نام پژوهشگر: مسلم ذوالفقارخانی

مقایسه گفتمانی تهران تایمز و نیویورک تایمز و ارتباط آن با آموزش زبان انگلیسی
پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389
  فاطمه آرمانفر   محمد غضنفری

در این پایان نامه نویسنده سعی کرده است گفتمان دو روزنامه ی تهران تایمز و نیویورک تایمز را که گمان می رفت از نظر ایدئولوژیکی متفاوت باشند، را از طریق رویکرد انتقادی گفتمان مقایسه کند. در واقع محقق در پی بررسی این موضوع بود که این دو روزنامه چگونه و از چه ویژگیهای زبانی ای برای اطهار نظر در مورد یک موضوع خاص، جنگ عراق، استفاده کرده اند. بدین منظور ده نسخه از تهران تایمز و ده نسخه از نیویورک تایمز به طور تصادفی انتخاب شد. برای تحلیل اظهارات این دو روزنامه از مدل هلیدی به عنوان چارچوب نظری استفاده شده است.. ویژگیهای زبانی که مورد تحلیل قرار گرفت عبارتند از: مجهول سازی ، اسمی شدگی، مبتدا سازی و واژگان احساسی. بعد از تحلیل داده ها نویسنده به این نتیجه رسید که هر کدام از این روزنامه ها استراتژیهای زبانی بیان شده را به طور متفاوت از دیگری استفاده کرده اند تا دیدگاه مورد نظر خود را اشاعه دهند و افکار عمومی را در این راستا با خود همراه سازند.

تاثیر آموزش ریشه شناسی بر یادگیری لغت زبان آموزان سطح متوسط به بالای ایرانی
پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده ادبیات 1390
  رخساره قربانی مقدم   مسلم ذوالفقارخانی

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر آموزش ریشه شناسی بر یادگیری لغت زبان آموزان سطح متوسط به-بالای ایرانی و رابطه ی بین جنسیت و استراتژی مذکور بود. برای انجام این تحقیق شصت نفر زبان آموز زن و مرد در رده سنی 20- 28 بر اساس نمره ی آزمون تافل انتخاب شدند. این افراد به دو گروه مساوی آزمایش و شاهد تقسیم شدند. قبل از تدریس استراتژی ریشه شناسی، یک پیش آزمون لغت از هر دو گروه گرفته شد تا از یکسان بودن توانایی آنها در لغت اطمینان حاصل شود. سپس استراتژی ریشه شناسی تنها به گروه آزمایش آموزش داده شد. گروه کنترل برنامه آموزشی خود را دنبال کرد. در پایان از هردو گروه یک پس آزمون گرفته شد. نمرات به دست آمده از این آزمون به کمک t-test مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه ی آن نشان داد زبان آموزان گروه آزمایش عملکرد بهتری نسبت به گروه کنترل در پس آزمون داشتند ، به عبارت دیگر نتایج این تحقیق نشان داد که آموزش ریشه شناسی در گروه آزمون باعث تقویت یادگیری لغت فراگیران شد. همچنین نتایج حاصل از تحلیل آماری فرضیه ی ی دوم نشان داد که شرکت کنندگان مرد عملکرد بهتری نسبت شرکت کنندگان زن داشتند.

بررسی تاثیر معلومات پیش زمینه محتوایی بر یادآوری متون در گروهی از دانشجویان پیشرفته و متوسط ایرانی
پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390
  مریم جعفریان خلیل آباد   محمد داودی

چکیده فارسی تحقیق پیش رو به دنبال پیدا کردن شواهد بیشتری از نقش دانش پیش زمینه محتوایی ( و همچنین مهارت زبانی و جنسیت به عنوان متغیر های تعدیل کننده) در یادآوری متون خوانده شده در محیط یادگیری زبان به عنوان یک زبان خارجی می باشد. تحقیق دردومرحله صورت گرفت : درمرحله اول، 120 دانشجوکه دردانشگاه خیام مشهدو تربیت معلم ثامن الحجج مشهد درحال تحصیل بودند درآزمون تافل شرکت کردند.نتایج این آزمون محقق را قادر ساخت تا دو گروه 30 نفری در دو سطح پیشرفته و متوسط زبانی را انتخاب کند. در مرحله دوم، یک پرسشنامه و 4 متن در اختیار دو گروه شرکت کننده قرار گرفت. در پایان، فراخوانی مطالب توسط دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت. از روش تحقیق بین گروهی برای مقایسه عملکرد 60 شرکت کننده استفاده شد. نتایج 3 آزمون t-test نشان داد که اگرچه دانش پیش زمینه محتوای در فراخوانی و یادآوری متون دردو گروه شرکت کنندگان تاثیر داشته ولی جنسیت تاثیر قابل توجهی در این امر نداشته است. علاوه بر این نتایح ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که مهارت زبانی و یادآوری متون با هم همبستگی معناداری دارند. در مجموع ، نتایج این تحقیق این دیدگاه را که دانش پیش زمینه محتوایی می تواند به عنوان عاملی موثر در یادآوری متون واقع شود را تقویت کرد. لذا دانش پیش زمینه محتوایی می تواند یک منبع تعیین کننده در موفقیت یادگیری زبان به عنوان زبان خارجی قلمداد شود.

