار داشتند، در هر دوآزمون عملکرد بهتری نسبت به گروه شاهد داشتند. این امر بیانگر تأثیر وجود تصویر بر تقویت مهارت درک مطلب و همچنین یاداوری می باشد.

تأثیر تعریف واژگان و کاربرد در متن بر حافظه و یادگیری واژگان توسط زبان اموزان انگلیسی عمومی
   پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
    مهشید عبداله پور     محمد غضنفری

تحقیق کنونی به بررسی تأثیر دو نوع تعریف واژگان به همراه استفاده در متن (مطالعه پیش خود، آماده شده از قبل)در خواندن متون انگلیسی می پردازد تا به نتیجه ای دست یابد که آیا استفاده از این نوع تعریف واژگان میتواند در یادگیری آنها موثر باشد یا خیر. 82 دانشجو در دوره لیسانس رشته های مهندسی و جغرافی، با میانگین سنی بین 18 تا 24، در دو سطح زبانی در دانشگاه فردوسی مشهد، ایران به ترتیب در یک امتحان پیش آزمون، سه جلسه خواندن متون، یک جلسه آزمون یادآوری واژگان در حافظه کوتاه مدت، یک جلسه آزمون یادآوری واژگان در حافظه بلند مدت و یک جلسه امتحان پس آزمون شرکت کرده اند. هیچ یک از شرکت کنندگان تاکنون تجربه شرکت در این گونه تحقیق ها را نداشته اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که گروه مطالعه پیش خود در هر دو رشته مهندسی و جغرافی، با شرکت کنندگان دارای دو پیش زمینه و سطح زبانی بالاتر و پایین تر، عملکرد بهتری در یادگیری واژگان داشته اند. اما در امتحانات مربوط به بررسی یادگیری واژگان در حافظه کوتاه مدت و بلند مدت اگرچه در گروه جغرافی، گروه مطالعه پیش خود عملکرد بهتری در یادگیری واژگان نسبت به گروه اماده شده از قبل داشته اند، اما به شکلی باور نکردنی چنین تفاوت آماری در گروه مهندسی با پیش زمینه زبانی بالاتر مشاهده نگردیده است.

تجزیه و تحلیل متنی یک کتاب دندانپزشکی انگلیسی و ترجمه فارسی آن: روش اسکیمایی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
    مریم لگزیان     ابراهیم خدادادی

چکیده: این پژوهش یکی از اولین مطالعاتی است که یک متن منبع و ترجمه اش را بر اساس تئوری اسکیما بررسی میکند. این تئوری، واحد ترجمه را اسکیما در نظر میگیرد. در این تحقیق 74 صفحه (10 درصد) از یک کتاب دندانپزشکی انگلیسی و ترجمه فارسی آن شامل 27805 اسکیمای انگلیسی و 25792 اسکیمای فارسی به سه حوزه: معنایی، ساختاری و شبه ساختاری طبقه بندی شده، جنس، گونه و نوع آنها مشخص شد. برای اینکه تاحد ممکن عینی عمل کرده باشیم، سه حوزه، جنس، گونه و نوعهایشان هم بر اساس نوع و هم فراوانی مورد بررسی قرار گرفتند. این طبقه بندی منجر به شکل گیری هجده فرضیه شد.اینگونه فرض شد که اگر نوع و فراوانی هر دو متن تفاوت معناداری را نشان ندهند، ترجمه فارسی متن انگلیسی، اسکیمایی است.بر اساس فرضیات شکل گرفته در این تحقیق، ترجمه ی اسکیماهای معنایی، ساختاری و شبه ساختاری، اسکیمایی نبود. نتایج نشان داد که پانزده تا از هجده فرضیه رد شدند. به عبارت دیگر، 88.33% از فرضیات تأیید نشدند که بیانگر این است که این ترجمه اسکیمایی نیست. یافته های این پژوهش شواهد بیشتری فراهم نمود در تأیید ادعای خدادادی (2001، 2008، 2011) که اسکیما یک معیار عینی برای بررسی متون ترجمه شده ارائه میکند. این تحقیق نشان میدهد که برای هر ترجمه، با در نظر گرفتن هجده فرضیه و بر اساس تعداد فرضیات رد شده یا تأیید شده میتوان میزان درصدی که یک ترجمه اسکیمایی است را تعیین کرد. بنابراین روشهای ذهنی ارزشیابی متون ترجمه شده بدین طریق، عینی و روشن خواهند شد. کاربردهای آموزشی این نتایج در حوزه های ترجمه، آموزش زبانهای خارجی و ارزشیابی مورد بررسی قرار میگیرند.

a tripartite model of efl teachers attributions, burnout, and ‎self-regulation: towards the prospects of effective teaching
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1392
    افسانه غنی زاده     بهزاد قنسولی

همطالعه حاضر به ارائه مدلی برای آموزش موثر زبان انگلیسی ‏می پردازد. مدل حاضر از سه عامل تاثیر گذار در کارایی ‏تدریس معلمان زبان انگلیسی بهره می برد. این سه عامل شامل ‏سبکهای اسنادی، خود تنطیمی و فرسودگی شغلی معلمان ایرانی ‏زبان انگلیسی می باشد. رساله مورد نظر درچهار فاز طراحی ‏شده است: فاز اول شامل طراحی و رواسازی پرسشنامه سبکهای ‏اسنادی معلمان زبان انگلیسی و فاز دوم شامل استفاده از ‏این پرسشنامه برای بررسی سبکهای اسنادی معلمان زبان و ‏مطالعه نقش متغیرهای جمعیت شناسی در این اسناد است. در ‏فاز سوم ارتباط اسناد معلمان با فرسودگی شغلی و خود ‏تنظیمی معلمان و از طریق مدل سازی معادلات ساختاری انجام ‏می گیرد. در فاز چهارم رابطه بین اسناد معلمان و اهداف ‏پیشرفت دانش آموزان مورد بررسی قرار می گیرد. فاز اول ‏این رساله در سه مرحله انجام شد. بخش اول شامل 4 مرحله ‏بود که روی 170 معلم زبان انگلیسی انجام شد و مرحله دوم ‏روی 200 معلم انجام شد. فاز دوم از شرکت کنندگان و داده ‏های بخش اول فاز اول به علاوه داده های مربوط به متغیرهای ‏جمعیت شناسی این معلمان بهره گرفت.‏ فاز سوم با شرکت 204 معلم و فاز چهارم با شرکت 1860 زبان ‏آموز اجرا شد.‏ ‏ ‏ مدل پیشنهادی نوسط نرم افزار لیزرل و با استفاده از مدل ‏سازی معادلات ساختاری مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان ‏داد که مدل قابل قبول است. بررسیهای تکمیلی آماری بیانگر ‏نقش مثبت و معنادار اسناد درونی، قابل کنترل و ناپایدار ‏در خودتنطیمی و نقش منفی اسناد بیرونی و غیر قابل کنترل ‏در فرسودگی شغلی است. هم چنین تاثیر منفی فرسودگی شغلی بر ‏روی خودتنطیمی به اثبات رسید. ارتباط معناداری بین اسناد ‏معلمان و اهداف پیشرفت زبان آموزان مشاهده نشد.‏

