مقایسه گفتمانی تهران تایمز و نیویورک تایمز و ارتباط آن با آموزش زبان انگلیسی

پایان نامه
چکیده

در این پایان نامه نویسنده سعی کرده است گفتمان دو روزنامه ی تهران تایمز و نیویورک تایمز را که گمان می رفت از نظر ایدئولوژیکی متفاوت باشند، را از طریق رویکرد انتقادی گفتمان مقایسه کند. در واقع محقق در پی بررسی این موضوع بود که این دو روزنامه چگونه و از چه ویژگیهای زبانی ای برای اطهار نظر در مورد یک موضوع خاص، جنگ عراق، استفاده کرده اند. بدین منظور ده نسخه از تهران تایمز و ده نسخه از نیویورک تایمز به طور تصادفی انتخاب شد. برای تحلیل اظهارات این دو روزنامه از مدل هلیدی به عنوان چارچوب نظری استفاده شده است.. ویژگیهای زبانی که مورد تحلیل قرار گرفت عبارتند از: مجهول سازی ، اسمی شدگی، مبتدا سازی و واژگان احساسی. بعد از تحلیل داده ها نویسنده به این نتیجه رسید که هر کدام از این روزنامه ها استراتژیهای زبانی بیان شده را به طور متفاوت از دیگری استفاده کرده اند تا دیدگاه مورد نظر خود را اشاعه دهند و افکار عمومی را در این راستا با خود همراه سازند.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

بررسی مسال? تحریم ایران در دو روزنام? نیویورک تایمز و تهران تایمز از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی

ازآنجاکه مطبوعات با استفاده از زبان و راهکار های کلامی آن سعی در القاء نگرشی خاص به مخاطبان خود دارند، می توان از طریق تحلیل گفتمانی این رسانه، ایدئولوژی پنهان و روابط قدرت آن ها را آشکار ساخت. در این راستا، پژوهش حاضر به بازنمایی مسأله تحریم ایران در دو روزنام? نیویورک تایمز و تهران تایمز در یک دور? سه ساله (2011 تا 2013) از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی می پردازد تا نشان دهد که روزنامه ها چگونه...

بازنمایی ایران در مطبوعات غرب:تحلیل انتقادی گفتمان « نیویورک تایمز» ، «گاردین»، «لوموند» . «دی ولت»

مقاله ی حاضر، گزیدهای از یک تحقیقی دانشگاهی است که به منظور فهم و نقد گفتمان و ایدئولوژی پنهان و ژرف تأثیرگذار بر «عمل رسانه»های غرب، به بررسی و تحلیل انتقادی گفتمان چهار روزنامه نیویورک تایمز، گاردین، لوموندودیولتمیپردازد. رویکرد نظری اتخاذ شده در تحقیق، ایدئولوژی و گفتمان شرقی شناسی به عنوان نظام بازنمایی شرقی در غرب است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که «تروریسم» و «بنیادگرایی اسلامی»، کل...

متن کامل

بحران‌سازی رسانه ای در مدیریت «جریان بیداری اسلامی بحرین»: تحلیل گفتمان سرمقاله‌های «اخبار الخلیج»، «الشرق الاوسط» و «نیویورک تایمز»

This article is an excerpt from an academic research that its main purpose is understanding manner of representation of the “ Islamic Awakening Movement in Bahrain”, through the mass media of Bahrain, Saudi Arabia and the U.S. The sampling of the newspapers, editorials and sentences was conducted in three levels by using “Mixed Purposive Sampling” and finally analyzed  by Practical Discourse An...

متن کامل

نگرشهای پنهان گزارشات سیاسی روزنامه نیویورک تایمز درباره ایران و اسرائیل در سال 2007

تحقیق حاضر به تحلیل انتقادی کلامی گزارشات نیویورک تایمز در سال 2007 می پردازد که این تحلیل بر روی گزارشات سیاسی آن روزنامه حول محور ایران و اسراییل است. سوال اصلی در این تحقیق این است که آیا نگرشهای نویسندگان ممکن است در این گزارشات پنهان باشند و با نوجه به اینکه ایران و اسراییل به ترتیب سخت ترین دشمن و بهترین دوست آمریکا محسوب می شوند آیا این نگرشها در مورد این دو دولت جانبدارانه هستند یا خیر....

15 صفحه اول

بررسی تصویر ایران در روزنامه های واشنگتن پست و نیویورک تایمز

بررسی تصویر ایران در روزنامه های واشنگتن پست و نیویورک تایمز این مقاله به بررسی تصویرایران در روزنامه های واشنگتن پست و نیویورک تایمز می پردازد .ابزار مفهومی ما مفهوم دیگری و فرایند دیگری سازی است و پرسش اصلی این است که "ایران در این دو روزنامه چگونه به تصویر کشیده می شود؟"یا بعبارتی ایران چگونه و با چه روش هایی در این روزنامه ها به یک دیگری تبدیل می شود؟ با استفاده از نظریه های شرق شناسی و ...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023