تاثیرات شرایط مختلف برنامه ریزی پیش تکلیف بر روی عملکرد نوشتاری زبان آموزان ایرانی با توجه به نوع تکلیف
پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1390
  محمد هادی رجبی   ضرغام قپانچی

this study investigated the effects of planning on second-language written production with regard to task type. the participants were 75 iranian learners of english as a foreign language attending a private foreign language institution. they were asked to complete two different types of writing tasks (expository writing task and argumentative writing task) in different planned conditions (individual planned condition and collaborative planned condition) over a two-week period. in the individual planned condition, learners were given 10 minutes for individual planning in the prestructured task sheet and then asked to write an essay for 30 minutes. in the collaborative planned condition, learners were allowed to interact with a peer during planning and they required to independently complete an essay. participants’ written products were evaluated on five analytic measures covering the areas of content, organization, language in use, grammar, and mechanics. the results of manova tests indicated that the planned condition had an impact on learners’ written performance in both tasks. individually considered, learners in the collaborative planned condition were able to achieve significantly higher scores in all the analytic features in task1 (expository writing task). in contrast, there were no significant mean differences between two conditions in task 2 (argumentative writing task). the results of repeated measures for the effect of task type revealed that significant mean differences were only found in the mechanics section. it is concluded that iranian efl learners’ written performance was affected by planned condition, but to only a small degree by the nature of task type with regard to the five analytic features. the findings of this study help broaden the understanding of second language learners’ cognitive writing process involving planning. in addition, the results have pedagogical implications as well as theoretical implications in second language writing and relevance to second language writing assessment.

بررسی جامعه شناختی _ زبان رمان قلعه حیوانات نوشته جرج ارول
پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
  اعظم کیانی نژاد   مسلم ذوالفقارخانی

رمان قلعه حیوانات از میان رمان های بسیار جرج اُرول ‏انتخاب شد. دلیل انتخاب چنین رمانی اهمیت جامعه ‏شناختی زبان در این رمان و بسیاری از مفاهیم جامعه ‏شناختی زبان که زیر سطح ظاهری داستان پنهان شده اند ‏می باشد. مواردی که در این رمان به تحلیل آن پرداخته ‏می شود عبارتند از:‏‎ ‎مفاهیم اجتماعی، هجایی، سیاسی و ‏شخصیت های رمان.‏‎ ‎بنابراین تحقیق حاضر بر اساس مفاهیم ‏زیر می باشد: نقد اجتماعی رمان، قلعه حیوانات در ‏قالب یک رمان هجایی، افسانه، و حکایت مدرن، نقد ‏سیاسی رمان، ارزش اسامی و شخصیت های رمان.‏

رابطه هوش هیجانی و انتخاب راهبردهای خواندن زبان اموزان ایرانی
پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده علوم انسانی 1391
  ملیحه خدابخشی   محمد داوودی