اثرات عمق و دامنه دانش واژگان بر حدس زدن موفقیت آمیز واژگان توسط زبان اموزان ایرانی از طریق خواندن کتابهای طبقه بندی شده
   پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده زبانهای خارجی 1390
    محمد طاهری     محمد غضنفری

عوامل زیادی وجود دارند نه موجب تقویت توسعه واژگان از طریق خواندن می شوند. در میان این عوامل ، نقش دامنه ( تعداد واژگان) و عمق( کیفیت دانش واژگانی) از تحقیقات تجربی و سخت گریخته است. با این وجود در میان محققان زبان دوم توافق نظر وجود دارد که عمق دانش واژگانی توسعه واژگان را بهبود می بخشد 0نساجی ،2004،کیان ،1999). در این تحقیق به بر رسی دانش عمقی واژگان و دامنه ان در موفقیت حدس واژگان به طور غیر مستقیم پرد اخته شد. 40 دانشجوی ایرانی (سطح پیشرفته) و یک کتاب سطح بندی شده که شامل 10 شبه واژه بود و تلاش کردند که معنای این واژگان را حدس بزنند. ازمون تداعی واژگان( wat ، رید،2004) برای سنجش عمق واژگان و ازمون تشخیص سطح(اشمیت، اشمیت و چاپلن 2001) نیز از شرکت کنندگان به عنوان ازمون دامنه دانش واژگان گرفته شد. نتایج نشان داد که ضریب همبستگی بین دامنه و عمق دانش واژگان بسیار بالا است.(r=0.83 ). در نتیجه، دامنه و عمق دانش واژگان رابطه مثبت و دو طرفه ای با یاد گیری طولا نی مدت از طریق خواندن دارد. نتایج تحلیل رگراسیون چند گانه نیز نشان داد که عمق دانش واژگان شاخص قوی تری در موفقیت حدس زدن واژگان از طریق خواندن کتابهای سطح بندی شده است.

ساخت و اعتبارسنجی مقیاس خود کارآمدی برای کتب آموزشی زبان انگلیسی، تحلیل و مقایسه کتب و ساخت یک نمونه موثر بر افزایش خود کارآمدی از طریق روش ترکیبی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392
    مینا حامدی     رضا پیش قدم

پژوهش حاضر بااستفاده از یک روش ترکیبی به تجزیه و تحلیل مقایسه ای کتب زبان انگلیسی درسی ازلحاظ میزان تاثیر انها بر خود کارآمدی زبان اموزان می پردازد، بنابراین، این پژوهش از هر دو روش کمی وکیفی بهره میجوید. در مرحله کمی، ابتدا با استفاده از مدل اندازه گیری رش، اعتبارسنجی مقیاس خودکارآمدی کتابهای درسی زبان انگلیسی زبان آموزان بررسی شد.بدین منظوربابهره گیری از یک نمونه 150 نفری از زبان آموزان بالای حد متوسط موسسات مختلف، پایایی و روایی سازه مورد ارزیابی قرار گرفت. از زبان آموزان خواسته شد تا با پاسخ به 36 مورد موجوددر مقیاس نسبت به ارزیابی کتب زبان انگلیسی خود اقدام نمایند. سپس رش، پایایی، روایی، مناسب بودن سوالات پرسشنامه و تمایز بین درجات مقیاس را مورد مطالعه قرارداد که حاکی از مناسب بودن مقیاس از لحاظ درجه اطمینان در تمایزافرادو تمایزسوالات بود.سه موردبه عنوان سوالات نامناسب شناسایی وحذف شدند. به طور کلی پایایی و روایی مقیاس ثابت و مناسب بودن آن برای درجات مختلف توانایی بارز گشت. با این وجود ، از انجا که بین درجه سه وچهار همپوشانی دیده میشد، مقیاس چهار درجه به عنوان جایگزین بهتری برای پنج درجه توصیه شد. . سپس با به کارگیری از روش anova پنج کتاب top notch 3b,summit 1a, american english file 3,total english, interchange مقایسه شدند که نشان داد american english file بیشترین و interchangeوtop notch کمترین تاثیر را بر خود کارآمدی دارند. در مرحله کیفی، در جهت تالیف یک درس به عنوان نمونه موثر بر خودکارآمدی، 35 نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند. یافته ها 20 موضوع مشترک را نشان داد که درده زیر گروه طبقه بندی می شدند و در نهایت تحت تاثیر دو عامل اساسی قرار می گرفتند. سرانجام با بهره گیری از یافته های کمی وکیفی یک نمونه درس موثربر افزایش خودکارآمدی ابداع شد.

