بررسی انگیزه در شرایط تحصیلی مختلط و تک جنسیتی

پایان نامه
چکیده

در این تحقیق تأثیر تحصیل در کلاس های مختلط و تک جنسیتی بر یادگیری زبان انگلیسی با استفاده از بررسی رابطه احتمالی این شرایط با انگیزه ی یادگیری زبان انگلیسی مورد تحلیل قرار گرفت. جدا از هدف اصلی تحقیق که بدان اشاره شد، رابطه ی احتمالی مابین انگیزه ی یادگیری زبان خارجی و جنسیت دانش آموزان بررسی شد . تحقیق حاضر از هر دو شیوه ی آماری کمی و کیفی بهره برد. 113 زبان آموز انگلیسی نوجوان به پرسشنامه اندازه گیری انگیزه ی یادگیری زبان خارجی پاسخ دادند که از بین آن ها 8 نفر جهت مرحله مصاحبه مورد انتخاب شدند.تمام معلمان کلاس هایی که دران پرسشنامه ها توزیع گردید مورد مصاحبه قرار گرفتند. آزمون من ویتنی و تحلیل محتوای کیفی شیوه های آماری مورداستفاده در این تحقیق بودند. نتایج نشان داد که عملکرد زبان آموزان مونث در کلاس های تک جنسیتی بهتر از همتایان خود در کلاس های مختلط بود. نتایج کیفی حاکی از برتری کلاس های تک جنسیتی برای بالا بردن انگیزه ی یادگیری زبان خارجی زبان آموزان نوجوان در مقایسه با کلاس های مختلط است. و در پایان رابطه ی معناداری میان انگیزه یادگیری زبان خارجی و جنسیت دانش آموزان پیدا نشد.

منابع مشابه

بررسی تفاوت های جنسیتی در انگیزه های خرید الکترونیکی

خرید مایحتاج زندگی، امری نیازمند صرف وقت و انرژی است. پژوهش ها نشان می دهد «انگیزه های خرید»، به عنوان عامل اثرگذار بر رفتار خرید افراد، به سه گروه انگیزه های کاربردی، احساسی - اجتماعی، و هویتی دسته بندی می شود و جنسیت، یکی از سازه هایی است که می تواند بر متفاوت بودن میزان اهمیت عوامل یاد شده در افراد مختلف تاثیر گذارد.این پژوهش با مطرح کردن هفت فرضیه و یک سوال فرعی، به بررسی رابطه عامل جنسیت ب...

متن کامل

بررسی تفاوت های جنسیتی در انگیزه های خرید الکترونیکی

خرید مایحتاج زندگی، امری نیازمند صرف وقت و انرژی است. پژوهش ها نشان می دهد «انگیزه های خرید»، به عنوان عامل اثرگذار بر رفتار خرید افراد، به سه گروه انگیزه های کاربردی، احساسی - اجتماعی، و هویتی دسته بندی می شود و جنسیت، یکی از سازه هایی است که می تواند بر متفاوت بودن میزان اهمیت عوامل یاد شده در افراد مختلف تاثیر گذارد.این پژوهش با مطرح کردن هفت فرضیه و یک سوال فرعی، به بررسی رابطه عامل جنسیت ب...

متن کامل

بررسی عوامل مؤثر بر انگیزه تحصیلی دانشجویان در دانشگاه‌های غیرانتفاعی

تاریخ دریافت: 06/05/1388 تاریخ پذیرش: 20/01/1390 چکیده مقاله حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر انگیزه تحصیل در دانشگاه غیرانتفاعی می‌پردازد. روش تحقیقْ پیمایشی، ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه‌، جامعه آماری شامل دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های غیردولتی و غیرانتفاعی استان مازندران و حجم نمونه، 290‌ نفر بوده است. نتایج تحقیق حاکی ‌است که انگیزه اقتصادی تحصیل در دانشجویان در بالاترین سطح قرار دارد...

متن کامل

بررسی رابطه احساس نابرابری جنسیتی و انگیزه تحرک اجتماعی در دختران دانشجو

نابرابری جنسیتی یکی از مهم ترین مسائل و مشکلات موجود در جامعه است که می تواند نظم اجتماعی، توسعه، و حتا ثبات سیاسی جامعه را تهدید کند. نابرابری جنسیتی، خود تحت تاثیر عواملی چون شهرنشینی و صنعتی شدن در زنان احساس نابرابری پدید می آورد. در این پژوهش تلاش می شود که پی آمدهای احساس نابرابری جنسیتی، و به ویژه رابطه ی میان احساس نابرابری و انگیزه ی تحرک اجتماعی (به عنوان یکی از پی آمدهای احساس نابراب...

متن کامل

Degenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

متن کامل

تفاوت های جنسیتی در انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

در سال های اخیر تحولات جنسیتی گسترده ای در حوزه ی آموزش عالی و تحصیلات دانشگاهی به وقوع پیوسته است که نمی توان آنها را محدود و منحصر به تحولات کمی و افزایش چشمگیر نسبت دانشجویان دختر دانست، به همین اعتبار دیدگاه های جدیدتر بر ابعاد کیفى این تحول تأکید داشته و آن را در عرصه ی وسیع تری از پیامدهای تحصیلی دنبال کرده اند که بدون شک بخش عمده ای از این بررسی ها معطوف به توضیح افزایش انگیزش و دلبستگی ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023