طبق آکسفورد (1990) ، "جنبه عاطفی دانش آموز، شاید یکی از مهمترین عواملی باشد که بر موفقیت یا شکست وی در یادگیری زبان تأ ثیر گذار است". عوامل عاطفی مرتبط با یادگیری زبان هیجانات، عزت نفس، تلقین،اضطراب،نگرش و انگیزش میباشد.از این میان میتوان گفت هیجانات در حیطه آموزش از اهمیت شایان توجهی برخوردار است. از زمان ظهورمفهوم "هوش هیجانی" و بالاخص در سال های اخیر، موضوع هوش هیجانی توجه قابل ملاحظه ای را در بسیاری از زمینه ها به خود اختصاص داده است. در این میان اگرچه تحقیقات بسیاری در زمینه کشف رابطه هوش هیجانی با سایر فاکتور های عاطفی نظیر شخصیت و قابلیت اجتماعی انجام شده است اما رابطه احتمالی میان این مفهوم و راهبردهای خواندن در حیطه یاد گیری زبان های خارجی مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف اصلی این تحقیق ،یافتن پاسخی برای پرسش های زیر بود: 1.آیا درزبان آموزان ایرانی ،میان هوش هیجانی و انتخاب راهبردهای های خواندن رابطه ای هست؟ 2.آیا میان ضریب هوش هیجانی زبان آموزان ایرانی و سطح مهارت زبان انگلیسی آنان رابطه ای هست؟ جامعه آماری این تحقیق مجموع ??? نفر از زبان آموزان آموزشگاه کیش در مشهد و دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش زبان انگایسی دانشگاه حکیم سبزواری بودند. فاصله سنی شرکت کنندگان در این تحقیق بین ?? و ?? با میانگین سنی?? بود. روش مورد استفاده در این تحقیق، از نوع مختلط و دارای هر دو جنبه آماری کمی و کیفی می باشد. برای جمع اوری اطلاعات از سه پرسشنامه در حوزه های هوش هیجانی ، استراتژی های خواندن و همچنین مهارت زبانی استفاده شد.در ابتدا، تست مهارت " میشیگان " برای تعیین سطح مهارت زبان آموزان به آنان داده شد.سپس در مراحل بعدی ، برای سنجش هوش هیجانی افراد، از تست "بار-آن" و برای تعیین نوع استراتژی های خواندن انان ازتست طراحی شده توسط " آکسفورد" مورد استفاده قرار گرفت.بعلاوه، برای بدست اوردن نتایج معتبر تر و همچنین جبران محدودیت های ناشی از استفاده از پرسش نامه دو مصاحبه سازمان یافته راهبردهای خواندن و هوش هیجانی نیز برای کسب آگاهی بیشتر در مورد راهبردهای خواندن مورد استفاده زبان آموزان، عادات خواندن و قابلیت های هیجانی آنان در شرایط مختلف اجرا شد. مصاحبه شوندگان ده نفراز کسانی بودند که در تست هوش هیجانی نمره بالا کسب و هوش هیجانی بالایی داشتند. مزیت مصاحبه این است که افراد می توانند به زبان خودشان به صورت کوتاه یا بلند به سوالات پاسخ دهند. درمرحله کمی این تحقیق، ازضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی برای یافتن رابطه هوش هیجانی و وانتخاب راهبردهای خواندن در زبان آموزان ایرانی استفاده شد. نتایج بدست آمده از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین هوش هیجانی و انتخاب راهبردهای عاطفی و فراشناختی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.بعلاوه مشاهده شد که بین هوش هیجانی و انتخاب راهبردهای حافظه ای، اجتماعی ،جبرانی و شناختی هیچ رابطه ای وجود ندارد. همچنین معلوم شد که زبان آموزان با هوش هیجانی بالا بیشتر از راهبردهای خواندن استفاده میکنند. میان هوش هیجانی و سطح مهارت انگلیسی زبان آموزان ایرانی نیز رابطه معنادار مثبت یافت شد.در مراحل بعدی ،نتایج حاصل از مصاحبه آنچه توسط ابزارهای کمی به دست آمده بود را تایید و تکمیل کرد. تمام مصاحبه شوندگان با هوش هیجانی بالا اظهار کردند که از دو راهبرد فراشناختی و عاطفی بیشتر از سایر راهبردها استفاده میکنند. همه انها اینطور بیان کردند که دارای رابطه اجتماعی خوب با دیگران هستند و از نیازها و عواطفشان به خوبی اگاهند و به عبارت دیگر دارای هوش برون فردی بودند. همچنین همه دارای هوش درون فردی نیز بوده از نیازهای خود نیز اگاهی داشته و قادر بودند که به راحتی انها را بیان کنند. انها به دو عامل علاقه و الزام به عنوان دوعلت اصلی یادگیری زبان اشاره کردند. انها در مواقعی که دچار عصبانیت و نگرانی میشوند قادر هستند این نگرانی ها و تشویش را به خوبی و راحتی با مطرح کردن موضوع به نفع خود کنترل و مدیریت کنند. همه انها واقع گرا بوده و شکست های خود را پذیرفته و به دنبال جبران ان هستند. همه انها افرادی خوش بین و با انگیزه بوده و دارای اهداف کوتاه مدت و بلند مدت در زندگیشان بودند. نتایج این تحقیق، در حرفه اموزش زبان انگلیسی می تواند مورد استفاده سیاست گذاران امر آموزش زبان،تهیه کنندگان مطالب درسی، مربیان و زبان آموزان قرار گیرد.از آنجایی که هوش هیجانی را می توان افزایش و همچنین اموزش داد (الیاس و سایرین،1990)،انتظار میرود برنامه ریزان و مجریان این حوزه برنامه هایی را برای افزایش قابلیت های هیجانی دانش اموزان اتخاذ کنند.بعلاوه،مربیان باید با این مفهوم آشنا و در تلاش باشند که ابتدا هوش هیجانی خود و سپس دانش آموزانشان را ارتقا بخشند.همچنین،آنها باید درکلاس تکنیک هایی را بکار برند که به عوامل عاطفی و هیجانی اهمیت بیشتری میدهد ودر نتیجه موجب افزایش هوش هیجانی دانش آموزان می شود.