بررسی مقابله ای کنش گفتاری قسم خوردن در گفتمان فارسی و انگلیسی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1393
    سودابه ظاهری سرابی     آذر حسینی فاطمی

تحقیق کنونی به بررسی و مقایسه الگوها و رفتار های زبانی جوامع انگلیسی و فارسی زبان با در نظر گرفتن ساختار زبانی سوگند خوردن میپردازد. در واقع موضوع اصلی این تحقیق بررسی و مقایسه تفاوت ها و شباهت های احتمالی سوگند خوردن در میان فارسی زبانان و انگلیسی زبانان است. به همین منظور سه دست از ساختار های سوگند خوردن مورد بررسی قرار میگیرند که شامل: سوگند خوردن به مقدسات، سوگند خوردن به اسامی خانواد گی و فامیلی، و استفاده از کلمه سوگند به تنهأیست.مبانی اصلی این تحقیق مشاهده و جام آوری داده ها از طریق ضبط صدا و تصویر مواردی می باشد که در آن ها افراد از سوگند خوردن استفاده میکنند. به همین جهت در جام آوری داده های این تحقیق از فیلمنامه هایی استفاده شده است که بر مبنای زندگی روزمره انسان ها نوشته شده اند که به سبب وجود زبان عامیانه در آن ها احتمال وجود کلمات سوگند بیشتر است. یافته های این تحقیق نشان میدهند که فارسی زبانان بیش از انگلیسی زبان ها از کلمات سوگند استفاده میکنند که ممکن است دلا یلی فرهنگی و مذهبی باعث این تفاوت ها باشند. به علاوه بررسی تفاوتها در سوگند خوردن دو جنسیت در میان فارسی زبانان نشان میدهد که زنان بیش از مردان از کلمات سوگند استفاده میکنند.

تحلیل انتقادی گفتمان قدرت در خطابه های سیاسی ریس جمهور پیشین آمریکا درباره اشغال عراق در سال 2003 و کاربردهای آن در آموزش زبان انگلیسی: رویکرد تحلیلی انتقادی گفتمان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
    احمد صداقت نیازابادی     محمد غضنفری

تحقیق حاضر گفتمان روابط قدرت در سخنرانی های جورج بوش، رییس جمهور پیشین ایالات متحده، را مورد مطالعه قرار داده است. با عنایت به ساختارهای دستوری و واژگان خاصی که در متن سخنان وی به کار رفته، محقق کوشیده است تاثیر خطابه های سیاسی وی بر ذهن مخاطبان و در اقناع افکار عمومی در تهاجم نظامی به عراق در سال 2003 میلادی را مورد بررسی موشکافانه قرار دهد. این نقد و بررسی بر اساس زبان شناسی نقش گرای هالیدی به انجام رسیده است. برای نیل به چنین هدفی، پانزده متن مصاحبه و سخنرانی جورج بوش از سایت های مختلف گردآوری شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در نقد و تحلیل متن ها، استراتژی های گفتمانی، لایه های معنایی پنهان ساختاری و واژگانی در سخنرانی ها استخراج و توضیح داده شده اند. جلوه های زبان شناختی که در متن های سخنرانی و مصاحبه های جورج بوش در باره ی توجیه اشغال عراق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند عبارتند از: کاربرد وجه مجهول به جای معلوم، ساز و کار آغازه-پایانه، اسمی سازی، ساز و کار تعدی، و زبان احساس بر انگیز. تجزیه وتحلیل موارد یاد شده به این نتیجه گیری دست می یابد که که جورج بوش در گفتمان سیاسی خود زبان را به گونه ای عوامفریبانه و ماهرانه به کار گرفته و در راستای موجه جلوه دادن تهاجم ایالات متحده به عراق کوشیده است افکار عمومی جهان را قانع کند که صدام حسین رییس جمهور وقت عراق امنیت جهان را تهدید می کند و باید مورد حمله قرار گیرد. علاوه بر این ها، وی با به کارگیری استراتژی های زبان شناختی کوشیده است برتری نظامی-سیاسی و رهبری کشورش در عرصه جهانی را به ذهنها القا کند

ارتباط سیاست های آموزش زبان انگلیسی در ایران با بسندگی زبانی و کارآمدی دبیران زبان انگلیسی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
    لیلا آریان جم     ابزاهیم خدادادی

تحقیق حاضر نوعی تحقیق همبستگی با هدف بررسی: 1- ارتباط بین سیاست های آموزش زبان انگلیسی در ایران با کارامدی دبیران زبان انگلیسی 2- ارتباط بین سیاست های آموزش زبان انگلیسی در ایران با بسندگی زبان دبیران زبان انگلیسی و 3- ارتباط بین بسندگی زبان و کارامدی دبیران زبان انگلیسی در سطح دبیرستان می باشد. در انتخاب نمونه از روش نمونه گیری غیر تصادفی برای انتخاب دبیرستان ها، دبیران و دانش آموزان استفاده شد. 75 دبیر زبان انگلیسی شامل 11 دبیر مرد و 64 دبیر زن که همگی در پایه سوم و چهارم و در دوره دوم دبیرستان مشغول به تدریس بودند به همراه 1072نفراز دانش آموزان آن ها شامل 182 دانش آموز پسر و 890 دانش آموز دختر که همگی در پایه سوم و در دوره دوم دبیرستان مشغول به تحصیل بوده و بین 13 تا 19 سال سن داشتند در این تحقیق شرکت نمودند. این تحقیق در 30 دبیرستان شامل 6 دبیرستان پسرانه و 24 دبیرستان دخترانه در 7 ناحیه آموزشی اصلی در مشهد اجرا شد. برای ارزیابی سیاست های آموزش زبان انگلیسی پرسشنامه ی "فهرست سیاست های آموزش زبان انگلیسی" که توسط خدادادی، آریان و حسین آبادی (2013) طراحی شده بین دبیران توزیع شد. برای سنجیدن بسندگی و دانش زبانی دبیران از تست تافل استفاده شد. میزان کارآمدی دبیران در تدریس زبان نیز توسط پرسشنامه ی "ویژگی های دبیران کارامد زبان انگلیسی" که توسط خدادادی، فخرآبادی و کنعان آذر (2012) طراحی شده سنجیده شد. این پرسشنامه بین دانش آموزان توزیع شد.نتایج حاصل از تحقیق حاکی از این بود که: 1- رابطه معناداری بین و فاکتورهای ساختاری آن با دانش و بسندگی زبانی دبیران زبان انگلیسی وجود ندارد. 2- رابطه معناداری بین و فاکتورهای ساختاری آن با و فاکتورهای ساختاری آن وجود دارد که نشاندهنده آن است که صلاحیت، دانش ، سازمان یافتگی وآداب اجتماعی برای دبیران ویژگی هایی هستند که در هنگام سیاست گذاری باید مدنظر قرار گیرند. 3- رابطه معناداری بین بسندگی زبان با و فاکتورهای ساختاری آن وجود دارد که به این معناست که هرچه دبیران دانش و بسندگی زبان بیشتری داشته باشند از دید دانش آموزانشان کارامد تر ارزیابی خواهند شد.

