تاثیر بلندخوانی متن توسط معلم بر درک مطلب متن در بین زبان آموزان ایرانی

پایان نامه
چکیده

مطالعه ی پیش رو به منظور بررسی تاثیر بلندخوانی متن توسط معلم بر درک مطلب متن در بین زبان آموزان ایرانی انجام پذیرفت. همچنین تاثیر شیوه ی ذکر شده بر روی زبان آموزان دختر و پسر به تفکیک به منظور بررسی وجود تفاوت در توانایی های خواندن در این دو گروه با بکارگیری شیوه ی بلندخوانی معلم، مورد ارزیابی قرار گرفت. افراد شرکت کننده در این تحقیق 70 نفر بودند که 35 نفر از آنها مرد و 35 نفر زن و همگی در سطح متوسط یادگیری زبان بودند که بر اساس عملکردشان در آزمون تعیین سطح آکسفورد (opt) انتخاب شدند. آنها در دوگروه یکسان کنترل و تجربی تقسیم شدند. گروه تجربی از شیوه ی بلندخوانی متن استفاده کرد در حالی که گروه کنترل از شیوه ی آرام خوانی متن بهره برد. شایان ذکر است که این فرآیند در 6 جلسه اجرا شد. در هر جلسه شرکت کنندگان در یک آزمون خواندن و درک مطلب شرکت می کردند. مجموع امتیاز درک مطلب بدست آمده ی دانش آموزان بعد از جلسه ی سوم به عنوان آزمون اولیه (pretest) و مجموع امتیاز درک مطلب بدست آمده ی دانش آموزان بعد از جلسه ی ششم به عنوان آزمون ثانویه (posttest) در نظر گرفته شدند. نتایج نمونه ی t-test مستقل نشان داد که تفاوت قابل توجهی در عملکرد دو گروه در آزمون ثانویه وجود دارد. همچنین شیوه ی بلندخوانی در افزایش قابلیت خواندن و درک مطلب در زبان آموزان ایرانی تاثیر بسزایی دارد. همچنین تفاوت چشم گیری بین زبان آموزان دختر و پسر در فرآیند خواندن و درک مطلب مشاهده نشد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر ساختار متن بر عملکرد خواندن و درک مطلب زبان آموزان ایرانی در آزمون‌های چهار جوابی و کلوز

 این تحقیق به منظور بررسی عملکرد زبان آموزان ایرانی در آزمون‌های خواندن و درک مطلب دارای ساختارهای متنی و روش‌های پاسخ‌دهی متفاوت انجام گرفته است. شرکت‌کنندگان این تحقیق ۲۲۸ نفر از دانشجویان زبان بودند که شامل ۸ گروه و بر اساس آزمون مهارت زبانی پت انتخاب شدند. چهار نوع ساختار متنی ترتیب زمانی،توصیفی، علیت و حل مسئله انتخاب و بر اساس این متون،دو نوع آزمون با شیوه پاسخ‌دهی چهارجوابی و چهارجوابی ک...

متن کامل

اثربخشی ساختارهای متن بر درک مطلب دانشجویان

هدف این پژوهش، بررسی و مقایسه متغیرهای ساختاری متن، برای نمونه، سبک شرحمتن، بر روی دانشجویان رشته های روانشناسی و علوم تربیتی بوده است. نمون ۀ موردمطالعه، عبارت بودند از دانشجویان مشغول به تحص یل در دانشگاه ها ی دولت ی شهرتهران که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. این دانشجویان در ای ن3) به × 300 نفر بوده اند که در یک طرح عاملی دوراهه ( 4 ( بخش از تحقیق (آ...

متن کامل

نمادهای متنی نوع متن و درک مطلب

در حوزة درک مطلب در زبان خارجی شناخت کمی از میزان درک خواننده زبان خارجی در متونی که در آنها نمادهای منطقی به صورت آشکار و ضمنی به کار رفته‌اند و نیز در متونی که شیوة گفتمان آنها متفاوت است وجود دارد. این رساله به بررسی درک مطلب دانشجویان ایرانی دورة کارشناسی از متون داستانی، تفسیری و مباحثه‌ای که در آنها روابط بین گزاره‌ها به صورت ضمنی و آشکارا نشان داده شده است می‌پردازد.160 شرکت‌کننده با توا...

متن کامل

بررسی تاثیر مقایسه ای داستان گویی و بازنویسی متن بر درک اصطلاحات زبان انگلیسی زبان آموزان ایرانی

هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر دو روش داستان سرایی و باز نویسی متن در زبان دوم بر درک اصطلاحات انگلیسی زبان اموزان ایرانی است. برای این منظور,90نفر زبان آموز سطح متوسط مونث ایرانی براساس نمرات آزمون تعیین سطح آکسفورد برای شرکت در این پژوهش انتخاب شده وبه سه گروه 30 نفری تقسیم شده اند که این سه گروه تحت آموزش اصطلاحات انگلیسی ازطریق داستان گفتن وبازنویسی متن و روش سنتی حفظ معادل آنها قرار گرفتند...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023