ساختار قدرت در رمان سور بز اثر ماریو بارگاس یوسا: تحلیل انتقادی کلام
پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
  احترام طبسی   مسلم ذوالفقارخانی

تحقیق حاضر به بررسی ساختارهای مختلف قدرت در رمان سور بز (2002) نوشته ی ماریو بارگاس یوسا می پردازد. بدین منظور محقق، طبقه بندی ساختارهای قدرت در کتاب قدرت و اجتماع (2002) نوشته ی سالی وست وود را مبنای پژوهش خود قرار داد. وست وود ساختارهای قدرت را بدین صورت طبقه بندی می کند: « قدرت نژادپرستانه» که به بررسی اعمال قدرت در مقوله ی نژاد و نژادپرستی می پردازد؛« قدرت و طبقه ی اجتماعی» که در آن طبقات مختلف اجتماع مورد بحث است؛« قدرت و جنسیت» که یکی از چالش برانگیزترین مباحث اجتماعی است و مکتب فمنیسم نقش مهمی را در چنین مباحثی ایفا می کند؛« قدرت محیطی» که به بررسی مفاهیمی چون مرزهای جغرافیایی و غیر جغرافیایی و نقش قدرت در شکل گیری ملت های خیالی درون یک جامعه می پردازد؛ و در آخر « قدرت بصری» که در آن قدرتمندان از قوه ی بینایی افراد تحت کنترل خود سوء استفاده کرده و آنها را وادار به قبول ناخودآگاه قدرتشان می کنند. همچنین محقق رویکرد ون دایک در تحلیل انتقادی کلام بر اساس کتاب گفتمان و قدرت (2008) از همین نویسنده را اتخاذ کرد و به بررسی گفتمان سیاسی و شناخت سیاسی در رمان سور بز پرداخت. بررسی اعمال فیزیکی و ملموس قدرت امری آسان و سهل به نظر می رسد اما مطالعه ی شکل های مخفی اعمال قدرت امر چندان آسانی نیست. نظامی گری ابزار اعمال فیزیکی و ملموس قدرت است، زبان یا همان کلام ابزار اعمال مخفی قدرت محسوب می شود، و آنچه به بررسی اعمال قدرت از نوع دوم می پردازد تحلیل انتقادی کلام نامیده می شود. پس از بررسی یافته های حاصل از این تحقیق، آشکار شد که در یک رژیم سرکوب گر مانند دیکتاتوری تروخیو در جمهوری دومینیکن، تمامی ساختارهای قدرت قابل شناسایی هستند و تروخیو به عنوان قطب قدرتمند جمهوری دومینیکن توانست افکار مردم را از طریق کنترل گفتمان بدست بگیرد که این خود منجر به کنترل شناخت سیاسی آنها شد.

تاثیر هدف خواندن بر یادگیری و ماندگاری ضمنی واژگان در زبان آموزان مبتدی ایرانی زبان انگلیسی
پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
  سکینه مومنی   احمدرضا اقتصادی