ارجاعات برون متنی فرهنگی در کتابهای انگلیسی دوره دبیرستان وموسسات زبان خصوصی،مطالعه گفتمانی مقایسه ای به میزان بار ارجاعی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
    سید جلال حامد حیدری     محمد غضنفری

abstract: the present study is an attempt to find out cultural exophoric references in iranian high-school elt textbooks and touch stone series to compare the frequency of occurrence of such references in these books. the purpose is to find out which of the series of the books under investigation impose a greater referential burden on efl learners as far as their reading comprehension of the text is concerned. the researcher extracted all the cultural exophoric references used in these coursebooks by reviewing the texts sentence by sentence to locate any references used in the texts exophorically. to this aim, the number of exophoric references which were used in ten thousand words of each text was computed. moreover, in order to see which of the two series impose a greater referential burden on efl learners, the cultural exophoric references extracted from the series were categorized according to their type; that is, whether they refer to people, places, natural resorts, cultural/historical heritage, and whether they are comprehensible to learners or require reference sources or authorities for them to understand the references. as the findings show, touch stone series made greater use of cultural exophoric references in comparison with english book series. moreover, touch stone 2 and english book 1 used more cultural exophoric references in comparison with the other three coursebooks of each series. furthermore, in terms of reference to people , natural resorts and cultural/historical heritage, touch stone series, and, with regard to reference to places, english book series imposed a greater referential burden on efl learners. considering comprehensibility, the greater number of cultural exophoric references in touch stone series made these textbooks more difficult for efl learners to comprehend them and required reference sources or authorities for them to grasp their content. key words: cultural exophoric reference; referential burden; high-school elt textbooks; touch stone series;cohesion. supervisors’ signature

تأثیر بکارگیری تصاویر به عنوان فعالیتی بصری بر دستاورد گرامری زبان آموزان سطح متوسط ایرانی: رویکردی زایشی
   پایان نامه دانشگاه امام رضا علیه اسلام - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1393
    محمدامین فرشچی     محمد غضنفری

تدریس گرامر به لحاظ آشکار بودن یا زنده بودن در نحوه آن همواره مقوله ای بحث برانگیز بوده است. گرچه مباحث بسیاری در مورد هر یک از این دو روش مطرح شده است، مقایسه میان تأثیر هر روش بر روی فهم و دستاورد گرامری دانش آموزان حائز اهمیت می باشد. برای این منظور می توان دانش آموزان سطوح مختلف را از منظر نحوه پیشرفت آنان در یادگیری گرامر بدون و یا از طریق بکارگیری روشهای ضمنی مورد ارزیابی قرار داد. روشهای غیر مستقیم گوناگونی همچون تعامل با همکلاسی ها، افزایش تعداد دفعات رویت ساختار مقصد، حدس زدن، استفاده از رسانه و غیره برای تدریس گرامرتاکنون پیشنهاد شده است. در عین حال، در میان تمامی این روش ها استفاده از تصاویر و ایماژهای در معرض به همراه ساختارها و نکات گرامری مرتبط با آن می توانند تأثیر عمده ای بر پیشرفت گرامری دانش آموزان داشته باشند. در این پایان نامه رابطه میان بکارگیری تصاویر به عنوان نوعی روش ضمنی و فعالیت بصری سازی با دستاورد گرامری از طریق دو گروه از دانش آموزان سطح متوسط غیر بومی که تعدادشان در کل 120 نفر بود، مورد ارزیابی قرار گرفت. هر دو گروه آزمایشی و کنترل توسط معلمی با تجربه که مدرک فوق لیسانس خود را در رشته آموزش زبان دریافت نموده بود، مورد تعلیم قرار گرفتند. اما تنها گروه آزمایش، آموزش تصویری گرامر را دریافت کرد و گروه کنترل، تحت تعلیم روشهای سنتی تدریس گرامر که فاقد تصویر بود، قرار گرفت. از هر دو گروه در آغاز مطالعه پیش آزمون و بعد از پایان برنامه پس آزمون گرفته شد. تحلیل نتایج نشان داد تدریس گرامراز طریق بکارگیری تصویر نه تنها تاثیر مثبتی بر دستاورد گرامری زبان آموزان دارد، بلکه می تواند فرایند یادگیری گرامر را تسهیل بخشد. علاوه بر این، تحلیل پاسخهای گروه آزمایش به پرسشنامه طراحی شده در پایان آخرین جلسه بیانگر نگرش مثبت آنان در قبال تدریس تصویرمحور گرامر بود و این حقیقت را نشان می داد که آنها توانستند تصویری ذهنی از ساختارهای گرامری تدریس شده را در ذهن خود ایجاد کنند و دلیل آن این بود که در طی تمام جلسات دانش آموزان گروه آزمایش در معرض چندین تصویر مرتبط با ساختارهای گرامری مورد تدریس قرار گرفته بودند.

