بررسی تاثیر معلومات پیش زمینه محتوایی بر یادآوری متون در گروهی از دانشجویان پیشرفته و متوسط ایرانی

پایان نامه
چکیده

چکیده فارسی تحقیق پیش رو به دنبال پیدا کردن شواهد بیشتری از نقش دانش پیش زمینه محتوایی ( و همچنین مهارت زبانی و جنسیت به عنوان متغیر های تعدیل کننده) در یادآوری متون خوانده شده در محیط یادگیری زبان به عنوان یک زبان خارجی می باشد. تحقیق دردومرحله صورت گرفت : درمرحله اول، 120 دانشجوکه دردانشگاه خیام مشهدو تربیت معلم ثامن الحجج مشهد درحال تحصیل بودند درآزمون تافل شرکت کردند.نتایج این آزمون محقق را قادر ساخت تا دو گروه 30 نفری در دو سطح پیشرفته و متوسط زبانی را انتخاب کند. در مرحله دوم، یک پرسشنامه و 4 متن در اختیار دو گروه شرکت کننده قرار گرفت. در پایان، فراخوانی مطالب توسط دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت. از روش تحقیق بین گروهی برای مقایسه عملکرد 60 شرکت کننده استفاده شد. نتایج 3 آزمون t-test نشان داد که اگرچه دانش پیش زمینه محتوای در فراخوانی و یادآوری متون دردو گروه شرکت کنندگان تاثیر داشته ولی جنسیت تاثیر قابل توجهی در این امر نداشته است. علاوه بر این نتایح ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که مهارت زبانی و یادآوری متون با هم همبستگی معناداری دارند. در مجموع ، نتایج این تحقیق این دیدگاه را که دانش پیش زمینه محتوایی می تواند به عنوان عاملی موثر در یادآوری متون واقع شود را تقویت کرد. لذا دانش پیش زمینه محتوایی می تواند یک منبع تعیین کننده در موفقیت یادگیری زبان به عنوان زبان خارجی قلمداد شود.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر روش آموزش شبیه سازی بر توانمندسازی دانشجویان پرستاری در زمینه عملیات پیش بیمارستانی پیشرفته

خلاصههدف. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر استفاده از روش آموزشی شبیه سازی در توانمندسازی دانشجویان پرستاری در زمینه عملیات پیش بیمارستانی پیشرفته، در واحد کارآموزی پرستاری بحران انجام شد.زمینه. پرستاری بحران شامل مهارت های ویژه عملیاتی جهت اداره مصدومین در حوادث غیر مترقبه است. این مهارت ها عمدتا اقدامات پیش بیمارستانی را در سطح پیشرفته در بر می گیرد. جهت آموزش چنین مهارتهایی، شبیه سازی در محیط ک...

متن کامل

تاثیر روش آموزش شبیه سازی بر توانمندسازی دانشجویان پرستاری در زمینه عملیات پیش بیمارستانی پیشرفته

خلاصههدف. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر استفاده از روش آموزشی شبیه سازی در توانمندسازی دانشجویان پرستاری در زمینه عملیات پیش بیمارستانی پیشرفته، در واحد کارآموزی پرستاری بحران انجام شد.زمینه. پرستاری بحران شامل مهارت های ویژه عملیاتی جهت اداره مصدومین در حوادث غیر مترقبه است. این مهارت ها عمدتا اقدامات پیش بیمارستانی را در سطح پیشرفته در بر می گیرد. جهت آموزش چنین مهارتهایی، شبیه سازی در محیط ک...

متن کامل

تاثیر دانش پیش زمینه ( محتوایی و زبانی ) بر کیفیت ترجمه انگلیسی به فارسی دانشجویان کارشناسی مترجمی

این پایان نامه گزارش تحقیقی است که به توصیف آثار دانش پیش زمینه ( محتوایی و زبانی ) بر کیفیت ترجمه دانشجویان کارشناسی رشته مترجمی زبان می پردازد. برای اجرای این تحقیق, از روش گروه کنترل و آزمایش استفاده گردید. شرکت کنندگان این تحقیق به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. تمام شرکت کنندگان درآزمون ترجمه انگلیسی به فارسی شرکت کردند. گروه آزمایش 1و2 برای افزایش سطح دانش پیش زمینه جزوات دانش پیش زمی...

مقایسة خرد در شاهنامه با متون ایرانی پیش از اسلام بر اساس زبانشناسی متن

خرد و خردگرایی از مفاهیم و بن‌مایه‌های کلیدی و بنیادین شاهنامه است. مسلماًشاهنامه به واسطة اخذ روایات تاریخی از متون ایرانی قبل از اسلام و شاهنامه ابومنصوری و دیگر خداینامه‌ها و روایات شفاهی مقتبس از موبدان و دیگر مورخان آگاه به علوم زرتشتی، تا حدی از اندیشه‌های اوستایی و زرتشتی اثر پذیرفته است و مسلماًفردوسی نیز متأثر از عقاید دینی خویش بوده است؛ هرچند تأثیر دیگر نحله‌های فکری و اجتماعی بر وی نی...

متن کامل

تاثیر بحث های پیش خوانی بر توانایی حدس کلمات توسط دانشجویان سال اول زیر متوسط ایرانی

این پایان نامه با هدف فهمیدن تاثیر بحث های پیش خوانی بر توانایی خوانندگان در حدس لغات ناشناخته انجام شده است. چهل دانشجوی سال اول مذکر و مونث زیر متوسط و بازه سنی 18 تا 26 سال در این تحقیق شرکت کردند. روش تحقیقی شبه آزمایشی گروه دست نخورده بدین منظور استفاده شد. گروه های تیمار و شاهد چهار دسته آزمون چهارگزینه ای که شامل لغات ناشناخته بود و از چهار متن انتخاب شده بود را انجام دادند تا توانایی حد...

15 صفحه اول

The effect of cyclosporine on asymmetric antibodies and serum transforming growth factor beta1 in abortion-prone model of mice CBA/J x DBA/2

كچ ي هد فده و هقباس : ي ک ي طقس زورب للع زا اه ي ،ررکم ا لماوع تلاخد ي ژولونوم ي ک ا رد ي ن قم طققس عون ي وراد دقشاب ي س ي روپسولک ي ،ن ح لدم رد طقس شهاک بجوم ي ناو ي CBA/j×DBA/2 م ي تنآ ددرگ ي داب ي اه ي ان و راققتم TGF-β لماوع زا عت مهم يي ن گلماح تشونرس هدننک ي سررب روظنم هب رضاح هعلاطم تسا ي ات ث ي ر اس ي روپسولک ي ن م رب ي از ا ي ن تنآ عون ي داب ي س و اه ي اکوت ي ن TGF...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023