زبان آموزان عمدتا متون را با اهداف مختلفی می خوانند. تووانی (2000) معتقد است که هدف خواندن بر تمامی جنبه های آن تاثیرگذار است. نظر به نقش کلیدی یادگیری واژگان در زبان آموزی دوم، این تحقیق به بررسی تاثیر هدف خواندن بر یادگیری و ماندگاری ضمنی واژگان می پردازد. بدین منظور 75 زبان آموز (سطح مبتدی) به سه گروه 1. خواندن آزاد و بدون هدف خاص (گروه کنترل)، 2. خواندن به منظور درک مفاهیم و مطالب (گروه آزمایشی اول)، و 3. خواندن با هدف خلاصه برداری کردن از مطالب ضروری و عمده (گروه آزمایشی دوم) تقسیم شدند. لغات مشکل متن انتخاب شده، برجسته و معانی فارسی آنها نیز در حاشیه متن گنجانده شد. به منظور سنجش میزان یادگیری و ماندگاری لغات جدید شرکت کنندگان در این تحقیق دو بار مورد ارزیابی قرار گرفتند (بلافاصله بعد از خواندن متن و با فاصله زمانی دو هفته). نتایج هر دو آزمون حاکی از وجود تفاوت معنادار درمیزان واژگان فرا گرفته بین دو گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل بود، ولی بین عملکرد دو گروه خواندن به منظور درک مطلب و خلاصه نویسی تفاوت معنا داری مشاهده نشد. با این وجود، افکت سایز 21/0 برای آزمون اولیه و 68/0 برای آزمون تاخیری بیانگر این موضوع بود که قسمت عمده ای از تفاوت عملکرد سه گروه ناشی از تاثیر هدف خواندن بر یادگیری و ماندگاری ضمنی لغات می باشد. نتایج حاصله از تحقیق همچنین حاکی از آن بود که گروه خلاصه نویسی توانایی بیشتری در خلق جملات واستفاده از کلمات جدید درون جملات ذکر شده داشتند، در حالیکه دو گروه دیگر بیشتر به شناسایی و ذکر معنی لغات بسنده کرده بودند. به علاوه، در بسیاری از اشتباهات مرتکب شده توسط زبان آموزان اثر مستقیمی از تاثیر زبان اول (زبان فارسی) دیده نشد.

بررسی تأثیر روش ترکیبی و تحلیلی در خواندن کلمات در نوآموزان زبان انگلیسی
پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
  حانیه صادقی   سید محمدرضا امیریان

مهارت خواندن یکی از مهارت های ضروری در یادگیری زبان خارجی است. از آن جایی که زبان آموزان در کشوری مانند ایران بیشتر به منابع نوشتاری مانند کتب، مجلات، مقالات اینترنتی و غیره دسترسی دارند و کمتر موقعیت استفاده ی گفتاری و مکالمه ی انگلیسی برایشان فراهم می شود، نیاز به تسلط در فهم متون نوشتاری بیشتر احساس می شود. با وجود این که هدف نهایی، فهم متون نوشتاری است، اهمیت سطوح ابتدایی و توانایی تشخیص و خواندن کلمات (حتی اگر معنی آن ها را ندانند) نباید نادیده گرفته شود. بنابراین، نقش معلمان در آموزش خواندن در سطوح اولیه بسیار حائز اهمیت می باشد. برای تربیت زبان آموزانی که توانایی استفاده مستقل و کارامد از متون نوشتاری زبان انگلیسی را دارند، معلمان زیان انگلیسی نیاز به داشتن اطلاعات جامع و کاربردی د رزمینه آموزش خواندن در سطوح ابتدایی را دارند. در طول سالهای متمادی ، رویکردهای بسیاری در زمینه آموزش خواندن به نواموزان زبان انگلیسی ارائه شده است. تحقیق حاضر آموزش خواندن به نوآمزان زبان انگلیسی از طریق دو روش تحلیل آوایی و ترکیب آوایی را مورد بررسی قرار می دهد. در روش ترکیبی ابتدا صداهای زبان به صورت جداگانه آموزش داده میشوند و سپس دانش آموزان با کنارهم قرار دادن و ترکیب آنها کلمات را می خوانند . در روش تحلیلی ابتدا کلمات به صورت کامل دراختیار دانش آموزان قرار می گیرند و پس از اطمینان از به خاطر سپردن شکل نوشتاری آن ها کلمات به صداهای سازنده آن ها تجزیه می شوند. شرکت کنندگان این تحقیق هفتاد دانش آموز دختر پایه های چهارم و پنجم ابتدایی از دومدرسه ی شهر نیشابور می باشند. طول مدت آموزش نه جلسه برای هر جلسه نود دقیقه در نظر گرفته شد. برای آزمودن نتیجه ی تحقیق، برگه ای حاوی پنجاه کلمه تهیه و تعداد کلماتی که به صورت صحیح خوانده شد نمره ی هر دانش آموز را تشکیل داد. در پایان کار میانگین دو گروه محاسبه شد و با استفاده از تست t، دو گروه با هم مقایسه شدند. نتایج آزمون تفاوت محسوسی را بین این دوروش آموزش نشان نداد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که هر دو روش برای آموزش خواندن به نو آموزان به یک اندازه موثر می باشند.