نقد بین فرهنگی نظریه گرایس
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1393
    ریحانه هاشم پور     بهزاد قنسولی

جهانشمول بودن نظریه معنای ضمنی از زمان ارائه شدن توسط گرایس، بارها توسط محققین در فرهنگهای مختلف مورد ارزیابی قرارگرفته¬است. هدف این مطالعه این است که با مقایسه رفتار فارسی زبانان و انگلیسی زبانان هنگام پاسخگویی به تعریف و تمجید به دنبال شواهدی برای جهانشمولی یا عدم جهانشمولی این نظریه باشد. به این منظوردر مرحله اول 50 ساعت از مکالمات فارسی زبانان ضبط شده و مواردی را که در پاسخ به تعریف و تمجید ارائه داده¬اند به منظور تحلیل استخراج گردیده¬اند. سپس سعی شده¬است موقعیتهای مشابه از سریال آمریکایی "فرندز" با این موارد مقایسه گردند. نتایج نشان می¬دهند که فارسی زبانان در هنگام پاسخ به تعریف و تمجید بارها از اصول این نظریه تخطی کرده¬اند بدون اینکه منظور ضمنی در نظر داشته-باشند در حالیکه انگلیسی¬زبانان به طور کلی در رعایت آنها کوشیده¬اند. به نظر می¬رسد که چنین تفاوتهای رفتاری ریشه در تفاوتهای فرهنگی دارد. زبان فارسی از فرهنگی جمع¬گرا و high-context سرچشمه گرفته که در آن فروتنی و کم-ادعایی ارزش تلقی می¬شوند در صورتیکه انگلیسی، زبانی برخاسته از فرهنگی فردگرا، low-context با تکیه براهمیت گفتارعلمی است. با توجه با این نتایج به نظر می¬رسد که اصل همکاری گرایس بر مبنای فرهنگ انگلیسی است و برای توجیه رفتارهای فارسی¬زبانان باید مولفه¬های فرهنگی آنها را در نظر بگیرد.

یافتن رابطه بین پنج خصوصیت اصلی شخصیتی معلمان زبان انگلیسی و خود پنداری شان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1393
    احمد زنگوئی     محمد غضنفری

دو فاکتور شخصیت و خود انگاری از مهمترین ویژگی های یک معلم تاثیر گذار هستند. که در این تحیق رابطه و اثر آنها بر یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته است.

ideological and cultural orientations in translation of narrative text: the case of hajji baba of isfahan
   پایان نامه دانشگاه امام رضا علیه اسلام - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
    محسن نادری     محمد غضنفری

در میان عواملی که ممکن است ذهن مترجم را هنگام ترجمه تحت تأثیر قرار دهند، می توان به مقوله انتقال ایدئولوژی از طریق متن یا گفتمان اشاره کرد. هدف از این تحقیق تجزیه و تحلیل جنبه های ایدئولوژیکی و فرهنگی متن مبدأ انگلیسی نوشته جیمز موریه تحت عنوان سرگذشت حاجی بابای اصفهانی ( 1823) و ترجمه فارسی میرزا حبیب اصفهانی(1880) بوده است.

بررسی مقایسه ای ابزارهای پیوندی در یک رمان انگلیسی و ترجمه های فارسی آن: موردپژوهی چهره مرد هنرمند در جوانی اثر جیمز جویس
   پایان نامه دانشگاه امام رضا علیه اسلام - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
    اسما احمدی     محمد غضنفری

این پژوهش به منظور شناسایی تغییرات ابزارهای پیوندی متن مبدأ در متون مقصد بر اساس یک بررسی مقایسه ای بین یک رمان انگلیسی و ترجمه های فارسی آن? بررسی تأثیرات این تغییرات بر سطوح تصریح متون مقصد? و شناسایی تغییرات در سپهر گفتمان ابزارهای پیوندی واژگانی متن مبدأ انجام گرفت. نتایج این پژوش نشان می دهد که میان ? دسته ابزارهای انسجام متنی? از لحاظ سطوح تصریح? ناهماهنگی وجود دارد. به طور متوسط? حذف? جایگزینی? ابزارهای انسجام واژگانی? عوامل ربطی? و ارجاع به ترتیب بیشترین سطوح تصریح را داشتند. همچنین? نتایج نشان می دهد که تغییرات در سپهر گفتمان ابزارهای انسجام واژگانی متن مبدأ منجر به سطوح بالاتر تصریح در متون مقصد شده بودند. کلیدواژه: انسجام متنی? انسجام معنایی? ابزارهای پیوندی? تغییرات انسجام متنی? تصریح? سپهر گفتمان

بررسی تاثیر میزان اضطراب، تحمل ابهام و جنسیت بر ترجیح زبان آموزان در زمینه تصحیح اشتباه
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1393
    سعید آژند     ضرغام قپانچی

this study aimed at examining the effects of iranian efl learners’ anxiety, ambiguity tolerance, and gender on their preferences for corrective feedback (cf, henceforth). the effects were sought with regard to the necessity, frequency, and timing of cf, types of errors that need to be treated, types of cf, and choice of correctors. seventy-five iranian efl students, twenty-eight males and forty-seven females, at kish language institute in mashhad, participated in the study. the participants’ proficiency levels varied from the intermediate to advanced. they were assigned to either a low anxiety group (n=32) or a high anxiety group (n=43) based on their language anxiety scores. according to the learners’ scores on the ambiguity tolerance questionnaire, they were assigned to either a low ambiguity tolerance group (n=32) or a high ambiguity tolerance group (n=43).the data from anxiety scale and cf questionnaire showed that the observed differences between high, and low-anxiety groups, regarding necessity and timing of cf were significant. with regard to the frequency of cf, types of errors, methods of cf, and the delivering agents of cf, the students shared almost similar ideas regardless of their anxiety levels. the data from ambiguity tolerance scale and cf questionnaire revealed that students in both groups agreed that errors should be treated and they had relatively similar ideas about the timing of cf, methods of cf, and the choice of correctors; however, compared with students in high-ambiguity tolerance group, low-ambiguity tolerance students needed more corrections, regarding their frequent and individual errors. with regard to gender, male and female learners had different ideas considering the timing of cf. male learners had a higher tendency toward delayed error correction. on the other hand, considering immediate error correction, female learners had a significantly higher mean than male learners.

exploring senior high-school iranian students’ dominant learning style preferences in learning english: how are “good language learners” different from the majority?
   پایان نامه دانشگاه امام رضا علیه اسلام - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
    احمد پری افسای     محمد غضنفری

