تاثیرات شرایط مختلف برنامه ریزی پیش تکلیف بر روی عملکرد نوشتاری زبان آموزان ایرانی با توجه به نوع تکلیف

پایان نامه
چکیده

this study investigated the effects of planning on second-language written production with regard to task type. the participants were 75 iranian learners of english as a foreign language attending a private foreign language institution. they were asked to complete two different types of writing tasks (expository writing task and argumentative writing task) in different planned conditions (individual planned condition and collaborative planned condition) over a two-week period. in the individual planned condition, learners were given 10 minutes for individual planning in the prestructured task sheet and then asked to write an essay for 30 minutes. in the collaborative planned condition, learners were allowed to interact with a peer during planning and they required to independently complete an essay. participants’ written products were evaluated on five analytic measures covering the areas of content, organization, language in use, grammar, and mechanics. the results of manova tests indicated that the planned condition had an impact on learners’ written performance in both tasks. individually considered, learners in the collaborative planned condition were able to achieve significantly higher scores in all the analytic features in task1 (expository writing task). in contrast, there were no significant mean differences between two conditions in task 2 (argumentative writing task). the results of repeated measures for the effect of task type revealed that significant mean differences were only found in the mechanics section. it is concluded that iranian efl learners’ written performance was affected by planned condition, but to only a small degree by the nature of task type with regard to the five analytic features. the findings of this study help broaden the understanding of second language learners’ cognitive writing process involving planning. in addition, the results have pedagogical implications as well as theoretical implications in second language writing and relevance to second language writing assessment.

منابع مشابه

بررسی تاثیر فعالیت‌های پیش تکلیف پادکست، برنامه های کوتاه ویدیویی و آمادگی موضوعی بر عملکرد زبان آموزان در انواع تکلیف درک شنیداری

هدف این تحقیق بررسی اثربخشی سه پیش-تکلیف پادکست، برنامه‌های کوتاه ویدویی و آمادگی موضوعی بر عملکرد زبان آموزان در انواع تکلیف درک شنیداری بود. به این منظور، تعداد 63 آزمودنی پانزده تا سی ساله به طور تصادفی در سه گروه قرار گرفتند و به هر گروه‌ یک پیش تکلیف داده شد. پیش تکلیف شنیداری گروه اول فایل‌های صوتی پادکست بود، گروه دوم برنامه‌های کوتاه ویدئویی را تماشا ‌کردند و گروه سوم در مورد موضوع شنید...

متن کامل

اثر دستورالعمل‌های کانون توجه بیرونی بر یادگیری تکلیف پیگردی تحت شرایط تکلیف ثانویۀ شنیداری

هدف از این پژوهش، تعیین اثر دستورالعمل‌های کانون توجه بیرونی بر یادگیری تکلیف پیگردی تحت شرایط تکلیف ثانویه بود. بدین‌منظور، 42 نفر از دانشجویان پسر دانشگاه کرمان (با دامنۀ سنی ‌‌25ـ19 سال) پس از شرکت در پیش‌آزمون و به‌صورت تصادفی در سه گروه جای گرفتند (کنترل، دستورالعمل‌های کانون توجه بیرونی نزدیک و دستورالعمل‌های کانون توجه بیرونی دور). شرکت‌کنندگان تکلیف پیگردی را در چهار بلوک چهار کوششی تمر...

متن کامل

تاثیر روش تدریس «تکلیف-محور» بر درک مطلب زبان آموزان

خواندن و درک مطلب یکی از موارد اساسی و مهم برای دریافت معنی از متن           می باشد. تاکید بر مهارت خواندن فراگیران زبان های خارجی یکی از مهمترین موضوعات متدولوژی در زمینه آموزش زبان است. یکی از مشکلات فراگیران ایرانی عدم تمایل آنان در مواجه با تعامل با متن های خواندن و درک مطلب می باشد،  در حالی که بیشتر متون انگلیسی در ایران بر اساس خواندن و درک مطلب طراحی شده اند. برای اینکه مهارت خواندن نق...

متن کامل

بررسی تاثیرات مستقل و متقابل تغییرات شناختی تکالیف معنا محور و استعداد زبانی بر روی مهارت نوشتاری زبان آموزان ایرانی

هدف تحقیق تجربی چند عاملی حاضر بررسی تاثیرات مستقل و متقابل عوامل پیچیدگی شناختی تکالیف معنا محور و همچنین استعداد یادگیری زبان به عنوان یک تفاوت فردی روی عملکرد 226 زبان آموز ایرانی با سطح متوسط زبانی در فعالیت نامه نگاری از لحاظ پیچیدگی لغوی، پیچیدگی ساختاری و صحت دستوری بوده است. پیچیدگی تکالیف معنا محور هم از لحاظ عوامل جهت دهنده منابع و هم از لحاظ عوامل متفرق کننده منابع تغییر داده شد. در ...

متن کامل

اثر دستورالعمل های کانون توجه بیرونی بر یادگیری تکلیف پیگردی تحت شرایط تکلیف ثانویۀ شنیداری

هدف از این پژوهش، تعیین اثر دستورالعمل های کانون توجه بیرونی بر یادگیری تکلیف پیگردی تحت شرایط تکلیف ثانویه بود. بدین منظور، 42 نفر از دانشجویان پسر دانشگاه کرمان (با دامنۀ سنی 25ـ19 سال) پس از شرکت در پیش آزمون و به صورت تصادفی در سه گروه جای گرفتند (کنترل، دستورالعمل های کانون توجه بیرونی نزدیک و دستورالعمل های کانون توجه بیرونی دور). شرکت کنندگان تکلیف پیگردی را در چهار بلوک چهار کوششی تمرین...

متن کامل

پیچیدگی و سختی تکلیف و دقت کنش نوشتاری زبان آموزان ایرانی

در پژوهش حاضر رویکرد آموزش زبان تکلیف محور به طور خلاصه مورد بررسی قرار گرفت. تعارفی برای تکلیف? تکلیف آموزشی و تکلیف هدف ارائه شد. در حوزه ی پردازش اطلاعات در این رویکرد مدل های مختلفی وجود دارند که به طور اجمالی به آن ها اشاره شد و مدل مولفه ای سه بخشی رابینسون (2001و2007) که مبنای اصلی پژوهش حاضر است از ابتدای شکل گیری آن به تفصیل بیان شد. رابینسون در مدل خود سه عامل کلی و مهم که بر کنش زبان...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023