تاثیر بلندخوانی متن توسط معلم بر درک مطلب متن در بین زبان آموزان ایرانی
پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392
  محمدعلی کوثری   مسلم ذوالفقارخانی

مطالعه ی پیش رو به منظور بررسی تاثیر بلندخوانی متن توسط معلم بر درک مطلب متن در بین زبان آموزان ایرانی انجام پذیرفت. همچنین تاثیر شیوه ی ذکر شده بر روی زبان آموزان دختر و پسر به تفکیک به منظور بررسی وجود تفاوت در توانایی های خواندن در این دو گروه با بکارگیری شیوه ی بلندخوانی معلم، مورد ارزیابی قرار گرفت. افراد شرکت کننده در این تحقیق 70 نفر بودند که 35 نفر از آنها مرد و 35 نفر زن و همگی در سطح متوسط یادگیری زبان بودند که بر اساس عملکردشان در آزمون تعیین سطح آکسفورد (opt) انتخاب شدند. آنها در دوگروه یکسان کنترل و تجربی تقسیم شدند. گروه تجربی از شیوه ی بلندخوانی متن استفاده کرد در حالی که گروه کنترل از شیوه ی آرام خوانی متن بهره برد. شایان ذکر است که این فرآیند در 6 جلسه اجرا شد. در هر جلسه شرکت کنندگان در یک آزمون خواندن و درک مطلب شرکت می کردند. مجموع امتیاز درک مطلب بدست آمده ی دانش آموزان بعد از جلسه ی سوم به عنوان آزمون اولیه (pretest) و مجموع امتیاز درک مطلب بدست آمده ی دانش آموزان بعد از جلسه ی ششم به عنوان آزمون ثانویه (posttest) در نظر گرفته شدند. نتایج نمونه ی t-test مستقل نشان داد که تفاوت قابل توجهی در عملکرد دو گروه در آزمون ثانویه وجود دارد. همچنین شیوه ی بلندخوانی در افزایش قابلیت خواندن و درک مطلب در زبان آموزان ایرانی تاثیر بسزایی دارد. همچنین تفاوت چشم گیری بین زبان آموزان دختر و پسر در فرآیند خواندن و درک مطلب مشاهده نشد.

بررسی گزیده ای از داستان های کوتاه روزگاران مالگودی (1982) اثر آر.کی.نارایان در پرتوی نظریات میشل فوکو
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1392
  سیرانوش اخگراندوز   مسلم ذوالفقارخانی

هدف پژوهش ، بررسی قدرت و ابعاد آن در گزیده ای از داستان های کوتاه روزگاران مالگودی (1982)اثر آر. کی. نارایان می باشد. بدین منظور، نظریات میشل فوکو در باب قدرت، استیلا، مقاومت در برابر قدرت و حدود و محدودیت های آن در داستان های زیر مطالعه می شود: کلام دکتر، هدیه ی دربان، سگ کور، کمک پدر، ماهی چهل و چهار، بردگی آرزومندانه، دوست لیلا، مادر و پسر، سلوی و مقبره شهید. پژوهش حاضر به ارتباط این داستان ها با یکدیگر و نقش هر کدام در ایجاد فضای قدرت و قالب های آن می پردازد. میشل فوکو (1984-1926)، فیلسوف برجسته فرانسوی است که تحقیقات وی نقطه عطفی در بررسی و بازبینی جوامع و ساختارهای آن به حساب می آید. از این رو بحث در باب قدرت محوری ترین موضوع آثار وی می باشد . این پژوهش سعی بر آن دارد که جریان و روند رشد قدرت و استیلای آن را با بررسی حالت شخصیت ها، گفتگوی میان آنها، کنش و تعامل بین انسان ها در جامعه هندی به تصویر بکشد. داستان های کوتاه نارایان مجالی است برای نشان دادن شبکه ای از ارتباط آدمیان بر پایه رابطه میان صاحبان قدرت و آماج آن. در این آثار قدرت بر هر رابطه ای سایه افکنده است، از رابطه میان اعضای یک خانواده تا روابط میان پزشک و بیمار، ارباب و رعیت، معلم و شاگرد، و نیز تقابل فرد برخوردار از دانش و آنکه از آن بی نصیب است.

بررسی انگیزه در شرایط تحصیلی مختلط و تک جنسیتی
پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1393
  محسن جعفری   محمد داوودی