چکیده بسیاری از محققان جنبه های مختلفی از سبک های یادگیری را مورد بررسی قرار داده اند. با این وجود، مطالعات بسیار کمی تعاملات بین مفاهیم سبک های یادگیری و " زبان آموزان خوب" " را در مورد توجه قرار داده است. بدین دلیل، هدف کلی این مطالعه بررسی ترجیحات سبکهای یادگیری غالب در دانش آموزان دبیرستانی ایران، و مقایسه آن با ترجیحات سبکهای یادگیری غالب " زبان آموزان خوب" می باشد. با این هدف ، پرسشنامه شاخص سبکهای یادگیری فلدر-سولومون (ils) اجرا شد. بر اساس نمرات آزمون پیشرفت تحصیلی درس زبان انگلیسی شرکت کنندگان، دانش آموزان برتر بطور قراردادی به عنوان " زبان آموزان خوب" و دانش آموز باقیمانده به عنوان " زبان آموزان عادی" طبقه بندی شدند. نتایج حاصل از پرسشنامه شاخص سبکهای یادگیری فلدر-سولومون (ils) نشان داد که اغلب شرکت کنندگان سبک های یادگیری ’ انعکاسی‘، ’حسی ‘،’ دیداری ‘، و ’متوالی ‘، را ترجیح میدهند

بررسی مرجع های فرهنگی برون متنی و درون متنی در ترجمه انگلیسی رمان دایی جان ناپلئون ایرج پزشکزاد
   پایان نامه دانشگاه امام رضا علیه اسلام - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
    لیلی دهقانی مقدم     محمد غضنفری

مرجع های فرهنگی برون متنی در زبان های متفاوت دارای نقش های متفاوت می باشند ونقش مهمی را در سازمان دهی پیام و تبلور معنا دارند و در فرایند ترجمه ممکن است برای مترجم چالش هایی را ایجاد نمایند. هدف از انجام این تحقیق بررسی نحوه ترجمه مرجع های فرهنگی درون متنی و برون متنی به عنوان چهارچوب نظری این تحقیق در نظر گرفته شده اند. تحقیق حاضر تلاشی برای شناسایی مرجع ها و واژگان دارای بار فرهنگی و طبقه بندی آنها بر اساس تعاریف ارائه شده توسط مترجم در زبان مقصد می باشد. یافته های تحقیق نشان داد که برای ترجمه مرجع های فرهنگی درون متنی و برون متنی بیشتر از فرایندهای "تعریف" و جایگزینی "مدل ایور" و "بومی گرایی" ونوتی استفاده شده است.

انگاره ذهنی ایرانیان از ادب (بی ادبی) و تأثیر آن بر پرسشنامه به عنوان ابزار جمع آوری داده در ایران
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1394
    سعیده بهروزنیا     رضا پیشقدم

هدف تحقیق حاضر که شامل دو فاز کیفی و کمی بوده، دارای سه جنبه بوده است: اول، طراحی و معتبر ساختن مقیاس بومی انگاره های ذهنی ایرانیان از ادب/بی ادبی زبانی به شیوه پسامدرن، دوم، طراحی و معتبر ساختن مقیاس بومی اولویتهای جمع آوری داده ی ایرانیان و سوم، بررسی ارتباط بین این دو مقیاس به منظور مشخص ساختن روایی روش تحقیق در ایران از طریق پرسشنامه. فاز کیفی شامل تعدادی سوال در رابطه با انگاره های ذهنی ادب/بی ادبی زبانی در ایران و نیز مقایسه زبان فارسی و انگلیسی در رابطه با مقوله ادب/بی ادبی بود. مصاحبه به روش غیرمستقیم به عنوان روش جمع آوری داده انجام شد. تعداد 60 نفر از سه نسل مختلف – زیر 25 سال، بین 25 تا 50 سال و بالای 50 سال – در مصاحبه شرکت کردند. از این تعداد، از 13 نفر که مدرس زبان انگلیسی بودند، خواسته شد که در مورد تفاوتها و شباهتهای موجود در مورد ادب/بی ادبی در زبان فارسی و انگلیسی توضیح دهند. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار nvivo مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اگرچه تفاوتهایی در زمینه انگاره های ذهنی از ادب/بی ادبی در بین سه نسل وجود دارد، اما خلأ نسلی موجود نمی باشد. و نیز اینکه تفاوتهای فرهنگی بین زبان فارسی و انگلیسی در رابطه با مقوله انگاره های ذهنی از ادب/بی ادبی زبانی وجود دارد. فاز کمی تحقیق با طراحی مقیاس های انگار های ذهنی ایرانیان از ادب/بی ادبی زبانی و اولویتهای جمع آوری داده ی ایرانیان آغاز شد. طراحی مقیاس انگاره های ذهنی ایرانیان از ادب/بی ادبی زبانی براساس یافته های فاز کیفی و نیز در قالب الگوی اسکالن و اسکالن (1995) که شامل سیستم ادب احترام آمیز(dps) ، سیستم ادب دوستانه (sps) و سیستم ادب سلسله مراتبی (hps)بود، صورت گرفت. مقیاس اولویتهای جمع آوری داده ی ایرانیان شامل آیتمهایی در مورد روشهای جمع آوری داده به شیوه مستقیم و غیرمستقیم بود. تعداد 502 شرکت کننده، مقیاس انگاره های ذهنی ایرانیان از ادب/بی ادبی زبانی را تکمیل کردند و از این گروه، تعداد 199 نفر به مقیاس سنجش اولویتهای جمع آوری داده ی ایرانیان پاسخ دادند. از 18 spss برای واردکردن داده ها، محاسبه آمار توصیفی، anova، t-test و تجزیه و تحلیل post-hoc tuckey استفاده شد. علاوه براین، amos 20 برای تعیین روایی ساختاری مقیاسها با استفاده از (cfa) confirmatory factor analysis به کار برده شد. روایی مقیاسها از طریق آلفای کرنباخ تأیید شد. نتایج cfa دو مقیاس انگاره های ذهنی ایرانیان از ادب/بی ادبی زبانی و اولویتهای جمع آوری داده ی ایرانیان را به عنوان ابزارهای معتبر تأیید کرد. نتایج مقیاس انگاره های ذهنی ایرانیان از ادب/بی ادبی زبانی نشان داد که ایرانیان تمایل به استفاده از dps بیشتر از sps و hps دارند، تفاوت معناداری بین سه نسل در رابطه با hps وجود نداشت، گروه زیر 25 سال از sps و dps بیشتر از گروه بین 50-25 سال استفاده کردند، تفاوت معناداری بین زنان و مردان در ارتباط با dps وجود نداشت، مردان تمایل بیشتری در استفاده از sps و hps نسبت به زنان داشتند و رشته های غیرزبان انگلیسی تمایل بیشتری در استفاده از hps، dps و sps نسبت به رشته های زبان انگلیسی داشتند. نتایج مقیاس اولویتهای جمع آوری داده ی ایرانیان حاکی از آن بود که هرچقدر انگاره های ذهنی ایرانیان از ادب/بی ادبی زبانی مودبانه تر می شد، ایرانیان تمایل بیشتری به پاسخگویی به سوالات غیرمستقیم در تحقیق داشتند. علاوه بر این بررسی ارتباط بین تک تک آیتم های زیرمجموعه های مستقیم و غیرمستقیم مقیاس اولویتهای جمع آوری داده ی ایرانیان با مقیاس انگاره های ذهنی ایرانیان از ادب/بی ادبی زبانی نشان داد که هیچ ارتباط معناداری بین آیتم های مستقیم مقیاس اولویتهای جمع آوری داده ی ایرانیان و مقیاس انگاره های ذهنی ایرانیان از ادب/بی ادبی زبانی وجود نداشته، درحالیکه ارتباط معناداری بین مشاهده غیرمستقیم با hps، آیتم استعاری با sps و مصاحبه غیرمستقیم با dps وجود داشت. در خاتمه نتایج و کاربرد مقیاسها در ارتباط با جامعه ایرانی مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.