در این تحقیق تأثیر تحصیل در کلاس های مختلط و تک جنسیتی بر یادگیری زبان انگلیسی با استفاده از بررسی رابطه احتمالی این شرایط با انگیزه ی یادگیری زبان انگلیسی مورد تحلیل قرار گرفت. جدا از هدف اصلی تحقیق که بدان اشاره شد، رابطه ی احتمالی مابین انگیزه ی یادگیری زبان خارجی و جنسیت دانش آموزان بررسی شد . تحقیق حاضر از هر دو شیوه ی آماری کمی و کیفی بهره برد. 113 زبان آموز انگلیسی نوجوان به پرسشنامه اندازه گیری انگیزه ی یادگیری زبان خارجی پاسخ دادند که از بین آن ها 8 نفر جهت مرحله مصاحبه مورد انتخاب شدند.تمام معلمان کلاس هایی که دران پرسشنامه ها توزیع گردید مورد مصاحبه قرار گرفتند. آزمون من ویتنی و تحلیل محتوای کیفی شیوه های آماری مورداستفاده در این تحقیق بودند. نتایج نشان داد که عملکرد زبان آموزان مونث در کلاس های تک جنسیتی بهتر از همتایان خود در کلاس های مختلط بود. نتایج کیفی حاکی از برتری کلاس های تک جنسیتی برای بالا بردن انگیزه ی یادگیری زبان خارجی زبان آموزان نوجوان در مقایسه با کلاس های مختلط است. و در پایان رابطه ی معناداری میان انگیزه یادگیری زبان خارجی و جنسیت دانش آموزان پیدا نشد.

تأثیر برنامه های پیام رسان همزمان تلفن همراه بر توانایی خواندن و درک مطلب فراگیران پیشرفته ی زبان انگلیسی
پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
  حمید پورطیبی   غلامرضا زارعیان

با پیدایش دستگاه های جدید تلفن همراه، آموزش زبان بوسیله ی موبایل، توجه بسیاری از مدرّسان زبان و محقّقان را به خود جلب کرده است. آموزش زبان بوسیله ی موبایل به خودی خود امر تازه ای نیست، اما دستگاه های جدید از جمله گوشی های هوشمند مجهز به آندروید به طرز چشمگیری یادگیری زبان خارجه را برای فراگیران امروزی تغییر داده اند. علیرغم استقبال قابل توجه از آموزش زبان بوسیله ی موبایل ، مطالعات کمی بر روی ویژگی های خاص این دستگاه ها مانند پیام های فوری، ویدئو-پیام و یا push-to-talk متمرکز شده است. در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ چگونگی آموزش مهارت خواندن و درک مطلب، هم از طریق برنامه های پیام رسان تلفن همراه و هم از طریق روش مبتنی بر کلاس بررسی شود. برای انجام این پروژه که به روش کیفی-کمی و پیش-تجربی به اجرا درآمده است، از سی فراگیر دختر و پسر ایرانی که انگلیسی را به عنوان زبان خارجه و در سطح پیشرفته آموخته اند بر اساس نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از تصاویر برگرفته از محیط نرم افزار پیام رسان وایبر، پرسشنامه بررسی سوابق شرکت کنندگان، آزمون خواندن و درک مطلب آیلتس، پرسشنامه ی بررسی نگرش فراگیران، و گزارشات و یادداشت های روزانه ی منعکس کننده فراگیران جمع آوری شد. پس از تجزیه و تحلیل داده های کمی با استفاده از آزمون های مختلف پارامتری، محقّق به این نتیجه رسید که گروهی که از طریق تلفن همراه آموزش دیده بودند در آزمون خواندن و درک مطلب آیلتس عملکرد بهتری نسبت به گروهی که در کلاس تعلیم دیده بودند، داشته اند و اختلاف عملکرد این دو گروه با یکدیگر از نظر آماری معنی دار بوده است. نگرش فراگیران گروه تجربی نسبت به رضایت بخشی، سودمندی، و کارایی گوشی های هوشمند نیز براساس چارچوب ارزیابی شارلپز مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد که دانش آموزان به طور کلی درک مثبتی نسبت به استفاده از گوشی های هوشمند برای یادگیری خواندن درک مطلب داشته اند.

بررسی انتقادی متن کتاب انگلیسی پایه هفتم
پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده ادبیات 1394
  عبدالجمیل دلشاد   مسلم ذوالفقارخانی