the impact of generative learning strategy use on efl learners’ reading achievement and critical thinking
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1399
    نسرین تیموری     محمد غضنفری

این پژوهش کوشیده است تأثیر به کارگیری راهبردهای زایا را بر پیشرفت و بسندگی در خواندن و درک مطلب و نیز بر تفکر انتقادی زبان آموزان انگلیسی را بررسی کند. در این پژوهش تعداد 46 دانش آموز دختر در مقطع متوسطه اول به صورت تصادفی انتخاب وبه دو گروه تجربی و شاهد با تعداد دانش آموزان مساوی در هر گروه تقسیم شدند. به هر دو گروه سه داستان کوتاه به عنوان موضوع خواندن برای کلاس داده شد. به گروه تجربی درابتدای آزمایش کاربرد راهبردهای زایا ( شامل خلاصه کردن متن ها به زبان خود و تولید سوال از متن) آموزش داده شد و از آنان خواسته شد بعد ازتدریس متن ها در کلاس، این راهبردها را هم در کلاس و هم در خانه به کار بندند. اما در گروه شاهد، این راهبردها آموزش داده نشد و دانش آموزان با همان شیوه ی سنتی خواندن متون در کلاس آموزش داده می شدند (یعنی، خواندن متون با صدای بلند از سوی معلم، تمرکز بر برخی موارد واژگانی دشوار، پیدا کردن روابط پیوندی میان عناصر متنی، و مانند اینها). نتایج پژوهش، که از طریق یک آزمون سنجش پیشرفت در خواندن و یک آزمون بسندگی در خواند ن به دست آمد، بهبود قابل توجهی در هر دو شاخه ی خواندن در گروه آزمایشی را نشان می دهد. علاوه بر این، برای اندازه گیری میزان تفکر انتقادی شرکت کنندگان در شروع مطالعه، محقق پرسشنامه ارزیابی تفکر انتقادی واتسون گلیزررا در هر دو گروه اجراکرد. برای سنجش پیشرفت احتمالی در سطح تفکر انتقادی دانش آموزان گروه آزمایشی، یعنی سنجش تأثیر راهبردهای زایا، محقق این پرسشنامه را در پایان آزمایش هم در هر دو گروه اجرا کرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که گروه آزمایشی در پس آزمون تفکر انتقادی عملکرد بهتری داشته اند و در واقع تفاوت معناداری در میزان تفکر انتقادی دو گروه مشاهده گردید.

تحلیل گفتمانی اظهارات رئیس جمهور ایالات متحده ی آمریکا درباره ی موضوع هسته ای ایران بین سالهای 2005 تا 2008
   پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده علوم انسانی 1388
    ابوالفضل نواندیش     محمد غضنفری

در این پایان نامه نویسنده به بررسی ویژگیهای زبانی جورج دابلیو بوش(george w. bush) بعنوان رئیس جمهور آمریکا در برخورد با موضوع فعالیتهای هسته ای ایران می پردازد و در پی آن است که ببیند او چگونه و از چه ویژگیهای زبانی برای متقاعد کردن افکار عمومی راجع به خطرات برنامه هسته ای ایران استفاده می کند. برای انجام دادن این پژوهش از مدل زبانی هلیدی (m.a.k. halliday,1985) بعنوان چارچوب نظری استفاده شده است، که بر اساس آن اظهارات رئیس جمهور آمریکا مورد تحلیل قرار گرفته است. تعداد 20 نمونه از اظهارات جورج دابلیو بوش راجع به موضوع هسته ای ایران بصورت تصادفی انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفته اند. ویژگیهای زبانی که مورد تحلیل قرار گرفته اند عبارتند از : مجهول سازی، اسمی شد گی، وابستگی، مبتدا سازی و واژگان احساسی.بعد از تحلیل داده ها نویسنده به این نتیجه رسیده است که رئیس جمهور آمریکا با سوء استفاده زبانی از استراتژیهای زبانی فوق الذکر تلاش کرده است تا دیدگاه مد نظر خود را در مورد برنامه هسته ای ایران بر افکار عمومی تحمیل کند و در نتیجه حمایت آنها را در این راستا با خود همراه سازد.

بررسی مناسب بودن سوالات چند گزینه ای صحیح و غلط در مقایسه با سوالات چند گزینه ای متداول در بخش گرامر در حوزه آزمون زبان دوم یا زبان خارجی
   پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1388
    مریم جورابچیان     محمد داوودی

سوالات چند گزینه ای صحیح و غلط (چ ص غ) نسبت به جایگاه کنونی اش در آزمون سازی سزاوار کاربرد گسترده تری در مقایسه با سوالات چند گزینه ای متداول است. این مطالعه تحقیقات پیشین در رابطه با مقایسه این دو گونه سوال را تکرار و یافته های آنها را در زمینه گرامر توسعه داده است. محقق با استفاده از آزمون استندارد تعیین سطح میشیگان، چهار ویژگی این نوع تست -(چ ص غ)- را مورد بررسی قرار داده است: سرعت پاسخگویی، پایایی،استقلال بین گزینه ای و روایی همزمان. داده های بدست آمده از 94 دانشجوی زبان انگلیسی در سطح پیشرفته با استفاده از دو تئوری به نامهای " تئوری کلاسیک آزمون" (classical test theory) و "تئوری تحلیلی رش" (rasch analysis) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج بدست آمده نشان دادند که سوالات (چ ص غ) از سرعت پاسخگویی و پایایی بالاتری نسبت به سوالات چند گزینه ای متداول برخوردارند. همچنین این نوع سوالات – (چ ص غ)- طبق نتایج بدست آمده از استقلال بین گزینه ای و بین سوالی معنی داری بهره مند بودندو روایی همزمان آنها نیز در مقایسه با سوالات (س چ گ)بالاتر بود. این نتایج مهر تأییدی است برای استفاده از این گونه سوالات (چ ص غ) به عنوان جایگزینی مناسب برای سوالات چند گزینه ای متداول در حوزه آزمون سازی زبان دوم و یا زبان خارجی.

تاثیر خلاصه نویسی بر درک مطلب فراگیران زبان انگلیسی (بعنوان زبان دوم)و برعملکرد آنان در پاسخگویی به سوالات درک مطلب از نوع صوری، ارجاعی و استنباطی
   پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1388
    فاطمه حاجی میرزا     ضرغام قپانچی

این تحقیق تلاشی است برای بررسی تاثیر خلاصه نویسی بعنوان یک راهکار یادگیری زایشی روی عملکرد زبان آموزان در درک مطلب به طور کلی و همچنین به طور خاص روی سوالات مختلف آن از جمله سوالات صوری، ارجاعی و استنباطی. آزمایش شوندگان در این تحقیق، 60 دانش آموز پیش دانشگاهی بودند که به دو گروه شاهد و تجربه گروهبندی شدند. به هر دو گروه متون یکسانی در طی 10 جلسه توسط خود محقق آموزش داده شد. در گروه شاهد، زبان آموزان به طور اتوماتیک راهکار ترجیحی خودشان را استفاده کردند. اما گروه تجربه، راهکار خلاصه نویسی پاراگراف ها را آموزش دیدند. سپس از همه آزمایش شوندگان پس آزمونی بعمل آمد تا فراگیری متون آموزش داده شده بررسی شود. نتایج حاصله نشان داد که استفاده از خلاصه نویسی هیچگونه تاثیر معنی داری روی عملکرد زبان آموزان در سوالات صوری و استنباطی نداشته است. اما در مورد سوالات ارجاعی، نتایج تاثیر معنی داری را برای استفاده از خلاصه نویسی نشان دادند. از طرفی گرچه تفاوت حاصله در سوالات صوری و استنباطی از لحاظ آماری معنی دار نبود اما نتایج، تاثیر معنی داری برای استفاده از خلاصه نویسی روی مجموع سه نوع سوال را اثبات کرد. تحقیق حاضر در حقیقت توانست راجع به ماهیت سوالات و سطح لازم پردازش اطلاعات برای این سوالات، نیز سخن بگوید. این مطالعه به طور کاملاً غیر مستقیم، نشان داد که سطح پردازش خواندن با حرکت از سوالات صوری به ارجاعی و استنباطی افزایش می یابد. واژگان کلیدی: خلاصه نویسی- درک مطلب- زبان آموز- سوالات صوری- سوالات ارجاعی- سوالات استنباطی

راهکارهای ادب در درخواست: مقایسه بین کنش گفتار فارسی و انگلیسی دانشجویان
   پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1388
    فرزانه ثابت     محمود الیاسی

تحقیق حاضر تلاشی است برای مقایسه راهکارهای ادب درکنش گفتار درخواست که میان دو گروه فارسی زبان و انگلیسی زبان انجام گرفته است. بررسی تاثیرات جنسیت بر بکارگیری راهکارهای ادب متفاوت، از اهداف دیگر این تحقیق می باشد. شرکت کنندگان در این تحقیق 87 دانشجو بودند که به دو گروه فارسی زبان و انگلیسی زبان تقسیم شدند. علاوه بر این، هر کدام از این گروها شامل دو زیر گروه مونث و مذکر بودند. برای جمع آوری داده ها ، پرسشنامه ای بر اساس تحقیقات گذشته تهیه گردید که شامل 12 موقعیت متفاوت بود. هر کدام از این موقعیت ها شامل توضیح درباره یک موقعیت خاص بود. از شرکت کنندگان خواسته شد که پس از خواندن هر کدام از موقعیت ها ، خود را در آن تصور کرده و نحوی درخواست خویش از مخاطب را بنویسند و سپس میزان دشواری درخواست را علامت بزنند. آنها ابتدا مخاطب را هم جنس و سپس از جنس مخالف در نظر می گرفتند. پس از انجام نمونه آزمایشی و ایجاد تغییرات لازم ، نسخه نهایی پرسشنامه تهیه شد. همچنین برای گرد آوری داده ها از دانشجویان آنگلیسی زبان، نسخه انگلیسی پرسشنامه فراهم گردید. برای رد یا قبول فرضیه ها از آزمون مربع خی استفاده شد. نتایج حاصل از این تحقیق، تفاوت معنی داری را میان دو گروه فارسی زبان و انگلیسی زبان در استفاده از راهکارهای ادب نشان داد. همچنین میزان دشواری و ترتیب استفاده از راهکارهای ادب در این گروهها متفاوت بود. علاوه بر این، جنسیت مخاطب در گروه فارسی زبان موثر بود اما در گروه انگلیسی زبان این تاثیر معنی دار نبود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که کنش گفتار درخواست ممکن است موجب بروز مشکلاتی در تعاملات میان گویشوران فارسی زبان و انگلیسی زبان گردد.