دانش آموزان و معلمین همواره با کلمات، ساختارها وتصاویر زیادی در متون درسی مواجه می شوند که بردانش، نگرش و درک آنها تاثیر می گذارد حتی اگر آنها از این معانی پنهان و ایدئولوژیهای مخفی آگاهی نداشته باشند.این پایان نامه مطالعه ای پیرامون جنبه های مختلف بروز قدرت در متون انگلیسی به عنوان زبان خارجی در ایران می باشد.در این تحقیق متن کتاب درسی و فعالیتهای پایه هفتم دوره متوسطه اول که به تازگی و پس ازتغییراتی منتشر شده ودر مدارس دولتی ایران تدریس می شود، تحت تحلیل و بررسی انتقادی قرار گرفت.در این مطالعه و تحلیل انتقادی، گفتار، نوشتار وتصاویر این کتابها بررسی گردید. سپس پیامها و زمینه های مرتبط با مفهوم قدرت چون ایدئولوژی، فرهنگ و جنسیت کشف و استخراج و عدم تعادل درمطالب وتصاویر مذکور مشاهده گردید.در واقع،متن تدریسی مورد نظرنشان دهنده القای یک فرهنگ و ایدئولوژی بومی و اسلامی است ودانش آموزان هدف دسترسی آسان به اطلاعات فرهنگی زبان خارجی مورد نظر ندارند.یافته های این تحقیق همچنین یک نگرش تبعیض گرایانه جنسی را نشان می دهد.همه این موارد می تواند مدلول و معلول ابراز و اعمال قدرت، نفوذ و تسلط قوه حاکمه، سیاستگزاران و مولفین این متون که سیاستهای کلی این متون را رقم می زنند، باشد. در این مورد محوریت با تفکر ایرانی-اسلامی و اجتناب از ورود فرهنگ و ایدئولوژی بیگانه است. همچنین همانطور که گفته شد مواردی از تبعیض جنسی مشاهده گردید.با تمرکز بر روی چگونگی ارائه تصاویر از شخصیتها میتوان موارد محتمل عدم تعادل و بی عدالتی موجود در متون و تصاویرکه باعث تقویت برخورد و تفکر قالبی و کلیشه ای در دانش آموزان می شود را کشف کرده و در انتها آنها را حذف یا راه حل مناسب ارئه کرد.

نگرش دانش آموزان ایرانی مقطع متوسطه اول(راهنمایی) نسبت به یادگیری زبان انگلیسی و ارتباط آن با نمرات آنها در آزمون پایانی
پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1394
  مجید طاهری   غلامرضا زارعیان

این تحقیق نگرش دانش آموزان ایرانی مقطع متوسطه اول (راهنمایی) را نسبت به یادگیری زبان انگلیسی از جنبه های مختلف رفتاری، شناختی و احساسی مورد بررسی قرار داده است. همچنین این تحقیق تفاوت در نگرش این دانش آموزان را نسبت به یادگیری زبان انگلیسی از از لحاظ جنسیت بررسی نموده است. به علاوه، این تحقیق وجود ارتباط بین نگرش دانش آموزان نسبت به یادگیری زبان انگلیسی و نمرات آنها در آزمون پایانی را مورد بررسی قرار داده است. نتایج این تحقیق نشان داد که شرکت کنندگان در تحقیق بطور کلی نگرش مثبتی نسبت به یادگیری زبان انگلیسی داشتند. گرچه نگرش دانش آموزان دختر نسبت به یادگیری زبان انگلیسی کمی بیشتر از نگرش دانش آموزان پسر بود، این تفاوت از لحاظ آماری مهم نبود. به علاوه، نتایج تحقیق نشان داد که دانش آموزان دارای نگرش مثبت نسبت به یادگیری زبان انگلیسی نمرات بالاتری در آزمون پایانی داشتند.

تاثیر گسترده خوانی بر درک مطلب انگلیسی و نگرش به مطالعه دانش آموزان
پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده علوم انسانی 1393
  علی صحرائی   محمد داودی

محققان زیادی از جمله دی و بم فورد (1998) بر این باور هستند که در محیط ها یی که زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در نظر گرفته می شود "مهارت خواندن" فرصت های نابی را برای ارتقای دانش زبانی زبان آموزان فراهم می آورد. این نکته بسیار حایز اهمیت است چرا که در چنین محیط هایی فرا گیران در معرض گسترده زبان دومی که می آموزند قرار ندارند (گب هارد 1996). این تحقیق بررسی کرد که آیا برنامه خواندن به صورت گسترده درک مطلب و طرز نگرش فراگیران نسبت به خواندن را در چنین محیط هایی افزایش می دهد. شرکت کنندگان در این تحقیق 64 زبان آموز ایرانی بودند که در یک موسسه خصوصی زبان به فرا گیری زبان انگلیسی مشغول بودند. تمام 32 شرکت کننده در گروه آزمایش متوسط 10 کتاب در طول یک ترم هشت هفته ای مطالعه کردند. نتایج این تحقیق نشان داد که شرکت کنندگان در گروه آزمایش به طور معنا داری در درک مطلب پیشرفت داشتند اما در طرز نگرش فراگیران نسبت به خواندن در گروه های شاهد و آزمایش تغییر معنا داری به وجود نیا مد. هم چنین مشخص شد که وقتی جنسیت شرکت کنندگان مطرح بود از نظر آماری هیچ تغییر معنا داری بین گروه ها وجود نداشت.